Tööjõu voolavuse kaardistamine Eesti logistikasektoris

Sepp, Tarmo (2015) Tööjõu voolavuse kaardistamine Eesti logistikasektoris. [thesis] [en] Mapping Employee Turnover in Estonian Logistics Sector.

[thumbnail of tarmosepp_diplomitoo_170515.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (566kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (397kB)

Abstract

Käesoleva diplomitöö teoreetilises raamistikus tõi töö autor välja, et tööjõu voolavuse üks otseseid põhjuseid on tööga rahulolu ja seda mõjutavad näitajad võib suures plaanis jaotada nelja kategooriasse. Nendeks on demograafilised näitajad, ametikohaga seotud näitajad, organisatsiooniga seotud näitajad ja isiklikud näitajad. Need tegurid üheskoos määravad, kas inimene sobib ametikohale või lahkub sellelt. Töö uurimusliku osa ettevalmistamisel võttis autor aluseks Eestis kehtivad logistikasektori kutsestandardid laotöötajatele ning veokorraldajatele. Käesoleva lõputöö hüpotees oli, et tööjõu voolavus Eesti logistikasektoris on probleem ja sellest lähtuvad peamised uurimisküsimused olid: missuguste oskuste ja isikuomadustega töötajad töötavad Eesti logistikasektoris; millised tegurid mõjutavad tööjõu voolavust Eesti logistikasektoris; millised on tööjõu voolavusega seotud probleemid ning millised on lahendused? Üldvalimisse kuulusid Eestis tegutsevad ettevõtted, mille põhitegevus on maanteetranspordi ja laoteenuse pakkumine. Autor koostas laotöötajatele ja veokorraldajatele küsimustikud, mis laotöötajate puhul olid paberil ning veokorraldajad vastasid küsimustele elektroonselt. Kõik küsimustikud olid anonüümsed ja neile vastas kokku 107 inimest. Logistikaettevõtete keskastmejuhtidega viis autor läbi seitse semi-struktueeritud intervjuud. Uuringus osalenud logistikaettevõtetes töötavad valdavalt erialase kvalifikatsiooni ja hariduseta töötajad, kuigi veokorraldajate seas on ka erialase haridusega inimesi. Ka uute töötajate värbamisel ei ole oluline nende erialane kvalifikatsioon, töötajad õpetatakse välja kohapeal ning olulisemad on muud oskused ja isikuomadused. Peamise värbamisviisina kasutatakse olemasolevate töötajate soovitusi. Oluline on aga see, et vastajad on oma töös kogenud, rohkem kui pool vastanutest olid töötanud ametipositsioonil enam kui kolm aastat. Hoolimata erialase väljaõppe puudumisest peetakse kutsestandardites sätestatud isikuomadusi, oskusi ja teadmisi olulisteks või väga olulisteks. Laotöötajad pidasid kõige olulisemateks isikuomadusteks ausust ning täpsust ja korrektsust, veokorraldajad samuti korrektsust ja täpsust, kuid ka iseseisvat otsustusvõimet. Oskustest ja teadmistest pidasid laotöötajad kõige olulisemaks oskust järgida eeskirju ja ohutusnõudeid ning kaupade paigutamise põhimõtete jälgimine, veokorraldajad aga oskust tööprobleeme iseseisvalt lahendada ning eesti keele väljendusoskust. Laojuhid ja veokorraldajate juhid hindasid üldjoontes kõige olulisemaks samu omadusi. Tööjõu voolavus Eesti logistikasektoris ei ole nii suur probleem, kui autor esialgu hindas. Seda kinnitavad lisaks intervjueeritavatele ka statistikaameti andmed. Siiski on see näit, mida tööandjad peavad silmas pidama, sest see võib tulevikus probleemiks osutuda. Üks märk sellest on, et üle poolte kõigist küsitletud töötajatest on viimasel kahel aastal on töökohta vahetanud või on mõelnud lähiajal töökohta vahetada. Lisaks hoiab tööjõu voolavuse määra madalal erinevat tüüpi töölepingute kasutamine – hooajaliste tööde tarbeks võetakse tööle tähjtajalise töölepinguga töötajad või renditööjõud, kuid osapooled tunnistavad, et see toob kaasa endaga kvaliteediprobleemid. Peamiste töölt lahkumise põhjustena tuuakse ülekaalukalt mõlemas töötajate grupis välja töötasu, suhteid kolleegide ja otsese juhiga, teistest vähem oluliseks peavad laotöötajad töökoha säilimist ja veokorraldajad tööstressi. Tööandjad hindavad töölt lahkumise põhjuseid õigesti – ka nemad toovad peamise põhjusena välja töötasu, kuid peavad omavahelisi suhteid töötajatest veidi vähemolulisteks. Tööandjad möönavad, et töötajate vahetumine toob kaasa kvaliteediprobleeme ning seetõttu püütakse hooajalisi lepinguid kasutada vähem ning motiveerida olemasolevaid töötajaid. Selleks kasutatakse mentorlussüsteeme ning lisatasude maksmist ja ettevõtetes, kus selliseid süsteeme veel ei ole, tegeletakse nende arendamisega. Diplomitöö autori hinnangul peavad tööandjad jälgima nii oma töötasustamise süsteemi kui ka seda, kuidas kasvatada tööga rahulolu, et inimesed ei mõtleks töölt lahkumisele. Käesoleva lõputöö autori hinnangul vääriks edasist uurimist see, kas erialase kvalifikatsioonita tööjõud võib tekitada organisatsioonidele kulutusi, mida saaks vältida. Lisaks sellele on autori hinnangul huvitav uurimisvaldkond ka see, mil määral mõjutab ajutise tööjõu kasutamine teenuse kvaliteeti ja organisatsioonide efektiivset toimimist.

