Kommunikatsioonielektroonika sertifitseerimisprotsessi arendamine COMODULE OÜ näitel

Pais, Geili (2017) Kommunikatsioonielektroonika sertifitseerimisprotsessi arendamine COMODULE OÜ näitel. [thesis] [en] Developing the certification process for a communication electronics unit on the example of COMODULE OÜ.

[thumbnail of Lõputöö_Geili Pais_TT81_22.05.2017_ilma lisadeta.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lisad ja lihtlitsents] Archive (ZIP) (lisad ja lihtlitsents) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärk on kaardistada ettevõtte COMODULE OÜ jaoks vajalikud toote sertifitseerimisvõimalused ja -kohustused ning kogutud andmete põhjal luua ettevõttele sobiv sertifitseerimisprotsess. Töö tulemusena on valminud ülevaatlik juhend, mis koondab informatsiooni erinevatest sertifitseerimisvõimalustest, kohalduvast seadusandlusest, vastavushindamisastustest, turujärelvalvest, tootjavastutusest ja muust sertifitseerimisprotsessi läbiviimiseks vajalikust teabest. Töö sisu hõlmab ka sertifitseerimise järgset protsessihaldust. Lisaks alustatakse vastavalt koostatud juhendile üht sertifitseerimisprotsessi eesmärgiga teha kindlaks tootele kohalduvad regulatsioonid tagamaks toote vastavus spetsiifilistele nõuetele. Sertifitseerimisprotsessi tulemusena on läbi viidud vastavushindamise menetlus ning on kinnitatud toote kasutamise ohutus. COMODULE OÜ on Eesti iduettevõte, mis tegeleb peamiselt elektrilistele kergsõidukitele asjade interneti ning ühenduvuse lahenduste arendamisega. COMODULE pakub sõidukitootjatele, edasimüüjatele ning sõidukipargi haldajatele terviklikku ühenduvuse lahendust, mis koosneb kommunikatsiooni riistvarast, nutiseadme rakendusest ning veebipõhisest andmete analüüsimise platvormist. COMODULE OÜ kuulub täielikult Saksa äriregistrisse kantud emaettevõttele COMODULE GmbH. Kuna COMODULE GmbH ja COMODULE OÜ majandustegevus on korrelatsioonis, kuid puudub eraldiseisev kutsetegevus, kasutatakse käesolevas töös lihtsustamise eesmärgil edaspidi ettevõtte nime COMODULE viitega COMODULE OÜ ja COMODULE GmbH kontsernile. [1] COMODULE asutati 2014 aasta veebruaris nelja Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) vilistlase poolt, kes tutvusid TTÜ ja Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) ühises tootearendusprojektis Formula Student. Pärast ülikooliõpingute lõpetamist asutati esimene ettevõtte Prismattery, mis keskendus peamiselt inseneriteenuse pakkumisele akutehnoloogia arengu valdkonnas. Kahe-aastane arendustöö ja klientide tagasiside analüüs viis COMODULE’i asutamiseni, mille eesmärk on rakendada asjade interneti ja ühenduvuse lahendusi kergelektrisõidukite tööstuses. [1] Vahetult pärast ettevõtte asutamist otsustasid COMODULE asutajad võtta osa Saksa ärikiirendist StartupBootCamp Berlin, millest sai ühtlasi ka ettevõtte esimene investor. Kolme kuu pikkuse intensiivprogrammi jooksul tegi COMODULE’isse ingel-investeeringu Eesti-Saksa investorsündikaat, mis koondab mitmeid üksikinvestoreid nii Eestist kui Saksamaalt. Järgnevad investeeringud tegi Saksa suurim riskikapitalifond High Tech Gruenderfonds (HTGF), kelle toetus aitas ettevõttel tootearendusega süvitsi tegeleda ja uusi töötajaid palgata. Hetkel töötab COMODULE’is 15 eri rahvusest spetsialisti, kelledest 14 tegutsevad igapäevaselt Eestis paiknevas arenduskontoris ning üks Berliini peakontoris. [1] COMODULE’i toode koosneb kolmest baastehnoloogiast, mis koos moodustavad maailmas ainulaadse terviklahenduse pakkudes erinevaid võimalusi nii sõiduki tootjale, edasimüüjale, sõidukipargi haldajale kui ka lõpp-tarbijale. COMODULE’i toote keskne element on sõidukisse tootmise käigus integreeritav kommunikatsiooni riistvara moodul, mis on disainitud edastama sõidukilt kogutud informatsiooni (näiteks aku laetuse tase, voolutarbimine, kiirus