"Mõõtetehnoloogia analüüs Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ näitel"

Losnikov, Denis (2017) "Mõõtetehnoloogia analüüs Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ näitel". [thesis] [en] "Analysis of measurement technology on the example of Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ".

[thumbnail of Lõputöö_Denis Losnikov_lõplik.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 27 June 2022.

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 27 June 2022.

Download (15kB)

Abstract

Lõputöö „Mõõtetehnoloogia analüüs Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ näitel“ eesmärgiks on TIPE kvaliteediprotsessi parendamine, mille raames analüüsitakse hetkel TIPE-s olemasolevat kvaliteedisüsteemi, antakse hinnang ning tuuakse välja ettepanekud, mille tulemusena peaks ettevõttes tõusma kvaliteet, vähendades samal ajal reklamatsioonide arvu. Lõputöö esimeses pooles iseloomustatakse ettevõtet, selle tegevusvaldkonda, ehk kummidetailide tootmist rasketesse töötingimustesse. Tuuakse välja ettevõtte infrastruktuur, kus kirjeldatakse TIPE tootmisega seotud osakondi ning ettevõttes kasutusel olevaid masinaid ja seadmeid. Kirjeldatakse ka kvaliteedijuhtimisega seotud dokumente ning tootmistehnoloogiat – kõik tootmisega ja kvaliteediga seotud dokumendid asuvad elektroonilistes andmebaasides, mille baasil toimub ettevõttes detailide tootmine ning kvaliteedi tagamine. Lõputöö teises pooles käsitletakse põhjalikumalt toodete kvaliteedi kontrolli, milles on oluline roll mõõtetehnoloogial. Ettevõttes on kasutusel peamiselt käsimõõtevahendid, mis on otseses kontaktis polümeersete detailidega. Siit tulenevad ka enamasti mõõtmisest tingitud probleemid, sest operaatorid saavad erinevaid tulemusi samade detailide mõõtmisel. Erinevuste põhjuste leidmisteks ja nende vähendamiseks viiakse läbi TIPE-s mõõtesüsteemi analüüse ning koolitusi vastavalt vajadusele, mille kogu eesmärk on lõppkontrolli kvaliteedi parendamine. Otseses kontaktis olevad mõõtevahendid põhjustavad probleeme keeruliste detailide mõõtmisel – mõõdu saamiseks peab kas detaili lõhkuma või arvutuslikult kombineerima. Osade tooteartiklite puhul on kasutatud ka mõõtmise teenuseid, mis on aga kulukad ning aeganõudvad. Seega on ettevõttele vajalik soetada kontaktivabasid mõõtevahendeid. Lisaks mõõtevahenditele on TIPE-s problemaatiline ka inimfaktor. Nähakse, et töötajad ei oska jooniseid korrektselt lugeda ning selle tõttu võidakse mõõta ka valet mõõtu. Samuti iga nädal on lõppkontrollis uus brigadir, kes organiseerib tööd ning vastutab mõõtmistulemuste eest. Paraku osad 41 brigadirid ei julge oma peale vastutust võtta, mis omakorda tekitab pingeid inimeste vahel – tulemuseks on see, et võidakse saata defektseid tooteid kliendile. Käesoleva lõputöö järeldusena võib välja tuua kaks aspekti, mida ettevõte peaks parendama – metroloogiat ning töötajaskonda lõppkontrollis. Et vältida mõõtevahendite puudusest tingitud probleeme, soovitab lõputöö autor soetada kaks kontaktivaba mõõteseadet – kaasaskantav 3D skänner Nikon ModelMaker MMDx ning kompuutertomograafia baasil töötav DeskTOM CT Scanner. Võttes arvesse detailide mõõtmeid ning disaini, sobib mõõtmiseks 3D skänner, mis skaneerib tooteartikli CAD programmi ja sealt edasi saab teostada vajalikud kontrollinspektsioonid. Lisaks mõõtmisele võimaldab antud 3D skänner rakendada ettevõttes ka pöördprojekteerimist. Kompuutertomograafia abil on samuti võimalik mõõta detaile, mille suurimaks plussiks saab pidada detaili sisemiste projektsioonide mõõtmist. Antud tehnoloogia olemasolu välistaks ettevõttes detailide lõhkumise ning mõõtude kombineerimise arvutuslikult. Kokku läheks kahe seadme soetamine ettevõttele maksma 264 000 EUR, millele lisanduvad veo ja koolituste kulud. Lõppkontrollis tuleks parendada töötajate teadmisi mõõtevahenditest ja oskust lugeda korrektselt jooniseid läbi erinevate koolituste ning praktikaliste meetodite abil. Kahe olulise lüli parendamine kvaliteediprotsessis peaks ettevõttele tagama tulevikus efektiivsema kvaliteedikontrolli, läbi mille väheneksid reklamatsioonid, mida ettevõttele esitatakse defektsete detailide saatmise puhul klientidele.

