Põltsamaa tee ja Võhma ristmike ala ümberehituse projekt

Reimann, Aigar (2016) Põltsamaa tee ja Võhma ristmike ala ümberehituse projekt. [thesis] [en] The project for the Reconstruction of Põltsamaa Road and Võhma Intersections..

[thumbnail of lõputöö_Aigar_Reimann_2016.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (10MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (104kB)
[thumbnail of retsensioon] PDF (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (147kB)

Abstract

Antud lõputöö raames koostatud projekti „Riigimaantee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 17,95 – 18,75 Põltsamaa tee ja Võhma ristmike ala ümberehituse projekt.“ eesmärgiks on riigimaantee nr 49 (km 17,95 – 18,75) ning Põltsamaa tee ja Võhma ristmike ala liiklusohutuse taseme tõstmine, sõidumugavuse suurendamine, tee kandevõime parandamine ning vajaliku teemaa-ala määramine. Tehniliselt optimaalne, majanduslikult ratsionaalne ning juriidiliselt teostatav lahendus leitakse kooskõlas kõigi projekti osapooltega: tellija, kinnistu omanikud, omavalitsuste esindajad, kommunikatsioonide valdajad, liiklejad, kinnisvara arendajad jt. Rekonstrueeritav teelõik paikneb Viljandi maakonnas Kõo vallas, Võhma linna vahetus naabruses, tugimaanteel nr 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia. Aasta keskmine liiklussagedus 2013.a. loenduse andmetel lõigus km 17,95 - 18,499 on 2585 autot ööpäevas, km 18,499 - 18,75 on 2628 autot ööpäevas. Vahemikus km 18,21 - 18,74 on kehtestatud kiiruspiirang 70km/h. Lõigul paiknevad km 18,137 T-kujuline ristmik vasakule tugimaanteega nr 38 Põltsamaa – Võhma ja km 18,499 T-kujuline ristmik paremale kõrvalmaanteega nr 24112 Jaska – Võhma, mis kokku moodustavad ühise ristmikeala. Lõigu ääres paikneb populaarne söögikoht, mille tõttu pargivad mõlemal pool teed sõidukid, sh raskeveokid. OÜ Reaalprojekt poolt koostatud liiklusohutuse inspekteerimise käigus selgitati välja rekonstruee- ritaval lõigul probleemsed ja ohtlikud kohad, mida projekteerimise käigus uue lahenduse koostamisel arvesse võeti. Projekti jooniste koosseisu kuuluvad rekonstrueeritava lõigu asendiplaanilised joonised koos liikluskorraldusega, vertikaalplaneering tehnovõrkudega, tüüpsed ristlõiked, tööristlõiked, asendi- ja asukohaskeem, pikiprofiilid, katendi projekteeritavad konstruktsioonid koos tingmärkidega ning truubi tüüpjoonis. Projekti mahtude ja materjalide loendid on kajastatud järgnevates aruannetes: ettevalmistustööde aruanne, katendi ja mullamahtude aruanne, liiklusmärkide aruanne, teekatte märgistuse aruanne ning koondmahud on kajastatud töömahtude loendis. Projektlahenduse järgi on projekteeritava sõidutee laius varieeruv sõltuvalt kiirendus- ja aeglustusradade ning suunavööndeid üksteisest eraldavate liiklussaarte olemasolust vastavalt 7 m kuni 12,75 m, mõõtahelad on toodud asendiplaanilistel joonistel. Kahesuunalise sõidutee äärtes paiknevad peenrad (1+1 m). Liiklussaared, mis täidavad nii suunavat, kitsendavat kui ka eraldavat ülesannet on ääristatud osaliselt liimitavate (ülekatte sõidutee konstruktsioonis) ja betoonalusel 76 (laienduste konstruktsioonis) äärekividega. Sademevesi on juhitud piki- ja põikkalletega erakinnistute suunas, mis hajutatult imbub pinnasesse. Projektlahendusega on rajatud 49 Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia tee äärde kolm parkimisala. Parkimisalad on eraldatud sõiduteest horisontaalselt paiknevate liiklussaartega, ääristatud liimitavate äärekiviga (h=7 cm) ning kirjeldatud nõuetekohaselt liikluskorralduslikult vastava markeeringu ja liiklusmärkidega. Parklad on ühepoolse põikkaldega (2,5%). Jalgteed on projekteeritud eesmärgiga juhtida bussipeatustest tulevaid inimesi ohutult asulatesse viivatele teedele. Kõnnitee laius on 2.0 m ja peenrad 0.25+0.25 m. Kõnniteede peenrad kindlustatakse optimaalse koostisega kruusasegust (pos. nr. 6). Kergliiklejate tähelepanu tõstmiseks tee ületamisel kaetakse üleminekud jalgteelt sõiduteele min 2m ulatuses punase tänavakivisillutisega. Maanteelõigule on projekteeritud kaks A/B peatust: paremal paiknev suletud tüüpi taskuga A/B peatus Võhma Rist (PK 183+31) ja vasakul paiknev avatud tasku tüüpi A/B peatus Võhma Rist (PK 183+25). Mõlemasse A/B peatustesse rajatakse uus ooteplatvorm koos ootekojaga. Rekonstrueeritav riigimaantee lõik T49 km 17,95 – 18,75 toob perspektiivis kindlasti kaasa positiivseid mõjusid nii ümberkaudsetele kohalikele elanikele kui ka läbisõidul olevatele liikle- jatele, muutes ohutumaks ja mugavamaks Naila kinnistul paikneva toitlustusasutuse külastuse, ristmike läbitavuse ning parkimiskorralduse. Samas antud projektiga likvideeritakse ka liiklusohutuse inspekteerimisel ilmnenud ohud. Ajutine negatiivne mõju seisneb ehitusaegses tegevuses, mis segab ajutiselt liiklust. Siiski on see loomulik nähtus igas ehitustegevuses, mis täidab tulevikus elukvaliteeti tõstvat missiooni. Liiklusolude (sh parkimiskorralduse) paranemisega kaasneb säästvam sõiduviis, mis omakorda vähendab liiklusest tingitud keskkonnasaastet.