jne). Riistvara võtab vastu käske kasutajaliidesest (näiteks tulede sisse/välja lülitamine, mootori lukustamine, mootori assisteerimise tase jne). Andmeliiklus toimub juhtmevabalt üle Bluetooth tehnoloogia. Riistvara moodulil on ka GSM/GPS mikrokiibid, mis võimaldavad sõidukil olla igal ajal ühenduses COMODULE’i andmeanalüüsi platvormiga ning annavad võimaluse sõidukit positsioneerida. Viimast kasutatakse eelkõige sõidukipargi haldamiseks ja kadunud sõidukite leidmiseks. Riistvara mooduli tehniline disain on optimeeritud võimalikult kompaktseks ning seda on võimalik integreerida erinevatesse kergsõidukitesse. [1] Teine COMODULE’i tootelahenduse oluline osa on veebipõhine andmete analüüsiplatvorm, mis visualiseerib sõidukitelt kogutud informatsiooni, et seda oleks võimalik kasutada sõidukite tehniliste andmete analüüsimiseks ja tulemusi kasutada näiteks tootearenduse parendamiseks. Platvorm võimaldab sõidukite reaalajas jälgimist ning lihtsustab sõidukite garantii ja hooldusega seotud tegevuste läbiviimist. Kõik andmed hoiustatakse COMODULE’i serveris ja andmebaasis, kus need turvalisuse eesmärgil krüpteeritakse. [1] Kolmas COMODULE baastehnoloogia element on nutiseadme kasutajaliides, mis võimaldab sõiduki kasutajal sõidukiga suhelda. Nutitelefonil ja nutikellal kasutatav rakendus hõlmab mitmeid funktsioone, mille eesmärk on parendada lõpp-tarbija üldist kasutajakogemust (nt visualiseeritud maksimaalne sõiduraadius, kerge navigeerimine kaardirakenduse abil, sõiduki positsioneerimine jne). [1] COMODULE’i regioonipõhine sihtturg seisneb peamiselt Lääne ja Lõuna-Euroopas ning Põhja- Ameerikas. Olenevalt turupiirkonnast kehtivad müüdavatele toodetele erinevad nõuded, et tagada tarbijate ohutus, toodete kvaliteet jms. Euroopa ja Põhja-Ameerika regioonides on kasutusel mitmeid erinevaid sertifikaate, mis erinevad peamiselt reguleerimisvaldkonna ja -piirkonna poolest. Lõputöö koostamise vajadus tuleneb peamiselt asjaolust, et COMODULE on oma tegevusega jõudnud olukorda, kus turunõudlus toote järele on tõestatud ning müügimahu kasvust tulenevalt on tekkinud vajadus garanteerida oma toote sobivus sihtturule. Nõudlus sertifitseeritud toote järele pärineb peamiselt COMODULE’i klientidelt, kes soovivad COMODULE’i toodet enda sõidukitesse integreerida ning soovivad seda teha tingimusel, et kõnealune riistvara on eelnevalt sertifitseeritud ja ühtlasi ohutuks tunnistatud. Sertifitseerimisprotsessi kaardistamine ning vastava juhendi koostamine on vajalik eelkõige esmase informatsiooni omandamiseks ning edaspidiseks protsessi haldamiseks. Valminud juhend võimaldab edaspidiseid sertifitseerimisprotsesse kiirendada ning annab kogu protsessist ulatusliku ülevaate kõikidele seotud osapooltele. Lisaks on protsessi ja juhendi talletamine vajalik ettevõtte töötajate võimalikust positsioonimuutustest ning tegevusalade vahetumisest tulenevalt. Juhend kindlustab, et uue sertifitseerimisprotsessi alustamiseks ning eelnevate sertifikaatide haldamiseks vajaminev teadmus on ettevõttes olemas ka olukorras, mil sellega hakkab tegelema uus töötaja. Lõputöö esimeses peatükis antakse ülevaade ettevõtte COMODULE’i olulisematest aspektidest. Teine peatükk sisaldab sertifitseerimisprotsessi loomiseks ja haldamiseks tarvilikku teoreetilist infot koos vastavate instruktsioonidega protsessi läbiviimiseks, mis moodustab töö üheks väljundiks oleva juhendi sisu. Kolmandas peatükis viiakse läbi sertifitseerimisprotsess, muuhulgas sobivate tootegruppide otsing ja neist tulenevalt kohalduvate direktiivide valik; konkreetsete harmoniseeritud standardite otsing, sobiva vastavushindamise menetluse valik jne. Neljas peatükk sisaldab informatsiooni sertifitseerimise järgse tegevuse haldamise kohta tagamaks toote vastavus kohalduvatele nõuetele ka edaspidi. Lõputöö tegevusi läbiviies võetakse arvesse