Liiklusgraafiku täitmine Tallinn - Paldiski liinil

Gudrinja-Berezina, Inga (2016) Liiklusgraafiku täitmine Tallinn - Paldiski liinil. [thesis] [en] Analysis of compliance with a schedule of train traffic on Tallinn – Paldiski railway line.

[thumbnail of I.Gudrinja-Berezina diplomtöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Archive (ZIP) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (45kB)

Abstract

Käesoleva diplomtöös uuriti põhjused, miks jätkuvalt toimuvad ühesuguse põhjusega hilinemised, mis segavad 100%-list liiklusgraafiku täitmist. Selle uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, millised on elektrirongide hilinemiste põhjused, mille tagajärjel reisirongid hilinevad ja seejärel välja pakkuda võimalike lahendusi olukorra parandamiseks. Esimene probleem, mis on kõige suurema osakaaluga on rongikoosseisu rike. Lahenduseks võib olla see, et aeg ajalt saata vedurijuhid teiste riikidesse töökogemuste vahetamiseks ja õppimiseks. Võiks olla ka õppeklass koos trenažööriga, mis oleks sama sugused kui veduri kabiin, sellised klassid on vedurijuhtide koolitustel Venemaal, Soomes, Rootsis, Šweitsis ja mujal. Teine probleem, mis põhjustab palju hilinemisi on rongi meeskonna vahetus ja koosseisu vahetus. Pääsküla jaam on kõige intensiivsema tööprotsessiga jaama, läbilaskevõime 2015/2016 aasta liiklusgraafiku järgi 63,5 rongipaari ööpäevas elektri- ja diiselronge. Vedaja on valesti arvestanud tehnoloogilisi aegu, mille tulemusena reisijad ja meeskond ei jõua vahetada koosseisu, sellest tekivad hilinemised. Uuest liiklusgraafikuperioodist vedaja palub teha reisirongidele Pääsküla jaamas 1 minutiline peatus senise 0,5 min peatuse asemel, loodetavasti hilinemised vähenevad. Kolmas põhjus rongide hilinemises on hilinenud väljasõit depoost. Iga rong peab enne liinile väljumist tehniliselt korras olema. Ronge on palju, aga teid Pääsküla depoos ei ole piisavalt kõikide rongide jaoks, mistõttu rongid ootavad oma järjekorra tehnilisele ülevaatusele. Vedajal tuleb mõelda depoo teemajanduse lahendamiseks. Neljas rongide hilinemise põhjus on palju reisijaid. Probleem on selles, et platvormidel inimesed seisavad kaootiliselt ja kui rong saabub, siis inimestel võtab aega rongiukseni jõudmine, eriti reisijatel, kes tulevad jalgrattaga, lapsevankriga, puudega inimene. Jaamades on reisirongi seisuaeg ainult 1 minut, jaamavahel asuvates peatuskohtades pool minutit ja selleks, et kõik jõuaks on vaja leida lahendus. Näiteks, Jaapanis platvormide alguses on märk „Esimese vaguni peatus“, selline on ka Eestis. Kuid Eestis, võrreldes Jaapaniga ei ole kõige tähtsamat. Jaapanis platvormidel on olemas jooned reisijate jaoks, kus rongi peatumisega just nende joonte vastas on uksed. Inimesed kogunevad nende joonte ees ja rongi saabudes reisijad kiiresti sisenevad rongi ja ei pea mööda platvormi jooksma usteni. Ülalpool olid toodud peamise põhjusena vedaja süü ja näited, mis võivad olukorda parandada. Nüüd pakub autor välja lahendused infrastruktuuri ettevõtte probleemide lahendamiseks. Vaadates 2015 aasta hilinemiste statistikat selgub, et põhilised probleemid on olnud AS Eesti Raudtee ettevõtte side- ja turvangu seadmisega seotud. Selleks, et oleks vähem hilinemisi side- ja turvangu ametil peab olema katkematu töö side- ja turvangu seadmetel. Selleks on vaja teostada õigeaegselt automaatika hooldustööd. Keila – Paldiski piirkonnd on praegu varustatud poolautomaatblokkeeringu seadmetega, kui vahetada need automaatblokkeeringu seadmete vastu välja, siis suureneb läbilaskevõime sellel piirkonnal, mis omakorda annab võimaluse vähendada rongi sõiduaega. Probleeme on ka AS Eesti Raudtee infrastruktuuriga. Tavaliselt need probleemid on talvel ja tekkitab neid lumesadu. Eespool oli üeldud, et ettevõte sõlmib lepingud hooldusfirmadega või kohaliku omavalitsusega ülekäigu kohtade liivatamiseks ja puhastamiseks. Kuid talv tuleb ootamatult ja nagu alati me ei ole selleks valmis, enne liivatamist kindlasti olemas paar juhtumit, kui inimesed raudteed ülatades kukuvad. Avariid ja õnnetused on 2015. aastal tekitanud 19.5% hilinemist. Avariide ennetamiseks peab inimesi õpetama käituda raudteel. Ootaplatvormidel võiksid olla tablood, kus aeg ajalt inimesed saaksid vaatata videofilme raudteejuhtumitest. On vaja läbiviia rohkem teavitustööd ja teavituskampaaniad raudteeriskidest. AS Eesti Raudtee 2016. aastal kavatseb alustada kapitaalremondi Keila – Paldiski piirkonnal, kus vahetatakse kõik side- ja turvangu seadmed, teed, kontaktvõrgu. Samal ajal paigaldatakse täiesti uus dispetšeritsentralisatsiooni juhtimise süsteem. Käesoleva töö käigus teostatud analüüsi tulemusena põhilised rongide hilinemiste karakteristikud välja toodud ja leitud lahendused nende näitajate parandamiseks. Antud lõputöös tehti kindlaks liiklusgraafiku mitte täitmise põhjused, tehti vastavat statistikat ja uuringut. On kirjeldatud peamised ja kõige olulisemad probleemid. Teiste riikide näidetel on toodud probleemidele lahendused ja ohutusmeetmed, mis saavad olukorda paremaks muuta. Seetõttu võib lugeda lõputöös seotud eesmärgi täidetuks.

