Mobiiliturundus kui uus võimalus klientideni jõudmiseks

Jüriado, Ailar (2013) Mobiiliturundus kui uus võimalus klientideni jõudmiseks. [thesis] [en] Mobile Marketing as the New Way to Reach Customers.

[thumbnail of Mobiiliturundus kui uus võimalus klientideni jõudmiseks.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (627kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli analüüsida TTK üliõpilaste mobiilsete seadmete omamist ja kasutamist, teadmisi mobiiliturundusest, mobiiliturunduse võimaluste kasutamist ning hinnangut mobiiliturunduse võimalustesse. Tulemusteni jõudmiseks viis autor läbi TTK üliõpilaste seas kvantitatiivse uuringu. Toetudes uuringu tulemustele koostas autor soovitused mobiiliturunduse edendamiseks ettevõtetele, mille üheks sihtgrupiks on üliõpilased. Töö raames tegi autor ettepanekuid, kuidas tõsta erinevate põlvkondade teadlikkust mobiiliturundusest ja selle võimalustest. Mobiiliturundus on internetiturunduse üks osa, mille näol on tegemist viimase 50 aasta jooksul tekkinud turunduskanaliga ja millel on potentsiaal peagi kujuneda üheks peamiseks kommunikatsioonivahendiks ettevõtte ja kliendi vahel. Mobiiltelefon, mis on inimestel peaaegu alati kaasas, muudab mobiiliturunduse kiireimaks ja personaalseimaks viisiks infoedastamisel. Varasematest uuringutest on selgunud, et noored on palju vastuvõtlikumad uute tehnoloogiate suhtes. Teismeliste suhtumine mobiiliturundusse ja selle võimaluste kasutamisse sõltub noorte sotsiaalsest taustast, soost, elustiilist ja seadme kasutusoskusest. Peamine põhjus, miks noored nutitelefoni kasutavad on sotsiaalsetel ja meelelahutuslikel põhjustel  nende jaoks on oluline olla inimestega pidevas ühenduses. Tarbijate üldine hinnang mobiiliturundusest läbi nutitelefonide on positiivne ja nutitelefone peetakse väga isiklikeks vahenditeks. Autor tõi käesolevas töös esile mobiilse interneti olulisuse mobiiliturunduses. 3G ja 4G generatsiooni võrgud võimaldavad tänu suuremale andmemahule ja allalaadimiskiirusele paremat interneti ja teiste nutitelefonide rakenduste kasutamist. Kuna paljud rakendused vajavad oma tööks internetiühendust, siis on selle olemasolu oluline. Teoreetilises osas tõi autor välja ka peamised mobiiliturunduse võimalused, mida ettevõte saab rakendada klientideni jõudmiseks. Mobiiliturunduses on alustalaks mobiilne koduleht. Kasutades tänapäevaseid mobiiliturunduse võimalusi on oluline suunata klient mobiiltelefonidele mõeldud 44 kodulehele, milleks võib olla, kas dünaamilise disainiga koduleht või eraldi teostatud mobiilne koduleht. Otsingumootorites esile tulemiseks on soovitav ettevõttel vormistada koduleht korrektselt, et kliendid otsingumootorit kasutades mobiiliveebi üles leiaksid. SMS-turundus on siiani hea vahend masside tähelepanu võitmiseks ja kuna tegemist on push strateegiaga, siis peavad tekstisõnumid olema hästi läbimõeldud. Kõige tuntumaks ja populaarsemaks mobiiliturunduse võimaluseks on kujunenud erinevad mobiilirakendused. Tänu rakendustele suudavad ettevõtted tekitada huvi tarbijates, sest need on meelelahutuslikud. Lõputöö raames läbi viidud uuringutulemustest selgus, et ligikaudu 