ettevõttest tulenevat ressursipiirangut. Kuigi kogu sertifitseerimisprotsess on võimalik teostada allhanke korras, ei ole see hetkel ettevõtte võimalusi arvestades mõistlik. Piiratud finants-, aja- ja inimressurssidest tulenevalt on ettevõtte eesmärk teostada võimalikult suur osa sertifitseerimisprotsessist ettevõtte siseselt. Samas on oluline jälgida, et protsess oleks üles ehitatud võimalikult efektiivselt ning kui ettevõtte võimekus teatud protsessiosades ei ole piisav, on mõistlik pöörduda sellele spetsialiseerunud asutuste poole ning töö teostada allhanke korras. Toote sertifitseerimise eesmärk on tagada toote vastavus sellele ettenähtud tingimustele ja regulatsioonidele. Sertifikaatide vastutusalad on küll erinevad, kuid kõige levinum sertifitseerimise tulem seisneb toote ohutuse tagamises lõpptarbija jaoks. Sertifikaadi olemasolu kasutatakse tihti ka ettevõtte turundusstrateegias, kuna ohutute toodete pakkumine on oluline müügi- ja turundusargument. [17] Olenemata asjaolust, et suur osa sertifikaatide eesmärkidest ja nõuetest kattuvad mingil määral teiste sertifikaatide omadustega, ei ole loodud ühtset ja kogu maailmas kehtivat sertifitseerimisevõimalust. Sellest tulenevalt peavad tootjad sertifitseerima oma tooteid vastavalt nõuetele, mis kehtivad regioonides, kus nende tooteid müüakse. Kuna COMODULE’i esmane sihtturg asetseb Euroopas ja Põhja-Ameerikas, on käesolevas töös käsitletud vaid nimetatud regioonides kasutusel olevaid sertifitseerimisvõimalusi. Järgnevalt on kirjeldatud COMODULE’i jaoks olulisimaid sertifikaate ning lõputöö tulemina valminud juhendi põhisisu. CE vastavusmärgistus on sertifikaat Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides, Euroopa Majanduspiirkonnas ning teatavatel juhtudel ka Türgis müüdavatele toodetele, mis on kindlatele tootegruppidele olnud kohustuslik aastast 1985. CE märgistuse nimi tuleneb prantsusekeelsest väljendist Conformité Européene, mis tõlkes tähendab Euroopa nõuetele vastavust. [17] CE märgistuse peamine eesmärk on tagada turul müüdavate toodete ohutus ning seetõttu on see kindlatele tootegruppidele kohustuslik. Nõuded, millele tooted peavad vastama, on välja toodud vastava tootegrupi direktiivides ja harmoniseeritud standardites. [17] Tooteid, mis vajavad CE märgistust, jagatakse nende riskitaseme alusel kõrge ja madala riskitasemega toodete gruppidesse. Riski-taseme määramisel hinnatakse toote kasutamisel tekkivaid võimalike ohte tarbijale. [17] CE-märgist vajavad 21 tootegruppi [17]:  masinadirektiiv – 2006/42/EC  madalpingedirektiiv – 2014/35/EU  elektromagnetilise ühenduvuse direktiiv – 2014/30/EU  meditsiiniseadmete direktiiv – 93/42/EEC isikukaitsevahendite direktiiv – 89/686/EEC  ehitustoodete määrus – Regulation (EU) No 305/2011  surveseadmete direktiiv – 2014/68/EU  REACH-määrus – Regulation (EC) No 1907/2006  RoHS’I direktiiv (ohtlike ainete kasutamist piirav direktiiv – 2011/65/EU  elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded – 2012/19/EU  ATEX-direktiiv (plahvatusohtliku keskkonna direktiiv) – 2014/34/EU  mänguasjade ohutuse direktiiv – 2009/48/EC  raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiv – 1999/5/EC või raadioseadmete direktiiv – 2014/53/EU  väikelaevadirektiiv – 94/25/EC  aktiivse siirdatava meditsiiniseadme direktiiv – 90/385/EEC  lõhkeainete kasutamise direktiiv – 93/15/EEC  välitingimustes kasutatavate seadmete mpra direktiiv – 2000/14/EC  gaasiseadmete direktiiv – 2009/142/EC  lifti direktiiv – 2014/33/EL  pürotehniliste toodete direktiiv – 2007/23/EC  mõõteseadmete direktiiv – 2004/22/EC Riskitasemest oleneb peamiselt CE märgistuse omandamise keerukus ja asjaolu, kas vastavushindamise võib läbi viia tootja või peab selleks kaasama ka kolmandat osapoolt. Riskitase on korrelatsioonis sertifitseerimisprotsessi läbimise keerukusega – mida madalam riskiaste, seda kergem on läbida vastavushindamist. Tooteid, mida ei peeta tarbijale ohtlikuks, on tootjal võimalik ise sertifitseerida. Isesertifitseerimine tähendab, et tootja kontrollib oma kauba vastavust nõuetele ning lisab tootele CE märgistuse ilma kolmanda osapoole kaasamiseta. Kõrgema riskiastmega toodete puhul sisaldab sertifitseerimisprotsess ka kohustuslikku sekkumist selleks ettenähtud organi ehk teavitatud asutuse poolt. Teavitatud asutus on Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide poolt määratud organ, mis on autoriseeritud läbi viima toote sertifitseerimise protsessi, muuhulgas testimist, kalibreerimist tootmise inspektsiooni jne. Põhja-Ameerika piirkonnas ei ole ühtset seadusandlikku regulatsiooni nagu Euroopas, aga olulisemad sertifitseerimisvõimalused on FCC, UL ja CSA märgistused. FCC märgistus on kõigile USAs müüdavatele elektroonikaseadmetele kohustuslik sertifitseerimine, mis kinnitab, et toode vastab riigis kehtivale seadusandlusele. FCC sertifitseerimise eesmärk on tagada elektromagnetilise spektri kaitse piirates elekromagnetilist radiatsiooni. FCC sertifitseerimine hõlmab ainult elektromagnetilise interferentsiga seonduvat ning erinevalt CE märgistusest, ei reguleeri toote ohutusnõudeid. FCC sertifitseerimiseks on kolm võimalikku meetodit, mis erinevad protsessi läbimise keerukuse poolest. Sarnaselt CE märgistusele rakenduvad kõrge riskitasemega toodetele rangemad nõuded ning nende sertifitseerimise puhul on kohustuslik kasutada kolmandat osapoole ehk akrediteeritud testimislaborit. Madalama riskiastmega toodete puhul on võimalik läbida isesertifitseerimise protsess. Underwriters Laboratories (UL) on Põhja-Ameerika tuntuim tehnoloogijatestija, mille märgistuse regulatsioon, erinevalt CE ja FCC sertifikaatidest, ei ole riiklik ega valitsuse poolt kehtestatud nõue. Olenemata asjaolust, et UL märgistus ei ole USAs kohustuslik, on ilma selleta äärmiselt keeruline elektroonikaseadmeid müüa, sest erasektorist tulenev nõudlus ohutute toodete järele on suur. Ka UL sertifitseerimisel on erinevad meetodid, mis erinevad peamiselt protsessi läbimise keerukuse poolest. Kanada Standardite Assotsiatsiooni (CSA) on Kanadas tegutsev akrediteeritud testimislabor, mille väljastatud märgistus tagab, et toode vastab Kanada või USA standarditele. CSA märgistuse omandamine ning selle nõuded on võrdlemisi sarnased ULi regulatsiooniga, mistõttu peetakse CSAUS märgistust tihti UL märgistuse alternatiiviks. CSA sertifitseerimise eesmärk on tagada ohutus määratud tootegruppide puhul. Suurim erinevus CSA ja teiste sertifitseerimisvõimaluste vahel on asjaolu, et CSA märgistuse omandamisel on tootjal võimalik valida, millist vastavushindamise meetodit kasutada ning see ei ole seotud toote riskiastmega. Eelmainitu aga ei tähenda, et CSA vastavushindamise läbimine oleks tootja jaoks kergem või nõuaks vähemat tähelepanu. Kuigi konkreetse meetodi valik on tootja teha, sisaldavad kõik võimalikud moodulid mingil määral kolmanda osapoole sekkumist (peamiselt tootjapoolse informatsiooni kontrollimise tarbeks), mis tagab, et vastavushindamine on läbi viidud vastavalt nõuetele ning et toode on turule asetamiseks sobiv. Kuigi kõik eelnevalt mainitud sertifikaadid on COMODULE’i riistvara sertifitseerimiseks olulised, ei ole käesoleva lõputöö maht piisavalt suur, et katta kõikide nimetatud sertifitseerimiste protsesse. Sellest tulenevalt otsustati tegeleda esmajärgus vaid ühe sertifikaadi taotlemisega ning seetõttu kajastatakse käesolevas töös vaid CE märgistuse omandamise protsessi. Üldine sertifitseerimise protsess on nii CE kui teiste märgistuse puhul sarnane. Esmalt on oluline leida tootele kohalduvad direktiivid ja standardid, millele direktiivid viitavad. COMODULE’i riistvara puhul on toote ohutuse tagamiseks oluline hinnata