Talihoolde teostamine Järvamaal AS Järva Teed näitel

Nugis, Siim (2015) Talihoolde teostamine Järvamaal AS Järva Teed näitel. [thesis] [en] Roads winter maintenance in Järva County based on the exmple of Järva Roads Ltd.

[thumbnail of Siim Nugis - Talihoolde teostamine Järvamaal AS Järva Teed näitel - TEI81.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (463kB)
[thumbnail of retsensioon] PDF (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (458kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli seatud talihoolde teostamise tingimuste selgitamine ning probleemide kajastamine ja nendele paremate lahenduste väljapakkumine Järvamaal ja kogu Eestis AS Järva Teed põhjal. Järvamaa riigimaanteede teehooldust tellib Maanteeamet ning leping on sõlmitud Nordecon AS-ga aastateks 2010–2015. Paide linna talihoolet tellib Paide linnavalitsus ning vallas on selleks vallavalitsus. Järvamaal teostab teehoolet Nordecon AS tütarettevõte Järva Teed AS. Riigimaanteede hoolduses lähtutakse majandus ja kommunikatsiooniminstri poolt välja antud määrusest nr 45 „Tee seisundinõuded“ ning määrusest nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded“, mis on küll kehtetu, kuid AS Järva Teede ja Maanteeameti kokkuleppel kasutatakse seda lepingu lõppemiseni 2015. aastal. Riigimaanteedel rakendatakse kolme seisunditaset – teel, millel liiklus on suurem, on nõutav seisunditase kõrgem ning hooldetööde tegemine toimub sagedamini ja põhjalikumalt; tee, millel liiklus väike, tehakse hooldetöid harvem ja väiksemas mahus. Paide linna talihoolde teostamise leping näeb ette, et töid tuleb teostada vastavalt kehtivale seadusandlusele, seal hulgas Teeseadusele ja määrusele nr 45 „Tee seisundinõuded“. Paide valla talihoolet teostatakse talihoolde lepingu alusel, kus on kirjas vastavad juhised tööde teostamiseks. Töö kolmandas peatükis andis autor ülevaate AS Järva Teed masinapargist ning talihooldes kasutatavatest kloriididest, puistematerjalidest, markiiridest, tuisuvõrkudest, töögraafikutest, piirkondlikust jaotusest ning tööliste ettevalmistusest. Järgnevas peatükis käsitles autor valveteenistust, libeduse- ja lumetõrjet ja teepinna karestamist. Valveteenistus on Järva Teed AS-is jagatud põhiliselt kolme töötaja vahel ning töögraafik on ära jagatud päevase ja öise vahetuse vahel. Eesti teeilmajaamade infosüsteemi üheks oluliseks osaks teeilmajaamade kõrval on teekaamerad. Järvamaal on kasutusel viis teeilmajaama ning seitse teekaamerat. Järvamaa talihooldes kasutatavad libedusetõrje puisturid võtavad korraga peale ligi viis tonni teesoola ning lisaks sellele on soolalahuse mahutid. Ühe ringiga kulub ligikaudu kolm kuni neli tonni soola ning teehoolde ringi pikkuseks on umbes 100 kilomeetrit. Teepinna karestamiseks ja tasandamiseks kasutatakse Järvamaa talihooldes tappteradega varustatud teehöövleid, auto alusterasid ning suhteliselt uut tehnikat jääpurustaja Raikot, mis soetati Järva Teedele 2012. aastal ning läks ettevõttele maksma 20 000 eurot. Käesoleva lõputöö eelviimases peatükis on kajastatud talihoolde põhilisi takistusi, milleks on ilmastik, masinapargi vanus ja arv, puistematerjali varud ning töötajate väsimus. Üheks olulisemaks komponendiks taliteenistuse juures on masinapark. Järvamaa talihoolde teostamisel on AS Järva Teedel kasutusel neli traktorit, viis greiderit, kaks laadurit, kuus veoautot Scania ning kolm veoautot Sisu. Traktorite keskmine vanus on kaksteist, greideritel kuusteist, laaduritel kolm, veoautodel Scania üheksa ning veoautodel Sisu kuusteist aastat. Kogu masinapargi keskmiseks vanuseks tuleb üksteist aastat. Järvamaa teehooldaja Järva Teed AS tellib oma teesoola Üle OÜ käest, kes tarnib seda Saksamaalt laevaga. Järva Teed AS-il on tekkinud läbi aegade kindel kogus 2500 tonni, mis tellitakse juba oktoobris ning millega püütakse talv läbi ajada. Lõputöö koostamise käigus uuritud ettevõtte näitel pakub töö autor välja paremaid meetmeid ja lahendusi talihoolde efektiivsemaks muutmiseks, milleks on kloriidide parem varumine, tuisuvõrkude kasutamine, hooldajate tunnustamine, masinapargi ning tehnika uuendamine, tööliste motivatsioonipakett, hooldustsüklite aegade muutmine, patrullteenistuse sõitude arvu suurendamine, liiklejatele info jagamine, intelligentne transpordisüsteem, külgnihutusega lumesaha kasutuselevõtt ning teeilmakeskuse ehitamine Eestisse. Hetkel tellitakse Järvamaa talihoolde perioodil kindel kogus teesoola, kuid edaspidi oleks otstarbekas analüüsida eelnevat perioodi ning sellele võiks lisada vähemalt 15 % varu, mis tagaks suurema kindluse soolakoguse kasutusel järgneval talihoolde perioodil. Järvamaa teedevõrgul leidub kohti, kus tuisuvõrgu võiks kasutusele võtta. Eriti oluline oleks see põhimaanteedel, kus liiklustihedus on suurem, kuid kaaluda võiks seda ka kõrval- ning tugimaanteede osadel lõikudel. Järvamaa talihooldes kasutatavate Sisude keskmine vanus hakkab jõudma 20 aastani, mistõttu tuleks kaaluda uute masinate soetamist. Samuti võiks kaaluda ka teise jääpurustaja Raiko ostmist, kuna Järvamaal on palju teise ja esimese seisunditasemega teid, kus Raikot saaks kasutada. Talihoolde teostamine Talihoolde teostamine on üsna raske töö ning selle tõttu pakuks töö autor välja töölistele mõeldud motivatisoonipaketti. Näiteks võiks Järva Teed tagada töölistele võimaluse kasutada maakonnakeskuses asuvat Paide spordi- ja tervisekeskuse jõusaali ning ujulat, kus saaks peale tööpäevi trenni teha ning töömõtetest eemal olla. Samuti võiks töö autori arvates igal kevadel peale talihoolet linna ja valdade elanike vahel korraldada küsitluse, et kuidas nad talihooldega rahule jäid ning vastavalt selle küsitluse analüüsi põhjal hoodajaid rahaliselt premeerida. Hooldustsükli ajad viia vastavusse Soomes kehtestatud aegadega. Soomes on ette nähtud, et kõige tihedama liiklusega teedel tuleb lumi tõrjuda paar tunni möödudes pärast sadu ning samuti teostada libedusetõrjet paari tunni möödudes pärast libeduse teket. Hetkel teostatakse patrullteenistust Järvamaal kaks korda päevas ning info edastatakse Maanteeinfokeskusele, kuid edaspidi võiks patrullsõite teostada neli korda päevas. Samuti on töö autor välja pakkunud, et Järvamaal hooldega tegelev Järva Teed AS võiks igal aastal liiklejatele korraldada nii-öelda „lahtiste uste päeva“, kus tutvustatakse, milliste seaduste ja juhendite alusel teostatakse talihoolet riigimaanteedel ning samuti võiks anda ülevaade maakonna valdades ja linnades teostatavast talihooldest. Tulevane intelligentne transpordisüsteem Järvamaa talihooldajatele kindlasti suureks abiks. Kui hetkel sätib autojuht ise sahaasendit ja tööparameetreid enda kogemuse järgi, siis tulevikus peaks transpordisüsteem suutma ise valida sobivad tööparameetrid. Välja on töötatud uue generatsiooni külgnihutusega maanteelumesaha, mille eesmärk on tagada ühe teehooldusautoga maksimaalselt lai puhastatav ala. Külgnihutusega sahk oleks Järvamaa talihooldes suureks abiks, aidates puhastada kitsaid ringteid, bussitaskuid ning kiirendus- ja aeglustusradasid. Viimaseks pakkus töö autor välja, et teeilmakeskus on Eestis igati kasulik ning innovatiivne lahendus, mille rahastamine võiks olla ära jaotatud teehooldeettevõtjate ning riigi vahel. Kui hetkel jälgivad teemeistrid ainult oma hooldepiirkonna teekaameraid ning ilmajaamu, siis teeilmakeskuses oleks pideva jälgimise all kõik hooldepiirkonnad.

