Keskkonnamüra Tallinnas

Tšapis, Tiia (2015) Keskkonnamüra Tallinnas. [thesis] [en] Environmental noise in Tallinn.

[thumbnail of Keskkonnamyra-Tln.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Töö esimeses osas kirjeldatakse lühidalt keskkonnamüra olemust. Keskkonnamüra probleem on eriti terav Tallinnas, kus on intensiivne auto-, rongi- ja lennuliiklus. Keskkonnamüra hindamiseks on Tallinna Keskkonnaameti tellimusel aastal 2012 valminud Tallinna linna strateegiline mürakaart, mis käsitleb 2010. aasta olukorda. Tallinna strateegilise mürakaardi tulemuste kontrollimiseks ning müraolukorra muutuste väljaselgitamiseks viidi Tallinna viies erinevas piirkonnas - Nõmmel, Järvel, Kristiines, kesklinnas ja Mustamäel läbi keskkonnamüra mõõtmised. Mõõtmispunktid valiti lähtuvalt strateegilisest mürakaardist – erineva müratasemega piirkondades. Mõõtmisseadmena kasutati Multifunction Environment Meter PeakTech 5035. Müra keskmist ja maksimaalset taset mõõdeti igas mõõtepunktis kolmel järjestikusel päeval ajavahemikul 10…24 intervalliga 2 tundi. Mõõtmistulemuste statistiline kokkuvõte on toodud (Tabel 1). Töös analüüsiti müratasemete esinemissagedusi ning keskmiste ja maksimaalsete müratasemete ööpäevast käiku igas mõõtepunktis. Saadud tulemusi võrreldi 2012.a. Tallinna strateegilise mürakaardi andmetega. Andmete võrdlusel selgus, et müratase Kristiines, Liivalaias, Järvel Pärnu mnt-l, ja Mustamäe piirkonnas vastab Tallinna strateegilisel mürakaardil toodud tasemetele. Võimalikku tõusu ei olnud nendes kohtades võimalik tuvastada, kuna maksimaalne müratase on kaardil fikseerimata. Mõõtmised näitasid, et Kadaka pst/Pärnu mnt ristmiku piirkonnas on müra tase oluliselt tõusnud. Võrdluskatsed Lepistiku peatuses näitasid, et peatuses töötava statsionaarse müramõõturi näidud on 3…5 dB väiksemad kui mõõteseadmega PeakTech 5035 saadud tulemused. Mõõtmistulemuste analüüs näitas, et Pärnu maantee müraekraan Järvel vähendab keskkonnamüra ligikaudu 12 dB.

Abstract [en]

The first part briefly describes the work of the Environmental Noise nature. Environmental noise problem is particularly acute in Tallinn, which is an intensive automobile, rail and air traffic. To assess the impact of environmental noise is the order of the Tallinn Environmental Board of Tallinn in 2012 completed the strategic noise maps concerning the 2010 situation. Strategic noise map of Tallinn and to check the results of the noise situation changes induced in Tallinn were five different regions -Kristiines, Liivalaia, Pärnu road and Mustamäe out environmental noise measurements. Measurement points were selected on the basis of the strategic noise maps - different noise zones. Multifunction Environment Meter measurement devices used 5035th Peaktech average and maximum noise levels were measured at each measurement point in three consecutive days during the period from 10 ... 24 interval of two hours. A statistical summary of the results of measurements are shown in (Table 1). This study analyzes the noise levels and the incidence of average and maximum noise levels in the daily course of each measurement point. The obtained results were compared with 2012 Tallinn strategic noise map data. A comparison of the data showed that the noise level Kristiines, Sand Broadly, the lake Pärnu mnt, Tallinn and Mustamäe area corresponds to the levels set out in the strategic noise map. A possible increase in those places were not able to detect as the maximum noise level is fixed onto the map. The measurements showed that Juniper Avenue / Pärnu mnt intersection region is the noise level has increased significantly. Comparative tests showed Lepistiku stop to stop working on the stationary sound level meter readings are 3 ... 5 dB lower than the results obtained with measuring Peaktech 5035. Measurement results showed that Järve Pärnu road noise screen reduces the ambient noise of about 12 dB.

Item Type: thesis
Advisor: Agu Eensaar
Subjects: Environmental Technology > Environmental Protection > Environmental Monitoring
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Tiia Tšapis
Date Deposited: 17 Jun 2015 06:35
Last Modified: 02 Sep 2019 12:44
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1214

Actions (login required)

View Item View Item