Tootlikkuse ja efektiivsuse tõstmise võimalused puistekauba transpordis Tallinna Toiduveod AS näitel

Linaste, Taavi (2015) Tootlikkuse ja efektiivsuse tõstmise võimalused puistekauba transpordis Tallinna Toiduveod AS näitel. [thesis] [en] Opportunities to Improve the Productivity and Efficiency in Bulk Cargo Transport on the Example of Tallinna Toiduveod Ltd.

[thumbnail of Taavi Linaste diplomitöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 8 May 2035.

Download (707kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 8 May 2035.

Download (145kB)

Abstract

Tarneahela osapooled peavad omavahel integreeruma ning tegema tihedalt koostööd, et olla pikas perspektiivis jätkusuutlikud ning konkurentsivõimelised. Kõrge efektiivsuse ning tootlikkuse tase on võimalik saavutada läbi tarneahela osapoolte omavaheliste kompromisside ning ühiste eesmärkide abil. Integreerumine ja koostöö eeldab, et tarneahela osapooled jagavad omavahelisi riske, investeerivad ühiselt tehnoloogiasse ning tarneahela arengusse, omavad tõhusat informatsiooni süsteemi ning võtavad vastu otsuseid vastavalt kõigi osapoolte huvidele. Diplomitöö eesmärgiks on tõsta tarneahela efektiivsust ning tootlikkust läbi tarneahela osapoolte omavahelise integreerumise, tõhusa infovahetuse ning koostöö abil. Tarneahela osapoolte omavaheline integreerumine võimaldab ettevõtetel teha ühiseid investeeringuid, et tõsta tarneahela efektiivsust. Tõhus infovahetus ning koostöö võimaldavad tarneahela osapooltel paremini planeerida oma tegevusi, ühtlustada sööda transporditeenuse nõudlust ning alandada seeläbi tarneahela kulutusi. Diplomitöö autor analüüsis kuidas tõsta tarneahela tootlikkust ning efektiivsust. Selleks analüüsis autor sööda transporditeenuse nõudlust ning sööda autorongile pealelaadimise protsessi. Tootlikkuse ning efektiivsuse tõstmise võimaluste leidmiseks ja sööda transporditeenuse ühtlustamise võimaluste leidmiseks viis autor läbi intervjuud. Võimalike kulude kokkuhoiu leidmiseks leidis autor sööda transporditeenuse omahinna. Sööda transporditeenuse omahind võimaldas võrrelda kulutusi vastavalt autorongide arvule, sööda transporditeenuse nõudluse kõikumisele ning laadimisprotsessi jaoks kulutatud ajale. Samuti analüüsis autor, millised oleksid transporditeenuse pakkuja kulutused kui tal võimaldataks kasutada autoronge päevases ning õhtuses vahetuses, kus ühele autorongile oleks määratud kaks autojuhti. Sööda transporditeenuse nõudluse analüüsist selgus, et perioodil 02.12.13 – 28.02.15 oli nõudlus ebaühtlaselt jaotunud tööpäevade lõikes. Vajalik autorongide arv oli antud perioodil 4 kuni 9 autorongi sõltuvalt tööpäevast ning kalendrikuust. Sööda transporditeenuse nõudlus oli kõige suurem perioodidel 2014 juuni, 2014 august ning 2014 oktoober – 2015 jaanuar. Vajalik autorongide arv ebaühtlase sööda transporditeenuse nõudluse korral on 2013 detsember – 2014 juuli 8 autorongi ning 2014 august – 2015 veebruar 9 autorongi. Ühtlase sööda transporditeenuse nõudluse korral on vajalik autorongide arv perioodil 2013 detsember – 2014 juuli 6 ning perioodil 2014 august – 2015 veebruar 7. Ühtlase sööda transporditeenuse nõudluse korral ning kahe vahetusega autojuhtide autorongil rakendamisel on vajalik autorongide arv perioodil 2013 detsember – 2014 mai 3 autorongi ja 2014 juuni – 2015 veebruar 4 autorongi. Sööda transporditeenuse nõudluse kõikumist periooditi mõjutavad autori arvates inimeste sealiha tarbimisharjumised, ilmastikuolud ning teravilja kasvatus. Transporditeenuse nõudlus on perioodil 02.12.13 – 28.02.15 kasvanud ning on muutuv vastavalt aastaajale. Perioodil 02.12.13 – 28.02.15 oleks 8 ja 9 autorongi kasutamise korral Tallinna Toiduveod AS kogukulud 645818 eurot, 6 ja 7 autorongi kasutamise korral 586987 eurot ning 3 ja 4 autorongi kasutamise korral, kus ühe autoga sõidavad kaks autojuhti kahes vahetuses 554046 eurot. 6 ja 7 autorongi puhul tõuseks efektiivsus 10% ning 3 ja 4 autorongi puhul 17% võrreldes 8 ja 9 autorongi kasutamisega. Ebaühtlase transporditeenuse nõudluse korral on ühe autorongi tootlikkus 70%, ühtlase sööda transporditeenuse nõudluse korral 92% ning ühtlaste sööda transporditeenuse ning kahe autojuhi rakendamisel 85%. Scandagra Eesti AS Viljandi söödatehases esinevat laadimisjärjekordade tekkimist on võimalik lahendada, kui luuakse infosüsteem, mis reguleerib autorongide liikumist ning optimeerib laadimisjärjekorra vastavalt kõige lühema kogu laadimisaja tekke põhimõttele. 9 autorongi kasutamise korral tekib transporditeenuse osutajal Tallina Toiduveod AS aastas lisakulutusi 8379 eurot. Transporditeenuse osutaja kogukulude vähendamiseks ning tarneahela efektiivsuse tõstmiseks soovitab autor võtta kasutusele automatiseeritud kaalumissüsteemi, kus puudub inimtööjõu vajadus. See võimaldab transporditeenuse osutajal rakendada kahte autojuhti ühele autorongile. Vajalik investeering uute kaalumissüsteemi on 8974 eurot ning süsteemi tasuvusaeg on 54 tööpäeva.

