Kergestisüttivate vedelike käsitlusprotsessi problemaatika Eesti maanteetranspordis

Zolina, Svetlana (2015) Kergestisüttivate vedelike käsitlusprotsessi problemaatika Eesti maanteetranspordis. [thesis] [en] Problems Concerning Handling Flammable Liquids in Estonian Road Transport Sector.

[thumbnail of Lõputöö_Svetlana_Zolina_2015.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (372kB)

Abstract

Ohtlike ainete tootmismahud suurenevad, seega suureneb ka vajadus nende käsitlemise järele. Suured käsitlemismahud võivad kaasata suurt riski inimeste elule ja tervisele, nende varale ja keskkonnale. Kergestisüttivate vedelike käsitlemisel ja transportimisel täidab tähtsat rolli maanteetransport. Antud töös on autor teinud ülevaate kergestisüttivate vedelikega seotud käsitlusprotsessi olukorrast Eesti logistika- ja ekspedeerimisega tegelevates ettevõtetes ning tootmisettevõtetes. Selleks, et identifitseerida kriitilisi protseduure kergestisüttivate vedelike käsitlusprotsessis, tuleb leida probleemide põhjused ning teada saada, missugusel määral inimfaktor mõjub ohtlike kaupade ohuomaduste avaldumisele maanteetranspordis, kasutas autor nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid analüüsimeetodeid. Põhiliseks uurimismeetodiks oli küsitlus logistika ja ekspedeerimisega tegelevate ettevõtete ning tootmisettevõtete seas, mille käigus pidi autor välja selgitama, kas ohtlike kaupade käsitlusprotsessis tekivad probleemid, missuguses etapis ning uurima selliste probleemide põhjusi. Uuritavad ettevõtted puutuvad kokku kergestisüttivate vedelike käsitlemisega, sellepärast sai autor võimaluse kogutud andmete põhjal teha järeldusi ja ettepanekuid, mida saab rakendada kergestisüttivate vedelikega tegutsevates ettevõtetes. Avarama ettekujutuse saamiseks olukorrast ning edasiste üldituste tegemiseks kasutas autor ka järgmiseid meetodeid: käsitlusprotsessi kaardistamist, erialakirjanduse tekstianalüüsi, korrelatsiooni analüüsi, poolstruktureeritud intervjuud ja vaatlust. Vastavalt küsitluse käigus saadud tulemustele sai selgeks, et probleemid tekivad ohtlike ainete käsitlemisel suhteliselt harva, aga nende tekkimisel kriitiliseks protseduuriks on kergestisüttivate vedelike laadimine ja mahalaadimine ehk tank-konteinerite täitmine ja tühjendamine. Vähem problemaatilised on kauba pakendamine, markeerimine ja transportimine. Peamisteks probleemide põhjusteks on protsessis osalevate inimeste eksimused ehk inimfaktor ja ohtlikku kaupa/veost puudutava informatsiooni üleüdine vähesus. Teised põhjused on vale või ebapiisav pakend, seadmete seisund/ tehnilised vead, ebapiisav kinnitus ning liiklusõnnetused teel. Viimased põhjused on pigem inimeste eksimuse ja informatsiooni puuduse tagajärjed. Autori arvamusel kehtestatud reeglid ja olemasolevad nõuded on piisavad, tagamaks kergestisüttivate vedelike minimaalsete riskidega käsitlemise, aga inimeste eksimused täieliku infomatsiooni puudusega käsitlusprotsessi teostamisel mõjuvad ohutusele negatiivselt. Selleks, et vältida võimalikke probleeme, peavad kõik ohtlike ainetega tegelevad transpordi- ja tootmisettevõtted regulaarselt kontrollima töötajate teadmisi ning kasutatavate seadmete seisundit, maksimaalselt kasutama automaatika- ja kontrolliandureid, mis seotakse nii ettevõtte keskarvuti kui ka Päästeametiga, juurutama infosüsteeme kaupa puudutava informatsiooni töötlemiseks ja täiendamiseks, samuti infosüsteeme juhtunud õnnetuste/ probleemide käsitlemiseks. Kõik ettepanekud nõuavad tuntavat investeeringut, aga inimeste elu ja ümbritsev keskkond on väärtuslikum. Käesoleva lõputöö eesmärk, mis puudutas kriitiliste protseduuride väljaselgitamist kergestisüttivate vedelike käsitlusprotsessis, on täidetud. See põhinedes töö alguses püstitud inimfaktori mõjuga seotud probleemil. Käesolev teema on aktuaalne seni, kuni ohtlike kaupade/ veoste käsitlemine võib mingil määral kahjustada inimesi, nende vara ja keskkonda. Autori poolt tehtud ettepanekuid olukorra parendamiseks võivad rakendada ohtlike ainetega kokku puutuvad logistika ja ekspedeerimisega tegelevad ettevõtted, tootmisettevõtted ning Päästeamet.

Abstract [en]

Nowadays chemical industry is well developed and rapidy evolving in Europe. Its’ turnover is about 32 per cent of the world chemical sales. Production of dangerous substances is increasing continuously, so importance of dangerous goods handling is also increasing. Hazardous properties of dangerous goods can be injurious to human health, their property and environment, and so handling of dangerous goods needs professional awareness, trained personnel, according to the existing rules designed equipment and means of transport and appropriate behavior. The problem of current thesis is based on the statement that the role of the human factor influences greatly dangerous goods hazardous properties performance in road transport. The author searches handling process of flammable liquids on example Estonian logistics, freight forwarding and production enterprises and tries to understand if existing regulations are sufficient to ensure the safe handling of flammable liquids. The aim of this thesis is to identificate most critical procedures in handling process of flammable liquids, where the risk of an accident is higher, and to clarify how much this risk depends on human factor. The author uses both quantitative and qualitative methods of analysis to fulfill the aim. The central research method of present thesis is the survey method, that is conducted among logistics, freight forwarding and production enterprises. Using this methodology the author tries to ascertain what problems arise in handing process and their causes. For the purpose of getting the accurate picture of the situation the author uses also mapping the handling process, special literature text analysis, correlation analysis, semi structured interviews and observation. According to the obtained results of the survey the problems arise in handling dangerous goods quite seldom, but if they arise, the critical process is loading and unloading. The goods packaging, labeling and transporting are less problematic procedures. Human errors and lack of dangerous goods related information are main causes of the problems. The author considers that the existing regulations and established requirements are sufficient to ensure the handling of flammable liquids with minimal risks, but human errors and lack of complete information influence the safety negatively. Production enterprises and other enterprises engaged in transporting of dangerous goods must try to avoid arising of any problem. The author offers to check regularly the knowledge and skills of employees and the condition of used equipment, use automatics and check controllers, which are connected with both the company's central computer and the Rescue Department, also implement information systems for processing and supplementing dangerous goods related information and to review the occurred accidents and problems with dangerous goods handling. All proposals require appreciable investment, but humans’ lives and the environment are more valuable. The findings of this thesis can be useful and applicable to logistics, freight forwarding and production enterprises involved in the handling of dangerous goods and aslo to the Rescue Department.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Svetlana Zolina
Date Deposited: 18 Jun 2015 06:03
Last Modified: 03 Sep 2019 09:03
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1090

Actions (login required)

View Item View Item