Eesti transpordisektorisse sisenemine ja arenguvõimalused ettevõtte Delamode Estonia OÜ näitel

Riiner, Rauno (2016) Eesti transpordisektorisse sisenemine ja arenguvõimalused ettevõtte Delamode Estonia OÜ näitel. [thesis] [en] Entering to Estonian transport sector and development opportunities on the example of Delamode Estonia OÜ.

[thumbnail of Rauno Riiner.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (731kB)

Abstract

Maailm on muutunud kujuteldamatuks ilma igapäevaste liikumisvõimalusteta. Seega on transport meie igapäevaelu lahutamatu osa. Transport on majanduse ja ühiskonna jaoks äärmiselt oluline. Liikuvus on elutähtis majanduskasvu ja töökohtade loomise seisukohalt. Transport kui majandusharu avaldab suurt mõju peaaegu kõigile ülejäänud majandusharudele ja teenindussektorile ning samal ajal mõjutavad need tegevusalad tugevasti transporti. Transpordisektoris töötab ligikaudu kümme miljonit inimest ning transpordisektori osakaal SKPs on umbes 5 %. Transport on Eesti jaoks väga oluline teenusesektor. Eesti transpordisüsteemi kuuluvad maantee-, raudtee-, mere-, sisevee- ja õhutransport, elektritransport linnades ning torutransport. Eesti asukoht Euroopa idapiiril, Läänemere ääres võimaldab osaleda rahvusvahelises transiidis, mis maailmamajanduse trende arvestades on pikas perspektiivis kasvav. Eesti transpordisektoris on väga tihe konkurents. Statistikaameti andmetel on 2015. aasta IV kvartali seisuga Eestis 3629 veondusettevõtet, millest 3572 ettevõtet tegelevad maanteetranspordiga. Eesti transpordisektoris töötab kokku umbes 51 000 inimest ehk ca 8,1% kõigist hõivatutest. Autor valis diplomitöö kirjutamiseks antud ettevõtte, kuna ta ise töötab seal. Lõputöö kirjutamise ajendiks olid probleemid, et ettevõte Delamode Estonia OÜ ei tea oma võimekust, konkurentsipostisiooni ja ei tunta konkurente. Delamode Estonia OÜ peab konkurentideks kõiki maanteetranspordiga tegelevaid ettevõtteid Eestis, peamiselt suuri ettevõtteid. Autori arvates ei ole selline suhtumine õige. Suured ettevõtted ei ole alati konkurendid, vaid võivad olla ka koostööpartneriteks või konsultantideks. Ettevõttel puudub võrdlusmoment oma otseste konkurentidega, et analüüsida kuidas on ettevõttel läinud võrreldes konkurentidega. Konkurentidega võrdlus annab võimaluse hinnata oma plusse ja miinuseid ning teistelt vajadusel õppida, et oma tegevust paremini planeerida. Käesoleva diplomitöö eesmärgiks oli välja selgitada ettevõtte Delamode Estonia OÜ konkurentsipositsioon, tuues välja tegurid, mis alustavaid transpordiettevõtteid mõjutavad ning sellest lähtuvalt kootada ettevõtte tegevuse arendamiseks reaalselt rakendatavad ettepanekud. Autor viis läbi intervjuu Delamode Estonia OÜ tegevjuhiga ning uuris, milliste eesmärkidega ettevõte Eestisse asutati, milline on ettevõtte tema hinnang ettevõtte hetkeolukorrale ning mis on ettevõtte tuleviku plaanid. Autor kasutas oma diplomitöös finantsanalüüsi ja regressioonanalüüsi, et võrrelda ettevõtet Delamode Estonia OÜ otseste konkurentidega. Analüüsiks valis autor ettevõtte otsesteks konkurentideks kõik 2012. aastal Eestis loodud maanteetranspordiga tegelevad ettevõtted, kelle kohta koondas autor vajalikud ja kättesaadavad finantsnäitajad. Valimi moodustasid autori poolt juhuslikult valitud 50 ettevõtet. Ettevõtete kohta sai autor peamised finantsnäitajad Register OÜ käest. Nendeks finantsnäitajateks on: • Riiklikud maksud, • Tööjõumaksud ja maksed, • Käive, • Bilansimaht, • Käibevara, • Põhivara, • Lühiajalised kohustused, • Pikaajalised kohustused, • Omakapital, • Puhaskasum. Nende finantsnäitajate põhjal arvutas autor välja veel maksevõimekordaja, soliidsuskordaja ning käibekapitali. Finantsnäitajate analüüsi põhjal on teeninud ettevõte Delamode Estonia OÜ esimesel kahel aastal kahjumit. Aastaga on ettevõtte kahjum vähenenud 61,2 %. Puhaskasumi suurusega ollakse autori poolt valitud konkurentide seas üks viimaseid. Kõikide valimi