BIM tehnoloogia rakendamine ettevõttes

Nigumann, Eero (2016) BIM tehnoloogia rakendamine ettevõttes. [thesis] [en] Implementing BIM in an Organization.

[thumbnail of 2016_Nigumann_Eero_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (163kB)
[thumbnail of retsensioon - bdoc] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (23kB)

Abstract

Euroopa ja Eesti ehituse valdkonnas on järjest populaarsust kogunud BIM tehnoloogia kasutusele võtmine. Paljud projekteerimise ettevõtted reklaamivad just mudelprojektide koostamist ning tööturul otsitakse BIM spetsialiste ja koordinaatoreid, keda ollakse nõus ka ise välja koolitama. BIM on lühend terminist Building Information Modeling (ehitusinfo modelleerimine). BIMst räägitakse ehitustööstuses viimasel ajal üha rohkem, aga kui selle kohta küsida, siis võib saada erinevaid seletusi.[1] Mõned ütlevad, et BIM on teatud tüüpi tarkvara. Mõned ütlevad, et BIM on hoonete virtuaalne 3D mudel. Teised ütlevad, et BIM on protsess või BIM pole midagi enamat kui struktureeritud andmebaasina organiseeritud kõikide ehitusandmete kogum, millest on lihtne teha "visuaalseid" ja "arvulisi" päringuid. Mida tähendab BIM lihtsas keeles? Kõik saab alguse hoone digitaalsest 3D mudelist. See mudel on enam, kui geomeetria ja visualiseerimiseks peale pandud ilusad materjalid. Tõeline BIM mudel koosneb tegeliku hoone ehitamiseks kasutatud ehitusdetailide virtuaalsetest vastetest. Nendel elementidel on kõik omadused - füüsilised ja loogilised - vastavalt nende reaalselt eksisteerivatele versioonidele. Need intelligentsed elemendid on füüsiliste ehituselementide nagu seinad, postid, aknad, uksed, trepid jne digitaalsed prototüübid. Need võimaldavad arvuti keskkonnas hoonet testida ja mõista selle käitumist veel enne, kui tegelik ehitamine algab. Koos mobiilsete tehnoloogiate saabumisega on BIM muutunud kättesaadavaks ka väljaspool kitsast professionaalide ringi. Tellijad, hoonete omanikud ja kasutajad omavad läbi oma mobiilsete seadmete juurdepääsu üha enamatele BIM mudelitele ilma vajaduseta installeerida selleks spetsiaalseid BIM rakendusi. Sellised muutused tõstavad BIM kasutamise uuele tasemele ning ehituseriala professionaalidel pole enam võimalik BIM kasutamist ignoreerida.[1] Antud lõputöös „BIM tehnoloogia rakendamine ettevõttes”, selgitatakse, milliseid organisatoorseid muudatusi tuleb ettevõttes rakendada, et kasutada BIM tehnoloogiat efektiivselt, mis on komistuskiviks olnud paljudes ettevõtetes. Üldine ülevaade on antud ehitatavuse analüüsist, mudeli projekteerimisest ning mudelis olevate elementidega kaasnevas informatsioonist. Üheks peamiseks aluseks, et kasutada BIM tehnoloogiaid efektiivselt on protsessiskeemid, mis aitavad välja tuua ettevõtte siseseid kitsaskohti ja raisatud ressursse. Antud lõputöös on protsessiskeemide põhimõtetest ja koostamisest põhjalik selgitus. Samuti on ülevaatlik näide BIM tehnoloogia rakendamisest ettevõttes. Lisas 1 antakse ülevaade maailmas enim kasutatavatest BIM tarkvaradest ning nende kasutamise valdkondadest. BIM tehnoloogia kasutusele võtmine ei ole ainult uue tarkvara soetamine, see on uut moodi mõtlemine tervele ettevõttele, milles igal töötajal on roll ja panus. Et BIM tehnoloogiaid kasutades saavutada maksimaalne tulemus on vaja juhtiva personali initsiatiivi ja julgustust, samuti on vaja paika panna uus visioon ning seda uuendada vastavalt vajadusele. Juhul kui ettevõttes on BIMi alaseid teadmisi vähe, kuid on soov seda rakendada, tasub investeerida konsultanti, kes on BIM ala spetsialist. BIM konsultantidel on piisavalt kogemust ja juhendamise oskust, et aidata ettevõttel alustada BIM tehnoloogia kasutusele võtmist. Väga hea näide on 2012 aasta Londoni Olümpia, kus sooviti kasutada BIM tehnoloogiat, kuid vähene kogemus ning standardite puudumine tõi kaasa väljakutsed, mis aeglustasid protsessi märgatavalt. Väga vajalik osa on õige tarkvara leidmine, mis on tõsine väljakutse. Tarkvarade tootjaid ning tarkvarasid on palju, määrava tähtsusega on ettevõtte vajaduste kaardistamine. Tarkvara valikul tuleks arvestada ettevõtte tegevusriikide üldlevinud tarkvara platvormidega, mis võib saada määravaks endale sobiva tööriista soetamisel. BIM tehnoloogia kasutusele võtmisel peab koolitama töölised vastavale tasemele ning hoidma ennast kursis BIM arengu suundadega. Suurte organisatoorsete muudatuste puhul on protsessiskeemid suureks abiks, kui mitte öelda hädavajalikud. See annab kõikidele töötajatele ülevaate protsessi tervikpildist ning töötaja rollist selles protsessis. Juba protsessiskeemi koostamise käigus avastatakse palju kitsaskohti ning arenemise võimalusi, mis on kõikidele osapooltele selged ja arusaadavad, samuti tekitab see suuremat ühtsuse tunnet ning annab ülevaate töölise panusest ettevõttes. Mudelite projekteerimisel tuleb võimalikult projekti algstaadiumis koostada projekteerimise rakenduskava, mida täiendatakse jooksvalt terve projekti vältel. Rakenduskava eesmärkideks on kirjeldada mudelprojekteerimise ulatust, mudeli elementide detailsuse/andmesisu taset erinevates etappides, informatsiooni vahetust, tuvastada ülesannete täitmiseks vajaminevaid protsesse, rakenduskava loomise väljundiks on dokument, mis on kõikidele osapooltele üheselt mõistetavad. Ehituse projekteerimisel ja organiseerimisel on vajalik teostada ehitatavuse analüüs, mis kõrvaldab võimalikud vasturääkivused projektis ning tagab ökonoomilised lahendused. Ehitatavuse analüüs tagab lühema ehitamise perioodi ning vähendab ressursi raiskamist nii kontoris kui ka platsil.

