Brändi tuntus kohalikul turul Arno Fashion OÜ näitel

Teidla, Gertu (2017) Brändi tuntus kohalikul turul Arno Fashion OÜ näitel. [thesis] [en] Brand Awareness in the Local Market on the Example of Arno Fashion OÜ”.

[thumbnail of 2017_Teidla_Gertu_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Käesolev lõputöö kannab pealkirja „Brändi tuntus kohalikul turul Arno Fashion OÜ näitel”. Diana Arno on 2011. aastal turule tulnud Eesti rõivabränd, mille kaubamärk on mõeldud julgele ja hea stiilitundega naisele, kes peab rõivaste juures oluliseks kvaliteetset õmblustööd, huvitavaid lõikeid ning hindab naturaalseid materjale. Varasemalt pole ettevõttes tarbijauuringuid läbi viidud ning seeläbi klientidelt ega tarbijatelt tagasisidet saadud. Diana Arno soovib, et Eestis suhteliselt vähe aega turul olnud rõivabränd tarbijate teadusesse jõuaks kui eristuvate, väljapeetud ja kvaliteetsete naisterõivaste rõivabrändina, kuid ei tunneta hetkel oma tuntust kohalikul turul. Seetõttu oli käesoleva lõputöö eesmärgiks välja selgitada rõivabrändi Diana Arno tuntus tarbijate seas Eesti turul. Käesolevas töös viidi läbi kvantitatiivne uuring mõõtmaks Diana Arno rõivabrändi tuntust kohalikul turul. Brändi tuntuse mõõtmisel lähtus autor spontaanse, tipu- ja aidatud tuntuse mõõtmise teoreetilistest käsitlustest. Lisaks saadi küsitluse abil tagasisidet logo ning toodete kohta. Uurimuse läbiviimiseks jagas autor elektroonilist küsitlust sotsiaalmeedias ning foorumites, et saada võimalikult suur hulk vastajaid. Uuringus osales kokku 664 inimest, kellest 158 ehk 23,8% vastanutest kuulusid Diana Arno rõivabrändi sihtkliendi kirjelduse alusel sugu ja vanust arvesse võttes potentsiaalsesse sihtgruppi. Uuring andis vastuse uurimisküsimusele, mis oli abiks lahendamaks probleemi ja saavutamaks töö eesmärki. Uurimusest selgus, et Diana Arno domineeriv ning spontaanne tuntus ei ole kõrge, Eesti rõivabrändide seas nimetati Diana Arnot spontaanselt vaid 21 korral 664-st (3,2%) ning ainukese vastusevariandina ehk domineerivalt 6 korral. Aidatud tuntus on aga üsna hea, Diana Arno brändi tundis etteantud vastusevariantide seast ära 23,9% vastanutest. Seost Diana Arno brändi ja pildina näidatud tootekomplektide vahel ei osanud luua 80% vastanutest. 53 Kasutuselolevat lindnaist kujutavat logo ei tundnud ära 88,6% vastanutest. Diana Arno tähtedest koosnevat logo tundis see-eest aga 40,8% vastanutest. Kõige enam on Diana Arno bränd vastajatele tuttav internetist, seejärel televisioonist ja ajakirjandusest. Toetudes lõputöös käsitletud teoreetilistele alustele, uurimusele ning selle analüüsile, tõi autor lõputöö viimases alapeatükis välja ettepanekud turundustegevuse parendamiseks, tõstmaks Diana Arno tuntust kohalikul turul:  parendada seniseid müügi- ja turundusstrateegiaid;  logotüübi neutraliseerimine ja kordamine;  leida koostöövõimalusi;  keskenduda EV100 juubelitähistustele;  jätku-uuringud Vastavalt töös püstitatud uurimisprobleemile, paika pandud uurimisülesannetele ning analüüsile, leidis töö eesmärk lahenduse - Diana Arno rõivabrändi domineeriv ega spontaanne tuntus ei ole kõrged, kuid aidatud tuntus on vastanute seas heal tasemel. Lisaks sai ettevõtte soovitud tagasiside logo ning karusnahksete toodete osas. Toetudes uuringu tulemustele, tegi autor järeldused ja ettepanekud brändi tuntuse tõstmiseks ning jõudmaks suurem hulga Eesti tarbijate teadvusesse.

Abstract [en]

The title of current thesis is „Brand Awareness in the Local Market on the Example of Arno Fashion OÜ” Diana Arno is an Estonian clothing brand which was launched in 2011. It targets a brave women with good sense of style, who value high-quality tailoring, unique patterns and natural materials. Arno Fashion OÜ was founded in 2012. The aim of Diana Arno is to reach into consumers mind as a distinctive, formal and high-quality womenswear brand, but currently they don’t sense their awareness on the local market. Due to that the aim of this thesis is to find out the current awareness of Diana Arno’s clothing brand on the Estonian market. In order to achieve the aim of the final thesis, the author worked through theoretical bases of a brand, its identity, image and also bases of brand equity, which one of dimensions brand awareness and its measuring opportunities were looked through. The awareness of Diana Arno’s clothing brand on the local market was measured by using qualitative study. For measuring brand awareness, the author of the thesis used theories of top of mind, unaided, and aided awareness. In addition, feedback regarding logo and products was received from the survey results. To conduct the survey and increase the number of respondents, questionnaire was shared both in social media and in forums. In total, 664 people participated in the survey and according to the description of targeted customer, 158 of them (23,8%) belong to the potential target group based on their sex and age. The survey gave answer to the raised research question and helped to achieve the aim of the thesis. Survey revealed that Diana Arno’s dominant and unaided awareness is not high – only 21 (3,2%) survey respondents from 664 named Diana Arno’s brand spontaneously and only 6 of them named it as a unique answer (dominantly). On the other hand, aided awareness is quite good – 23,9% of the respondents could distinguish Diana Arno’s clothing brand from the pre-given answers. 80% of the 55 respondents could not see any connection between Diana Arno’s clothing brand and products visible on the pictures. Also, 88,6% of the respondents did not recognize the bird-woman logo, that Diana Arno’s brand is using. At the same time 40,8% of the respondents recognized the Diana Arno’s logo which consists of letters. For most of the survey respondents, Diana Arno’s brand is familiar from the internet, it is followed by television and press. According to the used theories, conducted survey and its analysis, author made following suggestions for improving the marketing activities to raise awareness of Diana Arno’s clothing brand on the local market:  to improve current sales- and marketing strategies;  to neutralize and replicate the logo type;  to find opportunities for cooperation;  to focus on the EV100 celebration events;  to conduct follow-up studies. According to stated research problem, tasks and the analysis, the aim of the final thesis was achieved – neither the dominant nor unaided awareness of Diana Arno’s clothing brand isn’t high but aided awareness is a bit better among respondents. In addition, the company received important feedback for existing logo and using natural fur on products. Based on the results of survey, the author made conclusions and suggestions to raise brand awareness and to reach to a larger number of Estonian consumers.

Item Type: thesis
Advisor: Tuulik Diana
Co-advisor: Uleksina Liza
Subjects: Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Gertu Teidla
Date Deposited: 12 Jun 2017 07:12
Last Modified: 30 Aug 2019 09:08
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3206

Actions (login required)

View Item View Item