Tarneahela kulude optimeerimine lennukihooldusettevõtte näitel

Murumaa, Maris (2016) Tarneahela kulude optimeerimine lennukihooldusettevõtte näitel. [thesis] [en] Supply Chain Cost Optimization Based on Aircraft Maintenance and Repair Organization.

[thumbnail of Murumaa_Tarneahela kulude optimeerimine.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (593kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö ajendiks on olnud lennukihooldusettevõtte Magnetic MRO AS ebaefektiivne tarneprotsess, millega kaasnevad kõrged transpordikulud ja puudujäägid laoseisus ning informatsiooni jagamises. Arvestades, et lennukihooldus on operaatorile üks suurimaid kuluallikaid, peavad hooldusettevõtted leidma täiendavaid moodusi parema hinna ja kvaliteedi pakkumiseks. Varude juhtimist varuosade näol raskendab asjaolu, et varude nõudlus on suures osas ettearvamatu. Käesolev lõputöö käsitles Magnetic MRO AS tarneahela kulude optimeerimise võimalusi. Seatud eesmärgi saavutamiseks on autor sõnastanud varude juhtimise probleemi olemuse ettevõttes ja analüüsinud olemasolevat varude juhtimist nelja erineva stsenaariumi põhjal, mis põhinevad reaalsetel baasiprojektidel. Andmete analüüsi käigus leidis autor mitmeid põhjuseid, millega kaasnevad tavapärasest kõrgemad transpordikulud. Teiseste andmete analüüsist selgus, et keskmiselt 52% hooldustöödes kasutatud varudest kuuluvad rutiinsete varude alla, mis on kaetud laovarude täiendamise min-max meetodiga, tagamaks varuosade olemasolu kolme kuu hooldustöödeks. Ülejäänud varud tellitakse hooldustööde käigus vastavalt vajadusele. Rutiinsete varude analüüsist selgus olemasoleva meetodi ebaefektiivsus eelkõige varude mittepiisavusest ja transpordikulude jaotusest. Üheks võimaluseks antud kitsaskoha elimineerimiseks peab autor muuta varude tellimispunkti nelja lennuki põhiseks, eelkõige seetõttu, et ettevõttel on võimekus nelja üheaegse baasihoolduse teostamiseks. Efektiivsem rutiinsete varude juhtimine võimaldab paremini planeerida transporti ja vältida kõrgeid transpordikulusid. Lisaks eeltoodule leidis autor ühe hoolduse käigus edastatud korduvtellimuste arvu ja ühele tarnijale edastatud ostutellimuste sageduse. Nelja erineval perioodil toimunud stsenaariumite analüüsist tuli välja, et keskmiselt 38% tellimustest on väljastatud ühele tarnijale. Antud tulemuse põhjal võib järeldada, et hooldustööd ei olnud hästi planeeritud ja informatsiooni liikumine ei ole ettevõttes piisav. Siinkohal on otstarbekas tellimuste konsolideerimine ja piirata ühele tarnijale edastavate tellimuste arvu 1-2 korrani nädalas. Eeltoodu on tihedalt seotud informatsiooni liikumise parendamisega. Selleks, et leida lahendused erinevatele probleemidele, tuleb leida algpõhjused, miks need tekivad. See tähendab tutvumist ettevõtte sisekorraga, osakondade vahelise tööjaotusega ja vastutusaladega, samuti erinevate protsesside kaardistamist, kitsaskohtade väljatoomist ehk siis luua terviklik ülevaade organisatsioonis toimuvast. Intervjuu analüüsi põhjal järeldab autor, et efektiivse töökorralduse aluseks on selgelt sõnastatud tööprotsess. Kui iga töötaja teab oma panust ja ettevõtte ootusi antud ametikohal, on inimesel lihtsam neid täita. Eeltoodu aluseks on selgelt sõnastatud ja loogiliselt ülesehitatud protsesside loomine, piiride tõmbamine, ebavajalikest ülesannetest loobumine või nende asendamine. Tõstes töötajate teadlikust erinevate infolünkade puhul ja vajadusel tutvustades reaalseid kaasnevaid kulusid, on võimalik neid kaasata ametijuhendite väljatöötamisel. Samuti selgitades tarnijatele ja vedajatele erinevaid probleemisituatsioone, mis tulenevad ebapiisava informatsiooni jagamisest. Vajadusel ja võimalusel tasub kaaluda koostööpartnerite välja vahetamist professionaalsemate ettevõtetega, et üles ehitada toimiv tarneahel. Lennukihooldusettevõtete tihe konkurents sunnib muutma ettevõtte lähenemist, selleks et olla jätkuvalt operaatori eelistatud valik. Hoolimata sellest, et Magnetic MRO AS on tunnustatud oma klientide seas, leiab autor, et eelnimetatud muudatuste ja uuenduste sisseviimine optimeeriks ettevõtte tarneahelat ja selle kulusid ning annaks eelise oma konkurentide seas.

