Varude ülevaade ja efektiivsusnäitajad ettevõtte X näitel

Kuusk, Liina (2018) Varude ülevaade ja efektiivsusnäitajad ettevõtte X näitel. [thesis] [en] Inventory Review and Effectiveness Indicators Based on Company X.

[thumbnail of Lõputöö Liina Kuusk 2018.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (137kB)

Abstract

Lõputöö andis ülevaate ettevõtte X varudest, analüüsis varusid, leidis varude jälgimise efektiivsusnäitajad ja pakkus lahendusi varude juhtimise efektiivsuse tõstmiseks. Ettevõte X on pikaajalise kogemusega sanitaartehnika hulgimüüja ja esindab mitmeid sanitaartehnika tootjate brände. Ettevõtte klientideks on enamik Eesti ehituspoodidest. Ettevõtte probleemiks on kindlapõhjalise ülevaate puudumine laovarudest ja efektiivsusnäitajatest. Töös anti ülevaade ettevõtte X üldistest varude näitajatest ja võrreldi neid valdkonna teiste ettevõtetega. Selgus, et ettevõtte X toodete ringluskiirus (1,5-2,0) on tunduvalt madalam ja varude osakaal müügituludest (28-38%) on liiga kõrge võrreldes teiste valdkonna ettevõtetega keskmiselt. Varude ringluskiirust on võimalik tõsta ja osakaalu müügitulust vähendada laovarude ja sortimendi järjepideva analüüsiga. Käibekiiruse näitaja (2,4–3,8) oli sarnane valdkonna ettevõtetega keskmiselt. Ettevõttel X on ka pikem varude piisavus (64–92 päeva), mis eelkõige tingitud sellest, et peaaegu kõik tarnijad on väljaspool Eestit ja see põhjustab pikad tarneajad. Lisaks pikkadele tarneaegadele on faktoriteks veel minimaalne tellimiskogus, sortimendi ulatus ja laovarude juhtimispraktika. Analüüside tulemusena on ettevõttel ülevaade, millised on ettevõtte üldised varude näitajad võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega ja millised on suurimad erinevused. Seejärel analüüsib autor varusid ettevõtte tasandil. Ettevõte X impordib enamuse müüdavatest toodetest Euroopast ja kolmandatest riikidest. Kuna tarneahel on pikk, siis paratamatult tekivad liigsed varud pikkade tarneaegade ja muutuva nõudluse tõttu. Tarneaja pikkust on võimalik lühendada leppides tarnijatega kokku aja, mille jooksul tarnija kinnitab ostutellimuse ja millal on kaup laadimisvalmis. Kindlad ostutellimuse protsessi reeglid lühendavad tarneaega, suurendavad tarnetäpsust ja selle tulemusena vähenevad laovarud. Lisaks tegi autor ettepaneku kasutusele võtta EDI, mis lihtsustaks tooteandmete haldamist tarkvaras ja vähendaks vigade tekkimist ostutellimuse kinnitamisel, samuti vähendaks ajakulu. Ettevõtte tasandil andis töö ülevaate varude näitajatest ja võrdles tooteid kaubagrupiti. Kõige suurema osa sortimendist, 55% ja müügikattest, 43% moodustab kaubagrupp tarvikud ja varuosad, samas ei ole ringluskiirus 1,9 väga suur. Järgnevad kaubagrupid vannitoa mööbel ja keraamika, mis moodustavad kokku müügikattest samuti suure osa, 40% ja ringluskiirus on vastavalt 5,4 ja 2,6. Ettevõtte X varude analüüsil tuleb arvestada, et palju tooteid on sortimendis eritellimusega ja paljud tooted on sõltuvad ehk komplekteeritakse teistest toodetest. Varude efektiivsusnäitajate algandmeid ja arvutusi on ettevõttel X võimalik edaspidi kasutada statistilise andmestiku põhjana ja neid on objektiivne arvutada üks kord aastas. Käesoleva lõputöö kõige väljapaistvamaks tulemuseks peab töö autor ABC ja XYZ analüüse. Sisestades analüüside tulemused tarkvarasse võimaldavad need ettevõtte juhtkonnal paremini hinnata toote positsiooni sortimendis ja teha juhtimisotsuseid, ostjal on lihtsam hallata ostutellimusi ja seeläbi vähendada liigseid varusid. Samuti lihtsustaks märgistamine igapäeva- ja eritellimusvajaduse toodete haldamist. ABC analüüsi käigus selgus, et vastavalt Pareto printsiibile toob rühm A, kuhu kuulub 20% toodetest 86% müügikattest ning moodustab 46% varudest ostuhinnas. Rühm B annab 13 % müügikattest ja sinna kuulub 31% toodetest. Rühm C moodustab väikseima osa, 1% müügikattest ja sinna kuulub 43% toodetest. Selgus ka ettevõtte seisva varu suurus, mille autor paigutas rühma D alla ja mille osakaal varude summast on 5%. Rühma D tooted soovitab autor realiseerida kasutades allahindlust. Autor soovitab tooteid poole aasta järel analüüsida ABC meetodiga, et selgitada välja tooted, mille nõudlus kõrvutatuna kõikide toote kuludega (säilituskulu ja teeninduskulu) ei ole kasumlikud. ABC analüüsi tulemusena selgunud seisva varu ja toodete üldise kasumlikkuse järjestuse alusel on ettevõttel lihtsam keskenduda enam kasumit toovatele toodetele ja selekteerida vähekasumlikud ning kriitilised tooted. Nii vabastab ettevõte varudesse investeeritud käibevahendeid ja laopinda liigsete varude hoidmisest ning vähendab lao säilituskulusid. Lõputöö autor täitis püstitatud eesmärgid – andis ülevaate ettevõtte X varudest ja juhtimise põhimõtetest, leiti varude efektiivsusnäitajad, teostati varude ABC ja XYZ analüüs ning pakuti lahendusi varude optimeerimiseks. Ettevõttel X on varude analüüsi tulemusi on edaspidi võimalik kasutada nii võrdlusstatistikana ABC ja XYZ analüüsist järelduste tegemiseks kui tuleviku andmete statistilise põhjana ettevõtte varude üldiste efektiivsusnäitajate võrdlemiseks.

