Kauba vastuvõtu protsessi parendamine uue tööjuhendi koostamisega PKC Eesti AS näitel

Batšinski, Pjotr (2016) Kauba vastuvõtu protsessi parendamine uue tööjuhendi koostamisega PKC Eesti AS näitel. [thesis] [en] Improvement of goods receiving process & new work guidance compilation based on PKC EESTI LC.

[thumbnail of Lõputöö_P.Batsinski_2016.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (88kB)

Abstract

Antud lõputöö kirjutamiseks on probleem ettevõtte PKC Eesti AS laotöö korralduses. Ettevõttes olemas kaardistatud kauba vastuvõtuprotsessi voodiagramm ja tööjuhend, kuid töötajad saavad juhendist erinevalt aru. Igal töötajal on väljakujunenud oma tööviis, mis moel ta konkreetselt tööülesannet täidab. Seetõttu, et laotöötajad ei järgi tööjuhendi esineb olulisi puudujääke laos kauba vastuvõtuprotsessides. Olgugi, et PKC Eesti AS sulgetakse järgmisel aastal, ei kaota antud lõputöö oma mõtet, sest töö eesmärk on koostada uus laotöötajate tööjuhend, mis on ühtlasi kohandatav ka kontserni teiste ettevõtete ladude jaoks. Vastuvõtuprotsess mängib olulist rolli laotöös, kuna kauba vastuvõtuvõtmisega kinnitatakse tarne lõpetamist ja toimub vastutuse üleminek tarnijalt saajale. Korrektselt ja ilma vigadeta tehtud vastuvõtust sõltuvad järgmise protsessi tõhus töö kuhu kuulub: kaupade/materjalide väljastamine/komplekteerimine nii tehase siseste tootmis allüksustele, kui ka teiste tehaste jaoks, mis asuvad teistes riikides. Teoreetilises osas autor vaatleb mida endasse hõlmab vastuvõtutöö ja milliste põhimõtetest tuleb lähtuda, selleks, et saavutada parema tulemust laotöö tõhustamises. Samuti teoreetilises osas autor käsitleb kuidas on võimalik tõsta laotöö efektiivsust kasutades protsessid ja protsessipõhist juhtimist. Oskuslik protsessi juhtimine aitab parandada ressursse kasutamist ning tõhustada organisatsiooni efektiivsust, vähendada raiskamist. Nende tegevuste kaudu saavutatakse kliendirahuolu, tulude kasv ja pikaajalist äri stabiilsust. Uurimisstrateegia ja – metoodika hetkeolukorra hindamiseks on esmalt tutvumine tööjuhenditega ja teiseks osalusuuring ehk olukorra hindamine ise ühe osalisena. Hetke olukorra hindamiseks autor kolme kuu jooksul osales igapäevase töö ülesannete täitmisel vastuvõttu protsessis ning selleaga seotud protseduuridega: veovahendite maha laadimine, andmete sisestamine ettevõtte ERP süsteemisse WISE, kleebiste loomine ja pakenditele kleepimine, materjalide hoiukohtadesse paigutamine. Tegevusuuringu käigus on töö autor osalenud reaalselt laotoimingutes ning hinnanud seni tehtavaid tegevusi, võrrelnud nende vastavust olemasoleva tööjuhendiga ning selgitab välja, kui palju ja kas eksisteerib erinevust juhendi ja toimingute vahel, kuidas on juhend mõistetav ning mida tuleks muuta, et viia laotöö korraldus paremale tasemele. Uute juhendi koostamine. Uue juhendi koostamisel autor võrdles olemas olev juhend ja autori poolt kaardistatud protseduurid. Peale võrdlemist autor täiendas juhendise need tegevused mis, reaalselt tehakse aga juhendis ei ole kirjeldatud. Põhi probleemiks oli see, et : • Vastuvõtu töötajate tööd ei koordineerita, ressurssi ei planeerita, ülesandeid jagatakse kuid ei selgitata tegevusi ja ei treenita inimesi uutele ülesannetele. • Tööülesannete täitmist ei jälgita, info vahetamine töötajate ja laojuhatajaga aeg-ajalt puudulik. • Töötajaid ei informeerita päeva eesmärkidest tööpäeva alguses ega ülesannete täitmise ajakavast. • Laoriiulite korrashoiu kontroll lünklik, vastuvõtu riiuldajate kohta palju pretensioone. Töötajaid ei jälgita tööpäeva jooksul ja üksikjuhtumitega ei tegeleta. Kauba vastuvõtuprotsesse kitsad kohad: • Veovahendi maha laadimine - töötajad ei kontrolli maha laetud kaupa, nad ei oska eristada kaupa tarnijate järgi ning mittevastavusel ei oska teha märge õige veodokumendile mittevastavusest. • Kauba kontrollimine, kleebiste loomine ja pakenditele kleepimine – töötajad ei kontrolli kas saabunud kogused vastavad saatelehtedele, kaupa ei sorteeritakse koodide kaupa. Töötajad peetavad ERP süsteemi, leides ühe karbi viiest luuakse kleebised kõikidele viiele karbile, vaatamata selle, et ei ole leitud tervet kogust. Aga kuna kleebised on prinditud tervele kogusele, siis ERP süsteem teeb järelduse, et kogu kogus jõudis tarnijalt õigesti. • Hoiukohtadesse paigutamine – tihtipeale töötajad ei paiguta materjalid ettenähtud piirkondadesse ja riiulivahesse. Kauba hoiukohale siirdamiseks on vaja lugeda triipkoodi kaks korda ehk esimesel korral tuleb luua nimekiri, mida kavatsed hoiukohale paigutada seejärel lugeda riiuli triipkoodi ja uuesti hakata lugema maha koodid nimekirjast. Peale seda, kui probleemid ja kitsad kohad on tuvastatud järgneb analüüs ja parandus ettepanekud: • Koolitus kava uute töötajate jaoks tööle asumisel • Luua standardid iga protseduuri jaoks • Välja töötada täpsuse jälgimist süsteemi nii grupi tasemel kui ka isikliku tasemel • Saadud mõõdikute andmetel luua standardajad iga protseduuri jaoks • Läbi viia ABC analüüs ning kasutada ABC analüüsi tulemused järgmiselt: Kaupade paigutamisest riiulitesse et euroaluste riiulites oleks kaubad paigutatud ABC järgi: esimesel, teisel ja kolmandal korrusel oleksid A- ja B kategooria kaubad, ülejäänud kõrgemal. Vastavalt võiks tähtedega ka riiulite tasandid markeerida ja skänneris peab siis ka materjali ABC kategooria näha olema. • Elimineerida vöötkoodi topelt lugemine, mis kirendab hoiukohale paigutamist. Autori arvates, kui e rakendada lõputöös esitatud parandusettepanekud on võimalik parendada PKC Eesti AS – i kauba vastuvõtuprotsesse, tõhustada ressursside ja laopinna kasutamist, mis omakorda tõhustab teiste ettevõtte allüksuste tööd.

