Väikese väärtusega materjalide ostuprotsessi analüüs ja parendusvõimalused ettevõttes ABB AS Elektrimasinate tehas

Rüütel, Reimo (2015) Väikese väärtusega materjalide ostuprotsessi analüüs ja parendusvõimalused ettevõttes ABB AS Elektrimasinate tehas. [thesis] [en] Analysis and Improvement Possibilites for Purchasing Process of Low Value Materials in ABB AS Electrical Machines Factory.

[thumbnail of Lõputöö Reimo Rüütel.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (822kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (423kB)

Abstract

Käesoleva uurimustöö käigus analüüsis autor ABB Elektrimasinate tehases kasutuses olevat väikese väärtusega materjalide ostuprotsessi ning esitas analüüsi tulemustest lähtuvalt parendusettepanekuid. Uurimuse tulemusena selgus, et väikese väärtusega materjali ostuprotsess vajab muudatusi, kuna nende haldamiskulud on kõrged ning protsess aeganõudev. Lõputöö esimeses peatükis tõi autor välja erinevaid hankestrateegiad, mida on võimalik kasutada väikese väärtusega materjalide haldamiseks. Nendeks on näiteks hankemahtude konsolideerimine, tarnija juhitud kaubavarude mudel, koondostutellimusega ostmine. Igal strateegial on omad eripärad, mistõttu on oluline ettevõttes kaardistada olukord ning läbi mõelda, millise hankestrateegia kasutusele võtmine on võimalik ning milline nendest tooks ettevõttele kasu. Uurimustöö teises peatükis kaardistas autor lõputöö fookuses olevate materjalide hetkel kasutuses oleva ostuprotsessi ABB-s kolme erineva tarnija näitel. Andmaks parema ülevaate tegevustest ning vastutuse jaotamisest, esitles autor ostuprotsessi näited voodiagrammidena. Seejärel analüüsis autor kolme tarnija näitel väikese väärtusega materjalide ostuprotsessi. Kuna antud materjalide haldamise eesmärgiks on minimaalsete kuludega tagada materjali olemasolu tootmisosakonnas, siis selgus, et teatud materjaligruppide ostmine on ostutöötaja jaoks üsna ajakulukas, mis omakorda tähendab, et töötajal puudub võimalus tegeleda rohkem lõpptootele väärtust lisavate materjalide haldamisega. Samuti leidis autor, et probleemiks on aeglane info liikumine ning ABB-s kasutuses olevate tarnijate suur arv. Viimases peatükis esitas autor analüüsist tulenevad järeldused ning tõi välja väikese väärtusega materjalide ostuprotsessis esinevad kitsaskohad, mis autori arvamusel oleks vaja efektiivsemaks muuta. Seejärel koostas autor lähtudes teoreetilises osas esitatud hankestrateegiatest ning uuringu tulemustest ettepanekud, kuidas ostuprotsessi paremini korraldada ning hetkel protsessis esinevad kitsaskohad elimineerida. Ettepanekutest olulisemad olid järgmised: *hankemahtude konsolideerimine väiksemale tarnijate arvule; *tarnijate kaasamine ostuprotsessi välja arendamisse; *tarnija juhitud kaubavaru mudeli kasutuselevõtt erinevate materjaligruppide haldamiseks; *rakendada töösse koondostutellimuse alusel materjalide ostmine. Käesolevas töös uuritud väikese väärtusega materjalide ostuprotsessi analüüsi põhjal võib autori hinnangul kokkuvõtvalt järeldada, et hetkel kasutuses olev ostuprotsess küll toimib, kuid antud materjalide haldamise viis nõuab nii ostutöötajalt kui ka teistelt protsessi osapooltelt liialt palju ajakulu, mida saaks vähendada rakendades töösse autori poolt esitatud ettepanekud. Autor arvab, et diplomitöö kirjutamise käigus on jõutud püstitatud eesmärgini ning uurimuse käigus teostatud analüüs aitab paremini mõista vajalikkust viia sisse muudatusi väikese väärtusega materjalide ostuprotsessis. Autor peab oluliseks, et uurimuses esitatud ettepanekud töösse rakendatakse, kuna ABB Elektrimasinate tehas saaks tänu muudatuste sisseviimisele muuta ostutöötaja töö efektiivsemaks, vähendada materjalivarude haldamis- ja käsitlemiskulusid ning vähendada tootmisosakonda mõjutavate probleemide arvu.

Abstract [en]

Analysis and Improvement Possibilities for Purchasing Process of Low Value Materials in ABB AS Electrical Machines Factory The main field of activity for ABB AS Electrical Machines factory is manufacturing wind- and diesel generators, which can consist of more than 500 different materials. As there are only specific numbers of materials, which give the generator the majority of its value, there are also many materials, which are required for manufacturing, but have low value. Nevertheless, these materials are also essential because without them manufacturing would be impossible. As they form such a small part of generators costs, it is not efficient to spend much time handling these materials. As sometimes costs of handling low value materials can exceed the value of the material itself, it is essential for companies to pay attention and find the best strategy how to manage these materials. The objective of this graduation thesis is to analyse purchasing process of low value materials in ABB AS Electrical Machines Factory and to identify possibilities to make purchasing process more effective. In the theoretical part of the research, the author presented different procurement strategies, which can be implemented to handle the low value materials. Afterwards the author describes the current purchasing process of low value materials in ABB AS Electrical Machines Factory and points out all the advantages and disadvantages of current process. The author illustrates the current situation by showing the purchasing process graphically on flowcharts with three different suppliers. On the basis of the previous information, the author examined the amount of time spent on different actions with different suppliers and also carried out extended SWOT analysis. The results of analysis revealed that current purchasing process has high administration costs and the whole purchasing process is time-consuming. Based on the theoretical background and the conducted research the author of the thesis presented proposals which could be implemented in order to eliminate the drawbacks of current purchasing process. The most important of these are: *consolidation of procurement volumes into smaller number of suppliers; *integrating suppliers into developing purchasing process; * implementing vendor managed inventory with different material groups; *ordering materials with blanket-orders. The author believes that this thesis has proved how the current purchasing process of low value materials is not efficient and needs modifications. Therefore, it is necessary to implement those proposals which were submitted by the author. Implementing these proposals in ABB AS Electrical Machines Factory, the time spent on handling these materials could be reduced. Also, they would help cutting down the handling costs and decrease the number of different problems which could affect the production department.

Item Type: thesis
Advisor: Ain Tulvi
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Purchasing Management
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Reimo Rüütel
Date Deposited: 18 Jun 2015 05:49
Last Modified: 03 Sep 2019 05:58
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1068

Actions (login required)

View Item View Item