Abstract [en]

In the theoretical part of this diploma work the author pointed out that the factors influencing the employee turnover can be divided into four main categories: demographic characteristics, indicators related to the position, indicators related to organization and personal indicators. These factors in combination determine whether the person leaves or continues in the position. The author prepared a practical study based on the professional standards in the logistics sector for warehouse workers and freight forwarders. The hypothesis of this paper was that the employee turnover in Estonian logistics sector is a problem and the main research questions of this thesis were the following: What skills and characteristics do the people working in Estonian logistics sector have? What factors influence the employee turnover in Estonian logistics sector? What are the problems related to the employee turnover and what are the solutions? The general sample of the thesis comprised the companies operating in Estonia and whose main activity is providing road transport services and warehouse services. The questionnaires were prepared for warehouse workers (questionnaires were distributed at the warehouses and terminals) and freight forwarders (answered the questions online). All questionnaires were anonymous and altogether 107 people filled the questionnaire. The author prepared semi-structured interviews and conducted seven interviews with the companies’ middle-level managers. Employees of the companies that were part of this study, have mostly no professional education or qualification. Only few freight forwarders replied that they have professional education for their job. Also, when recruiting new workers, their professional education is not considered important; the workers are trained on the spot and personal skills and characteristics are considered more important. The main recruitment way is to use the recommendations from the existing staff. More than half of the employees who answered the questionnaire have experience in the sector have worked in the field for more than three years. Despite the lack of professional training, the personal qualities, skills and knowledge that are pointed out in professional standards are considered important or very important. Warehouse workers considered the most important personal qualities honesty and accuracy. Freight forwarders considered very important accuracy and correctness, but also independent decision-making ability. Out of skills and knowledge, the warehouse workers said that the most important are to follow safety rules and the ability to handle goods. Freight forwarders marked that most important skills were the abilities to solve work problems independently and to express themselves in Estonian. Warehouse and freight forwarding managers pointed out same characteristics. Employee turnover in Estonian logistics sector is not as problematic as the author initially thought. This is also confirmed both by the interviewees and the statistics produced by the Statistical Office. However, this is an indicator that the employers should consider because this may become a problem in the future. One sign of this is that over half of the respondents have changed workplaces within the last two years or have thought about changing the workplace in near term. Also, the use of different types of employment contract keeps the employee turnover rate low – employees with a fixed-term contract or agency workers are hired for seasonal work; however, the parties admit that this results in quality problems. Both employer groups underlined as the main reasons for leaving the position the salary, relations with colleagues and immediate superior; the warehouse workers consider less important reasons to be the employment security and the freight forwarders work stress. The employers understand the reasons for resignation correctly – they also highlight the salary as being the main reason, however, they consider the relations less important than the employees do. The employers admit that discontinuity of staff brings along quality problems and therefore, they try to use less seasonal contracts and motivate the existing employees. For that, mentoring systems and additional remuneration are applied, and in the companies where these systems do not exist, the systems are being developed. According to the author of this diploma work, the employers should follow both the remuneration system and the way to increase the job satisfaction, so people would not think about leaving the job. According to the author of this diploma work, the aspect whether the fact that the employees in the logistics sector are mostly without a professional qualification may cause costs to the organization deserves to be studied further. In addition, it would also be interesting to study the extent to which the service quality and effective functioning of organisations would be affected by the use of temporary employees.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Subjects: Working Life > Business Fundamentals
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Tarmo Sepp
Date Deposited: 18 Jun 2015 05:46
Last Modified: 03 Sep 2019 05:59
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1067

Actions (login required)

View Item View Item