Telemeetriasüsteemi kasutamise võimalused paikses mahutis ettevõtte efektiivsuse tõstmiseks

Rikko, Alex-Kristjan (2015) Telemeetriasüsteemi kasutamise võimalused paikses mahutis ettevõtte efektiivsuse tõstmiseks. [thesis] [en] Using the Telemetry System in a Stationary Tank to Increase the Company’s Efficiency.

[thumbnail of Alex-Kristjan Rikko 18.05.2015.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (422kB)

Abstract

Käesolevas lõputöös analüüsiti telemeetriaseadmestiku kasutusele võtmisega kaasnenud efektiivsuse kasvu kohtasid, kütusetarbijate AS Flexa Eesti ja AS Viru-Nigula Saeveski kütusevarude haldamisel. AS Flexa Eesti lasi oma paiksetele kütusemahutitele paigaldada telemeetriaseadmestiku, et vähendada kütusevarude ootamatuid lõppemisi, esitada kütusevarude täiendustellimusi võimalikult hilja ja vähendada mahutites hoitavaid kütusevarusid. Enne telemeetriasüsteemi kasutusele võtmist lõppesid kütusevarud AS Flexa Eesti mahutis kolmel korral, sest ettevõte ei tegelenud kütusevarude prognoosimisega ja fikseeris ebaregulaarselt kütusevarude koguse mõõtelati ning mahuti kalibratsioonitabeli abil. Varude ebaregulaarse invetuuri tõttu ei olnud võimalik avastada varude puudujäägi tekkimise täpset aega. Esimesena analüüsis autor tarbija juhitud kütusevarudes tekkinud muutusi, seoses telemeetriasüsteemi kasutusele võtmisega. Statistilise andmeanalüüsi tulemusena selgus, et telemeetriasüsteemi kasutusele võtmisega peatusid kütusevarude ootamatud lõppemised täielikult, tarbija hakkas esimese mahuti kütusevarude täiendustellimusi esitama varem ja teise mahuti täiendustellimusi varasemast hiljem. Tarnejärgne kütusevarude mediaan kogus mahutites jäi summeeritult samaks. Telemeetriasüsteemi kasutusele võtmisega tekkis tarbijal võimalus varusid inventeerida telemeetriasüsteeemi abil ja avastada varude puudujääk kuue tunnises aja-aknas. Kütusetarbijate AS Flexa Eesti ja AS Viru-Nigula Saeveski ning kütusetarnija AS Alexela Oil kokkuleppe tulemusena hakkas edaspidiselt tarnija kütusevarude pideva saadavuse, piisava koguse tagamiseks ja riskide maandamiseks tarbijate varusid haldama telemeetriasüsteemi abil. Järgmiseks analüüsis autor tarnija juhitud kaubavarude meetodi kasutusele võtmisega kaasnenud muutusi, telemeetriaseadmestikuga varustatud paiksete mahutite kütusevarudega täiendamisel. Statistilise andmeanalüüsi tulemusena selgus, et tarnija juhitud kaubavaru meetodi kasutamisel koos telemeetriasüsteemiga kütusevarud enam ei lõppenud, kuid mõningatel juhtudel oli kütusevarude kogus mahutis tarne toimumisel vähenenud alla minimaalse mahutites säilitatava kütusevarude koguse. Samuti esines olukordi, kus tarnejärgne kütusevarude kogus mahutis ületas maksimaalse mahutis säilitatava varude koguse. Vaatamata tarnetel toimunud kõrvalekalletele ei kandnud tarbijad sellest tulenevalt kahjusid. Viimaseks analüüsis autor AS Alexela Oil seisukohalt telemeetriasüsteemi kasutusele võtmisega kaasnenud efektiivsuse kasvu kohtasid. Kvalitatiivsete andmete analüüsist selgus, et tarnija efektiivsus suurenes muuhulgas tarnija juhitud kaubavaru meetodi teostamisel, tarnete ja tarnitavate koguste planeerimisel, optimaalse tarnitava varude koguse määramisel, tarbijatele lisaväärtusteenuse pakkumisel ning lepingutingimuste kahepoolse täitmise jälgimisel. AS Alexela Oil soovitas lõputöö autoril tulevikus pöörata tähelepanu telemeetriasüsteemi mõõdetavale ja kuvatavale täpsuse parandamisele ning võimalusel teavitussüsteemide arendamisele, mis teavitaks mahutiga seotud kõrvalekallete toimumisest. Lõputöö autori ja osapoolte järeldustele ning ettepanekutele tuginedes väidab autor, et telemeetriasüsteem on globaalselt kasutatav ka teistes valdkondades, mitte ainult kütusetarnetes. Juhtumiuurimuse edukaks läbiviimiseks luges lõputöö autor erialaspetsiifilisi allikaid, tutvus telemeetriaseadmestikuga ning viis selle põhjalikumaks uurimiseks läbi formaliseerimata vaatluse välistingimustes. Olles avalikustatud vaatleja, täheldas autor erinevaid situatsioone, mille paremaks mõistmiseks viis autor läbi poolstruktureeritud intervjuu telemeetriaseadmestiku tootjaga. Poolstruktureeritud intervjuu käigus sai autor materjalid seoses varasemalt läbiviidud juhtumiuuringuga, mille raames uuriti Suurbritannias telemeetriasüsteemi kasutusele võtmisega toimunud muutusi paiksete LPG-kütusemahutite täiendustarnetes. Läbiviidud vaatluse ja juhtumiuuringuga tutvumise tulemusena viis autor tarnijaga läbi poolstruktureeritud intervjuu, mille eesmärk oli välja selgitada tarbijate üldkogum ning kujundada valim. Autor kogus tarnija kasutuses olevast kasutajaliidesest telemeetriasüsteemi kasutusele võtmisega telemeetriaseadmestiku poolt mõõdetud varude kvantitatiivseid algandmeid tarbijate mahutites. Autor kogus tarbija käest e-kirjavahetuse ja telefoni-intervjuu vahendusel enne telemeetriasüsteemi kasutusele võtmist tarnetega seotud kvantitatiivseid algandmeid. Autor viis andmete kogumise eesmärgil läbi statistilise andmeanalüüsi. Autor viis andmete kogumise eesmärgil tarnijaga läbi poolstruktureeritud intervjuu, et koguda kvalitatiivseid andmeid seoses telemeetriasüsteemi kasutusele võtmise tulemustega. Autor viis andmete kogumise eesmärgil läbi kvalitatiivsete andmeanalüüsi. Autor koostas statistilise ja kvalitatiivse andmeanalüüside tulemuste kokkuvõtte ning tegi nendest omakorda järeldused. Selle tulemusena autor leidis kas ja kus tekkis efektiivsuse tõus seoses telemeetriasüsteemi kasutusele võtmisega. Autor tegi juhtumiuurimuse osapooltele ettepanekud seoses telemeetriasüsteemi kasutamisega ettevõtete tegevuse efektiivsuse tõstmiseks

