Keskkonnasaaste vähendamise analüüs maagaasi mootorikütusena kasutuselevõtuga Baltic Translog OÜ näitel

Peiel, Hendrik (2015) Keskkonnasaaste vähendamise analüüs maagaasi mootorikütusena kasutuselevõtuga Baltic Translog OÜ näitel. [thesis] [en] Analysis of Reducing Environmental Pollution by using Natural Gas as Engine Fuel on example of Baltic Translog OÜ.

[thumbnail of LÕPUTÖÖ HENDRIK PEIEL.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (410kB)

Abstract

Uurimistöö eesmärgiks oli analüüsida võimalikku keskkonnasaaste vähendamise mahtu läbi maagaasi kasutusele võtu maanteetranspordis. Uurimiseks kasutati ettevõtte Baltic Translog OÜ statistilisi- ning finantsandmeid, et saada võimalikult kontrollitavad näitajad uurimaks maagaasi kasutamist etteantud taustsüsteemis. Keskkonnasaaste vähendamise üks võimalusi on kasutada keskkonnasäästlikumaid kütuseliike. Esmalt analüüsiti maagaasi kasutamise võimalikkust ja majanduslikku kasutegurit ning seejärel uuriti erinevatelt transpordiettevõtjatelt nende valmisolekut maagaasi tarbimisele üleminekuks enda ettevõttes. Ettevõtjate valmisolekuks minna üle gaasikütuse kasutamisele ning ettevõtjate teadlikkuse hindamiseks koostati küsimustik, milles uuriti ettevõtjate suhtumist keskkonnasäästlikkusse ning nende valmisolekut enda masinapargis gaasikütusele üleminekuks. Töö uurimusküsimuste lahendamiseks kaardistati gaasikütuste, CNG ja LNG infrastruktuur ning selle arenguplaanid tulevikus. Selleks analüüsiti erinevaid gaasiveokite lahendusi ja Euroopas tehtud uuringid ning arengukavasid. Töö käigus jõuti järeldusele, et CNG infrastruktuur on paremini arenenud, kuid seda tüüpi gaasikütus ei sobi kasutamiseks pikamaatranspordis, kuna ühe tankimiskorraga on võimalik läbida vaid lühemaid vahemaid.. CNG-d on mõistlik ja kasulikum kasutada sellise töökorralduse puhul kus tankimisvõimalus on vahetu – ühistranspordis, jaotusvedude ning lühimaavedude korral. LNG-d on võimalik maanteetranspordis kasutada, sest ühe tankimisega on läbivus 122% suurem kui CNG puhul, kuid LNG tanklate infrastruktuur on vaadeldavas piirkonnas veel vähe arenenud. Baltic Translogi töökorraluse puhul, kus ühe osakonna veomasinad liiguvad pikemaid vahemaid ning nende marsruudid ei ole nii ühtlased, peaks kasutama alternatiivse gaasikütusena LNG-d, kuid hetkel ei ole see veel infrastruktuuri arenematuse tõttu võimalik. Uurimusest selgus, et EL-i tasandil on käimas mitmed projekid ning EK on andnud välja direktiive, mille kohaselt liikmesriikides on LNG terminalide ja tanklate võrgustiku hakatud jõudsalt arendama. Hinnanguliselt on 5- 7. aasta pärast võimalik Baltic Translogi pikamaavedude osakonnas veeldatud gaasikütust kasutada. Baltic Translogi liinivedude osakonnas on surumaagaasi mootorikütusena võimalik juba kohe kasutada, sest töökorraldus on tunduvalt lihtsam, ning kindlad marsruudid läbivad korrapäraselt neid kohti, kus CNG tanklad on olemas. Majandusliku kasulikkuse hindamiseks võeti Baltic Translogi 2014. aasta majandus- ja statistilised andmed ning arvutati välja kilomeetri omahind diiselkütuse kasutamisel. Intervjuude ja teemakohase materjali läbitöötamisel saadi tehnilisi andmeid gaasiveokite kohta ning hinnangulised maksumused veokitele ja hooldusele. Tulemuseks oli kilomeetri omahinna vähenemine 5,2% LNG kasutamise puhul ning 6,3% CNG kasutamise puhul. Tulemus kajastas olukorda eeldusel, et 2014. aastal oleks Baltic Translogis vastavates osakondades olnud mootorikütusena kasutusel LNG ja CNG maagaas. Sellegi poolest peab säilima hinnavahe diiselkütuse ja gaasikütuste vahel ning gaasiveokite soetamisele aitaksid kaasa riiklikud toetused või Hollandi riigiga sarnased maksusoodustused gaasiveokite kasutamisel. Keskkonnasaaste vähenemine hindamiseks sai uurimistöös lähtuda küsitlustulemuste tulemustele. Gaasikütusele üleminekuks, kui maagaasi kasutamine oleks töökorralduslikult võimalik, ning majanduslikult vähemalt samaväärne, oli valmis 66,6% vastanutest, see tähendab, et keskkonnasäästlikus tekib vähemalt 17 auto pealt. Maagaasi kasutamisel mootorikütusena vähenevad süsinikdioksiidi, lämmastikdioksiidi, peenosakeste ning müra tase ja seega on võimalik maagasi kasutamisega leevendada keskkonnaprobleeme nagu kasvuhoonegaaside ja sudu teke, tõsta õhukvaliteeti ning vähendada happevihmasid.