järgmisi omadusi:  toote maksimaalset pinget;  elektromagnetilist kiirgust;  raadiolainete vastuvõtmist ja saatmist. Nimetatud valdkondi reguleerivad järgmised direktiivid:  madalpinge direktiiv – 2014/35/EU;  elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv – 2014/30/EU;  raadioseadmete direktiiv – 2014/53/EU. Kõnealused direktiivid määravad ohutuseesmärgid, mida tooted peavad täitma ning viitavad ka standarditele, mis sätestavad spetsiifilisema regulatsiooni. Direktiivide kohaselt tuleb muuhulgas kindlustada, et “põhiomadused, mille tundmine ja arvessevõtmine tagab, et elektriseadet kasutatakse ohutult ja ettenähtud otstarbeks, märgitakse elektriseadmele või, kui see ei ole võimalik, kaasasolevale dokumendile /…/ et seadet oleks võimalik ohutult ja nõuetekohaselt kokku panna ja toitevõrku ühendada.” Lisaks on tähtis garanteerida “kaitse ohtude eest juhul, kui seadet kasutatakse ettenähtud otstarbel ja hooldatakse asjakohaselt. On oluline sätestada tehnilised meetmed tagamaks, et inimesed ja koduloomad on piisavalt kaitstud kehavigastuste või muu kahju eest, mida võib põhjustada otsene või kaudne kokkupuude” [22, p. 97]. Pärast kohalduvate direktiivide ja tootenõuete kindlakstegemist on vajalik leida sobiv vastavushindamise menetluse meetod. Vastavalt toodete riskitasemele on loodud kaheksa erinevat moodulit koos variantidega ning iga moodul määrab, kuidas tuleb vastavusmenetlus läbida. Moodulid varieeruvad tootmise sisekontrollist kuni täielikul kvaliteedi tagamisel põhineva vastutuseni. Sobivate meetodite valik põhineb direktiivides sätestatul. Võimalikud on järgmised vastavushindamise menetluse meetodid [17]:  moodul A – tootmise sisekontroll;  moodul A1 – tootmise sisekontroll koos toote katsetamisega järelevalve all;  moodul A2 – tootmise sisekontroll koos järelevalve all toimuvate tootekontrollidega juhuslike ajavahemike järel; moodulid B + C – ELi tüübihindamine (B), millele järgneb tootmise sisekontrollil põhinev vastavus ELi tüübile (C);  moodulid B + C1 – ELi tüübihindamine (B), millele järgneb vastavus ELi tüübile, mis põhineb tootmise sisekontrollil koos toote katsetamisega järelevalve all (C1);  moodulid B + C2 – ELi tüübihindamine (B), millele järgneb vastavus ELi tüübile, mis põhineb tootmise sisekontrollil koos juhuslike ajavahemike järel järelevalve all toimuvate tootekontrollidega (C2);  moodulid B + D – ELi tüübihindamine (B), millele järgneb tootmiskvaliteedi tagamisel põhinev vastavus ELi tüübile (D);  moodul D1 – tootmiskvaliteedi tagamine;  moodulid B + E – ELi tüübihindamine (B), millele järgneb tootekvaliteedi tagamisel põhinev vastavus ELi tüübile (E);  moodul E1 – lõpptoodangu kontrollimise ja katsetamise kvaliteedi tagamine;  moodulid B + F – ELi tüübihindamine (B), millele järgneb tootetõendamisel põhinev vastavus ELi tüübile (F);  moodul F1 – tootetõendamisel põhinev vastavus;  moodul G – üksiktoote tõendamisel põhinev vastavus;  moodul H – täielikul kvaliteedi tagamisel põhinev vastavus;  moodul H1 – kvaliteedi täielikul tagamisel ja projekti hindamisel põhinev vastavus. Kolmes COMODULE’I kommunikatsiooniriistvarale kohalduvas direktiivis on välja toodud kasutamiseks sobivad moodulid A (madalpingedirektiivi ja raadioseadmete direktiivi rakendumisalas), ning B ja C (elektromagnetilise ühenduvuse direktiivi rakendumisalas), mida tuleb rakendada vastavalt direktiivis ettenähtule. Moodulit A, mis hõlmab nii toote tehnilist disaini kui ka tootmisprotsessi, rakendatakse kõige madalama riskiastmega toodete puhul. Mooduli A järgi tagab tootja ise oma toodete vastavuse kohalduva regulatsiooni nõuetele, mis tähendab, et kolmanda osapoole (teavitatud asutuse) kaasamine ei ole vajalik. Moodul B hõlmab ainult toote projekteerimise faasi ning seetõttu on see kohandatav vaid koos sellele järgneva tootmise hindamise