Päästevestide kvaliteedi tõstmise võimalused ettevõtte Lade OÜ tootmisprotsessis

Salme, Triinu-Liis (2017) Päästevestide kvaliteedi tõstmise võimalused ettevõtte Lade OÜ tootmisprotsessis. [thesis] [en] Options in Rasing the Quality of Life Jackets in the Manufacturing Process of Lade OÜ.

[thumbnail of 2017_Salme_Triinu-Liis_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 January 2037.

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 January 2037.

Download (77kB)

Abstract

Antud lõputöö kirjutamise aluseks on võetud õmblusettevõte Lade OÜ. Kuna tänapäeval on ettevõtete turg lai ning nii ettevõtetele kui ka klientidele on olulised kvaliteetsed tooted ja kliendirahulolu, siis käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada, millised tegurid mõjutavad antud ettevõtte tootmisprotsessi ning pakkuda välja, kuidas seda paremaks muuta. Lõputöö autor soovis leida võimalusi tootmisprotsessi mõjutavate kõrvalekallete vähendamiseks, et tõsta ettevõtte toodete kvaliteeti. Töö teoreetilises osas andis autor ülevaate kvaliteeti puudutavatest faktoritest. Kvaliteet on mõiste, mis tänapäeval on muutunud üha olulisemaks ning millele ettevõtte arengus üha enam tähelepanu pööratakse. Lõputöös käsitleti lisaks ka teemasid nagu kvaliteedijuhtimine tootmisprotsessis, kvaliteedinõuded ja normdokumendid ning praaktoodangu kontroll. Rakendamaks teooriat töö praktilises osas, tutvub autor ettevõtte Lade OÜ tegevuse ja kvaliteedipoliitikaga. Eesmärgi saavutamiseks uuris töö autor ettevõtte 2016. aasta automaatseid päästeveste, nende toodangu mahtu ning seda, kui palju esines ettevõttel praaki. Praagi kogused leidis autor kõikide toodetavate automaatsete päästevestide mudelite kohta ning tõi välja ka peamised praagi tekkimise põhjused. Uurimismeetodina kasutati kvantitatiivset andmeanalüüsi. Ettevõtte mittevastavuslehtede läbitöötamisel leidis autor praagi põhjuste kogused nii arvuliselt kui ka protsentuaalselt. Lõputöö autor tõi grupeeritult välja põhjused, millest on tingitud ebaõnnestunud tooted. Tulenevalt sellest tehti parendusettepanekuid eesmärgiga vähendada praak-päästevestide osakaalu. Olulise aspektina võib välja tuua, et kogu aasta jooksul oli kõige sagedasemaks praagi põhjuseks asjaolu, et keevitusprotsessi käigus jäi toote keevitus vigaseks. Teiseks märkimisväärseks põhjuseks saab tuua vigase ballooni, mis on päästevesti automaatse avanemise juures olulisim element. Lisaks vajab mainimist asjaolu, et ettevõttes on kasutusel standard ISO 9001:2000, mis on juba kaks korda oma versiooni uuendanud, viimaseks versiooniks on EN ISO 9001:2015. See aga tähendab seda, et kasutusel olev ISO standard küll eksisteerib, kuid oma versioonilt on see aegunud. Sellisel juhul on mõistlikuks teguviisiks oma kvaliteedijuhtimise protsess lähtuvalt uuest standardist ära uuendada, et väljastada uus sertifikaat. Vanema verisooni standardi kasutamine ei ole keelatud, kuid uuemat standardit kasutavad ettevõtted on klientidele tunduvalt usaldusväärsemad ning loovad paremad kvaliteedi tulemused. Käesoleva lõputöö tulemusena tegi autor ettepanekud, mille rakendamisel on võimalik parendada peamiseid praagi põhjuseid ning muuta töö tulemused kvaliteetsemaks. Lõputöö autor arvab, et parendusettepanekuid arvesse võttes ning neid edaspidi ettevõttes rakendades, saaks ettevõte muuta kvaliteeti puudutavad standardid senisest veelgi paremaks.

Abstract [en]

The present thesis is based on Lade OÜ sewing company. Since, nowadays, the business market is quite extensive and both the companies and customers alike value good-quality products and customer satisfaction, the purpose of this study was to find out which factors influence the company's production process and suggest measures to improve it. The author wanted to find ways to reduce the abnormalities which impact the production process to increase the company's quality of products. The theoretical part presented an overview of the factors which impact quality. Quality is a concept that has become increasingly important and has been brought to the centre of attention with regards to the development of the company. The study also addresses topics such as quality management in the production process, quality standards and normative documents and the detection of defective products. To implement the theory in the practical part, the author examines the operations and policy of quality at Lade OÜ. To achieve the objective, the author examined the company's automatic life jackets of 2016, their production volumes and the number of defective products. The quantity of defective products was calculated for each automatic lifejacket model in production and the main reasons for the defects were pointed out. Quantitative data analysis was used in the process. The author identified the volume of the causes of the defective products both in numbers and percentages by examining the non-compliance reporting forms. The author pointed out the causes of the defective products by groups. Suggestions for improvement were made based on the findings to reduce the proportion of defective life jackets. An important aspect is that, during the whole year, the most frequent reason for defects was that the welding process left a defective weld on the product. Another significant reason was defective cylinders, which are the most important elements for the automatic opening of a life jacket. Moreover, the company follows the standard ISO 9001: 2000, which already has two updated versions, the latest of which is EN ISO 9001: 2015. This, however, means that the ISO standard exists in the company but it is an outdated version. In that case, it is reasonable to upgrade their quality management process based on the new standards to issue a new certificate. Using the older version of the standard is not prohibited but the companies that use the latest standard seem much more reliable to the customers and create better quality results. As a result of this thesis, the author made suggestions, the implementation of which would reduce the causes of the main defects and improve the work quality. The author believes that if the proposals for improvement were taken into consideration and hereafter implemented, the company could make the standards regarding quality even better.

Item Type: thesis
Advisor: Ada Traumann
Subjects: Clothing and Textiles > Quality Management
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Triinu - Liis Salme
Date Deposited: 12 Jun 2017 07:25
Last Modified: 12 Jun 2017 07:25
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3168

Actions (login required)

View Item View Item