moodustanud ettevõtete kaalutud keskmine puhaskasumi muutus oli 49,4 %. See näitab, et ettevõtte on suutnud oma suutnud oma puhaskasumit suurendada rohkem, kui otsesed konkurendid. Delamode Estonia OÜ tegevjuhi andmete kohaselt teenis ettevõte 2015. aastal juba ka kasumit. Otseste konkurentidega võrreldes oli ettevõte 2014. aasta käibe suurus keskmine, kuid kõik konkurendid, kelle käive oli samas suurusjärgus, kui ettevõtte Delamode Estonia OÜ käive, teenisid kasumit. Ettevõtte käive on suurenenud aastaga 71,6 %. Valimi moodustanud ettevõtete kaalutud keskmine käive muutus aastaga aga 88 %. See näitab, et Delamode Estonia OÜ ei ole suutnud aastaga nii palju oma käivet suurendada kui otsesed konkurendid. Sellest järeldades on otsesed konkurendid suutnud rohkem turuosa saavutada ning ettevõttest käiv rahahulk on suurenenud rohkem kui ettevõttel Delamode Estonia OÜ. Maksevõime kordaja ning soliidsuskordaja analüüsidest selgub, et ettevõte Delamode Estonia OÜ on hetkel nõrk. Mõlemad näitajad jäävad alla heaks peetavatele näitajatele. Sama näitab ka käibekapitali näitaja hetkeolukorra kohta. Negatiivne käibekapital näitab, et ettevõttel on hulk lühiajalisi kohustusi, kuid vabu vahendeid selleks ei ole. Sellest tulenevalt võib ettevõttel tekkida raskusi lühiajaliste kohustuste tasumisega, kuna käibevarad ei ületa lühiajalisi kohustusi. Samuti napib ettevõttel vahendeid, et vastu pidada suurte tagasilöökide korral. Käibekapital on aastaga langenud, kuid käibekapitali osatähtsus netokäibes mõnevõrra kasvanud. See näitab, et ettevõte on või on olnud likviidsusprobleemis. Maksevõime kordaja ja soliidsuskordaja on aastaga natukene paranenud, kuid hetkel on veel ettevõte nõrk ning peab toetuma oma Leedus asuvale emaettevõttele. Regressioonanalüüsi põhjal teenisid 2014. aastal kõik valimi moodustanud ettevõtted keskmiselt kahjumit. Analüüsi põhjal suurendasid kahjumit järgmiste finantsnäitajate suurenemised: riiklikud maksud, käive, põhivara, lühiajalised kohustused. Analüüsi põhjal on kahjumit võimalik vähendada läbi tööjõumaksude- ja bilansimahu suurendamise. Autor koostas finants- ja regressioonanalüüsi põhjal ettevõttele Delamode Estonia OÜ viis arendusettepanekut. Nendeks on: • Palgata juurde ekspedeerijaid. Ekspedeerijad on otsesed raha teenijad ettevõttele. Samuti selgus ka regressioonanalüüsi põhjal, et töötajate juurde palkamine suurendab ettevõtte kasumit. • Suurendada masinaparki. Ettevõttel on hetkel juba kaks autot, kuid kui on võimalus, siis tuleks masinaparki veel suurendada. Regressioonanalüüsi põhjal on võimalik kasumit läbi põhivara suurendada ning transpordiettevõtete puhul ongi peamiseks põhivaraks masinapark. • Luua rahareserv. Kuna ettevõte on hetkel nõrk ja lühiajalised kohustused ületavad vabu vahendeid, siis rahareserviga on võimalik ennetada olukordi, kus lühiajaliste võlgnevuste tasumiseks puuduvad vabad vahendid. Rahareservi on võimalik suurendada näiteks toodete või teenuste eest ettemaksu küsimise abil. • Analüüsida kulukohti. Algusaastatel ei ole suudetud teenida kasumit ning samuti on madalad varade tootlused ning müügikäive. Alles alustanud ettevõtete jaoks on väga oluline analüüsida kõiki tehtud otsuseid ning nende põhjal teha järeldused, mis võimaldaksid edasist tegevust planeerida. Õppimine tehtud vigadest on kindlasti ettevõtte jaoks hea, sest ainult siis on võimalik oma tegevuses viia sisse korrektuure. • Teha selgeks konkurendid. Suhtumine, et ettevõtte konkurentideks on kõik maanteetranspordiga tegelevad ettevõtted Eestis on vale. Samal arvamusel on tänaseks ka ettevõtte juhtkond. Suured ettevõtted võivad olla väga head koostööpartnerid või konsultandid. Konkurentidega võrdlus annab võimaluse hinnata oma plusse ja miinuseid ning teistelt vajadusel õppida, et oma tegevust paremini planeerida. Autor pakkus välja omapoolsed arendusettepanekud ka ettevõtte juhtkonnale ning juhtkond pidi analüüsima autori poolt tehtud soovitusi.

