Töörõivaste kulusäästlik tootmine

Safronova, Regina (2017) Töörõivaste kulusäästlik tootmine. [thesis] [en] Lean Production of Work Clothes.

[thumbnail of 2017 Safronova Regina lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (74kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö peamiseks eesmärgiks oli uurida ja välja selgitada kahe erineva õmblusbrigaadi õmblejate ajakasutus tööpäeva jooksul ning välja töötada nende jaoks kindlad abiajad. Tööpäeva pildistamise tulemuste analüüsimise käigus oli välja selgitatud, et kokku üldised ajakaod näidiste rühmas moodustavad 26% tööajast ehk 62 minutit. Sellega otseselt tööle jääb 74% tööajast või 177 minutit. Ekspress brigaadis otseselt tööoperatsioonide teostamiseks kuulub keskmiselt 80% tööajast ehk 192 minutit ning muud ajakulutused, mida ettevõttes peetakse ajakadudeks, moodustavad 20% ja võrduvad 48 minutiga. Struktureeritud uuringute abil oli võimalik sügavalt uurida abiaega sinna kuuluvate tegevuste järgi. Antud lõputöö raames oli välja töötatud kohandatud abiajalisa protsendi leidmise valem, mis põhines päevakonstandis, taastus- ning ettevalmistusajas. Nende ajaliste kestvuste arvutamisel oli välja selgitatud keskmine abiaeg mõlemas brigaadis. Näidiste rühmas keskmine abiaeg võrdus 50,22 minutit ning abiaja lisa protsent moodustas 27%. Ekspress brigaadis keskmine abiaeg oli 45,46 minutit ja abiaja lisa protsent moodustas 23%. Abiaja uuringute abil oli välja selgitatud, et ettenähtud 15% abiaega ettevõtte poolt on liiga vähe ja töö autori poolt oli tehtud ettepanek ümber vaadata ja määrata uut abiaega iga brigaadi jaoks. Lõputöö uuringute käigus olid pannud tähele meistri töö ja õmblusrühmade töökorraldamise vead ning tehtud ettepanekud, kuidas tööd võiks paremini korraldada. Samuti olid tehtud ettepanekud taastusaja pikendamisest ja võimlemise ergutusest, et õmblusrühmade töö efektiivsemaks muuta ja tõsta õmblejate tööviljakust. AS SVARMIL juhatuse liikmed võiksid arutleda omavahel ettepaneku võtta tööle rohkem mehhaanikuid, sellepärast et praegune mehaanikute arv ei saa hakkama sellise suure töö mahuga ning ei suuda reageerida nii kiiresti väljakutsetele. Samuti üheks arutlemiseteemaks on ettepanek teha ettevõtte hoone juurde uus ehitis, sest ergonoomiliste tingimuste analüüsi käigus oli välja selgitatud, et õmblusruumid on liiga kitsad. Kui arvutada standartide järgi tööruumi pindala iga brigaadi jaoks, siis näidiste rühmas on puudu 87,58 ruutmeetri ning ekspress brigaadis – 34,04 ruutmeetri. Selleks, et motiveerida õmblejaid sooritama ja isegi ületama määratud tootmise kuuplaani AS SVARMIL ettevõtte omanik ja tootmisjuht võiks arutada preemiasüsteemi juurutamist. Tootmise kulusäästlikumaks muutmiseks tuli veel ettepanek rakendada ja juurutada 5S süsteemi, mille abil saaks korraldada oma töökohad efektiivsemalt, kõrgendada töötsoonide juhitavust ning säilitada tööaega vajalikkude asjade otsimiseks. Käesoleva lõputöö edasiarendusena oleks võimalik analüüsida tehtud ettepanekute efektiivsust reaalsete projektide elluviimisel. Autori jaoks antud lõputöö tõi väärt võimalust kasutada Tallinna Tehnikakõrgkoolis omandatud teadmised AS SVARMIL ettevõtte abiaegade probleemi lahendamiseks.

Abstract [en]

The aim of this research was to study the use of time by sewers in two different sewer brigades during a workday and draw certain aid times for them. The analysis of the results of pictures taken during a workday revealed that total general loss of time in the samples group makes 26% of the worktime, i.e. 62 minutes. Therefore only 74% worktime, or 177 minutes, is left for direct work. The results of the express brigade showed that the average time spent on work operations is approximately 80% of the worktime, i.e. 192 minutes, while other time expenditures, considered at the enterprise as time expenditures, form 20% and equal to 48 minutes. The structured research aimed at a deep study of activities covered by the aid time. In this research, the equation was received for calculating the adjusted aid time per cent, based on a day constant, the time for recreation and preparation. During a discussion of those lengths of time the average aid time in both brigades was detected. The average aid time in the example group equals to 50.22 minutes, and additional per cent of the aid time is 27%. In the express brigade, the average aid time is 45.46 minutes, the additional per cent of the aid time is 23%. Studying the aid time helped understand that 15% of the aid time, provided by the enterprise, is too little and the author of the research suggested reviewing and designating the new limit of the aid time for each brigade. In addition, the research revealed errors in job organisation of a supervisor and sewer groups, so the author made some proposals about better job organisation, including a proposal to prolong the recreation time and time for exercising to make the work of the sewer groups more efficient and raise work performance of the sewers. The board members of AS SVARMIL should discuss a proposal to hire more mechanics as a current team of mechanics cannot cope with a great amount of work and fail to react to calls promptly. Besides, one more proposal needs considering – i.e. constructing an extension to the existing building, as the ergonomic analysis demonstrated that the sewing areas are too small. Calculating the area of work space for each brigade according to standards shows that the samples group lacks 87.58 square metres, and the express brigade – 34.04 square metres. In order to motivate the sewers to perform and even exceed monthly production plan, the owner and production manager of AS SVARMIL should consider implementation of a bonus system. To make the production more cost-saving, the author suggested to apply and implement 5S system, which could help arrange the workplaces in a more effective way, to raise handling characteristics of the work zones and save the work time expenditures on finding necessary things. This research might be developed to perform the analysis of efficiency of the proposals in implementation of the real projects. The author of this final paper got a valuable opportunity to apply knowledge gained at Tallinn TTK University of Applied Sciences for solving a problem with the aid time for AS SVARMIL company.

Item Type: thesis
Advisor: Ljubov Jalasto
Co-advisor: Anu Tšistova
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Balancing of Sewing Process
Mathematics, Sciences, and Graphics > Mathematics > Statistics
Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Sewing Process Analysis and Standardization
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Technical Design of Apparel
Depositing User: Regina Safronova
Date Deposited: 12 Jun 2017 06:16
Last Modified: 30 Aug 2019 09:02
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3227

Actions (login required)

View Item View Item