BIM ja RoadBIM areng Eestis ja soovitused Maanteeametile RoadBIM kasutuselevõtuks

Kulland, Annely (2015) BIM ja RoadBIM areng Eestis ja soovitused Maanteeametile RoadBIM kasutuselevõtuks. [thesis] [en] Development of BIM and RoadBIM in Estonia and recommendations to Estonian Road Administration for introduction of RoadBIM.

[thumbnail of BIM ja RoadBIM areng Eestis ja soovitused Maanteeametile RoadBIM kasutuselevõtuks_LÕPUTÖÖ_A.Kulland.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (75kB)
[thumbnail of retsensioon lk1] Image (JPEG) (retsensioon lk1) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (799kB)
[thumbnail of retsensioon lk2] Image (JPEG) (retsensioon lk2) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (313kB)

Abstract

Töö pealkiri on "BIM ja RoadBIM areng Eestis ja soovitused Maanteeametile RoadBIM kasutulevõtuks. Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM) üha rohkem populaarsust koguv ja kiiresti arenev valdkond. Selle arendamisest on huvitatud paljud riigid ning ka Eestis on jõutud arusaamisele, et BIM on vajalik platvorm teostamaks ehitust, sealhulgas teedeehitust, efektiivsemalt, säästes ressursse ja vältides vigu. Töös selgub, et BIM-ile üleminek nõuab kõigilt osapooltelt investeeringuid ning koostööd, kuid saadavaks kasuks nähakse kvaliteetsemat ja kiiremat tulemust. Töös uuritud BIM-i arendamisest on nii ettevõtted kui ka avalik sektor huvitatud, mis tõestas töö koostamise aktuaalsust. Töös on antud ülevaade ehitusinfo modelleerimise kontseptsioonist ning on esitatud erinevaid tõlgendusi BIM definitsioonile. Töös esitatud protsessi kirjeldused ning BIM sisu on ülevaatlikud, liigselt detailidesse ja tehnoloogiasse minemata. Välja on toodud olulised aspektid, mis on vajalikud BIM tehnoloogia juurutamiseks. Töös on põhirõhk ehitise elutsükli kirjeldamise kasutusvõimaluste uurimisel teedesektoris. Töös on leitud vastused küsimustele: millised on Eesti ehitussektori, kitsamalt teedesektori arengusuunad, kas ja millal on Eesti valmis rakendama BIM tehnoloogiat ning milline peaks olema eesmärgistatud tegevus teedesektori innovatiivsuse saavutamiseks. Töö koostamisel on lähtematerjalide ja info kogumisel kasutatud lisaks publikatsioonidele ja uuringutele ka otsekontakte BIM valdkonnas tegutsevate inimestega. Eesmärgiks oli saada antud töö raames võimalikult mitmekülgne ja avar pilt BIM valdkonnas toimuvast, kuna tegemist on pidevalt ja kiirelt areneva teemaga. Kõik intervjueeritavad olid arvamusel, et teedesektor vajab uuendamist ja arendamist ning Eestil on hea võimalus BIM -i kasutama hakata, kasutades eeskujudena teiste riikide juhendeid ja kogemusi. Käesolevas töös on antud ülevaade tähtsamatest rahvusvahelistest organisatsioonidest, kus tegeletakses BIM-i arendamisega ja tehakse pidevat koostööd valdkonna parendamisel ja probleemide lahendamisel. Töös on tutvustatud BIM valdkonna juhtivaid riike, Soome Vabariiki ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkunigriiki (Ühendkuningriik) - kuidas nemad on BIM-ini jõudnud, mida nad on tänaseks saavutanud, millised on tulevikueesmärgid ning mida oleks Eestil nendelt õppida. Arvesse võttes eeltoodut on selgitatud, kuidas saavutada kiire ja sujuv üleminek BIM tehnoloogiale Eestis. Maanteeamet on peamine teetööde tellija ning sellest tulenevalt võiks olla ka nimetatud valdkonna arenduse eestvedajaks. Kõike eeltoodut arvesse võttes esitati töös soovitavad juhised ja tähelepanekud Maanteeameti kujunemisel teede taristu eestevedajaks BIM arendamisel. Kokkuvõtvalt on töö autor seisukohal, et Eesti ei ole teemakäsitluses maha jäänud, sobiv aeg on koostööd teha teiste riikidega. Tuleb teha pingutusi ning arengutega kaasa minna. Koordineeritud tegevuse korral on reaalne RoadBIM tehnoloogiale üleminek 5-10 aasta jooksul.

Abstract [en]

Title of this thesis is “Development of BIM and RoadBIM in Estonia and recommendations to Estonian Road Administration for introduction of RoadBIM”. Building Information Modelling (BIM) is a rapidly developing area that is increasingly gaining popularity. Many countries are interested in developing BIM and it has been realized also in Estonia that BIM is a necessary platform for carrying out building, including road building, more effectively, saving resources and avoiding mistakes. In this thesis it appears that transition to BIM demands investments and cooperation from all parties, but improved quality and faster result are seen as benefits to receive. Both private businesses and public sector are interested in developing the BIM studied in this thesis, proving thus the actuality of composing this thesis. In this thesis an overview of the conception of Building Information Modelling is given and different interpretations for definition of BIM are presented. Process descriptions and contents of BIM given in this thesis are synoptic and not going too much into details and technology. Important aspects have been brought out that are necessary for introducing the BIM technology. Main focus of this thesis is on studying options to use describing the life cycle of a building in the road sector. In this thesis answers have been found to following questions: what are the development trends of Estonian building sector and more narrowly the road sector, whether and when Estonia is ready to apply BIM technology and what should be purposeful activity for achieving road sector innovativeness. Direct contacts with people operating in BIM area have also been used besides publications and studies in collecting source materials and information while drafting this thesis. The purpose was to get as varied and spacious picture as possible about activities in BIM field, as the topic is developing constantly and rapidly. All interviewees were of the opinion that the road sector needs renewal and development and that Estonia has a good chance to start using BIM while using other countries’ guides and experience as a model. In current thesis an overview is given about most important international organizations that engage in BIM development and cooperate constantly in field improvement and problem solving. In this thesis the leading BIM countries - the Republic of Finland and United Kingdom - have been introduced, how they have reached BIM, what they have achieved by today, what are the objectives for future and what Estonia could learn from them. It has been explained, having regard to foregoing, how to achieve rapid and smooth transition to BIM technology in Estonia. Estonian Road Administration is the main roadwork customer and consequently could be named as leader of the field development. Taking into account all of the above, proposed guidelines and observations were presented in this thesis for Estonian Road Administration to develop into road infrastructure leader in developing BIM. In summary the author of this thesis finds that Estonia has not fallen behind in this topic, and now is appropriate time to cooperate with other countries. Efforts must be made to go along with developments. With coordinated actions transition to RoadBIM is realistic during 5-10 years.

Item Type: thesis
Advisor: Märt Puust
Co-advisor: Rene Pruunsild
Subjects: Construction > Road Construction > Road Design > Geo Info System GIS
Construction > Road Construction > Road Design
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Annely Kulland
Date Deposited: 10 Jun 2015 06:59
Last Modified: 02 Sep 2019 13:02
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1229

Actions (login required)

View Item View Item