Abstract [en]

The popularity of implementing BIM in construction has increased in Estonia and in Europe. Many design companies are advertising their ability to make model designs and in the labor market they are looking for BIM specialists and coordinators who they are willing to train. BIM is an acronym of Building Information Modeling. BIM is very much talked about in the building industry, but when asked to define BIM, a variety of different explanations will emerge.[1] Some say BIM is a type of software, some say that BIM is the 3D model of buildings others say that BIM is a process or that BIM is nothing more than an organized collection of all building data from where one can make inquiries. BIM is all of the above and more. Now let’s take a look at BIM in layman’s terms. When it comes to BIM everything begins with the 3D digital building model, this model however is more than just simple geometry and some interesting textures added to it for visualization. A true BIM model consists of the virtual equivalents of the actual building sections used to create a building. These intelligent elements are the digital prototypes of the physical building elements such as walls, columns, windows, doors stairs etc. that allow us to simulate the building and understand its behavior before the actual construction begins. With the arrival of mobile devices, BIM has become available outside the small circle of professionals. Through mobile devices customers, building owners and users have access to BIM models without installing special BIM applications. Changes like these will raise BIM usage to a whole new level and therefore companies cannot ignore BIM implementation any longer.[1] The purpose of the current graduation thesis titled „Implementing BIM in an Organization” is to explain which organizational changes have to be made to efficiently implement BIM, which has been a great difficulty for many companies. It gives a review of constructability analysis, model design and required information added to model elements. Process mapping plays a major role in implementing BIM as it helps us detect bottlenecks and wasted resources of a company. The present thesis presents a thorough explanation of process mapping principles and a composing guide of process mapping. A BIM software matrix of most used software and their areas of use have been brought out in annex 1. Implementing BIM is not just buying new software, it is a new way of thinking inside every process of a company and each worker has their role and contribution. To get maximum results from implementing BIM the initiative has to come from executive leaders, who have to set a new vision and encourage workers throughout the change. If executive management lacks BIM knowledge but are eager to start implementing it, it is suggested to invest in a BIM consultant who is a BIM specialist and has the required experience with the skill of instructing. The 2012 London Olympics has given a good example of where the client and the project team wanted to implement BIM, but the lack of experience and limited enforcement of standards led to challenges that significantly slowed down the processes. An important and challenging task is to find the right software for a company. There are a lot of software developers and software, crucial part is mapping companies needs. When choosing a software platform one should also consider the most used software platforms in the countries where the company works, which may become a critical aspect of choice. When implementing BIM, the workers need to be trained and the leaders should keep track on BIM trends. With major changes in organizations, process mapping is of great help not to say essential. It gives an overview of the workers’ roles in the process and development of the company. Already during the making of a process map, a lot of bottlenecks and issues will be found. It will also motivate and show the contribution of workers. When designing a model, BIM execution plan has to be made as early in the project as possible. It will be updated throughout the project. The goals of the BIM execution plan are to describe the scope of modeling, LOD of the model in various stages, communication, identification of processes required for completing tasks and create a document which is unambiguous to all parties. When designing or managing a construction it is necessary to compile a constructability analysis, which will eliminate clashes and provide economical solutions for the project. The analysis provides shorter construction time and decreases the waste of resources in the office and on the field.

Item Type: thesis
Advisor: Aivars Alt
Subjects: Construction > Building Construction > Building Construction and Design > Modelling of Construction Information (BIM)
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Eero Nigumann
Date Deposited: 13 Jun 2016 10:41
Last Modified: 02 Sep 2019 05:08
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2183

Actions (login required)

View Item View Item