Abstract [en]

The aim of the thesis "Analysis of measurement technology on the example of Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ" is TIPE quality improvement process, which is currently being analyzed in the TIPE available quality system, it evaluates and outlines the proposals, which, as the result, should increase the quality of the company, while reducing the number of complaints. The first part of the thesis characterized the company, its business areas, namely productions of rubber parts in difficult conditions. It also points out the company's infrastructure, which describes TIPE production-related departments, and the machinery and equipment used by the company. It also describes the quality management documents and production technology – all production and quality-related documents are in electronic databases based on which the company production of details takes place, and gains quality assurance. The thesis in the second part describes briefly the quality control of products, which plays an important role in the measuring technology. The company uses mainly hand measuring tools, which are in direct contact with the polymeric components. Different measuring problems happen bacause of this since operators get different measurement results for the same parts. For finding these different reasons and their reduction TIPE measurement system analysis and training according to the needs is carried out, the whole purpose of which is improving the quality of the final inspection. Hand tools for direct contact measuring also cause problems in the measurement of complex parts – for gettting a measure an operator must whether to split the detail or to computationally combine. Measurement services can be used in case of parts of the articles, however, they are costly and timeconsuming. Therefore, it is necessary for the company to acquire non contact-measuring instruments. Human factor is another TIPE problem in addition to the measuring tools. It shows, that employees are not able to read drawings correctly and due to it, the wrong size can also be measured. Also, each week there is a foreman for final inspection who organizes the work and is responsible for the 43 measurement, but sometimes he is not brave enough to take his responsibility, which in turn causes tension between people - as a result, defective products may be sent to the customer. This thesis findings from the two aspects of the company should improve - metrology and final inspection personnel. To avoid measuring instruments due to the lack of problems, the author of the thesis suggests to buy two non-contact measuring devices - a portable Nikon scanner ModelMaker MMDx and operates on the basis of computed tomography CT DeskTOM Scanner. Taking into account the dimensions of parts of the design, it is suitable for the measurement of a 3D scanner, which scans the article directly to the CAD program, and from there you can make the necessary final inspections. In addition to measuring, the 3D scanner enables the company to implement the projections. Computed tomography is also possible to measure the components of which can be regarded as the greatest advantage measurement of the projections on the inner member. This technology would be the presence of foreign company breaking of components, and combining the calculated diameters. The total would be two devices and the company has to pay 264 000 EUR, plus transportation and training. Final control should be improved, however, workers' knowledge of measuring instruments and the ability to read drawings correctly should be done through various training and practice of techniques. Two important links in the process of improving the quality should bring the company in the future effective quality control, through which claims will be reduced, which the company presented as defective to the customers.

Item Type: thesis
Advisor: Ruubo Roots
Co-advisor: Ott Levisto
Subjects: Working Life > Quality Studies
Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology > Equipment and Jigs
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Denis Losnikov
Date Deposited: 08 Jun 2017 08:28
Last Modified: 27 Jun 2017 06:42
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2861

Actions (login required)

View Item View Item