Abstract [en]

If the fuel consumer does not forecast the fuel consumption and does not do supply inventory or manage the orders consistently, the consumer’s fuel supply in the stationary fuel tank might run out unexpectedly. This would halt the consumer’s activities as well as cause the consumer various supplemental costs related to the eradication of the aforementioned problem. In order to avoid these additional costs, it is desirable for the consumer to have a way to consistently visually examine the status of the fuel supply. A telemetry system would provide a solution for this problem by giving an operational overview of the fuel supply. The purpose of this thesis is to investigate the potential increase of the company’s efficiency when making use of the telemetry system. To evaluate the increase in efficiency, several aspects were taken into consideration: how pre-delivery fuel supply quantities changed, whether the consumer commenced to submit fuel supply orders later and how post-delivery median fuel supply quantities changed. To sum up, the thesis ascertains if there is an increase in efficiency when the telemetry system is used in the stationary fuel tank to manage the fuel supplies. To complete the thesis, the following was done: 1) specialty-specific materials were read; 2) the use of the telemetry equipment was observed; 3) a semi-structured interview with a telemetry equipment manufacturer Powelectrics Ltd. was carried out; 4) a previously conducted case-study of the usage of the telemetry system in LPG-fuel deliveries was examined; 5) a semi-structured interview with a fuel supplier Alexela Oil Ltd. was carried out; 6) quantitative data of fuel supplies from the supplier’s user interface, measured by the telemetry system after the consumer started(commenced) to use the telemetry system, was collected; 7) quantitative data of fuel supplies, measured by the fuel consumer Flexa Eesti Ltd. before starting to use the telemetry system, was collected via e-mail and telephone interview; 8) statistical analysis of the data; 9) a semi-structured interview with fuel the supplier Alexela Oil Ltd. was carried out; 10) qualitative data analysis; 11) a summary of the results from the statistical and qualitative data analysis was prepared and based on these findings, conclusions were made; 12) based on the conclusions, recommendations were made to the companies included in this thesis. The fuel supply ran out three times before the fuel consumer started to use the telemetry system. Statistical analysis of the data showed that if the consumer started to use the supplier provided telemetry systems, this was not a problem anymore. Also, when using the telemetry systems the consumer started submitting the first fuel tank fuel supply orders sooner and second fuel tank fuel supply orders later than before. In total, the post-delivery median fuel supply quantities did not transmute. In the next phase, Flexa Eesti Ltd. gave one fuel tank to the other consumer, Viru-Nigula Saeveski Ltd. The supplier, Alexela Oil Ltd. as well as the consumers, Flexa Eesti Ltd. and Viru-Nigula Saeveski Ltd. sanctioned the supplier to take control of the management of the consumer’s fuel supplies; the vendor managed inventory (VMI) method was used for this. The agreement was made so that the consumers can use the right quantity of fuel at the right time, and also reduce the consumer’s risks. Furthermore, as the statistical analysis of the data showed, when the supplier commenced to use the telemetry systems for managing the consumer’s fuel supplies, the fuel supplies did not run out unexpectedly anymore. In some cases, the quantity of fuel in the fuel tanks was below the minimum quantity of fuel stored in the tanks but in other cases, the quantity of fuel in the fuel tank was over the maximum quantity of fuel stored in the tank. In spite of deviations in the fuel supply deliveries, the consumers did not suffer any losses. The increase of efficiency was analyzed from the supplier’s perspective. Qualitative data analysis indicated that the supplier’s efficiency increased, among other things, implementing the vendor managed inventory as well as orchestrating fuel distributions and the quantities of the distributed fuel supplies. The efficiency was also increased in determining the optimal amount of fuel supplies to be delivered, providing value added services to consumers and supervising the bilateral enforcement of the contract terms. As a result of the observations, interviews, quantitative and qualitative analysis conducted, it was concluded that the strategy employed herein fulfilled the aim of the thesis.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Subjects: Transport > Logistics > Information Systems in Logistics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Alex - Kristjan Rikko
Date Deposited: 18 Jun 2015 06:11
Last Modified: 02 Sep 2019 13:11
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1108

Actions (login required)

View Item View Item