mooduliga. Mooduli B puhul hindab teavitatud asutus tootetüübi projekti ja/või näidist ning kinnitab selle vastavust ELi nõuetele. Moodul C on moodulile B järgnev tootmisprotsessi hindamise meetod, mille kohaselt peab tootja rakendama tootmise sisekontrolli ja tagama toote vastavuse ELi nõuetele. Kui tulevikus peaks esinema olukord, mil kohalduv seadusandlus või toote disain muutub, on oluline läbida vastavushindamise menetluse meetodi valik uuesti. See tähendab, et kui tootele kohalduvaid nõudeid uuendatakse või muutuvad toote disain ja omadused, on oluline jälgida, kas muudatustest tingituna on tarvilik vahetada ka vastavushindamise meetodit. Ülejäänud vastavushindamise meetodid on kirjeldatud käesoleva töö lisas nr 2 [17, p. 71]. Pärast sobiva vastavusmenetluse valikut on võimalik hakata testima toote vastavust kohalduvatele nõuetele. Kuigi madalpinge ja raadioseadmete direktiivide kohaselt ei ole kolmanda osapoole sekkumine kohustuslik, on see siiski vajalik elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi kohaldumisalas. Kuigi töö esialgne eesmärk oli viia läbi kogu vastavushindamise menetlus ettevõtte siseselt, leiti töö käigus, et see ei ole mõistlik. Selle põhjus seisneb eelkõige asjaolus, et COMODULE’il puudub piisav võimekus vajalikku testimist iseseisvalt läbi viia. Sellest tulenevalt võeti vastu otsus teostada kogu testimisprotsess allhanke korras. Lisaks, pärast testimisprotsessi koostatava tehnilise dokumentatsiooni oluline osa on testimisaruanded ning kuna testimine viiakse läbi teavitatud asutuse poolt, otsustati, et ka testimisaruanded koostatakse sama teavitatud asutuse poolt. Vastavushindamist ja sealhulgas ka testimist, kalibreerimist, inspekteerimist jms viivad läbi vastavushindamisasutused. Euroopa Liidu (EL) seadusandluse kohaselt nimetatakse vastavaid akrediteeritud organeid teavitatud asutusteks (notified bodies). EL liikmesriikidel ei ole kohustust teavitatud asutusi luua ega määrata, kuid nad on kohustatud tagama riigis tegutsevate teavitatud asutuste sõltumatu ja akrediteeritud töö. Teavitatud asutuste informatsiooni süsteemi NANDO kohaselt kuuluvad Eesti teavitatud asutuste hulka näiteks Bureau Veritas Eesti OÜ, Testlink OÜ ja Inspecta Estonia OÜ. Eestis akrediteeritud organite arv on aga küllaltki väike ning neil puudub piisav võimekus COMODULE’i kommunikatsiooniriistvara testimiseks. Kuna COMODULE on tegev ka Saksamaal, otsustati kasutada toote testimise läbiviimiseks Saksamaal akrediteeritud teavitatud asutust. NANDO kohaselt on Saksamaal vastavaid organeid ligikaudu 100, kuid kuna COMODULE oli eelnevalt olnud kontaktis ettevõttega 7layers GmbH, otsustati kasutada just nende teenuseid. 7layers GmbH on 1999. Aastal asutatud rahvusvaheline inseneride ja testimiskeskuste grupp, mis on keskendunud peamiselt ettevõtetele, mis tegelevad juhtmevaba kommunikatsiooni ja asjade interneti lahendustega. Lisaks CE sertifitseerimiseks vajalikele testimisteenustele pakuvad nad lahendusi ka kvaliteedi, keskkonnakaitse ja sotsiaalse vastutuse valdkondades. Sellest järeldub, et kui COMODULE alustab järgmist sertifitseerimisprotsessi, on 7layers sobiv ka teiste sertifitseerimisprotsesside puhul. Testimislabori poolt koostatud esmane hinnapakkumine, mis kajastab kogu sertifitseerimisprotsessi on välja toodud käesoleva töö lisas nr 1. Vastavushindamise mooduli B kohaselt peab teavitatud asutus hindama toote tüübi tehnilist projekti ja/või tootenäidist ning selle alusel selgitama välja, kas toode vastab nõutavale regulatsioonile. Tüübihindamiseks on kolm võimalust [17]:  tootenäidis;  toote- ja projektinäidis kombinatsioon;  projektinäidis. Testimise sujuvamaks läbiviimiseks edastati 7layers’ile nii COMODULE’i kommunikatsiooniriistvara elektriskeem koos komponentide paigutuse kavandiga kui ka trükkplaadi tootenäidis. Pärast