Abstract [en]

Supply chain partners need to integrate and work closely together in order to have a long term partnership and stay competitive in a long term. The high level of productivity and efficiency can be achieved through compromises and objectives between the partners of the supply chain. Integration and cooperation expect that supply chain partners share their risks between each other, jointly invest into technology and supply chain development, own a effective information exchange system and adopt a decision in accordance with the interests of all partners. The thesis topic is „Opportunities to Improve the Productivity and Efficiency in Bulk Cargo Transport on the Example of Tallinna Toiduveod Ltd“ Thesis aims to increase efficiency and productivity through supply chain partners integration, effective information exchange system and cooperation. The thesis author analyzed how to increase the supply chain efficiency and productivity. Therefore author analyzed demand for feed transport service and the process of loading the feed into bulk trailer. Author interviewed supply chain partners in order to find the opportunities to increase the supply chain efficiency and productivity and to equalize the demand for feed transport service. Author calculated the cost of feed transport service in order to find the ways to save on supply chain total costs. The cost of feed transport service allowed author to compare the costs according to the number of required bulk trucks and to the demand for feed transport service fluctuation and time spent on loading feed into bulk trailers. The author also analyzed what could be the costs of transport service if bulk trucks could be used with two drivers in two shifts. Feed transport service demand analysis showed that during the period 02/12/13 - 02/28/15 the demand was unevenly distributed during the business days. The required number of bulk trucks was requiried in a given period 4 to 9 trucks, depending on the feed transport service demand on business days and the calendar months. The greatest periods for demand of the feed transport service was in 2014 June, 2014 August and till 2014 October to 2015 January. The required number of bulk trucks on uneven feed transport service demand is till 2013 December to 2014 July 8 trucks and till 2014 August to 2015 February 9 trucks. The required number of bulk trucks on steady feed transport service demand is till 2013 December to 2014 July 6 trucks and till 2014 August to 2015 February 7 trucks. The required number of bulk trucks on steady feed transport service demand and when using bulk trucks with two drivers in two shifts is till 2013 December to 2014 May 3 trucks and till 2014 June to 2015 February 4 trucks. By the author's opinion feed transport service demand is affected by pork consumption habits, weather conditions and crop growing. Demand for feed transport services during the period 12/02/13 - 28/02/15 is grown and is variable depending on the season. During the period 12/02/13 - 02/28/15 when using the 8 and 9 bulk trucks there would be total costs of transportation to the Tallinna Toiduveod Ltd 645,818 Euros. When using the 6 and 7 bulk trucks there would be total costs of transportation 586,987 Euros. When using the 3 and 4 bulk trucks with two driver shifts there would be total costs of transportation 554,046 Euros. On uneven feed transport service demand the productivity of one bulk truck is 70%. On steady feed transport service demand the productivity of one bulk truck is 92%. On steady feed transport service and when using bulk truck with two drivers in two shifts the productivity of one truck is 85%. The solution to avoid the queuing of the bulk trucks in the morning at Scandagra Eesti Ltd Viljandi Feed factory is to create an information system, which regulates the movement of bulk trucks and optimizes the queue according to the principle of the shortest total feed loading time. When 9 bulk trucks stay in feed loading queue at Scandagra Eesti Ltd Viljandi feed factory then the cost to Tallinna Toiduveod Ltd is 8379 Euros in one year. At the moment transport service provider Tallinna Toiduveod Ltd can not use the bulk trucks with two drivers in two shifts because the feed factory loads the feed to the trailers between 08.00 – 16.00. To reduce the transport costs of supply chain and to increase the efficiency the author suggests to invest in to automated weighing equipment which does need human resource to operate. This makes the feed transport service provider available to use bulk trucks with two drivers in two shifts. The cost of new automated weighing equipment is 8974 Euros and payback period is 54 business days.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Transport > Logistics > Information Systems in Logistics
Transport > Tansport of Goods
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Supply Chain Management
Transport > Transport Economics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Taavi Linaste
Date Deposited: 18 Jun 2015 06:10
Last Modified: 22 Apr 2016 09:21
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1102

Actions (login required)

View Item View Item