97% küsitlusele vastanud TTK üliõpilastest kasutab vabal ajal elektroonilist seadet, mis võimaldab kasutada internetti. Peamiselt kasutatakse sülearvutit ja nutitelefoni interneti kasutamiseks. Rohkem kui 2/3 uuringus osalenud TTK üliõpilast omab nutitelefoni, mille peamisteks kasutusvaldkondadeks üliõpilaste seas on helistamine ja interneti kasutamine. Igapäevaselt kasutab mobiilset internetti 70% vastanud üliõpilastest, mis näitab mobiilse interneti populaarsust üliõpilaste seas. Tuginedes uuringutulemustele ja autori hinnangule, siis 2/3 vastanud TTK üliõpilastest ei tea, mida kujutab endast mobiiliturundus. Mobiiliturunduse võimalustest teavad üliõpilased kõige rohkem sotsiaalmeedia, mängude ja mobiilipanga mobiilirakendusi. Vastanud üliõpilaste seas on kõige enamkasutatavamad mobiiliturunduse võimalused sotsiaalmeedia, uudiste ja mängude mobiilirakendused. TTK üliõpilased hindasid mobiiliturunduse võimalustest kõige kõrgemalt informatsiooni rakendust. Üliõpilaste koondhinnang mobiiliturunduse võimalustele oli 3,3, mida võib pidada väga heaks, arvestades mobiiliturunduse järk-järgulist kasvu. Lõputöös esitas autor soovitused mobiiliturunduse edendamiseks ettevõtetele, mille üheks sihtgrupiks on üliõpilased. Oluline on, et ettevõtted mõistaksid mobiiliturunduse võimekust ja potentsiaali. Kuna nutitelefonide osakaal on nüüdseks Eestis tõusnud 30%-ni, siis on suur võimalus kasutades mobiiliturundust võita kliente. Suurimateks tõmbenumbriteks on kindlasti mobiilirakendused ja asukohapõhised reklaamid. Autor ei soovita alahinnata SMS-turunduse olulisust, mille kasutamiseks võiks luua vastava kliendibaasi ja läbi selle segmenteerida tarbijaid, kellele reklaame suunatakse ning edastada kliendi huvidest ja vajadustest lähtuvad kindlad ning täpsed pakkumised, mis tekitavad ostu- või tarbimissoovi. 45 Autor esitas töös ettepanekuid erinevate põlvkondade teadlikkuse tõstmiseks mobiiliturundusest ja selle võimalustest. Teadlikkuse tõstmiseks soovitab autor koolide ja ettevõtete koostöös üliõpilastele loengutundide andmist, tarbijatele uute mobiiliturunduste võimaluste (nt mobiilirakendused) kohta õpetlike videote tegemist ning kõigile huvilistele mobiilioperaatorite poolt tasuta mobiiliturunduse ja selle võimalustega seotud koolituste ja seminaride korraldamist. Autori arvates on mobiiliturundus üks turundusvõimalusi, kuhu ettevõtted võiksid hakata rohkem investeerima, arvestades, et ülemaailmselt kasutab mobiiltelefone 4,1 miljardit inimest, kusjuures Eestis kasutab mobiiltelefone 1,1 miljonit inimest, millest 30% moodustavad nutitelefonid. Töö autor soovitab paari aasta pärast TTK üliõpilaste seas läbi viia uue uuringu analüüsimaks, kuidas on üliõpilaste teadmised ja kasutusharjumused muutunud ja kas autori poolt lõputöös püstitatud järeldused peavad paika. Autori arvates tasuks käesolevas töös tehtud uuring läbi viia ka teiste kõrgkoolide üliõpilaste seas. Autor leiab, et uurida võiks ka seda, millised mobiilsed seadmed on erinevatel generatsioonidel, kui palju nad teavad mobiiliturundusest ja kuidas on uued mobiiliturunduse võimalused (nt NFC) muutnud tarbijate kasutusharjumusi.

