Tootearendusprotsessi parendamine Joutsen OÜ-s

Kaarits, Merle (2015) Tootearendusprotsessi parendamine Joutsen OÜ-s. [thesis] [en] Improving the Product Development Process in Joutsen Ltd..

[thumbnail of Lõputöö_M_Kaarits_2015.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (150kB)

Abstract

Antud lõputöö „Tootearendusprotsessi parendamine Joutsen OÜ-s“ käsitleb firma tootearendusprotsessi ja selle parendamise võimalusi. Lõputöö eesmärgiks on Joutsen OÜ tootearendusprotsessi põhiprobleemide välja selgitamise tulemustest, esitada ettepanekud protsessi parendamiseks. Lähtuvalt lõputöö eesmärgist püstitati järgmised uurimisülesanded: anda ülevaade Joutsen OÜ tegevusest, tootearendusest ja kajastada selle protsessi erinevad etapid, viia läbi uuringud tootearendusmeeskonnas (küsitlus, vaatlus, dokumendianalüüs), analüüsida uuringu tulemusi, esitada ettepanekud tootearendusprotsessi parendamiseks. Töö teoreetiline osa selgitab mõisteid innovatsioon ja tootearendus. Käsitletakse tootearenduse etappe Komninose, Pavitti, Bessanti ja Tiddi teooriatest lähtuvalt kaheksa sammuna, milleks on: uue toote strateegia sõnastamine, ideede genereerimine, ideede sõelumine, kontseptsiooni väljatöötamine, majandusanalüüs, tootearenduse ja turu testid, tehniline teostamine ja projekti analüüs. Peatüki lõpetab teoreetiline käsitlus protsessi parendamise võimalustest. Rakendamaks teooriat töö praktilises osas, annab autor töö teises osas ülevaate ettevõtte tegevusest ja tootearendusprotsessist. Selleks, et jõuda muret tekitava probleemi praktilise lahenduseni on siin kasutatud kvalitatiivset uurimismeetodit, tegevusuuringut. Mille käigus koguti andmeid vaatluse, küsitluse ja dokumendi analüüsi põhjal. Selle tulemusena kaardistati, voodiagrammina tootearendusprotsess ning selgitati välja, töötajate küsitluse teel, protsessi probleemsed kohad. Lähtuvalt küsitluse tulemustest ja tuginedes erinevatele allikatele ning teooriale on esitatud parendusettepanekud. Mille tegemisel on võetud aluseks Lean- filosoofia mis soovitab muuta protsessi väikeste sammudega, likvideerides raiskamist selle mitmes tähenduses. Joutsen OÜ suurimaks ressursi raiskajaks on pooltoodete pidev transport kahe maja vahel, millest ühes toimub arendustegevus ja teises masstootmine koos vajalike spetsiaalmasinatega, kuna tootmine ja arendustegevus ei toimu samas majas. Sellest tulenevalt tegi autor ettepaneku arendustegevus viia tootmisega samasse majja. Lähtuvalt töö eesmärgist, parendada tootearenduse protsessi, võttes kasutusele Demingi ring. Ettevõtte oluliseks sammuks võiks olla eesmärgi seadmine, pannes paika tegevused mis toetaksid eesmärgile jõudmist. Eesmärkide paremaks täitmiseks võtta kasutusele kalaluudiagramm diagramm, mis võimaldab põhjuse ja tagajärje omavaheliste seoste paremat märkamist ja esiletoomist. Projekti ajakava selguse ja tegevuse paremaks kontrollimiseks tuleks võtta kasutusele Gantti diagrammid. Taastada tuleks koosolekud peale igat näidismudelite ülevaatust Soomes. Meeskonnatöö paremaks toimimiseks tuleks protsessis osalevate inimeste vahel kirjalikust fikseerida iga osaleja vastutusala ja protsessi käsuliin ning eriarvamuste lahendamise viisid. Arvestades see juures tööliste kompetentsust, meeskonnatööd ja tööjaotust. Toote kavandamisel tuleb pöörata suuremat tähelepanu lihtsustamisele kavandamisele ning probleemide eemaldamisele, mis võiks hilisemaid tootmiskulusid märgatavalt tõsta. Proovinäidiste valmistamisel ja ülevaatamisel tuleks jälgida: töötlus protseduure, tootmisvahendeid ja toodetavust. Selleks, et saada ülevaade kogu protsessi toimimisest, tuleks analüüsida tegevusi ning võtta kasutusele mõõtmissüsteem, et viia sisse parendusi.

Abstract [en]

This thesis Improving the Product Development Process in Joutsen OÜ (PLC – private limited company) deals with the company’s product development process and possibilities for its improvement. The aim of this thesis is to find out the main problems concerning the product development process in Joutsen OÜ and relying on the results, present suggestions for improving the process. Stemming from the aim of the thesis the following research tasks were set up: to provide an overview of the activities of Joutsen OÜ, product development and describe the stages of this process, carry out studies (questionnaires, observation, analysis of documents) in the product development team, analyse the results of the study, present suggestions for improving the product development process. The theoretical section of this thesis elaborates on the concepts of innovation and product development. The stages of product development are viewed as eight steps arising from the theories of Komninos, Pavitt, Bessant and Tidd. The eight steps are as follows: verbalising the strategy of the new product, generating ideas, screening ideas, developing the conception, economic analysis, testing the market and product development, technical execution and analysing the project. A theoretical treatment of the possibilities of improvement concerning the process concludes the chapter. In order to implement the theoretical framework in the practical part, in the second section the author provides an overview of the company’s activities and the process of product development. For finding a practical solution to the problems in the process, a qualitative research method is chosen, more specifically focus group study during which data was gathered through questionnaires, observations and analysis of documents. As a result, product development process was mapped in the form of a flow diagram and the shortcomings of the process were studied by the way of questioning the workers. Suggestions for improvement have been presented deriving from the results of the survey and the theory as well as different sources. The recommendations were compiled on the basis of Lean-philosophy, which suggests changing a process using small steps, eliminating waste in several meanings. One of the biggest waste articles concerning resources in Jousten OÜ is the constant transportation of semi-manufactured products between two buildings. Product development takes place in one building and mass production in the other, where all the necessary machinery is located because development and production do not take place in the same building. Stemming from that, the author’s recommendation was to relocate product development into the same building as the production. Deming circle was employed, arising from the aim of the thesis to improve the process of product development. An important step by the company could be setting a goal and from there on, establishing the activities that help to achieve the said goal. The use of the fishbone diagram should be implemented because it helps to notice and outline the associations of cause and effect better. Gantt diagrams should be employed for the clarity of the timeline of the project and better inspection of activities. Meetings following every review of the model form in Finland should be restored. In order for teamwork to improve, the responsibility area of every participant of the process, line of command in the process and resolving disagreements should be recorded in writing. While doing so, the workers’ competence, team work and work distribution have to be considered. More attention should be paid to simplified designs and resolving problems in designing a product, which may later significantly increase production costs. Production procedures, production appliances and productivity should be observed in making and inspecting representative samples. In order to gain an overview of the proper functioning of the whole process different activities should be analysed and a system of measurement employed to introduce improvements.

Item Type: thesis
Advisor: Mare-Ann Perkmann
Subjects: Clothing and Textiles > Product Development
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Merle Kaarits
Date Deposited: 16 Jun 2015 07:45
Last Modified: 02 Sep 2019 10:18
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1459

Actions (login required)

View Item View Item