testimistulemuste saabumist, kui toode on nõuetega vastavuses, on võimalik koostada testimistulemuste põhjal tehniline dokumentatsioon ning anda tootmisesse CE-märgistusega moodulid. Tehnilise dokumentatsiooni üks osa on vastavusdeklaratsioon, millega ettevõtja kinnitab täielikult omal vastutusel, et on läbitud ettenähtud vastavushindamine ning seega garanteerib, et kommunikatsiooniriistvara on vastavuses kohalduvate nõuetega. Vastavusdeklaratsiooni näidist ega ühtseid nõudeid deklaratsioonis sisalduvale informatsioonile ei ole seadusandja sätestanud. Konkreetsed nõuded võivad tuleneda nii direktiividest kui standarditest. COMODULE’i tootele kohalduvas regulatsioonis ei ole spetsiifilisi nõudeid määratud, seega tuleb deklaratsiooni koostamisel järgida üldreegleid. Olulisimad andmed, mida deklaratsioonis kajastada tuleb [28]:  tootja või tootja volitatud esindaja nimi ja aadress;  seadme või -seadmestiku kirjeldus;  meetodid, mida on kasutatud seadme nõuetele vastavuse hindamisel;  kontrolli läbi viinud teavitatud asutuse nimi ja aadress;  viide kasutatud harmoniseeritud standarditele;  viited muudele kohaldatud määrustikele (direktiividele);  tootja või tootja volitatud esindaja allkirjaõigusliku isiku andmed. COMODULEi kommunikatsiooniriistvara vastavusdeklaratsiooni lühendatud näidis on välja toodud käesoleva töö lisas nr 1. Esmase sertifitseerimisprotsessi viimaseks sammuks on vastava märgistuse kinnitamine tootele. CE märgistus on CE sertifitseerimisprotsessi nähtav tulemus ning see demonstreerib asjaolu, et tootja on kinnitanud ainuvastutusel (ja olenemata kolmanda osapoole (mitte)sekkumisest) toote vastavust kohalduvatele nõuetele. CE märgist ei tohi kasutada ilma vastavushindamise eduka läbimiseta ega ilma toote ohutuses veendumata. CE märgis tuleb “kinnitada nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil tootele või selle andmeplaadile. Kui toote laadist tingituna ei ole võimalik märgist tootele kinnitada või selle püsimist seal ei saa tagada, tuleb märgis kinnitada pakendile, kui see on olemas, ja/või tootega kaasas olevatesse dokumentidesse” [17, p. 62]. Nähtav viis tähendab seda, et märgis peab olema kergesti ligipääsetav (näiteks toote tagumisel või alumisel küljel), kuid see ei pea tingimata olema nähtav enne pakendi avamist. Märgistuse kujundus ja omadused võivad varieeruda (näiteks värv, reljeefsus jms), kuid see peab alati jääma nähtavaks ja loetavaks. Lisaks on oluline kustutamatus, see tähendab, et “seda ei saaks tavapärastel tingimustel eemaldada ilma märgatavaid jälgi jätmata (nt mõnes tootestandardis nähakse ette hõõrumiskatse vee ja lakibensiiniga)” [17, p. 62]. Reeglina on kohustus märgistus kinnitada tootele, kuid olenevalt erinevatest tehnilistest ja majanduslikest tingimustest, ei ole see alati võimalik. Sellistes olukordades võib märgise paigutada toote pakendile ja/või toote dokumentatsiooni. Küll aga peab märgistuse kinnitamine ainult pakendile või dokumentatsiooni olema piisavalt põhjendatud ning seda ei tohi teha vaid esteetilistel põhjustel [17]. COMODULE’i riistvara on küll väga väikeste gabariitmõõtmetega ning tihedalt komponente täis, kuid siiski on võimalik trükkida CE märgis tootmise käigus mooduli tagaküljele. Märgistuse minimaalsed mõõdud peavad olema vähemalt 5x7mm. Kui vastavushindamise protsessi käigus on nõutav kolmanda osapoole osalemine tootmise hindamisel, tuleb märgistusele lisada ka teavitatud asutuse identifitseerimise number. Kuna COMODULE’i riistvarale kohalduvad direktiivid nõuavad kolmanda osapoole sekkumist vaid disainifaasis (moodul B), siis ei ole kasutatud teavitatud asutuse identifitseerimisnumbri märkimine tarvilik. Kui edaspidise sertifitseerimisprotsessi käigus peaks tekkima vajadus (tootele kohalduvate nõuete või tootedisaini muudatustest tulenevalt) kasutada mõnd