Riskijuhtimine veoprotsessis EEK AS Logistikaettevõtte näitel

Limantova, Maria (2015) Riskijuhtimine veoprotsessis EEK AS Logistikaettevõtte näitel. [thesis] [en] Risk Management of Transportation Process Based on EEK Logistikaettevõte PLC.

[thumbnail of Loputoo Maria Limantova TLI-81.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (408kB)

Abstract

Iga ettevõtte tegevus on seotud ootamatute ja ettenägematute kahjude tekkimise ohuga ning ettevõtte püstitatud eesmärkide saavutamist ohustavad tänapäeva elus väga mitmed erinevad sündmused. Risk kui üsna fundamentaalset mõistet on võimalik defineerida mitmeti. Käesolevas diplomitöös mõistetati riski all võimalikku ohtu, et mingi sündmus (sündmused) võib põhjustada potentsiaalse kahju või kaotuse ettevõttes ning mõjutada asutuse eesmärkide täitmist. Riskijuhtimine on põhiline aspekt iga juhi tegevuses. Juhi peamiseks ülesanneks sel juhul on kõrge riski tasega ala tuvastamine, riski tase hindamine, riskide kõrvaldamise ja maandamise meetodite välja töötamine ning rakendamine. Diplomitöö eesmärgiks on kaardistada riskijuhtimise protsessi Eesti Energia Kaevandused AS-s Logistikaettevõte ja teha võimalikud ettepanekuid olemasoleva süsteemi parendamiseks. Töö käigus käsitleti riske, mis tulenevad ettevõtte äritegevusest ja mis võivad mõjutada veoprotsessi teostamist. Käesolevas töös püstitatud probleem seisneb selles, et antud riskide juhtimist ei ole Logistikaettevõttes tänaseks veel juurutanud ning rakendanud. Riskijuhtimise protsess koosneb viiest etapist, millest esimesed kolm etappi (riskide identifitseerimine, riskide tuvastamine ja hindamine ning riskianalüüs) töö autor on analüüsinud ja kaardistanud valitud ettevõtte näitel, tuginedes teoreetilise taustale ning kasutades kvalitatiivsete uurimismeetodite abil kogutud andmed. Läbiviidud intervjuu põhjal ja tuginedes ekspertide arvamustele ning nende hinnangutele on uuritud võimalikud riskid põhilises tootmisprotsessis, ka antud riskidele hinnang nende tekkimise tõenäosuse ja kogumõju vaatenurgast. Samuti pakutati struktuuriüksuste juhid ja autor koostöös omapoolsed parendusvõimalused, mis peab aitama juhtkonnale tulevikus riske informeeritumalt ja vastutustundlikumalt võtta. Viimased kaks etapid (riskide käsitlemine ja ning seire ja operatiivne juhtimine) autor ise ei saanud läbi viia. Mida ettevõtte juhtkond kavatseb analüüsitud riskidega teha ning kuidas ta otsustab antud riskid tulevikus kontrollida – see on küsimus, millele ei ole veel vastust. Autor toob ettepanekuna ettevõttele välja uurida tutvustatud suundi põhjalikumalt ning rakendada ja juurutada ülejäänud riskijuhtimise etapid oma asutuses. Teoreetilise töö osas anti ülevaade riski valdkonnast ning riskijuhtimise protsessist, käsitleti ja üldistati riskide hindamismeetodeid, põhinedes riskijuhtimise rahvusvahelisele standardile ning kõik see nii Logistikaettevõtte, kui ka teised organisatsioonid, kes tunnevad riskijuhtimise huvi vastu, saavad kasutada edaspidi oma igapäevases tegevuses. Autor on arvamusel, et diplomitöö kirjutamise käigus on jõutud püstitatud eesmärkideni. Autor loodab, et tema diplomitöö leiab rakendust Eesti Energia Kaevandused AS-s Logistikaettevõte ning töö tulemused osutuvad ettevõttele kasulikuks.

Abstract [en]

Every single company`s activity is closely related to origination of unexpected and unforseen risk. Moreover, an achievement of the company`s desired goals is usually prevented by a number of different events. A risk like a fundamental concept is possible to define from different sides. The herein graduate thesis considers the risk as all possible dangers, that a certain event (events) can cause the company`s potential damage or loss and influence on the goals` achievement. Risk Management is a basic aspect of each leader`s activity. In this case, the leader main tasks are to rate the risks level, acknowledge the high level risks, eliminete the risks, work out the methods of hedging and effectuation of the methods. The thesis goal is to mark the process of risk management of Eesti Energia Kaevandused Logistikaettevõte PLC and to make possible suggetions of improvement of the system. As a matter of the thesis were considered risks that arise from the PLC business activity and that can influence on the execution of the transportation process. The herein graduate thesis problem is that given risks management of Logistikaettevõte have not been calculated yet. Risk management process consists of five stages, from which first three stages (indentification of the risks, acknowledgement of the risks and evaluation, which includes the risk assessment) have been analysed and marked by the thesis`es author on the example of the chosen company. The stages were founded on a theoretical background. The data collected by a qualitative reseach method has been used, too. The possible risks of the main process of the production were researched by interviewing company`s leaders and founding on experts` opinions and evaluations, there is given the risk evaluation based on their probability origin and general influence view points. Also in collaboration with general manager of the company, the author suggests editorialized possibilities of improvement, that must help the company`s managers and leaders recognize the risks more conclusively and responsibly in the future. The last two stages (handling of the risks, monitoring and operative management) the author couldn`t independently carry out. What company`s leaders going to do with analyzed risks and how they are going to controll the risks - there are questions on which there is no answers yet. The author suggests to explore the acknowledged directions more detailed, moreover to use and intoduce rest of the stages in company own establishment. In the theoretical part of the thesis is given an overview of the risks areas and risks management process. The risks evaluation methods are handled and generalized, based on risks international standards. EEK Logistikaettevõte PLC and the other organisations who are interested in risk management can use this thesis in own everyday functions. In author`s opinion the thesis reached own desired goal. The author hopes that the thesis will be applied by EEK PLC Logistikaettevõte and the results of the presented thesis are useful for the company.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Transport > Rail Transport
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Maria Smirnova
Date Deposited: 18 Jun 2015 06:38
Last Modified: 02 Sep 2019 10:52
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1142

Actions (login required)

View Item View Item