Lennutranspordi kui ühistranspordi-võimaluse hetkeolukorra kaardistamine ja tarbija rahulolu hindamine Tallinn-Kärdla-Tallinn lennuliini näitel

Kiin, Elis (2016) Lennutranspordi kui ühistranspordi-võimaluse hetkeolukorra kaardistamine ja tarbija rahulolu hindamine Tallinn-Kärdla-Tallinn lennuliini näitel. [thesis] [en] Mapping the Current Situation of Air Transport as Public Transport and Evaluation of Customer satisfaction, Using Tallinn- Kärdla- Tallinn Airline as an Example.

[thumbnail of Elis_Kiin_Lõputöö (13).PDF] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (669kB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (21kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli Hiiumaa lennutranspordi hetkeolukorra kaardistamine ning tarbija rahulolu hindamine, millest lähtuvalt kaardistas autor Hiiumaa lennutranspordi hetkeolukorra ja viis läbi rahulolu-uuringu tarbijate seas. Töö kirjutamisel oli ajendiks probleem, et lennutransport on ebapopulaarne ning muutunud teisejärguliseks ühistranspordivõimaluseks meretranspordi kõrval. Töö on jaotatud kaheks osaks. Esimese osa moodustab teoreetiline materjal, kus lähtuvalt töö probleemist ning eesmärgist käsitletakse ühistransporti, teenust, klienti ja nende vajadusi ning nõudlust puudutavaid teemasid. Teises osas kaardistatakse Hiiumaa lennutranspordi hetkeolukord, milleks hinnatakse nii täituvust kui ka nõudlust ning viiakse läbi klientide seas rahulolu-uuring. Hetkeolukorra kaardistamisel kasutati 2013-2015 aasta andmeid, mis saadi Hiiu Maavalitsuse andmebaasist. Hetkeolukorra kaardistamisel hinnati nii täituvust, nõudlust kui ka ühilduvust bussigraafikutega. Kaardistamisel selgus, et viimase 3 aastaga on lennutranspordi kasutajate arv aasta-aastalt langenud, hind sealjuures iga aasta tõusnud, mis tähendab, et tegemist on elastse nõudlusega, kus teenuse hinna suurenedes kasutajate arv väheneb. Lisaks sellele, et nõudlus on elastne, jõudis autor järelduseni, et tegemist on ka hooajalise nõudlusega. Suvekuudel on reisijate arv oluliselt kõrgem talvekuudel teenust kasutavate reisijate arvust. Hooajalise nõudluse hajutamiseks tuleks lähtudes teooriast pakkuda hooaja välisel ajal klientidele erinevaid soodustusi. Täituvuse hindamisel selgus, et viimase 3 aasta jooksul ei ole ühegi kalendriaasta lõikes täituvus ületanud 50% piiri, millest järeldub, et vajadust suurema lennuki järele, kui praegune 18- kohaline Yetstream, ei ole. Ettepanekuna toob autor siinkohal välja lisareiside tellimised vastavalt vajadusele. See tähendab, et suvekuudel ning pühade ajal kui nõudlus on suurem, võib tekkida olukordi, kus lennuk on välja müüdud ja piletit lennukile pole võimalik saada. Selliste olukordade vältimiseks tuleks võimalusel seda ette näha ning tellida lisareise, et kõik kliendid saaksid teenindatud. Bussi- ja lennugraafikute ühilduvuse võimalusi kirja pannes selgus, et Hiiumaa suurematest asulatest Kärdlasse lennujaama bussile ja Kärdlast suurematesse asulatesse, ilma pikkade ooteaegadeta ümberistumisel, sõita ei ole võimalik. Tihti tuleb ümberistumist oodata mitu tundi, mõnel juhul bussi samal päeval enam erinevatesse asulatesse ei väljugi. Klientide rahulolu hindamiseks viidi läbi ankeetküsitlus, mille küsimused puudutasid eelkõige klientide rahulolu teenusega. Tulemuste analüüsimiseks jaotati vastused 4 rühma, kelleks olid õpilased, ettevõtjad, suvehiidlased ning palgatöölised. Rahulolu- uuringust selgus, et lennutranspordi kasutamist meretranspordi ees eelistab kõigest 39 vastanut 189st. Kõige suuremaks probleemiks kõigi sihtgruppide jaoks oli ebakindlus lennuki väljumise suhtes, mis on tingitud eelkõige halbade ilmastikutingimuste tõttu ärajäänud reisidest. Halvad ilmastikutingimused mitte ainult ei tekita klientides ebakindlust vaid jätavad vedaja ilma ka potentsiaalsetest klientidest. Sellest tulenevalt pakkus autor, lähtudes teooriast, välja ettepaneku hakata mõtlema Kärdla lennujaama täppismaandumissüsteemi rajamisest. See vähendaks oluliselt ärajäänud reiside arvu ning klientide ebakindlust teenuse suhtes. Lisaks selgus uuringust, et lennujaama minemiseks on ühistranspordi kasutatavus minimaalne, mis on tingitud sellest, et bussi- ja lennugraafikud omavahel ei ühildu. Rahulolu- uuringust selgus, et õpilased on kõige hinnatundlikum sihtgrupp. Selleks, et õpilased teenust ikkagi kasutaks tegi autor ettepaneku teha õpilastele suunatud soodustusi. Rahulolu- uuringu käigus selgitas autor välja ka klientide lisandvajadused ehk millised aspektid on kliendi jaoks teenust kasutades olulised peale punktist A punkti B lendamise. Tulemustest selgus, et 3 kõige olulisemat lisandväärtust klientide jaoks on info kättesaadavus probleemide korral, lennuki õigeaegne väljumine ning sihtkohta jõudmine. Töö tulemusena leiab autor, et lennuteenuse kvaliteet Tallinn- Kärdla- Tallinn liinil on madal. Seda näitab nii madal täituvus kui ka klientide rahulolematus teenusega. Lähtuvalt rahulolu-uuringu tulemustest väidab autor, et praegune teenus ei vasta kliendi vajadustele. Suurt rõhku tuleb panna kliendi vajadustele vastamisele ja ühistranspordi efektiivsele korraldamisele, eelkõige bussi- ja lennugraafikute ühildamisele.

