Laste sisustustekstiiltoodete turu-uuring Eesti turul

Laanest, Jaanika (2017) Laste sisustustekstiiltoodete turu-uuring Eesti turul. [thesis] [en] Children's Interior Textiles Market Research in Estonian Market.

[thumbnail of 2017_Laanest_Jaanika_Loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Käesolev lõputöö kannab pealkirja „Laste sisustustekstiiltoodete turu-uuring Eesti turul“. Teema valik lähtus autori pikaajalisest huvist ja soovist luua Eestisse ettevõte, mis disainib laste sisustustekstiiltooteid. Lõputööga sooviti välja selgitada, kas ettevõttele, mis disainib laste sisustustekstiiltooteid on laste sisustustekstiiltoodete turul Eestis kohta. Käesoleva lõputöö eesmärk oli välja selgitada laste sisustustekstiiltooteid disainiva ettevõtte turupotentsiaal Eestis. Antud töö koosneb kahest suuremast osast. Teoreetilises osas keskendus autor turu-uuringu teoreetilisele käsitlusele, andes ülevaate turunduskeskkonna olemusest, turu-uuringu olemusest ja uurimismeetoditest ning sihtgrupianalüüsi ja konkurentsianalüüsi koostamise baasinformatsioonist. Töö empiirilises osas, lähtudes teooriast, viis autor läbi turu-uuringu, et välja selgitada laste sisustustekstiiltooteid disainiva ettevõtte turupotentsiaal Eestis. Töö empiirilises osas selgitas autor Rahandusministeeriumi majandusprognoosidele toetudes välja Eesti majanduskeskkonna hetkeolukorra. Selgus, et järgnevateks aastateks prognoositakse majanduskasvu, kuid kiire tarbijahindade tõus võib inimeste ostuvõimet ja tarbimist oluliselt langetada. Laste sisustustekstiiltooteid disainiva ettevõtte potentsiaalse sihtgrupi selgitas autor välja internetikeskkonnas ankeetküsitlusega 0-12 aastaste laste vanemate seas, jagades küsitluse linki pere- ja sisustusfoorumites ning Facebooki gruppides, kus müüakse laste sisustustekstiiltooteid. Küsimustikule vastas 163 inimest, kellest (98%) olid naised ja (2%) mehed vanuses 18-45 ja vanemad. Küsitluse põhjal selgus, et rohkem, kui pooled vastanutest (59%) olid naised vanuses 26-35 aastat, mille põhjal selgus, et laste sisustustekstiiltooteid disainiva ettevõtte potentsiaalse sihtgrupi moodustavad naised vanuses 26-35. Enim oli potentsiaalse sihtgrupi seas neid, kellel on 1-2 last vanuses 0-3. Küsitlusest selgus ka potentsiaalse sihtgrupi brutopalk, mis jäi vahemikku 471-1200 eurot kuus. Potentsiaalse sihtgrupi huvi disainitud laste sisustustekstiiltoodete ja lastetoa terviklike sisustustekstiiltoodete lahenduste ostmise vastu oli (17%). Ostuhuvi kõrval toetab ettevõtte loomist ka asjaolu, et potentsiaalsest sihtgrupist (31%) ei ole rahul laste sisustustekstiiltoodete valikuga Eesti turul. Sellest järeldus, et laste sisustustekstiiltoodete turul Eestis on tarbijaid, kelle vajadused on rahuldamata. Ühtlasi tõestas see autori poolt töö koostamise jooksul püstitatud hüpoteesi: lapsevanemad ei ole rahul laste sisustustekstiiltoodete valikuga Eesti turul. Konkurentsianalüüsi käigus selgus, et loodava ettevõtte konkurentideks saab pidada igat ettevõtet, kes toodab sarnast toodet ja müüb seda samale sihtgrupile. Eelkõige on aga konkurentideks ettevõtted, kes disainivad ja toodavad väikeste partiidena või eritellimusel laste sisustustekstiiltooteid Eestis. Loodava ettevõtte konkurendid jagati töös otsesteks ja lähedasteks. Konkurentsianalüüs otseste ja lähedaste konkurentide seas viidi läbi äriluure abil, mille käigus koguti informatsiooni konkurentide toodete, hinnaklassi, jaotuskanalite, promotsioonivahendite ja lisateenuste kohta. Selgus, et konkurents on tugev, kuna turul on mitmeid ettevõtteid, kes pakuvad lisateenusena eritellimusel laste sisustustekstiiltoodete valmistamist, mis ühtlasi kattub osaliselt autori ärimudeliga. Samas selgus, et lastetoa terviklike sisustustekstiiltoodete lahenduste loomine ja võimalus kliendil kaasa rääkida toodete disaini, materjali ning mõõtude osas on see, mis loob konkurentsieelise. Käesoleva töö raames läbi viidud turu-uuring selgitas välja, et laste sisustustekstiiltooteid disainiva ettevõtte turupotentsiaal Eestis on mõõdukalt hea. Potentsiaalsel sihtgrupil oli huvi disainitud laste sisustustekstiiltoodete ostmise vastu ja lastetoa terviklike sisustustekstiiltoodete lahenduste pakkumine on nišš, mis loob eelise konkurentide ees. Enne ettevõtte loomist tuleb aga arvestada, et tarbijahindade kiire tõus mõjutab oluliselt ka potentsiaalse sihtgrupi ostujõudu, kelle sissetulek oli niigi pigem alla Eesti keskmise brutokuupalga ning kui prognoositav majanduskasv peaks tulema oodatust väiksem, on kõrgema hinnaklassi niššitoodetega turul edu saavutamine suur väljakutse. Käesoleva lõputöö edasiarendusena oleks võimalik koostada laste sisustustekstiiltooteid disainiva ettevõtte tootmis-, turundus- ja finantsplaan. See võimaldaks teada saada, kas laste sisustustekstiiltooteid disainiva ettevõtte loomine on kasumlik. Lõputöö autorile andis läbi viidud turu-uuring kinnitust laste sisustustekstiiltooteid disainiva ettevõtte loomise võimalikkusest Eesti turul. Lõplik otsus ettevõtte asutamiseks on autoril plaanis teha pärast jätkuuringut.

