Tegevuspõhise kuluarvestuse meetodi rakendamine kaupluse OÜ KaiMon näitel

Mölder, Angeelika (2015) Tegevuspõhise kuluarvestuse meetodi rakendamine kaupluse OÜ KaiMon näitel. [thesis] [en] The Implementation of Activity-Based Costing Method in the Example of KAIOM OÜ Store.

[thumbnail of Lõputöö- Angeelika Mölder. Tegevuspõhine kuluarvestus 2015..pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (237kB)

Abstract

Eesti ettevõtluskeskkond loob soodsad tingimused oma äriga alustamiseks ning selle arendamiseks ja laiendamiseks. Samas toob see kaasa ka suurema konkurentsi ettevõtete vahel. Väikestel eraettevõtetel on keerulisem saavutada samaväärset turupositsiooni suurettevõttega. Turul püsimine nõuab mahukaid investeeringuid, milleks tihti puuduvad vabad vahendid, kuna igapäevased tegevuskulud väikeettevõtetel võivad olla väga suured. Küsimused, millega sageli sellised firmad igapäevaselt tegelevad, on mida ja kui palju müüa, millise hinnaga oma tooteid või teenuseid pakkuda, kuidas vähendada kulusid jne. See kõik on oluline ka suurettevõtete puhul, aga väikesel ettevõttel eksistensiaalse tähtsusega, et turul püsida ja saavutada eesmärgipärane kasum. 2013. aastal tegutses Eestis 403 rõiva jaemüügiga tegelevat ettevõtet [22]. Üks nendest on Pärnu linnas Port Artur 2 kaubanduskeskuses asuv OÜ KaiMon. OÜ KaiMon on eraettevõte, mis turul erinevaid rõivatooteid pakkunud juba üle 20 aasta. Seega on tegemist ettevõttega , kellel on pikaaegne kaubanduskogemus. Kuigi suured kaubanduskeskused on väike-ettevõtetele atraktiivne võimalus tegutseda tarbijatele võimalikult lähedal, on selliste pindade üheks suurimaks miinuseks kõrged rendihinnad, mis tihti võivad olla pöördvõrdelises seoses renditava müügiala pindalaga. Samas väike rõivakauplus ei vaja tegutsemiseks suurt ruumi, kuid maksab selle eest kõrgemat tasu kui suurettevõte suure müügisaali eest. Seetõttu on ka OÜ KaiMon juhtkond jõudnud arusaamisele, et võttes arvesse aina suurenevat müügipinna rendivõlga, ei ole võimalik jätkata sama strateegiaga ning tuleb teha oma tegevuses uuendusi. Et saada parem ülevaade ettevõtte olukorrast ning vajalikest muudatustest, on OÜ KaiMon juhtkond huvitatud ettevõtte kulude analüüsist. Lõputöö autor leiab koostöös OÜ KaiMon juhtkonnaga, et kõige ülevaatlikum tulemus saadakse tegevuspõhise kuluarvestusmeetod rakendamisel. Tegevuspõhine kalkuleerimine pakub organisatsioonidele võimalust muuta planeerimine (budgeting) staatilisest dünaamiliseks. Selle asemel, et kinnitada tulevaste perioodide ressursside vajadusi minevikus kulutatud summade põhjal, võivad juhid hankida ressursse, tuginedes prognoositavale nõudlusele tegelikult eeldatavate tegevuste osas. [2] Tegevuspõhise kuluarvestuse kasutamisel on võimalik mõõta ettevõtte äriprotsesside ehk tegevuste kasumlikkust ja otstarbekust ja nende tegevuste seost erinevate toodete, teenuste ja klientide vahel. Lisaks sellele on nähtud võimalust suurendada ettevõtte efektiivsust, vähendades või hoides samal ajal kontrolli all kulusid, tõsta ettevõtte ressursside tootlust, fokusseerida tegevusi ja turusegmente, mis tagavad ettevõttele suurema rentaabluse, kujundada hinnapoliitikat ning lisaks eelpool mainitule korrigeerida tulemusjuhtimise põhimõtteid. [1] Lõputöö eesmärk on rakendades kaupluses OÜ KaiMon-is tegevuspõhise kuluarvestuse meetodit ja leida ettepanekuid, mis võimaldaks ettevõttel teha otsuseid ettevõtte edasise tegevuse kohta. Eesmärgist tulenevalt on püsitatud järgmised uurimisülesanded: • anda läbitöötatud teoreetilistele allikatele toetudes ülevaade ettevõtte kulude liigituse põhimõtetest. • analüüsida kuluarvestuse olulisust ettevõtte efektiivse toimimise seisukohalt • teostada kulude analüüs OÜ KaiMon majandusandmete põhjal, kasutades tegevuspõhist kuluarvestuse meetodit • teha järeldused ja ettepanekud OÜ KaiMon edasise tegevuse kohta Käesolev lõputöö koosneb kahest põhiosast. Töö esimeses osas kirjeldatakse erinevaid kulude liigitamise võimalusi, tuuakse välja põhiseisukohad, miks on kulude arvestuse süsteemid ettevõtte jätkusuutlikuks toimimiseks olulised, antakse ülevaade erinevatest kulude arvestuse meetoditest. Lõputöö teises põhiosas tutvustatakse kauplust OÜ KaiMon ning toetudes ettevõtte majandusaruannetele ja tegelikele kuludele, töötatakse välja tegevuspõhise kulude arvestuse mudel, mille rakendamine võimaldaks saada ettevõttel paremat ülevaadet organisatsiooni kulude kohta. Operatiivse tegevuspõhise juhtimise eesmärk(edaspidi ABM) on teha asju õigesti. Operatiivne ABM pöörab tähelepanu ettevõtte tegevusele. Autor jõudis tegevuspõhist kuluarvestuse meetodit rakendades, et kaupluse OÜ KaiMon´il on aastatega välja kujunenud kindlad tegevused. Tegevuse kaardistamisel ilmnes, et ettevõttel on vähe tegevusi mis kulutavad palju ressurssi. Kuid samas leidub tegevusi mille arvelt oleks ettevõttel võimalik kokku hoida. Näitena võib välja tuua omaniku külastamise. Teise tegevusena võib tuua välja ettevõtte äripinna rentimine Port Artur 2 kaubanduskeskuses. Strateegiline ABM on teha õigeid asju. Strateegiline ABM keskendub suhetele hankijatega ja klientidega, turu segmenteerimisele ja jaotuskanalitele. Tutvudes ettevõtte sortimendiga ja hindadega, leiab autor, et ettevõte võiks analüüsida analoogsete toodete müügihindasid konkurentide juures ja mõelda toodete juurdehindlusest. Teise asjana tuleks ettevõttel tegeleda rohkem turundusega. Ettevõtte kohta on raske leida infot.