Abstract [en]

The main problems on Tallinn- Kärdla- Tallinn route is low occupancy and poor compatibility with bus transport. Based on the aim of present work the author mapped the current situation in the air transport to Hiiumaa and conducted a satisfaction survey among consumers. The work is divided into three parts. The first part is based on the theoretical material which includes topics like public transport service, the customer and their needs and demand. In the second part author maps the current situation of air transport Hiiumaa, which is assessed both the permeability and demand, and will be carried out among customers satisfaction survey. The third chapter is written to the main conclusions of the work revealed and proposes for the author’s proposals to improve the situation. Data from Hiiumaa County Government database, years 2013 -2015, was used for mapping current situation. During the mapping process were evaluated load factor, demand and compatibility with bus timetables. Mapping showed, that over the past 3 years the number of air transport users has decreased year by year, in the same time is the price has increased every year, which means that there is an elastic demand, where during increasing of price amount of users declines. Author concluded, that in addition of being flexible, demand is seasonal. During summer months the number of passengers is substantially higher than in winter months. On the basis of theory for spreading seasonal demand, it is necessary to use different benefits for customers during off-season period. During evaluating of load factor, it was found out, that average load factor has never exceeded 50% limit in calendar year, from which was concluded that there is no need for bigger plane as present 18-seated Jetstream. Author suggests in connection with this to order additional flights according to demand. It means, that during summer months and holidays, when demand is higher it is possible, that plane is sold out and tickets are not available. To avoid such situations, it should be foreseen, if possible and additional trips should be ordered to get all customers served. For customer satisfaction evaluation a survey was provided, where questions were mainly connected to customer’s satisfaction with service. For evaluation answers were divided into 4 groups: students, entrepreneurs, seasonal inhabitants and employees. Satisfaction survey showed that only 39 from 189 answers prefers air transport over marine transport. The biggest problem for all target groups was insecurity of flight occurrence, which was caused mainly from cancelled flights because of bad weather conditions. Bad weather conditions not only cause insecurity in customers, but decrease number of clients for operator. Based on this and theory, author suggested to start to think about equipping Kärdla airport with precision landing system. This should decrease substantially the amount of cancelled flights and client’s insecurity to service. In addition, the survey showed that the use of public transport to reach airport is minimal, because of incompatibility between flight plans and regional bus lines. Satisfaction survey showed, that students are most price-sensitive target group. For encouraging students to use service author proposed to offer benefits which are directed to students. During satisfaction survey author identified additional needs of customers - which aspects are important for customers when using service, except flying from point A to point B. Results showed, that 3 most important additional needs for clients are availability of information during problems, plane departure and arrival according to schedule. Based on satisfaction survey author states, that current service does not fully meet customer’s needs. Great emphasis must be put on fulfilling customers’ needs and managing public transport efficiently, in particular making flight and bus timetables compatible with each other.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Air Transport
Transport > Passenger Transport
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Elis Kiin
Date Deposited: 01 Jun 2016 09:10
Last Modified: 02 Sep 2019 09:40
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1971

Actions (login required)

View Item View Item