Eestimaa Looduse Fondi looduskaitselised talgud

Lausmaa, Rimo (2015) Eestimaa Looduse Fondi looduskaitselised talgud. [thesis] [en] Conservation Holidays of Estonian Fund for Nature.

[thumbnail of Eestimaa Looduse Fondi looduskaitselised talgud.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (527kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (155kB)

Abstract

Käesoleva töö näol on tegemist ülevaatega ELFi talgutest. Valdavalt on töö referatiivne, sisaldades siiski ka uurivaid ja järeldusi tegevaid komponente. Refereeriv osa keskendus ELFi talgute olemuse tabamisele, mille saavutamiseks kirjeldati talgute eesmärke, mahukust, talgukohtade ruumilist paiknemist ning ajalisi parameetrid. Selgus, et alates talgute käivitamisest, on üldise tendentsina järjepidevalt, väikeste kõikumistega talgute aastasisene arv, panustatud töötunnid ning kaasalööjate hulk ajas stabiilselt suurenenud. Eraldi alapeatükk pühendati vabatahtlikkusele, kui talgukaruselli peamisele käimapanevale jõule. Lisaks anti ülevaade taustsüsteemi kuuluvatest fookusteemadest looduskaitses, milledest johtuvalt on looduskaitselisi talguid ellu kutsutud. Järeldus, et ELFi talgute näol on tegemist märkimisväärsete looduskaitseliste ja hariduslike vaadete praktilise väljendusega, mis integreerib tulemuste saavutamiseks ressursse kolmandast sektorist, olles sellega ilmselt kõige suuremas mahus vabatahtlikkust ekspluateeriv organisatsioon Eestis. Loobuti sotsiaalse mõju uurimisest ja kirjeldamisest, kuna see ei haakuks töö autori poolt õpitava erialaga. Töö uuriv osa keskendus poollooduslikel kooslustel teostatud taastamis- ja hooldustööde ajaliste ja pindalaliste suuruste leidmisele kogu talguajaloo vältel, mil vajalikke sisendandmeid on dokumenteeritud. Peamisteks sisenditeks arvutuste läbiviimiseks olid vabatahtlike endi poolt infobaasi sisse kantud hinnangud, mõõtmistulemused ning algarvutused, millede laekumine on olnud ebatäielik. See asjaolu seab aga kahtluse alla tulemuste valiidsuse, kuid ligikaudne ülevaade tehtust on võimalik arvuliselt väljendada siiski. Üsna usaldusväärseteks võib lugeda infot, mis puudutvad talguliste poolt sooritatud inimtöötunde. Järeldub, et talgulised on panustanud poollooduslike koosluste kaitseks vähemalt 44000 inimtöötundi. Arvutustulemused näitavad, et aastatel 2001-2014 on ELFi vabatahtlike poolt taastatud 22 ha puisniite ning 59 ha rannaniite. Hooldatud on puisniite ja rannaniite vastavalt 122 ja 101 ha. Loopealsete ja luhtade osas on algandmestiku vähesuse tõttu ebakorrektne teha järeldusi looduskaitseliste töödega kaetud pindalade kohta. Selgitamaks välja talgute raames teostatud tööde mõju loodusele on vaja alustada iga-aastaste mõõtmiste sooritamisega, mille käigus joonistuksid välja järelduste tegemiseks vajalikud arengud.

Abstract [en]

The present graduation thesis gives an overview of conservation holidays that have been planned, organized and conducted by Estonian Fund for Nature (ELF). The thesis is primarily based on references, but also contains sections of examination and conclusions. The part relying on references focuses on catching the essence of conservation camping and the inputs of this phenomenon. The objectives, capacity, distribution by area and timeframe of nature protecting communal work camps are described. The trend indicates a steady growth of all aspects in time, such as yearly number of organized conservation acts, contributed working hours and the number of participants since the beginning of practical activities. A separate chapter is dealing with voluntarism as the main thriving force of conservation holidays. An overview of the main topics in environmental protection, which have triggered the practical environmental activity, is presented. It is concluded that ELF’s conservation holidays represent a remarkable practical expression of nature protection and educational ideas, integrating resources from tertiary sector and involving volunteers in order to achieve its goals. The research part of this thesis concentrates on finding out the amount of time and the quantity of restoration and maintenance operations that have been carried out in different types of semi- natural communities (wooded meadows, alvars, floodplain meadows and coastal meadows) throughout the documented history of ELF’s communal work acts. The main inputs for this study were the measurements, estimations and basic calculations that had been accomplished by volunteers. Acknowledging that some of the data collected by volunteers is incomplete, the final results of calculations regarding the quantity of restoration and maintenance may be somewhat invalid. In conclusion it can be proclaimed that at least 44000 hours of work have been carried out towards the welfare of semi-natural communities. The calculation results indicate that 22 hectares of wooded meadows and 59 hectares of coastal meadows were restored by volunteers throughout the years from 2001 to 2014. Through the same time span 122 hectares of wooded meadows and 101 hectares of coastal meadows were maintained to achieve the satisfactory condition of these valuable communities. In order to find out the effects of conservation activities on different natural and semi-natural communities it is necessary to set up control posts and collect regular data throughout many years to be able to spot the trends and draw conclusions.

Item Type: thesis
Advisor: Agu Eensaar
Subjects: Environmental Technology > Environmental Protection > Estonian Biota and Biocenosis
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Rimo Lausmaa
Date Deposited: 17 Jun 2015 07:49
Last Modified: 02 Sep 2019 12:07
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1285

Actions (login required)

View Item View Item