Abstract [en]

Estonian business environment creates favorable conditions to start a business and for its development and expansion. However, this results in a greater competition between companies. For small private companies, it is more complex to achieve the same market position as large companieshave. To persist in the market requires large investments, which small companies often do not have due to the fact, that daily operating costs of small businesses can be very large. Questions that private companies daily have to deal with are what and how much to sell, at what price they should sell their products or services, how to reduce costs, et cetera. All this is important also in case of large firms, however, for small companies, this has crucial influence for staying on the market and for achieving the target profit. In 2013 Estonia had 403 clothing retail companies [22]. One of them in Pärnu city, in the Port Artur 2 shopping center is KaiMon Ltd. KaiMon Ltd. is a private company that has offered a range of clothing products on the market for over 20 years. Thus it is a company with a long-standing commercial experience. Though the big shopping centers are an attractive way for small businesses to operate as close as possible to consumers, there are disadvantages, one the greatest being high rents, which often can be inversely related to the size of leased space. Whilst a small clothing store does not need to operate in a large space, yet are charged higher fee than large company for bigger showroom. Therefore, the administration of the KaiMon Ltd. has come to an understanding, that considering the ever increasing rent debt for the sales space, it is not possible to continue with the existing strategy, and it is necessary to make innovations in their activities. To get a better overview of the company's situation and of the changes necessary, the management of KaiMon Ltd. is interested in the company's management cost analysis. The author of the thesis in collaboration with the KaiMon Ltd. management believes, that the most comprehensive result is obtained by implementing activity-based cost accounting method. Activity-based calculation offers to the organizations a way to change budgeting from static to dynamic. Instead of confirming the needs for resources for the future periods based on the basis of the amounts spent in the past, managers can obtain resources, based on actual anticipated demand for the foreseeable actions. [2] By using activity-based cost accounting, it is possible to measure a company's business processes, or feasibility and profitability of their activities, the relationship between the various products, services and customers. In addition there is a chance to increase the company's efficiency, while reducing or controlling costs, to improve yield on the company's resources, focus on activities and market segments that provide greater profitability to the company, to design pricing policy, and in addition to the aforementioned, make corrections on performance management principles. [1] The aim of this study is to implement activity-based costing method in the KaiMon Ltd. and to find solutions that would allow the company to make decisions on the company's future activities. Investigative tasks arising from the aim of the study are as follows: • To provide an overview of the company's cost of classification principles based on the theoretical sources. • To analyze the importance of costing in regard to company’s efficiency. • To carry out an economic analysis on the basis of the economic data for Kaimon’s Ltd., using activity-based costing method. • To make conclusions and suggestions on further actions for Kaimon Ltd. The thesis is comprised of two main parts. In the first part the author of thesis describes different possibilities for the classification of expenditure, drawing out the main points, showing why the cost accounting systems are essential for the company's sustainability, and providing an overview of the various cost accounting methods. In the second part the author of the thesis presents KaiMon Ltd. store and based on the company's financial statements and the actual costs, the activity-based cost accounting model will be developed, which would allow the company to get a better overview of the organization's costs. Operative Activity Based Management is designed to do things correctly. Operational Activity Based Management will pay attention to the company's activities. The author of current thesis, by implementing activity-based costing method, reached to the conclusion that the KaiMon Ltd. store has settled certain activities. The mapping of activities showed that the company had few activities that are spending a lot of resources. But there are activities of which expense the company could save. For example owners visits to the clothing fairs. Another core cost factor is rent of premises in Port Artur 2 shopping Centre. Strategic Activity Based Management is designed to do the right things. Activity Based Management focuses on strategic relationships with suppliers and customers, market segmentation and distribution channels. By examining the company's assortment and prices, the author finds that the company could analyze the sales prices of similar products in the other stores and consider about the amount of margin on the product prices. Second main outcome was, that company should focus more on the marketing, it is hard to find information about company currently.

Item Type: thesis
Advisor: Heldi Kikas
Subjects: Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Angeelika Mölder
Date Deposited: 16 Jun 2015 08:40
Last Modified: 22 Apr 2016 09:18
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1518

Actions (login required)

View Item View Item