Abstract [en]

To succeed in constantly increasing competitive economic environment, organizations must provide their customers value-added services at lower cost. One of the biggest cost can be considered transportation, which with insufficient planning process can be more than 15% of total cost. Achieving a competitive advantage and to maintain it, companies have to pay more attention to cost reduction with already developed and productive methods. Trying to optimize supply chain cost is largely encompassed with the company ability to customize delivery process in constantly changing environment. Magnetic MRO AS is providing base maintenance services for Boeing 737 Classic and Next Generation and for Airbus 320 family aircrafts. With wide range of related aircraft maintenance services Magnetic MRO AS is recognized maintenance and repair organization by its customers and partners. Current thesis is focusing on shortcomings in Magnetic MRO AS supply chain. The aim of this thesis is to create inventory management system, by choosing cost-effective delivery mode and taking into account vitality of information sharing. In order to achieve this goal the following research tasks have been set: • To bring out the different theories of supply chain optimizations; • To describe the nature of inventory management problems; • To analyze supply chain cost optimization opportunities based on the company and adapt the existing system according to the results. The author gathered necessary primary data from non-structured interview with Magnetic MRO AS Logistics Manager. Secondary data for this thesis is obtained from Magnetic MRO AS software and these four scenarios are based on realistic base maintenance projects. Based on collected data, author phrased two larger shortcomings in current supply chain: inventory and information management. Secondary data analysis showed that average 52% of used spare parts are considered as routine spares and are covered by stock replenishment process, min-max method, to ensure availability of spares for three month maintenance period. Remaining spares are ordered during the maintenance. Routine spares analysis showed that existing method is inefficient due to lack of spares and high shipping costs. One possibility for eliminating this bottleneck is to change re-order point from three month to four aircraft maintenance basis, mainly because the company has a capacity of four simultaneous base maintenance. In addition to above, author found that during one aircraft maintenance repeated several purchase order for one part and also to one supplier. During the analysis of four different scenarios appeared that 38% of all orders were issued to one single supplier. From this result can be concluded that the maintenance works are not well planned and the information flow is not sufficient in the company. Hereby it is reasonable to consolidate orders and to restrict the number of orders to one supplier up to 1-2 times per week in accordance with delivery time and place. Aforementioned is closely related to the improvement of the information flow. Lack of communication is reflected in supply rate and delivery costs. Here the author means lack of communication between all involved parties. In order to all relevant personnel can access necessary information and work allocation, the author proposal is to formulate processes and establish professional guides. The above divides the company's internal procedures between the various departments and people and ensure a common understanding of the system. Author’s final proposal is to review cooperation agreements with suppliers and forwarders and to evaluate their capabilities. It is also necessary to formulate processes between different parties and to indicate the importance of information sharing and any associated losses and costs. When additional analysis reveals that the existing cooperation between the partners are not able to support aircraft maintenance, to consider the possible replacement. In order to continue to be operators preferred choice, intense competition between aircraft maintenance and repair organizations is forcing the company to change its approach. Despite the fact that the Magnetic MRO AS is recognized for its clients, the author finds that the aforementioned changes and updates will optimize the supply chain and its costs, and will provide an advantage over its competitors.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Purchasing Management
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Supply Chain Management
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Maris Murumaa
Date Deposited: 01 Jun 2016 06:28
Last Modified: 02 Sep 2019 09:43
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1909

Actions (login required)

View Item View Item