Sissejuhatus

Sihtgrupp: Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengid, kelle õppekavasse kuulub aine lineaaralgebra. Käesolevast õpiobjektist leiavad abi teisedki õppijad, kes tegelevad teist järku joontega.

 

Eesmärgid: Õpiobjekti eesmärgiks on õppijale teist järku joonte teooria tutvustamine ning antud joonte võrrandite koostamise ja joonistamise oskuse andmine.

 

Õpiväljundid: Õpiobjekti läbinud tudeng teab ringjoone, ellipsi, hüperbooli ja parabooli mõisteid, oskab koostada nende võrrandeid ning neid joonistada, oskab tõlgendada teist järku joonte võrrandites olevaid suuruseid.

 

Vajalikud eelteadmised: Ringjoone juures peab oskama leida vektori koordinaate vektori algus- ja lõpp-punkti kaudu, vektori pikkust, lõigu keskpunkti lõigu otspunktide kaudu. Soovitatav on tunda täisruuduks eraldamise võtet (seda on näiteülesannetes veidi ka selgitatud).

 

Käsitletavad teemad, materjali läbimiseks kuluv aeg: Õpiobjektis vaadeldakse nelja teist järku joont: ringjoont, ellipsit, hüperbooli ja parabooli. Iga joone jaoks on pühendatud üks peatükk, milles kõigepealt selgitatakse teemaga seotud mõisteid, seejärel näidatakse, kuidas jooni skitseerida. Järgmisena on näiteülesannetes selgitatud, kuidas lahendada tüüpilisemaid teemakohaseid ülesandeid. Lõpetuseks on õppijale pakutud iseseisvaks lahendamiseks ülesandeid koos lahendusvihjete ning vastustega ja väike test, milles võetakse kokku joone võrrandis peituv info. Soovitatav oleks õpiobjekt läbida peatükkide järjekorras. Materjali läbi töötamiseks kulub umbes 12 akadeemilist tundi.

 

Kasutatud allikad:

Materjali koostamisel on kasutatud järgmisi õpikuid:

  • Kolde, R. (1991) Koonuselõiked. Tallinn: Valgus
  • Puusemp, P. (2000) Lineaaralgebra. Avita
  • Puusemp, P. (2009) Lineaaralgebra ja analüütiline geomeetria. Tallinn, Eesti Mereakadeemia
  • Tuulmets, L. (1980) Analüütilise geomeetria praktikum III. Tartu, TRÜ

Jooniste autor: Siiri Künnapas

Koonuslõigete joonise autor: Andrus Rähni

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Siiri Künnapas, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011