Ühisturunduse strateegia väljatöötamine Äripäev AS näitel

Rootare, Martin (2015) Ühisturunduse strateegia väljatöötamine Äripäev AS näitel. [thesis] [en] Joint Marketing Strategy Development Based on Äripäev Ltd .

[thumbnail of M. Rootare.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (584kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (295kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli koostada Äripäev AS ühisturundusstrateegia, tuginedes ettevõtte 2014. aasta majandusaruande analüüsile, lugejauuringutele ning varasemalt läbi viidud ühisturundus- kampaaniate tulemustele. Andmete põhjal töötas autor välja ühisturundusstrateegia, mis koosneb neljast põhilisest osast: eesmärgid ja sihtgrupid, positsioneerimine, kommunikatsiooni- ning turunduskanalite valik ja koostööpartneri leidmine. Esimeses peatükis andis autor ülevaate ühisturunduse üldisest mõttest ning tõi välja erinevaid näiteid selle kasutamisest. Samuti analüüsiti positiivseid ja negatiivseid külgi taolise meetme rakendamisel. Lõputöö teises osas tutvustati Äripäev AS kui ettevõtet. Toodi välja firma ajalugu, mis andis hea arusaamise ettevõtte arengust ja suunamuutustest läbi aegade. Välja oli toodud suurimad sündmused, mis kujundasid Äripäeva selliseks nagu me näeme seda tänapäeval. Lühidalt kirjeldati ka üldist firma tegevust, kasutusel olevaid ressursse ning juhtimisprotsesse. Kolmandas peatükis toodi välja ostu- ja müügiprotsesside eripärasused, kuna ettevõte tegeleb nii äriklientidele kui ka eraisikutele toodete ja teenuste müümisega. Neid protsesse lähemalt uurides, anti parem mõistmine, milliseid turunduskanaleid ning sihtgruppe tuleks strateegia koostamisel eeldada. Lõputöö neljandas osas sõnastas ja koostas autor ettevõtte ühisturunduse strateegia. 2014. aasta majandusaruandele tuginedes määrati ära konkreetsed suunad ja eesmärgid 2015. aastaks. Analüüsiti “Äripäev” kui brändi mainet ning tehti soovitused, kus tooted võiksid oma koha leida turul. Selgitati välja turunduskanalid, mille kaudu oma toodetega klientideni võiks jõuda ning tehti ettepanekud konkreetsete koostööpartnerite kaasamisele. 33 Viiendas peatükis töötati välja tegevuskava kolme ühisturunduskampaania näol. Tootegrupiks valiti ajakirjad, kuna nende kohta oli autoril kõige rohkem andmeid. Kampaaniatele määrati koostööpartnerid, turunduskanalid, kirjeldati lühidalt kampaaniate iseloomu ning sõnastati eesmärgid. Samuti toodi välja iga kampaania eeldatav turunduskulu ning kampaaniast saadav potensiaalne käive. Lõputöö kuuendas peatükis andis autor ülevaate tagasiside olulisusest ühisturunduse strateegiale. Määrati ära, mis küsimustele peaks hea tagasiside vastama ning mida selle informatsiooniga peale hakata. Teostati lühike analüüs eelnevalt läbiviidud ühisturunduse kampaaniatele ning nende edukusele. Kogu lõputöö olulisema järeldusena võib välja tuua, et kasutades koostatud ühisturundusstrateegia põhimõtteid, saab Äripäev luua endale tugevaid baase, mis aitavad suurendada turuosa ning tõsta ettevõtte käivet. Olulisema ettepanekuna võib välja tuua, et võiks olla rohkem koostööd firmasiseselt erinevate tootegruppide vahel. Kuna Äripäev kui bränd on suunatud konkreetsele sihtgrupile ja kõik tooted ning teenused kujundatud brändi ümber, siis hea koostöö annab tugevat lisaväärtuse klientidele. See muudab kliendid lojaalsemaks ning tagab hea teenuste tugisüsteemi erinevatel tasanditel. Lähtuvalt teema uurimisest ning lõputöö tulemustest saab väita, et eesmärk välja töötada ühisturundusstrateegia Äripäev AS näitel, sai täidetud.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to creat a joint marketing strategy for Äripäev Ltd based on the company´s 2014 annual economic report analysis, reader surveys and previously conducted joint marketing campaigns results. The author worked out a joint marketing strategy, which consisted of four main parts: objectives and target groups, positioning, communication / marketing channels and finding the right strategic partner. In the first chapter the author gave an overview of the general purpose of joint marketing and pointed out various examples of its usage. The author also analyzed the positive and negative aspects of the implementation of such a measure. In the second part of the thesis, the company Äripäev Ltd and its history were introduced. It gave a good understanding of the evolution and the direction changes the company undertook over time to get where it is now. Also a brief description of the overall activities, available resources and governance processes were given. In the third chapter the specifics to the processes of buying and selling were discussed, as the company is engaged in both markets – selling products and services to businesses and to end consumers. Examining these processes more closely we got a better understanding of what marketing channels and target groups we should use in the strategy. The fourth part of the thesis described the formulation of joint marketing strategy for the company. Based on the 2014 economic report the author determined specific directions and objectives for 2015. “Äripäev” as the brand was analyzed and recommendations where products should be placed in the market were made. Author also identified the marketing channels through which customers could get their products and made proposals for finding cooperating partners. 35 The fifth chapter involved the development of three joint marketing campaigns for the magazine department. Magazines were selected because the author had the most data in that product group. Campaign partners, marketing channels, a brief description of the nature of the campaigns and the objectives were formulated. Author also calculated the campaigns estimated costs and the potential turnovers. In the sixth chapter the author gave an overview of the importance of feedback to the joint marketing strategy. Which questions should comply with a good feedback and what to do with all that information were determined. An brief analysis of previously conducted joint marketing campaigns and their success was also made. In conclusion the author points out the importance of using the principles drawn up in the joint marketing strategy. Using these principles Äripäev can create strong bases, which will help increase market share and the company`s sales turnover. One of the biggest suggestions is that Äripäev should use more cooperation between the various product groups within the company. As the brand is aimed at a specific target group, all products and services are designed to support the main brand. This makes a good cooperation opportunity with a strong added value for the customers. There for customers will be more loyal and Äripäev can ensure a great service support system at different levels. Given the subject and the results of the thesis, it can be argued that the aim to develop a joint marketing strategy using Äripäev Ltd as an example, was completed.

Item Type: thesis
Advisor: Ülle Aasjõe
Co-advisor: Rain Väät
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Martin Rootare
Date Deposited: 05 Jun 2015 09:57
Last Modified: 02 Sep 2019 11:26
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1078

Actions (login required)

View Item View Item