Abstract [en]

This graduation thesis bears the title "Children's interior textiles market research in Estonian market." Choice of the theme based on author's long-term interest and desire to create a company, which designs children's interior textiles in Estonia. Graduation thesis was to ascertain, whether a company, which designs children's interior textiles has a place in children's interior textiles market in Estonia. The aim of this thesis was to ascertain children's interior textiles design company's market potential in Estonia. This work consists of two major parts. Theoretical part focused on a market research theoretical approaches, outlining the essence of the marketing environment, market research and research methods and the essence of target group analysis and competitive analysis compilation basic information. In the empirical part, based on the theory, author conducted a market research to ascertain children's interior textiles design company's market potential in Estonia. In the empirical part author provided an overview of Estonian economic environment current situation which based on the Ministry of Finance economic forecasts. It projected economic growth in coming years, but rapidly increasing consumer prices may lower people purchasing power and consumption. To determine children's interior textiles design company's potential target group, author conducted electronical questionnaire and circulated questionnaire link among the parents of children aged 0-12 in family and furnishings forums and in Facebook groups which sell children's interior textiles. 163 people responded to the questionnaire, of whom 98% were women and 2% of men aged 18 to 45 and older. Questionairre revealed that more than half belonged to the age group 26-35 (59%), what indicated that potential target group is women aged 26-35. They have 1-2 children in age group 0-3 and their monthly gross pay is in the range of 471-1200 euros. The questionnaire revealed also that 17% of the respondents indicated interest in purchace designed children's interior textiles and comprehensive interior textiles solutions for nursery. Questionnaire revealed that 31% of the respondents are not satisfied with the assortment of children's interior textiles in Estonian market which indicate that theres possibility for market entry, because there are many consumers whose needs aren`t satisfied. It also proved hypothesis: parents are not content with children's interior textiles assortment in Estonian market. Competitive analysis revealed that competitors are all companies which manufacture and sell similar products to the same target groups. In particular main competitors are considered as companies what design and manufacture children's interior textiles in small quantities or offering additional service such as custom order. Author visited competitors objects to collect information about assortment, price range, distribution channels, promotion and additional services. During the competitive analysis carried out that competition is strong, several companies offers additional service such as custom made children's interior textiles which concided partially with authors business model. Nonetheless, it turned out that nursery comprehensive interior textiles solutions, focusing on the customers by giving them opportunity to speak up with design, materials and dimensions creates a competitive advantage. During the work was carried out market research, which ascertained that children's interior textiles design company's market potential is moderately good in Estonian market. Potential target group has an interest to purchase designed interior textiles and nursery comprehensive interior textiles solutions is a niche that differentiates from competitors. Before setting up company must be considered that rapidly increasing consumer prices may affects potential target group purchasing power, whose income was rather than Estonian average monthly gross pay. If the predicted economic growth will be lower than expected, it will be challenging to succeed in the Estonian market with higher value niche products. This refinement of the thesis can be drawn up children's interior textiles design company's manufacturing, marketing and financial plan, to find out if setting up a company will be profitable. Author of the thesis was carried out market research, which confirmed possibility of establish children's interior textile design company in Estonian market. Final decision about establishing company which designs children's interior textiles will be possible after follow-up study.

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tuulik
Subjects: Clothing and Textiles > Design
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Jaanika Laanest
Date Deposited: 12 Jun 2017 07:30
Last Modified: 30 Aug 2019 08:42
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3249

Actions (login required)

View Item View Item