Kiirestiriknevate kaupade veoprotsessi problemaatika kombineeritud vedudel Saku AB AS näitel

Ventsel, Martin (2016) Kiirestiriknevate kaupade veoprotsessi problemaatika kombineeritud vedudel Saku AB AS näitel. [thesis] [en] Issues of Perishable Goods Combined Transportation Process on Example of PLC Saku AB.

[thumbnail of lõputöö_M_Ventsel_2016.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (56kB)

Abstract

Toiduainete kvaliteedi ning säilimise tagamiseks tuleb neid ladustada, käidelda ning transportida nõutud temperatuurivahemikes. Käesoleva lõputöö raames uuriti, mis põhjustel Saku AB AS kombineeritud vedudel ei ole temperatuuri +2…+8°C nõudvate toidukaupade säilitustingimused tagatud. Töö eesmärgiks oli tuvastada kriitilised kitsaskohad, mis temperatuurimuutuseid põhjustavad ning töötada välja juhend tegevusteks ennetamaks nimetatud temperatuurikõikumisi veoprotsessi jooksul. Nimetatud eesmärgid said lõputöö raames täidetud ning esitatud. Temperatuuriandmete kogumisel ning esitamisel selgus, et enamus vedude korral oli temperatuurimuutus lubatust suurem, mis toetab uurimistöö eesmärgi püstitust. Tabeliandmete põhjal oli juba näha, et temperatuur oli ületanud lubatud piire ning temperatuurierinevusi tekitavate põhjuste leidmiseks viidi läbi korrelatsioonianalüüs ning kahe üldkogumi keskväärtuse võrdlemine ehk t-test, misläbi leiti kaubaruumis salvestatud temperatuuri ja teiste kombineeritud vedude näitajate vahelised seosed. Korrelatsioonianalüüsi ning t-testi käigus leiti kolm seost, milleks olid seos pealelaadimiste arvu ja temperatuuriamplituudide vahel, seos veoks kulunud aja ja temperatuuriamplituudide vahel ja seos veoviiside ja temperatuuriamplituudide vahel. Standardse hüpoteesi kontrollimise algoritmi kasutati seose statistilise olulisuse hindamiseks. Olulisuse kontrollimisel selgus, et kolmest seosest oli ainult üks statistiliselt oluline, milleks oli seos veoks kulunud aja ning kaubaruumi temperatuuriamplituudide vahel. Kahe tunnuse vaheline kordaja kajastas tunnustevahelist keskmise tugevusega positiivset seost ehk veoks kulunud aja suurenemisel, suurenevad kaubaruumi temperatuurierinevused. Seos pealelaadimiste arvu ja kaubaruumi temperatuuriamplituudide vahel näitas tunnustevahelist nõrka positiivset seost ehk pealelaadimiste arvu suurenemisel temperatuurierinevused kaubaruumis samuti suurenevad. Antud seos ei olnud statistiliselt oluline ehk pealelaadimiste arv kaubaruumi temperatuuri oluliselt ei mõjutanud. Kolmas seos leiti veoviisi ning kaubaruumi temperatuuriamplituudide vahel. Saadud tulemuste põhjal sai öelda, et t-testi empiiriline parameeter ei langenud kriitilisse piirkonda, mis tähendab, et kahe tunnusevaheline seos 53 ei olnud statistiliselt oluline. Seejuures vaadeldud vedude korral olid temperatuurikõikumised ulatuslikumad saateta kombineeritud transpordi puhul, kuid tulemuste põhjal ei saa väita, et veoviisi valikul on statistliselt oluline põhjus temperatuurierinevuste esinemisel veoprotsessi jooksul. Antud analüüsitulemustele tuginedes saab väita, et kaubaruumi temperatuuri mõjutab kõige enam veoks kulunud aeg, millele tuleb kahtlemata tähelepanu pöörata, sest mida kauem võtab aega veoprotsess, seda ulatuslikumad on temperatuurierinevused kaubaruumis veoprotsessi jooksul. Lisaks viis autor ettevõtte autojuhtide seas läbi struktureerimata intervjuu, kaardistamaks hetke tegevused veoprotsessi jooksul ning leidmaks seosed läbiviidud analüüsi vahel, sest paljudel juhtudel on temperatuurikõikumiste taga tahtlik või tahtmatu inimtegevus. Intervjuude tulemustest kajastus tõsiasi, et juhendi puudumine tekitab vastakaid arusaamasid veoprotsessi toimimisest ning temperatuuri kontrolli all hoidmisest. Intervjueeritavate teadlikkus toidukaupade transporti reguleerivatest tavadest ning seadustest, vajalikest vahenditest ja nende nõuetekohasusest, erineb arusaamadest veokorraldajate omadest, kes vedu korraldavad. Kõik nimetatud puudused mõjuvad veoprotsessi kvaliteedile ning kinnitavad juhendi vajalikkust. Kvantitatiivsete analüüside ning intervjuude tulemustele tuginedes pakuti välja mõningad ettepanekud ning lahendused, mis aitavad tagada toiduainete kvaliteeti veoprotsessi jooksul: 1) Tegevusjuhendi kasutuselevõtmine ning selle tutvustamine osapooltele, sest inimtegevuse läbi on võimalik suuresti kontrollida temperatuurierinevusi veoprotsessi jooksul. Juhend aitab jõuda ühtsete arusaamadeni ning ennetada sagedaste vigade esinemist, sest praegusel hetkel ei ole ettevõttes mingil kujul antud juhendit kasutusel; 2) Veovahendite ning veoühikute vajalike vahendite olemasolu. Oluline on varustada ning teha kättesaadavaks kõik toidukaupade transpordiks nõutud vahendite ning abivahendite olemasolu. Siinkohal peab autor silmas kauba turvaliseks kinnitamiseks, õhuringluse tagamiseks ning temperatuuri kontrollimiseks vajalike vahendite olemasolu ning kättesaadavust; 3) Automatiseeritud temperatuuriandmete salvestamise seadmete kasutamine. Praegusel hetkel on temperatuuriandmete kättesaadavus vaevaline ning aeganõudev, selle lihtsustamiseks tuleks võimalusel paigaldada veoühikutele infotehnoloogial põhinevad temperatuuriandmete salvestid, mis koguvad andmeid automaatselt arvutisüsteemi ning on igal hetkel kättesaadavad. Antud seadmed aitavad ennetada kauba riknemist ning koheselt temperatuurikõikumiste puhul tuvastada probleemid ning reageerida nende likvideerimisele, samuti on andmete kättesaadavus tagantjärgi lihtsustatud ja ülevaatlik. 54 Ülaltoodud lahenduste ja ettepanekute kasutuselevõtmine aitab oluliselt toiduainete kvaliteeti ning säilivust veoprotsessi jooksul tagada. Temperatuur kaubaruumis püsib seeläbi stabiilsemana, muutused on väiksemad ning ei mõju nii ulatuslikult veetavatele toidukaupadele. Samuti genereeruks ühine arusaam vajalikest tegevustest, misläbi on võimalik suurendada protsessi efektiivsust ning likvideerida kitsaskohti. Seeläbi suureneb kliendi rahulolu ja ettevõtte kasumlikkus. Autor on veendunud, et välja käidud lahendusi ning ettepanekuid saab ettevõte Saku AB AS rakendada ka praktikas ning ettevõte saab jätkata protsesside pidevat arendamist ja täiustamist, et toiduainete maanteetransport ettevõttes muuta veelgi efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks.