Abstract [en]

This thesis gives overview about mobile marketing as the new way to reach customers. It used to be enough for the Estonian companies to use newspapers, magazines, television and radio for advertising their products and services, but now it is important to reach customers through the Internet. According to the Internet World Stats, there are 2.4 billion Internet users worldwide (30th June 2012), making it 34 percent of the world's population. Morgan Stanley predicts that in 2014 there will be more mobile Internet users than desktop Internet users. This means, that mobile marketing is a marketing channel, that every company should think of today. Smartphone sales has contributed significantly to mobile marketing. Estonian company EMT announced in the beginning of 2013 that smartphone sales share has grown to 75 percent. Estonian company EMT communication manager Lauri Toomsalu estimated that smartphones are used by 30 percent (330 000 smartphones) of the phone users in Estonia (Estonia has nearly 1.1 million mobile subscribers on a daily basis). According to Lauri Toomsalu, smartphone sales statistics show, that mobile phones are exchanged for smartphones in rapidly growing pace. This promotes continuous growth of mobile marketing in Estonia. However compared with Sweden, Estonian smartphone market size is more than two times smaller than Sweden's, because their smartphone market size is approximately 65%. The goal of thesis is to analyze the TTK University of Applied Sciences (short form: TTK UAS) undergraduates ownership and use of mobile devices, the knowledge of mobile marketing, the use of mobile marketing opportunities and assessment of mobile marketing opportunities. Based on the results of a study, author gives recommendations to businesses that have undergraduates as one of the group of customers for promoting mobile marketing. Author also makes suggestions, how to raise the awareness of different generations concerning mobile marketing and its opportunities. This thesis consists of three parts: 1) theoretical, 2) empirical survey and its results, 3) conclusions of the survey results, recommendations and suggestions about mobile marketing. 47 In the theoretical part Internet marketing is introduced and a review about mobile marketing is given. One part of Internet marketing is mobile marketing, which soon has the potential to become one of the main means of communication between the company and the customer. Mobile phone, what people always carry with them, makes mobile marketing fastest and most personal way to forward information. The theoretical part also includes consumers attitudes towards mobile marketing, importance of mobile Internet and the main opportunities of mobile marketing for reaching the customers. The results of the survey showed, that 97 percent of respondent undergraduates of TTK UAS use electronic device that enables to go online on their leisure time. Laptop and smartphone is mainly used for going online. More than two thirds of TTK UAS undergraduates who participated in the survey own a smartphone, which is mainly used for calling and Internet usage. On daily basis mobile Internet is used by 70 percent of answered undergraduates, showing mobile Internet popularity among undergraduates. Based on the survey results and the author's opinion, two thirds of students do not know what mobile marketing is. Most known mobile marketing opportunities among undergraduates are social media, game and mobile bank application. Most used mobile marketing opportunities are social media, news and game applications among answered undergraduates. TTK UAS undergraduates rated most highly information application from the opportunities of mobile marketing. Undergraduates combined rating for mobile marketing was 3.3 in five point scale, which can be regarded as very good, considering mobile marketing is still growing. In thesis author has given recommendations to businesses that have undergraduates as one of the group of customers for promoting mobile marketing. It is important for businesses to understand the capacity and potential of mobile marketing. Since usage of smartphones has reached to 30 percent in Estonia, then mobile marketing gives a huge potential to target customers. Biggest showpieces are different kind of mobile applications and location-based advertising. It is also important not to underestimate SMS-marketing. Before using SMS-marketing, businesses should make a customer base and segment out consumers to whom to send advertisements and offers  correct and accurate offers, which would attract purchase interest. 48 Author also gave suggestions, how to raise awareness of different generations about mobile marketing and its opportunities. There could be lectures, that are carried out for undergraduates with the collaboration of schools and businesses. There could also be done educational videos about new mobile marketing opportunities for consumers (e.g. mobile applications). Mobile operators could organize free seminars and trainings for people who are interested about mobile marketing and its opportunities. In author's opinion mobile marketing is one of the marketing possibilities, where businesses could invest more, considering the fact that 4.1 billion people all over the world use mobile phones. In Estonia there are 1.1 million people, who use mobile phones, from these 30 percent are smartphones.

Item Type: thesis
Advisor: Ülle Aasjõe
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: J. Rodriquez
Date Deposited: 29 Nov 2013 06:58
Last Modified: 04 Sep 2019 10:21
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/354

Actions (login required)

View Item View Item