vastavushindamismeetodit, mis nõuab teavitatud asutuse sekkumist ka tootmise kontrolli, tuleb asutuse identifitseerimise number märgistusele lisada. Sertifitseerimiseprotsess jätkub ka pärast esmast sertifitseerimismärgise omandamist. Oluline on jälgida relevantsete direktiivide, standardite ja nõuete muudatusi ning hinnata, kas ja millal vajab toode uutele tingimustele vastamiseks resertifitseerimist. Kui kohalduv seadusandlus muutub, tuleb hinnata, kas muudatused mõjutavad toote vastavust uutele nõuetele. Kui toode on ka uutele nõuetele vastav, ei ole vajalik viia läbi uut sertifitseerimise protsessi. Kui toode uutele nõuetele ei vasta, tuleb läbi viia uus vastavushindamine ning vajadusel ka kogu ülejäänud protsess. Lisaks tuleb võtta arvesse, et muudatused toote disainis võivad samuti tuua kaasa resertifitseerimise vajaduse. Sertifitseerimisprotsessi edukaks edaspidiseks haldamiseks on juhendis toodud välja, millisel moel teostada regulaarset kontrolli direktiivide ja standardite muudatuste kohta. Ühtlasi määrab juhend, et toote disainis muudatuste tegemisel tuleb hinnata muudatuse seost eelnevalt käsitletud kolmes valdkonnas (vastavalt direktiividele) ning vajadusel tuleb läbida resertifitseerimine.

Abstract [en]

The purpose of this graduation thesis is to map the need for certification, different certification options and obligations and to develop the certification process of the communication electronics unit on the example of COMODULE OÜ. The outcome of the thesis includes a comprehensive guide that draws together knowledge about choosing correct conformity assessment procedures, finding applicable regulations and requirements, manufacturers liability in case of non-conformity and other necessary information to conduct and administrate a certification process. Furthermore, the CE certification process of the communication electronics unit has been initiated with the aim to ascertain the applicable requirements, to ensure the product’s compliance to applicable regulations and hence to secure the safety of product usage. Although the initial aim was to carry out the whole conformity assessment procedure in-house, it was decided that it would be more reasonable to outsource some parts of the assessment. Firstly, it was identified that COMODULE has the obligation to use a notified body to carry out product testing in the area of EMCD. Although, the testing regarding LVD and RED could have been conducted internally, COMODULE does not have the capability and resources to test its product’s compatibility to applicable regulations on its own. Thus, it was decided that all product testing will be conducted by the same notified body that carries out EMCD testing. Secondly, as the product testing is not administrated internally, the testing reports, which are an important part of the technical documentation, are also compiled by the notified body. By the time of publishing this thesis, the conformity assessment procedure has been initiated and is in progress, but the compliance to the requirements has not yet been confirmed. Therefore, the CE mark has not yet been affixed to COMODULE’s communication hardware. As soon as the notified body has finished product testing and has confirmed its compliance, the CE mark will be affixed and the Declaration of Conformity will be signed. As a result, an extensive guide to COMODULE’s certification process has been created and COMODULE’s communication electronics unit has been declared safe for consumer use.

Item Type: thesis
Advisor: Meelis Bergmann
Subjects: Working Life > Quality Studies
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Geili Pais
Date Deposited: 08 Jun 2017 08:33
Last Modified: 30 Aug 2019 09:04
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2925

Actions (login required)

View Item View Item