Abstract [en]

The title of the bachelor is „Roads winter maintenance in Järva County based on the exmple of Järva Roads Ltd“. The aim of this thesis is to identify the conditions of the roads winter maintenance, recognize occurred problems and to offer better solutions based on Järva Roads Ltd in Järva County and all over Estonia. The maintenance for Järva County public roads is ordered by the Estoninan Road Administration. Paide Municipality orders winter maintenance in Paide and commune government orders maintenance for parish from Järva Roads Ltd. The maintenance of public roads proceeds from decree number 45 „The Standards for Road Conditions“ and decree number 132 „Technology Standards for the Road Maintenance“. The decree was signed by the Minister of Economic Affairs and Communication. Although it is invalid by now, it is still in use till the end of year 2015, as it was signed at first. Three levels of conditions are in use on public roads. The roads with busy traffic belongs to the highest level. The maintenance is done more often and thoroughly. The roads with light traffic are maintained less often. Author gave and overview of the machines, chlorines, bulk materials, markers, snow fences, schedules, regional distribution and preparation of the workers. There are also described road supervision, de-icing, snow protection and roughening of the road with new ice breaker machine Raiko. Author believes that it should be rational to buy second ice breaker machine Raiko, because in Järva County there are quite a lot of roads that are less significant and where chlorines are not used. It would be useful to roughen the roads with Raiko. Main obstacles of the roads winter maintenance are weather, age and amount of machines (the average age of mentioned machines is 11 years), the number of stored bulk materials and fatigue of the workers. Järva Roads Ltd obtain their sodium chloride from Germany by ship.This is usually ordered already in October with the amount of 2 500 tons for the whole winter. The company should buy in at least 15% more salt to ensure sufficient amount of salt for the whole winter. After writing the thesis, author has come to a conclusion that there are better solutions for making the road winter maintenance more effective. The company should storage the chlorines better, use snow fences, acknowledge road maintainers, modernise machines and technology, give workers compensation package, change the time on maintenance cycles, share information with road users, create intelligent transport system, deploy the sideshift blade and construct the weather center of the roads in Estonia. The result of this thesis may be useful for another road maintenance related companies.

Item Type: thesis
Advisor: Meelis Toome
Subjects: Construction > Road Construction > Road Building > Road Maintenance
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Siim Nugis
Date Deposited: 09 Jun 2015 13:15
Last Modified: 02 Sep 2019 10:53
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1125

Actions (login required)

View Item View Item