Ettevõtte Ellatone OÜ arendamine

Jakimova, Natalja (2015) Ettevõtte Ellatone OÜ arendamine. [thesis] [en] The development of Ellatone LTD.

[thumbnail of NJAKIMOVA Loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (656kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (245kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli ilma oluliste investeeringuteta muuta ettevõte Ellatone OÜ aktiivsemaks, välja selgitada ettevõtte tugevused ja nõrkused, et seeläbi anda soovitusi ettevõtte tegevuse parendamiseks. Ellatone OÜ on väike, välisettevõtetele, peamiselt Soome ja Rootsi turgudel, allhanketöid pakkuv õmblusettevõte. Toodetakse põhiliselt naiste kergrõivaid trikotaazist – kleite, pluuse ja seelikuid. Vähesel määral ka laste- ja meesterõivaid. Andmete saamiseks oli läbi viidud intervjuu ettevõtte juhatajaga, millest selgus, et juhataja näeb ettevõtte arengut eelkõige uute püsipartnerite leidmise läbi. Töö autori arvates on selline lähenemine võimals arendada ja laiendada ettevõtet. Partnerid tuleb leida võimalusel välisriikidest Euroopa Liidu sees. Uue partneri leidmine annaks võimaluse saada rohkem tööd, võimaluse tootevaliku laiendamiseks ja selle tulemusena toota ettevõttele rohkem kasumit. Kuid samas teha seda ilma suurt investeeringuteta, kuna ettevõttel hetkel puudub vaba raha lisa kulutuste tegemiseks, aga tootmisvõimsus on masinate näol olemas Tehtud SWOT analüüs andis hea ülevaate ettevõtte tugevustest, nõrkustest, võimalustest ja ohtudest, mille kaudu avanes pilt ettevõtte asukohast antud keskkonnas. Tugevad küljed näitasid, et ettevõttel on hea reputatsioon. Ellatone OÜ teeb kvaliteetset tööd tähtajaliselt ning kliendile vastuvõetava hinnaga. Võimalused näitasid, et ettevõtte tahab ja julgeb end arendada. Nõrgematest külgedest on põhiline ja tähtis näitaja suur tööjõu puudus ja väike valmistoodangu sortiment. Nendest kahest puudusest on tingitud ka väikesemahulised tellimused. Peamisteks ohuteguriteks on maailma majanduslik olukord, tihe konkurents ja konkurentide parem teenuse kvaliteet ja tase. Kuna Ellatone OÜ kliendid ja mõned partnerid asuvad välisriikides, siis ülemaailme majanduslik olukord mõjutab väga teravalt ettevõtte võimalusi ja arengut. Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) poolt läbi viidud majandusekspertide uuringust lähtub, et Eesti majanduse üldine olukord poole aasta pärast võrreldes tänasega pigem paraneb. Ettevõttes töötavate spetsialistide tase on hetkel väga kõrge, mis tagab ka toodete hea kvaliteedi. Ettevõtte eeliseks teiste sama valdkonna ettevõtete ees on see, et kuna tema töötajad pakuvad kõrge- kvaliteedilist teenust trikotaazi õmblemisel, mida on materjali omaduste poolest keeruline õmmelda, siis on nad võimelised pakkuma kõrge kvaliteediga teenust ka teiste materjalide õmblemisel. See annab hea eelduse sortimendi laiendamiseks. Ettevõtte ressursside näitajatest saab öelda, et õmblusmasinaid ettevõttes on rohkem, kui töötajaid. See loob võimaluse palgata lisa tööjõudu. See omakorda võimaldab ettevõttel vastu võtta suurema- mahulisi ja rohkem töid. Nii kasutataks täielikult ära õmblusmasinate võimsus. Olemasolevate masinatega saab õmmelda lisaks ka teistest materjalidest tooteid. See annab võimaluse sortimendi suurendamisele ja ettevõte muutub atraktiivsemaks suuremale arvule klientidele. Sortimendi laiendamiseks tehakse ettepanek valmistada: - kergrõivad kogu perele, - reklaamkingitused (laudlinad, rätikud, köögikomplektid, jm ) - kodutekstiil Selline sortimendi laiendamine avab võimalused aktiivsele tegevusele. Tellimuste mahud suurenevad, mis toob kaasa ka tööjõu arvu suurendamise. Kuna ettevõtte töötajad on kõrge kvalifikatsiooniga ning võimelised töötama erinevatel ametikohtadel, siis kiirel perioodil võivad õmblejatele abiks tulla lõikajad, viimistleja, pakkija ning juhataja. Selline paindlikus annab ettevõttele konkurentsieelise suuremate mahtude käsitlemisel. Et klient jõuaks paremini ettevõtteni, tehakse ettepanek luua Ellatone OÜ kodulehekülg. Internetiturundus ja reklaam internetis on tänapäeval oluliselt odavam, kui kasutada muid meediakanaleid. Tänu kvaliteetsele veebilehele võidab ettevõtte juurde usaldusväärsust, koduleht on 24/7 kättesaadav, kliendid saavad vajaliku eelinfo kiiresti kätte ning see annab võimaluse haarata laiemat turgu, et suurendada oma tootmismahtusid. Töö autor on seisukohal, et ettevõtte Ellatone OÜ edasiseks arenguetapiks oleks olemasoleva olukorra ja võimalike lahendusvõimaluste selgitamise tulemusena, mis on kajastatud käesolevas lõputöös, uue arendusstrateegia väljatöötamine.