Abstract [en]

Of this diploma work was to assess the reasons for which continue to take place in the same cause delays that interfere with a 100% execution timetable. The aim of this research was to find out what are the reasons for the delay of electric trains, passenger trains are delayed with the result, and then to suggest possible solutions to remedy the situation. The first problem, which has the largest share of the trainset failure. The answer may be that from time to time to send drivers from other countries, exchanges of work experience and learning. It could also be a training class with exercise equipment, which would be the same as in the locomotive cab, these classes are for drivers training in Russia, Finland, Sweden, Switzerland and elsewhere. Another problem, which causes a lot of delays in the exchange of the train crew and staff exchange. Pääsküla station is the most intensive workflows station capacity in the 2015/2016 timetable of 63.5 pairs of trains a day diesel and electric trains. The carrier is wrong to consider technological times, which led to the passengers and crew did not come to change the composition of the delays occur. The new timetable period, the carrier asks the passenger trains do Pääsküla station 1 minute to stop the current 0.5 minutes instead of the stop, hopefully, delays are reduced. The third reason is the delay of trains delayed departure to the depot. Each train must be in good technical condition before the exit route. Trains a lot, but you Pääsküla depot is not enough for all trains, so trains are waiting for your order of the scrutineering standby. Transport operator has to consider how to develop depot railyard. The fourth reason for the delay of trains are a lot of passengers. The problem is that people stand on platforms and chaotic when a train arrives, people take time to reach the door of the train, especially for travelers who come by bicycle, pram, person with a disability. Passenger train stations are only a dwell time of 1 minute, the station located between stop destination for half a minute, and to reach all need to find a solution. For example, in Japan at the beginning of the platforms is a sign of "the car stopped", this is also in Estonia. But in Estonia, in comparison with Japan is not the most important. In Japan there is a cross-platform features for passengers, where a train stops just opposite the doors of their lines. People gather in front of their lines and the train arriving passengers to quickly enter the train and not have to run along the doors on the platform. Shown above were the principal reason for the fault of the carrier, and examples that can improve the situation. Now, the author provides the infrastructure solutions business problems. Looking at the 2015 delays the statistics, it appears that the main problems has been the Estonian Railways corporate communications relating to the establishment and refuge. In order to have fewer delays and communication refuge Agency must have a continuous work and communication devices refuge. To this end, it is necessary to carry out timely maintenance of automation. In current time Keila-Paldiski section is equipped with semi-autoblock system. After changing it to full autoblock system Eesti Raudtee is able to increase capacity and also reduce travel time on the section. There are also problems of Estonian Railways LTD infrastructure. Typically, these problems are in the winter, and they typically produces snow. As mentioned previously that the company enters into contracts with service companies and local governments to clean and sand crossing points. But the winter comes suddenly, and as always, we will not be ready before sanding sure there are a few cases where people are reaching out to the railways fail. Incidents and accidents In 2015, 19.5% had produced late. Accident prevention must teach the people to behave rail. For platform could be signs, which from time to time people can look at the videos of rail incidents. It is necessary to carry out more outreach and information campaigns railway risks. Estonian Railways in 2016 plans to begin the overhaul Keila - Paldiski region where the change of refuge and communications equipment, roads, a network of contacts. At the same time, installed a brand new dispatcher centralization of management system. This work was carried out by analysis of the basic characteristics of train delays out and found solutions to improve these indicators. In this thesis was to determine the reasons for non-compliance with the timetable, it was relevant statistics and analyses. Are the main and most important problems. In other countries, examples are given of safety measures and solutions to problems that can improve the situation. It can therefore be regarded as the end of the work related to the objective to be met.

Item Type: thesis
Advisor: Rita Ojala
Subjects: Transport > Rail Transport > Railway Engineering
Transport > Passenger Transport
Divisions: Institute of Logistics > Railway Engineering
Depositing User: Inga Gudrinja - Berezina
Date Deposited: 30 May 2016 08:42
Last Modified: 01 Sep 2019 18:01
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2066

Actions (login required)

View Item View Item