Abstract [en]

Temperature is the most important environmental condition affecting foodstuffs during transportation process and it is necessary to maintain correct temperature interval according to nature of goods. Groceries are categorised according to needed temperature regimen and within each of them it is needed to maintain temperature in given range and transcend from those is not allowed. This thesis focuses on perishable groceries that should be maintained in temperature range +2…+8 Celsius. Nowadays road transportation is extensively combined with marine transportation to economise carrying costs and to use means more efficiently. On the contrary using intermodal freight transportation is more vulnerable from point of temperature variating and other transportation indicators. Regarding on those basis, needed ranges have been violated several times. Current thesis explores the reasons of temperature transcending from given ranges within international combined transportation process in PLC Saku AB practice. The aim of the study was to develop a manual with needed activities for truck drivers and freight forwarders to maintain quality of groceries during transportation process and obviate temperature fluctuation. To indentify temperature impacting factors in groceries combined transportation, a case study was conducted. It’s content was based on combined transportation from Western Europe to Estonia in PLC Saku AB. Also there was performed document analysis and interviews with company’s key persons. Preliminary data was collected based on survey and interviews. Secondary data was collected from previous studies and statistical data of combined transportation which is a basis for further analysis. Temperature data was collected from sensors placed in the isothermal semi-trailers during specific period of time. Relying on temperature data collected, was conducted correlation analysis and t-test between temperature data and other indicators of combined transportation which measures relationships between them. 56 First results showed that temperature ranges were violated in seven carriages from total of 20. Based on tabel of temperature data composed by author, showed that temperatures were transcended from needed ranges. Relying on those results further correlation analysis and t-test were done. Furthermore, unstructured interviews among truck drivers were made to get information about current situation of temperature needed goods transportation. Correlation analysis and t-test showed relationship between temperature amplitudes and number of loadings, between temperature amplitudes and duration of transportation process and between temperature amplitudes and mode of combined transport. The results of correlation analysis showed only one important relationship of total three, which was relationship between temperature amplitude and duration of transportation process. The more transportation process takes time, the more extensive will be temperature amplitudes. The results of t-test showed also statistically not important connection, but relying on those 20 carriages it can be said that accompanied combined transport was causing more extensive temperature amplitudes for each carriage. Interview’s results showed that missing manual for needed activities is causing misunderstandings of working with goods which need temperature control. Interview also approved missing or few knowledge of groceries transportation regulating laws and practices among participants. Based on results of correlation and t-test analysis and interviews were offered three main solutions which would ensure more efficiently quality of foodstuffs during transportation process: 1) Firstly - to take the manual into program for activities during transportation process, which was made during present thesis. Manual helps to prevent temperature changes and reach unified understandings of process functioning; 2) Secondly - equip means of transport and isothermal semi-trailers with proper and needed equipment for ensuring goods during transport and keep temperature in required ranges; 3) Thirdly - automatic temperature data collectors, which can gather information automatically to computer system. With those equipments is transportation process more transparent and secure. Mentioned solutions and suggestions would significantly improve the combined transportation process, help to maintain the quality of perishable foodstuffs during carriage. Temperature would stay more stabil and changes would be lower. Thereby clients may be more satisfied and the total profitability for transportation company may increase.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Martin Ventsel
Date Deposited: 01 Jun 2016 06:42
Last Modified: 02 Sep 2019 10:02
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1930

Actions (login required)

View Item View Item