Tootmisprotsesside parendamine ettevõttes Maidiga OÜ

Räni, Lilian (2017) Tootmisprotsesside parendamine ettevõttes Maidiga OÜ. [thesis] [en] The Improvement of Production Processes in Maidiga OÜ.

[thumbnail of 2017_Räni_Lilian_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (792kB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Käesolevas lõputöös käsitletakse OÜ Maidiga tootmisprotsesse, laotööd ning tootmisprotsesside parendamise võimalusi lähtudes timmitud tootmisest ning kvaliteedijuhtimisest. OÜ Maidiga on õmblusettevõte, kus on olulisel kohal tootmisprotsesside sujuvus. Tuginedes laotööle ning tootmisprotsessidele oli töö eesmärgiks leida peamised probleemid tootmisettevõttes. Ettevõtte töötajate seas läbiviidud küsitluse põhjal sai tehtud järeldusi, et töökorralduse, tegevusplaanide ning kvaliteediga on probleeme. Tuginedes Lean tootmisele ning kvaliteedisüsteemidele oli eesmärgiks teha ettepanekuid tootmisprotsesside efektiivsemaks muutmiseks. Lõputöö probleem seisnes selles, et OÜ’s Maidiga on ilmnenud mõningasi ressursside raiskamisi just ajaressursi näol. Puudub kindel töökorraldus ning tegevusplaan, mille tõttu kannatab ettevõtte tegevuste kvaliteet. Lõputöö autor töötab uuritavas ettevõttes laologistikuna, seega lähtuvalt ametipositsioonist vajas korrektset ja õigeaegset informatsiooni laos toimuva kohta. Autor tõi välja ettepanekud tootmisprotsesside parendamiseks. Esmaste tegevustena on oluline püstitada ettevõtte eesmärk koos missiooni ja visiooniga, määrata pika- ja lühiajalised tegevusplaanid, digitaliseerida tootekaart, varustada laos olevad tarvikud ja furnituurid vöötkoodidega. Mõistmaks kitsaskohti, viidi läbi uuring ja vaatlus analüüsimaks töökorraldust. Analüüsi tulemuste põhjal otsustati protsesside parendamiseks rakendada timmitud mõtteviisi meetodeid. Tootmiskorralduse paremaks organiseerimiseks tehti ettepanek rakendada Lean meetodi 5S põhimõtteid. Nende rakendamiseks on vajalik kehtestada üheselt mõistetavad ja kindlad nõuded kogu personalile, muutmaks efektiivsemaks tööprotsesse. Rakendamaks Lean mõtteviisi täielikumalt, töötati välja alused laologistiku ametijuhendi koostamiseks ja kasutati neid ametijuhendi näidises, et see kasutusele võtta töölepingu lisana. Ametijuhendi kasutuselevõtt lihtsustaks ettevõttesisest tööjaotust ning annab ülevaate iga töötaja tööülesannete kohta. Tootmisprotsesside parendamine ning muutmine efektiivsemaks on arenevas ettevõttes oluline etapp. Muudatuste elluviimine kindlustab positsiooni konkurentsitihedal turul, annab juurde lisaväärtusi nii personalile kui kliendile. Seades kindla eesmärgi ning tootmisplaani, muutub ettevõtte tööprotsess sujuvamaks.

Abstract [en]

This thesis deals with the betterment of production, warehouse and manufacturing processes of OÜ Maidiga based on Lean production and quality management. OÜ Maidiga is a sewing company that emphasises ensuring the smooth flow of production processes. The objective of the work was to find the main problems of the manufacturing plant by relying on warehousing and manufacturing processes. A survey conducted among the company's employees concluded that there are problems with work organization, action plans and quality within the company. The aim of the thesis was to make proposals for the improvement of production processes based on Lean production and quality systems. The thesis problem is the revelation of wasted time resources by OÜ Maidiga. There are neither definite rules of organization nor an action plan, which hurts the company's quality. The author of this thesis works for the investigated enterprise as a warehouse logistics coordinator, thus needing correct in stock information. The author has made suggestions for the improvement of manufacturing processes. Primary actions would be setting goals with a mission statement, stipulating short and long term action plans, digitising product charts, and implementing bar codes in warehouse work. A survey and an observation was conducted to analyse work organisation. Based on the results of the analysis it was decided to utilise the methods of Lean production for the betterment of various processes within the company. Lean production method 5S was proposed to improve the organisation of managing manufacturing. Unequivocal requirements for the entire personnel are needed to make the work process more effective. In accordance with a wider implementation of the Lean production way of thinking, the fundamentals of working instruction of warehouse logistics coordinator were worked out and implemented in the working instruction sample to use as employment contract appendix. The implementation of the working instruction would simplify the division of labour and give an overview of the work assignments of all employees. Improving the effectiveness of manufacturing processes is an important step for a growing company. The realisation of these changes would reinforce the company’s position in the competitive marketplace and provide added value for staff and clients alike. Setting a definite goal and action plan will make the working process more seamless.

Item Type: thesis
Advisor: Ada Traumann
Subjects: Working Life > Quality Studies
Clothing and Textiles > Quality Management
Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Lilian Räni
Date Deposited: 12 Jun 2017 06:57
Last Modified: 30 Aug 2019 09:21
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3090

Actions (login required)

View Item View Item