Kuulivesti tootmisprotsessi analüüs ettevõttes AS Galvi-Linda

Loo, Margit (2015) Kuulivesti tootmisprotsessi analüüs ettevõttes AS Galvi-Linda. [thesis] [en] The Analysis of Manufacturing Body Armour in AS Galvi-Linda.

[thumbnail of Margit Loo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 25 May 2025.

Download (4MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 25 May 2025.

Download (189kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli ettevõttes AS Galvi-Linda valmistatava kuulivesti tekstiilmaterjalist osa tootmisprotsessi analüüsimine. Lõputöö põhieesmärgiks seati kuulivesti õmblemisprotsessis kehtivate ajanormide täpsuse kontrollimine. Töö lähteandmeteks olid kuulivesti tootemudeli õmblemise tehnoloogiline järjestus, õmblusoperatsioonide kehtivad normajad ning õmblusprotsessis osalevate tööliste arv. Lõputöö tehnoloogilise osaga tutvustati nõudmisi ja läbitavaid etappe, mis on olulised kuulivesti tootmisprotsessi ettevalmistustöödes. Eesmärgiga, et analüüsitavat mudelit puudutavas dokumentatsioonis ja teabes paremini orienteeruda koostati ettevõttele tootekaardi blankett. Tootekaart annab ülevaate toote valmistamiseks kasutatavatest materjalidest, tellimusest ning sisaldab toote fotot või, nagu antud juhul, tööjoonist. Kuulivesti valmistamiseks kasutatavate erinevate materjalide suure variatsiooni tõttu koostati läbilõikejoonised, mis iseloomustavad mudeli olulisemaid töötluskohtasid. Lisaks õmblussõlmede selgitamisele, on läbilõikejoonistel tingmärkide abil välja toodud ka kõik uuritava kuulivesti õmblusprotsessis kasutatavad põhi-, lisa- ja abimaterjalid. Eesmärgiga koguda teavet tööliste arvamusest seoses ettevõtte töökorraldusega, viidi ankeetküsitluse meetodi teel läbi rahulolu uuring. Valimi moodustasid kuuliveste valmistava õmblusliini 13 tootmistöölist, sealhulgas 11 õmblejat ja 2 käsitsitöötegijat. Uuringu tulemuste põhjal saadi teada ja järeldati, et õmblusliini tööliste pikaajalise tööstaaži tõttu oli tegemist vilunud töölistega, keda motiveerisid tööd tegema meeldiv kollektiiv ja meeldiv töö. Rahulolematust väljendati töödejaotamise süsteemi ja palga suhtes. Nendes valdkondades saaks ettevõte töökorralduse parendamisega ja töölistega vesteldes teha muudatusi. Küsitluse tulemuste kokkuvõtmisel järeldati, et töölised olid ettevõtte töökorraldusega pigem rahul ning omasid positiivset tööse suhtumist, mis mõjub tootmisprotsessi efektiivsusele edasiviivalt. Kuuliveste valmistava õmblusliini tootmisprotsessi analüüsi põhjal koostati tööjaotus protsessis osalevale 11 õmblustöölisele. Tööde jaotamisel võeti arvesse, et kõik õmblejad oleksid enam-vähem võrdselt koormatud, ning et koondoperatsiooni sooritamine toimuks ühel põhimasinal. Seega loodi üheksa koondoperatsiooni töötamiseks lihtühendusõmblusmasinal ning kaks koondoperatsiooni töö tegemiseks riiliõmblusmasinal. Tööjaotuse graafilise analüüsi põhjal selgus, et kaks riiliõmblusmasinal töötavat õmblejat on alakoormatud. Antud juhul tuleneb alakoormus soovist vältida liigse ajakulu tekkimist, mis lisanduks seadmete vahetamisega. Probleemi oleks võimalik leevendada tööülesannete jagamisel õmblejate jõudluste ja oskuste arvestamisega, või jagades alakoormatud õmblejatele lisaks ka käsitsitöötegijate tööd. Lõputöö raames läbi viidud tööuuringute eesmärgiks oli töötada välja normajad kuulivesti õmblusoperatsioonidele ning võrrelda neid kehtivate normaegadega. Esmalt teostati abiajakaardi koostamise ja abiaja koefitsendi leidmise eesmärgiga päevavaatlusuuringud ühele riiliõmblusmasinal ja ühele lihtühendusõmblusmasinal töötavale õmblustöölisele. Päevapildistamise meetodiga kogutud andmete töötlemise põhjal saadi lihtühendusõmblusmasina ja riiliõmblusmasina abiaegade ajalised kestused, abiaja koefitsentidid leiti arvutuste teel. Normaegade väljatöötamiseks kasutati SSD ajauuringute süsteemi, kus võeti arvesse ka leitud abiaja koefitsente. Tööuuringutega väljatöötatud normaegasid õmblusoperatsioonile võrreldi kehtivate normaegadega eelnevalt koostatud 11 koondoperatsiooni abil, mille tulemusena ilmnes, et normaegade vahel olid suhteliselt väikesed erinevused. Põhjusel, et kehtivad normajad pole väljatöötatud spetsiaalselt analüüsitavale tootemudelile, tuleks kasutusele võtta normajad, mis on väljatöötatud SSD normeerimissüsteemiga. Käesolevas lõputöös analüüsiti kuulivesti tootmisprotsessi tehnoloogilistest ja töökorralduslikest aspektidest ning teostati tööuuringud. Rakendades uuringute ja analüüside tulemusi, tehtud järeldusi ja ettepanekuid ettevõtte töösse, on võimalik muuta efektiivsemaks nii kuulivesti tootmisprotsessi kui ka ettevõtte tööd.

