Tootmisprotsesside efektiivsuse tõstmine SofaHouse OÜ näitel

Klais, Carmen (2017) Tootmisprotsesside efektiivsuse tõstmine SofaHouse OÜ näitel. [thesis] [en] Increasing the efficiency of production processes on the example of SofaHouse OÜ.

[thumbnail of 2017-Klais-Carmen-lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (103kB)

Abstract

Tänapäeval on kõikide ettevõtete eesmärk tegutseda võimalikult efektiivselt ja kasumlikult. Soovitakse leida vastuseid küsimustele, et kuidas juhtida nii ettevõtet kui ka erinevaid protsesse võimalikult efektiivselt? Kuidas likvideerida protsessidest väärtusetud ajakulud ja raiskamised? Käesolevas lõputöös käsitletakse SofaHouse OÜ tootmisprotsesse ja nende efektiivsuse tõstmise võimalusi. Lõputöö ülesandeks oli ettevõttes uurida ja analüüsida tootmisprotsesse. Vastavalt tulemustele tegi autor enda poolsed ettepanekud, et tootmisprotsesside efektiivsust tõsta ja vähendada töötajate töötunde ületundide arvelt. Lõputöö teoreetilises osas toodi välja organisatsiooni juhtimise ja tootmisprotsesside teoreetilisi aluseid. Töö käigus töötas autor läbi erinevaid kirjandusmaterjale. Alapeatükkides vaadeldi protsessijuhtimist, tootmisprotsesside etappe ja võimalusi tootmisprotsesside efektiivsuse tõstmiseks. Selleks, et rakendada teooriat töö praktilises osas, tutvus autor ettevõtte SofaHouse OÜ tegevuse ja tootmisprotsessidega. Töö eesmärgi saavutamiseks ja tootmisprotsesside kitsaskohtade leidmiseks kaardistas autor ettevõtte tootmisprotsessid voodiagrammina ja viis läbi intervjuu ettevõtte juhtkonnas ning küsitluse tootmisprotsessis osalevate töötajate seas. Vastavalt tulemustele ja leitud probleemsetele kohtadele, tegi töö autor enda poolsed ettepanekud, mida tuleks muuta ja teha teisiti, et tootmisprotsesside efektiivsust tõsta. Töö autor leidis, et igas suuruses ettevõttes on väga tähtis osa strateegilisel juhtimisel ja kvaliteedijuhtimisel. Tänapäeva ärimaailmas tuleb koostada strateegiaid juba selleks, et säilitada ja suurendada enda turuosa, sest klientidele ei ole enam niivõrd oluline odav hind, vaid kvaliteet. Terviklik kvaliteedijuhtimine aitab tõsta nii tootlikkust, tulemuslikkust kui ka ettevõtte paindlikkust. Töö autor leidis, et ettevõte peaks juhinduma Lean-meetodist, et likvideerida ettevõttest igasugune ressursside raiskamine. Alustada soovitas autor Lean-meetodi viie S-i tehnikaga, likvideerimaks töökohtadelt ja laost kõik ebavajalik ning saavutada tootmises puhtus ja kord. Töö autor koostas 38 ettevõttele tellimuslehe, mille alusel võiks tellimused edaspidi tootmisesse saata, sest kirjalikult edastatud ülesanded ennetavad unustamist või valesti mõistmist ning seega ka tootmata jätmist või valesti tegemist. Infopuuduse ja liigsete tellimuste kogunemise vältimiseks tuleks juhtkonnas tööülesanded täpselt kindlaks määrata, et kes millega tegeleb või siis kooskõlastada kõik otsused omavahel. Käesoleva lõputöö autor soovitab ettevõttel kindlasti keskenduda töös kajastatud kitsaskohtadele ja teha tootmisprotsessides muudatused vastavalt ettepanekutele. Tehtud ettepanekute rakendamine aitaks tõsta töötajate motivatsiooni ja soovi ettevõttesse rohkem panustada ning lahendada põhiprobleemi ehk suurendada tootlikkust ja tootmisprotsesside efektiivsust ning sellega vähendada ettevõttes tehtavaid ületunde.

Abstract [en]

Nowadays the aim of all organisations is to operate as efficiently and profitably as possible. We want to find answers to questions like how to manage business and different processes as efficiently as possible? How to eliminate non-value activities and the waste of time from the processes? This thesis deals with the SofaHouse OÜ production processes and increasing the efficiency of those options. The aim of this thesis was to study and analyze the company production processes. According to the results, the author made suggestions to raise the efficiency of production processes and to reduce the working hours of overtime at the expense. In theoretical part of the thesis the author set out the organization's management and production processes theoretical bases. During the work the author worked through a variety of literary materials. Subchapters looked at the process management, process steps, and ways to increase the efficiency of production processes. To apply the theory to the practical part of the work, the author made acquaintance with the operations and processes of the company SofaHouse OÜ. To achieve the thesis objective and to find bottlenecks of the processes, the author mapped the company's manufacturing processes as a flowchart and conducted interviews with management and a survey among the workers involved in the production process. According to the results and as found the problem areas, the author made suggestions, what should be changed and done differently in order to raise the efficiency of production processes. The author found that the strategic management and quality management is a very important part in companies of all sizes. In today's business world, it is necessary to draw up strategies in order to maintain and increase its market share, because to the customers the quality is more important than the cheap price. A totally quality management helps increase both, productivity, the effectiveness and also the company's flexibility. 40 The author found that the company should be guided by the Lean method to liquidate any waste of resources in the company. The author recommends to start with the Lean method in five S's technique, to eliminate all unnecessary from workplace and stockroom and to achieve cleanliness and order in production. The author drew up an order form for the company, with what orders should be sent to production, because tasks that are forwarded in writing, prevent being forgotten or misunderstood and also produce failure or improperly made output. To prevent lack of information and avoid excessive accumulation of orders, company management should specify the tasks of leadership as to who is doing what or coordination of all decisions with each other. The author of this thesis suggests strongly that the company should focus on the bottlenecks which are reflected in thesis and make changes in production processes, according to the suggestions. Implementation of the suggestions would help to increase employee motivation and desire to invest more in to the company. Also this will solve the main problem, to increase the productivity and production efficiency and would reduce the overtime.

Item Type: thesis
Advisor: Ada Traumann
Subjects: Clothing and Textiles > Quality Management
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Carmen Klais
Date Deposited: 12 Jun 2017 06:49
Last Modified: 30 Aug 2019 09:18
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/3058

Actions (login required)

View Item View Item