Abstract [en]

The objective of the work project for the Reconstruction of the State Road No. 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 17.95 - 18.75, Põltsamaa Road and Võhma Intersections prepared within this final paper is to increase the traffic safety and driving convenience of the state road No. 49 (km 17.95—18.75) and Põltsamaa Road and Võhma intersections, improving the load bearing capacity of the roads and specifying the necessary road area. A technically optimal, economically rational and legally permissible solution will be established in cooperation with all parties of the project: the customer, land owners, representatives of local governments, possessors of communications, road users, real-estate developers etc. The road section to be reconstructed is in Viljandi County, Kõo Rural Municipality, on the outskirts of Võhma City, on the main connecting road No. 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia. According to the 2013 survey, the average road use frequency of the section km 17.95 – 18.499 is 2,585 cars per 24 hours, on the section 18.499 – 18.75 it is 2,628 cars per 24 hours. On the km 18.21 – 18.74, the enacted speed limit is 70 km/h. At the section of km 18.137, there is a T–shaped intersection to the left with the connecting road No. 38 Põltsamaa – Võhma, and on km 18.499 a T-shaped intersection to the right with the secondary road No. 24112 Jaska – Võhma, which together form a joint intersection area. Beside the section is a popular eatery, wherefore vehicles, including heavy goods vehicles, park on both sides of the road. The road safety inspection prepared by OÜ Reaalprojekt specified the problematic and dangerous places on the section to be reconstructed, which were taken into consideration when preparing a new solution in the project. The drawings of the project include the location plans of the section to be reconstructed along with traffic controls, vertical plan with technical networks, typical cross-sections, working cross- sections, placement and location scheme, longitudinal profiles, designed pavement constructions along with symbols and a type drawing of the culvert. The lists of the volumes and materials of the project have been provided in the following reports: preparatory works report, pavement and soil volumes report, traffic signs report, road surface markings report; consolidated volumes have been provided in the list of work volumes. Pursuant to the project solution, the width of the designed road varies depending on the acceleration and deceleration lanes and traffic islands separating the sides of the directions of traffic from 7 m to 78 12.75 m, the measuring circuits have been provided on the location plans. There are shoulders (1+1 m) on the sides of the two-way road. Traffic islands, which function as guides, road narrows and separators, have been lined with partially glued (overlapping road constructions) and concrete-based (extensions construction) kerbs. Rain water is guided with longitudinal and transverse slopes towards private land, where it is dispersed and absorbed into the ground. The project solution includes three parking areas by the No. 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia Road. The parking areas are separated from the road with horizontally placed traffic islands, lined with glued kerbs (h=7 cm) and described properly with marking and traffic signs in accordance with traffic control measures. The parking areas have a one-sided transverse orientation (2.5%). The footpaths have been designed with the objective of guiding people from the bus stops to the roads into the settlements safely. The width of the footpath is 2.0 m and its shoulders are 0.25+0.25 m. The shoulders of the footpaths will be reinforced with an optimally composed gravel mixture (pos. No. 6). In order to increase the awareness of cyclists and pedestrians, the crossovers from footpaths to roads shall be covered with red pavement for at least 2 m. Two A/B stops have been designed for the road section: on the right-hand side, there is a closed- pocket A/B stop Võhma Rist (PK 183+31) and on the left-hand is an open-pocket A/B stop Võhma Rist (183+25). A new waiting platform with a shelter will be built to both A/B stops. The reconstructed state road section T49 km 17.95 – 18.75 will certainly have a positive impact likely to be felt both by the local residents and the people travelling through, making visiting the eatery on the Naila lot, passing through the intersections and parking organisation safer and more convenient. Also, this project eliminates the dangers identified in the course of inspecting traffic safety. The only negative impact is the construction of the road, which temporarily interferes with traffic. Yet, this is natural for all construction works that have a mission of improving the quality of life in the future. Improving the traffic conditions (including the organisation of parking) makes the driving styles more economic, which in turn reduces traffic-related environmental pollution.

Item Type: thesis
Advisor: Tarmo Rämmel
Co-advisor: Julija Šommet
Subjects: Construction > Road Construction > Road Design > Urban Traffic
Construction > Road Construction > Road Design > Traffic Junctions and Managment
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Aigar Reimann
Date Deposited: 10 Jun 2016 09:16
Last Modified: 01 Sep 2019 07:49
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2413

Actions (login required)

View Item View Item