Abstract [en]

The base for this thesis is company Delamode Estonia OÜ. Delamode Estonia OÜ is specialized in freight forwarding. The company was established in Estonia in 2012 and belongs to international Delamode Group network. The main problem for the company is the fact that they do not know their capabilities, competitive position and they do not know who are their competitors. Company thinks that all road transportation company’s are their competition, mainly large companies who have already secured their position in Estonian transport sector. Such attitude does not work and is wrong in author’s view. Large companies are not always your rivals, as they can be good partners or consultants. The purpose of this thesis is to identify company’s competitive position, highlighting the factors that affect the start-up of transportation companies and consequently, to draw up a realistic development implementation suggestions. To do this, author has chosen for the company’s direct competitors all road transportation companies that were established in Estonia in 2012. Author’s sample consisted of 50 companies, which were chosen randomly from all the competitors, and author assembled together necessary and available financial indicators. In this thesis was used combined version of method of analysis. Author used both quailitative and quantative methods of analysis in his work. With quantitative methods of analysis he analyzed financial indicators and compared Delamode Estonia OÜ with his direct competitors. With qualitative methods of analysis author interviewed CEO of Delamode Estonia OÜ to find out what does he thinks about the company’s competitive position at the moment and what where the plans entering Estonian market. Company has not made very good start as they have made loss in the first two years according to financial analysis. Same shows regressioon analysis. All the companies are making an average loss, but here are exceptions. With this indicator they are one of the last among the competitors. Company is also still weak as short term obligations are bigger then free resources. This means company is or has been in liquidity problems and they may struggle when they have a big setback or they have to pay all short-terms debts. Author made development proposals regarding financial- and regressioon analysis. Company should hire more freight forwarders, who will earn money for the company. Secondly company must create money reserve. This can be done by asking prepayment for goods or services. This can help company increase free resources to pay short-term obligations. Thirdly company should keep their two trucks and increase the amount of truck’s if possible, because regressions analysis showed that fixed assets increase company’s profit. Also very important ist o find out who are your direct competitors. This knowledge gives company possibility to compare companys weaknesses and strenghts with competitors and if necessary learn from competitors to plan your own operations better. And final proposions is to analyze cost, because company made loss in first two years. Company must analyze thier investments and made decisions so they can makde conclusions that can help planning the future. Learning from the made mistakes is very good for starting company, because only then it is possible to make corrections to company’s activities. Author offered his development proposals for the management of the company and company’s management is planning to analyze those recommendations.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Transport Systems and Forwarding
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Rauno Riiner
Date Deposited: 01 Jun 2016 06:07
Last Modified: 02 Sep 2019 09:56
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1891

Actions (login required)

View Item View Item