Abstract [en]

The goal of this thesis was to study possible reducing of environmental pollution by using natural gas in heavy duty road transport. To study it in a closed system it was used Baltic Translog OÜ statistical and financial data, so that it would realistic as possible to study the matter in a certain frames. Reducing environmental pollution is achieved by actually using natural gas in road transport and to see in what volume owners of transport companies would be willing to use natural gas in their fleets a pre study is needed where is shown if using natural gas is possible and what is the economical effect in that. Transport company owners attitude to use alternative fuels and the knowledge in that field was measured and valued by sending out an questionnaire where it was asked if environmental pollution problem is important to them and if they would be willing to use natural gas in their companies. To reach the goals what were set, research was made where it was studied the infrastructure of CNG and LNG fuel stations and the future plans in that field. Different kinds of solutions of using natural gas in road transport, and other studies made in EU. Result was that CNG station infrastructure is evolved more but this kind of natural gas is not suitable for long haul heavy duty transport. Mainly due to short driving distance with one refueling. It is more beneficial to use CNG in field of heavy duty transport where is possible to refuel more often i.e. public transport, distribution transport in the cites or short haul transport. LNG is possible to use in long haul heavy duty transport as the driving range with one filling is 122% more than CNG. Unfortunately the infrastructure of LNG stations is poorly developed in the region where the study was conducted. Research show that there is number of ongoing projects in EU and European Commission has given out directives and is supporting those project that are developing natural gas infrastructure in European countries. After the research it´s possible to assume that in 5 – 7 years it is possible to use LNG in heavy duty transport in the long haul transport. CNG is already now possible to use in one of the Baltic Translog departments because the distance traveled is shorter and the routes are in the region where refueling CNG is possible. To evaluate economical effect it was used 2014 statistical and financial data to calculate kilometer cost of operate diesel truck in the basis of 2014 driven kilometer amount. This was compared to the kilometer cost of using natural gas as fuel. Natural gas truck estimated prices and service prices where received the basis of interviews and research. Results between diesel and natural gas kilometer cost were 5,2% when using LNG as alternative fuel and 6,3% when using CNG as alternative fuel. These results were in case if natural gas would have been used in Baltic Translog on 2014 at long haul and short haul departments. To achieve economical effect by using natural gas vehicles the price difference between diesel fuel and gas fuels for end consumers need to remain and national subsidy for purchasing gas truck or tax incentives should exist to motivate the usage of gas vehicles. The evaluation of environmental pollution reduce was done on the basis of the questionnaire results. There was 66,6% of respondents who would be willing to use natural gas as engine fuel in their fleets if it would be supported by the infrastructure and economically effective. That means if there was 17, 9 respondents who would use at least 1 natural gas vehicle then the environmental effect would be achieved from the usage of 17 heavy duty trucks. Using natural gas as engine fuel would reduce levels of carbon dioxide, nitrogen dioxide, particles and noise so that using natural gas it is possible to relieve environmental problems like greenhouse gases, smog, raise air quality and reduce acid rains.

Item Type: thesis
Advisor: Tõnu Mägi
Subjects: Transport > Transport Economics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Hendrik Peiel
Date Deposited: 18 Jun 2015 06:05
Last Modified: 02 Sep 2019 13:09
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1093

Actions (login required)

View Item View Item