Parkimiskohale kehtestatud parkimisstandardite vastavus tegeliku olukorraga parklates

Kalja, Kristjan (2016) Parkimiskohale kehtestatud parkimisstandardite vastavus tegeliku olukorraga parklates. [thesis] [en] Established Parking Standards Conformity with Real Situations In Car Park.

[thumbnail of Kristjan Kalja Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (146kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada peamised põhjused, miks toimub niivõrd suur hulk liiklusõnnetustest just parklates. Selles tulenevalt viitab ka pealkiri „Parklatele kehtestatud parkimisstandardite vastavus tegeliku olukorraga parklates“ oma olemuselt, et põhiline ressurss kogu lõputöö juures kulub parklate kitsaskohtade otsimisega. Antud teema idee selgus koostöös Eesti Liikluskindlustuse Fondiga, kelle murekohaks on drastiliselt suur liiklusõnnetuste arv just parklates parkimiskohtadel manööverdamisel. Tänapäeva liikluse igapäevaseks probleemiks on liiklusõnnetused parklates. 2015a. aastal Eestis toimunud liikluskindlustusjuhtumitest 38% olid seotud parkimisega, milleks on 11 tuhat juhtumit kahjunõuete kogusummaga 9,4 miljonit eurot [14]. Kogu juhtumite arvust moodustas 67,9% ehk 717 juhtumit just parklas parkimiskohal manööverdamisel. Peamised probleemid seisnevad parkimiskohale kehtestatud parkimisstandardite mittejärgimises, parkimisjoonte puudumises parklates ning liiklejate oskamatuses sõidukit parkida parkimisjoonte vahele, mis vajab ka lähemat uurimist. Standardi „Linnatänavad“ [EVS 843:2003] kohaselt on kaubanduskeskuste parklatele kehtestatud kindlad standardid. Standardi kohaselt on soovituslik lähtuda standardis esitatud parkimiskohtadele esitatud mõõtmetest (laius 2600mm ja pikkus 5000mm) ja parkimisnurgast (45° ja 60°). Saamaks aimu kaubanduskeskuste parklate standardite järgimisest, teostas autor 20 kõige problemaatilisema parkla analüüsi. Analüüsi käigus selgus, et analüüsis osalenud parklatest ei vasta ükski 100%-liselt kehtestatud parkimisstandarditele. Uuringust tulenevalt võib olla kaubanduskeskuste parklate parkimisstandardite eiramine üheks suureks nüansiks, mis viib niivõrd suurte juhtumite arvuni parklates. Paraku ei seisne ainus probleem parklates. Lõputöö üheks hüpoteesiks oli, et parklas aset leidvad liiklusõnnetused on põhjustatud parkimisalasest oskamatusest. Antud väite kinnitamiseks koostas lõputöö autor küsitluse, kus osales 198 juhtimisõigust omavat inimest. Küsitluse käigus sai autor 50 kinnitust, et probleem ei seisne pelgalt parkimisstandardite järgimises, vaid probleem esineb suurel määral ka parkimisalases oskamatuses. Tervelt 29% ehk 57 inimest tunnistas, et autokoolis saadud parkimisalane õpe ei olnud piisav. Sellest võib järeldada, et antud probleem seisneb väga suures osas parkimisalases õppes. Juhtumite arvud parklates on suuresti tingitud mitmete erinevate probleemide koosmõjust, mis vajavad tähelepanu. Kaubanduskeskuste parklad vajavad järelkontrolli, et parklatele kehtestatud standardite järgimine vastaks kehtestatud korrale. Samuti küsitlusest tulenevalt vajab suuremat tähelepanu parkimisalane õpe, kuna liialt suur osakaal küsitluses osalenud vastajatest tunnistas parkimisest tulenenud probleemi.

Abstract [en]

Thesis purpose is to identify main causes, why there is such a huge number of traffic accidents in car parks. According to that, headline „Established parking standards conformity with real situations in car park“ refers to, that main resource of the thesis is to find bottlenecks in car parks. The topic was collaborated with Eesti Liikluskindlustuse Fond, who is concerned about drastically huge numbers of accidents due to parking to the parking space. In today’s traffic, one of the biggest problems is accidents in car parks. In 2015 38% of Estonian car accidents was due to parking into parking spaces which is 11 thousand cases and with damage claims up to 9,4 million euros [14]. Due to parking to the parkingspace accounted 67,9% (717) cases of all crashes. Main problems are that there is no observance of parking standards, worn-out parking lines and inhability to park between parking lines- which needs closer exploration. Due to standard „Town Streets“ [EVS 843:2003], there is specific standards established to parking spaces. Due to standard, it is recommended to rely on standards and follow the established measurements (parking space width 2600mm and length 5000mm) and parking angle (45° and 60°). To give idea of the observance of the parking standards, author accomplished analysis of 20 most problematic car parks. Analysis revealed, that none of the analyzed car parks conformed to standards for 100%. Due to the survey, ignoring the established car parking space standards, it might be one of the circumstances why there is so many accidents in car parks. Unfortunately the only problem doesen’t stand only in car parks. One of the thesis hypothesis was that accidents in car parks are because of humans inhability to park. To confirm this plea, author put together questionnaire, where was 198 participants who have car drivers licence. The survey approved, that the only problem doesen’t stand for not following parking standards, but the problem occurs because of lousy parking skills. 29% (57) of people admited, that training to park in driving school wasn’t enough. Due to that, it can be concluded, that problem lies on insufficient parking courses. Numerous cases are highly caused by many different problems, which need closer attention. Shopping center and whole parking lots need follow-up, to insure that car parks correspond to established standards. Also due to survey, people need more parking lessons, because too big percentage of respondents admitted that it is difficult for them to park.

Item Type: thesis
Advisor: Sven Kreek
Subjects: Transport > Traffic Management > Traffic Rules
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Kristjan Kalja
Date Deposited: 30 May 2016 10:39
Last Modified: 02 Sep 2019 07:34
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2107

Actions (login required)

View Item View Item