Abstract [en]

The aim of the thesis was to change the company Ellatone OÜ more active without any significant investments, identify the company´s strenghts and weaknesses in order to provide recommendations for improving the company´s operations. Ellatone OU is a small company offering subcontract sewing services mainly to the companies in the Finnish and Swedish markets. Mainly is produced chosiery clothes for women – dresses, blouses and skirts. TO some extent, children´s and men´s clothes. Information about the company was received through the interviews made with the head of the company, which rvealed that the director of the company would like to find new permanent partners. Finding a new partners would give a possibility to get in more work, to widen the product range and as a result produce more profit for the company. But to to do all that without any bigger investments as the company currently has no possibilty to make additional spending, but the capacity is available in the form of machinery. According to that to company´s development were erected following tasks: To estimate the current situation of the company Find new possibilities for finding new clients Identify the skills, possibilities and wishes of the workers To offer the ideas for widening the range of products ans services Completed SWOT analysis gave a good overview of the company´s strenghts, weaknesses, opportunities and threats through which was given the picture of company´s position in the market. Strenghts showed that the company has a good reputation among its customers. Ellatone OÜ production has high quality and all the works made are in time and with good price. Weaknesses showed that the main and biggest problems are the lack of labour and small product range. Due to these two weaknesses the company has a small-scale orders. Opportunities showed that the company wants and dares to develop. The main threats are the global economic situation, fierce competition and competitors better service quality. AS Ellatone OÜ customers and some partners are located overseas, the global economic situation will affect very sharply company´s opportunities and development. Estonian Institute of Economic Research has conducted a research that shows that Estonia´s overall economic situation after six months will improve compared with the present situation. In order the client reaches better Ellatone OÜ, it is proposed to create web page to the company. Internet marketing and using social media as a marketing tool today are significantly less expensive than the use of other media. Thanks to the high quality web page, the company will gain more reliability, the site is accessible 24/7, customers can rapidly access the required preliminary information and it provides the opportunity to grasp the wider market, in order to increase production volumes. Widening the range of production, is proposed to produce: - everyday clothing for the whole family - promotional gifts (tablecloths, towels, kitchen sets etc) - household linen Such an expansion of the assortment opens up opportunities for the active efforts. The volumes of the orders will increase, that will contribute to the increase of the number of workers. As the company´s employees are highly skilled and able to work in various positions, then on the busy periods the cutters, finisher, packer and the director could come to help the sewers. Such flexibility gives the company a competitive advantage in dealing with larger volumes. The company´s workers have high- level professional skills, which ensures the high quality to the production. The advantage of the company is that the workers sew hosiery with very high quality, then they will be able to sew also other materials with high quality. This gives a very good assumption for widening the product range. Enterprice resource indicators show that the company has more sewing machines than workers. This creates the opportunity to hire additional labour. This allows the company to take in more orders and orders with bigger volumes. In taht way the capacity of the sewing machines will be used. With existing machines can be sewn also products from other materials. This provides an opportunity to increase the assortment and the company will become more attractive to larger number of customers.

Item Type: thesis
Advisor: Heldi Kikas
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Sewing Process Analysis and Standardization
Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Natalja Jakimova
Date Deposited: 16 Jun 2015 05:47
Last Modified: 02 Sep 2019 10:17
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1494

Actions (login required)

View Item View Item