Abstract [en]

China is receiving fewer orders and companies are looking for production possibilities closer to home, which indicates to changes happening in modern manufacturing industry. This can be profitable to Estonian garment and textile industry if the manufactures are visible enough and open to co-operation. The advantage of Estonian garment production is higher quality, which relies on materials being used and also on the quality of sewing work been done. Analyzing the manufacturing process of the textile part of the body armour is the overall purpose of this thesis called „The Analysis of Manufacturing Body Armour in AS Galvi-Linda“. The work is done in a company called AS Galvi-Linda. AS Galvi-Linda specializes in military, law enforcement and outdoor equipment out of textile, leather and synthetic materials. The company’s main product lines include items from military, police, hunting and mountaineering equipment, PVC boat covers and tarpaulins. Challenges arise when producing military equipment due to the textiles used. The efficiency of the production process is influenced by the organizational decisions made when re-organizing and planning new projects. The main goal of the thesis is to examine the operational times in use with conducting work studies and using Standard Sewing Data (SSD) software to calculate more accurate times. The operational times in use are based on a similar model, not developed specially for this body armour model. A small difference is noticed when comparing the new time results with the original times. This indicates that the original times were well-planned. However, using the new times is recommended because the SSD results are more accurate and take into account the specifics of the product. The work that goes into preparing for production is immense. Therefore technical illustrations and description, material research, sewing technology, technical card, and work environment analysis are completed. Working processes are described based on the analysis of the arrangement of the body armour sewing line. Work distribution is composed and then analyzed by calculations and with a chart. In addition, a work place satisfaction survey was created and conducted among the women working on the body armour sewing line. The results show satisfaction with their work and co-workers, and discontent with the work arrangement and salary. The survey results can be used in the future to improve the organization of the work. The information gathered in this thesis can be used to improve the efficiency of the body armour production and the overall productivity of the company.

Item Type: thesis
Advisor: Riina Veermäe
Subjects: Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Technical Design of Apparel
Depositing User: Margit Loo
Date Deposited: 16 Jun 2015 07:30
Last Modified: 22 Apr 2016 09:17
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1366

Actions (login required)

View Item View Item