Abstract [en]

Stocks account for the largest share of current assets in trading companies, so it is important to focus on optimizing inventories and increasing productivity. Stock optimization through skilled inventory management is a direct way to reduce the company's working capital needs. The research subject company X, deals with the wholesale of sanitary equipment. The company represents a many brands of sanitary ware manufacturers and company’s clients are building retailers in Estonia. For the sake of confidentiality, the business name has changed. The problem with the investigated company X is that the inventory overview is incomplete and there are a lot of stocks that are either stacked or sold a bit. The company's management wants to have a solid overview of inventories, products profitability, and also analyze stock performance indicators. The aim of the thesis is to provide an overview of the company's X stock management and inventory structure, find inventory tracking performance indicators, and perform inventory analysis and provide solutions for optimizing inventory. The first part provides a theoretical overview of the nature of inventory management, inventory types, demand planning methods, classical performance indicators and analytical methods of inventory management, and describes the main methods for upgrading inventories. The second part introduces the company's X field, product range and descriptions of purchase order processes. It turns out that the inventory turnover 1,5–2,0 is much lower and the share of inventories in sales revenue (28–38%) is too high compared to other companies on average. The inventory turnover rate can be increased and the share of sales revenue is reduced by a consistent analysis of inventory and assortment. The turnover rate (2,4–3,8) was similar comparing other companys. Company X also has a long days of supply (64–92 days) due in particular to the fact that almost all suppliers are outside of Estonia and this results in long delivery times. In addition to long delivery times, the factors include the minimum order quantity, assortment range, and inventory management practices. Then the author analyzes the stock at the company level. Company X imports most of the products from Europe and from third countries. As the supply chain is long, there will inevitably be excessive stocks due to long delivery times and changing demand. The length of the delivery time can be shortened by agreeing with the suppliers the time during which the supplier confirms the purchase order and when the goods are ready to be delivered. Certain rules of order process shorten the delivery time, increase delivery accuracy and reduce inventory. In addition, it is a pretext to implement EDI, which facilitates, in particular, the management of product data in the software and reduces errors in the purchase order from both sides, and reduces the amount of time spent. At the company level, the research provides an overview of stock indicators and product group comparisons. The largest part of the assortment, 55% and sales, 43%, makes up the group of accessories and spare parts, while the turnover rate is not very high, 1,9. The following group of bathroom furniture and ceramics, which together make up a large proportion 40%, and the turn rate, respectively is 5,4 and 2,6. In the analysis of the company's X inventory, it should be taken into account that many products are special-ordered in the assortment, and many products are dependent on other products. ABC analysis revealed that, according to the Pareto principle, 20% of products generate 86% of sales and account for 46% of inventories. Group B provides 13% of sales, with 31% of products, the smallest part of group C, 1% of sales and 43% of products. The size of the company's standing stock, which the author placed in group D and whose share in the stock is 5%, also became apparent. The author recommends analyzing products using the ABC method to identify products whose demand is not profitable for the company when compared to the cost of the product (maintenance costs and service costs). As a result of ABC's analysis of the standing stock and product's overall profitability, it has become easier for the company to focus more on profitable products and choose low-profitable and critical products. The author completed the goals – an overview of the company's X inventory and inventory management principles, inventory efficiency indicators, stock analysis ABC and XYZ analysis, and suggested solutions for optimizing inventory. Company X can analyze the results of the stock analysis in the future as an available benchmark for ABC and XYZ analysis findings as a statistical basis for future data to benchmark overall performance indicators for company inventories.

Item Type: thesis
Advisor: Tarmo Saremat
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Inventory Managment
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Liina Kuusk
Date Deposited: 11 Jun 2018 12:46
Last Modified: 27 Aug 2019 06:59
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3633

Actions (login required)

View Item View Item