Abstract [en]

The thesis of the writing is a problem with a warehouse work organisation in company PKC Eesti AS. The company exists mapped process of goods receiving and work guidance, but warehouse staff is understanding instructions on his own way. Every worker has developed its own way of working, the way he performs specific tasks. Therefore, that warehouse workers doesn't follow the instruction there are significant gaps in the goods receiving process. Despite the fact that the PKC Eesti AS closures next year, the thesis doesn't lose its sense, because the goal of thesis is the new work guidance compilation, which will be also adapted to the others warehouses of the PKC Group. The goods receiving process is very important in the warehousing operations, because when goods receiving are confirmed it means that delivery is completed, and the transfer of responsibility goes form supplier to customer. Correctly and without errors made goods receiving is very important for next warehouse operations, which include: the materials issuing and collecting for production units inside the factory, and for factories which are located in the other countries. In the theoretical part of thesis author is examined which parts include receiving work and on what principles it should be based to achieve better results in turn more efficient. Also in the theoretical part author relates, how it is possible to increase the efficiency of the warehousing processes by using process management. The skillful process management will help to improve resource using, enhance the organization's efficiency and reduce wastage. Through these activities is possible to achieve customer satisfaction, increase revenue and long-term business stability. For evaluating current situation first of all were inspected work guidance, secondly participation in the work process as a part of the participant. During for three month the author was involved in to goods receiving process and the related procedures: transport unloading, goods receiving in WISE ERP system, labels creating and pasting on the goods, goods shelving in to storage places. Author is comparing the work guidance and how the workers are real complete procedures which relate with goods receiving process, how they understand the work guidance, and how much is a difference between procedures and real operations. What should be changed to bring the organisation on the right level. For new work guidance compilation author compared existed guidance and mapped procedures which were made by author. After comparing author added missing operations in to work guidance. The main problem is that, • The employees are not trained how to perform the new operation, resources are not planned, duties are divided but the way of filling not explained. • The tasks execution is not monitored, information exchange between employees and warehouse manager is occasionally incomplete. • The employees are not informed about the goal of the working day and the schedule of the tasks. • There are a lot of claims about goods receiving employees, that the shelves maintenance is incompleteness. The problems spots, of the goods receiving processes: • Trailer unloading - employees do not checking the numbers of unloading goods, they can’t distinguish the goods according to suppliers, if there are some unsuitability they can’t make note about unsuitability on the right shipping document. • The goods checking, label creating and pasting on the goods - employees are not checking delivery note quantities and the shipped quantities, goods are not sorting by code. • Shelving to the storage places - often employees puts away goods to the wrong area and shelf. During the goods transfer to the shelf there is need to read barcode twice, first time you create a list of goods you will transfer to shelf and the second time you read barcodes to complete the transfer. After problem spots are identified next step is suggestions for improvements: • The training plan for new employees • Create standards for each procedure • Develop a monitoring system for accuracy for group level and individual level. • According to metrics data create standard times for each procedure • Carry out the ABC analysis and place the goods according to the analysis: A-B category goods place on the first, second and third floor, others category goods on higher floors. The shelves levels can be also marked according to the ABC. • Eliminate the double barcode reading during the goods transfer to the shelves it will reduce the time of transfer Author believes that if implementing the suggestions presented in this thesis it’s possible to improve the goods receiving process in PKC Eesti AS warehouse.

Item Type: thesis
Advisor: Ingrid Joost
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Inventory Managment
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Pjotr Batšinski
Date Deposited: 01 Jun 2016 09:11
Last Modified: 02 Sep 2019 09:39
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1972

Actions (login required)

View Item View Item