Tootmisettevõtte varude täpsust mõjutavad tegurid ettevõtte Hilding Anders Baltic AS näitel

Kilumets, Kaija (2015) Tootmisettevõtte varude täpsust mõjutavad tegurid ettevõtte Hilding Anders Baltic AS näitel. [thesis] [en] Manufacturer Company's Inventory Accuracy Affecting Factors based on Hilding Anders Baltic PLC.

[thumbnail of Lõputöö_K_Kilumets_2015.pdf.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (411kB)

Abstract

Enamus ettevõtteid, kuid kindlasti kõik tootmisettevõtted soovivad saavutada kõrget varude täpsust. Ka madratsite ja madratsikatetele tootmisele spetsialiseerunud ettevõttes Hilding Anders Baltic AS peetakse oluliseks varude täpsust. Varude täpsus aitab tagada tootmisettevõttes sujuva tootmisprotsessi, kus ei toimu seisakuid ootamatute varude puudujäägi tõttu. Samuti aitab varude täpsus tagada sujuva kaupade väljastamise protsessi, kus ei teki olukorda, et toodet ei ole hoiukohal, kuid arvestuslikult tarkvarasüsteemis näitab, ja toode jääb selletõttu kliendile õigel ajal tarnimata. Kiirus ja kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamine on aga iga ettevõtte üheks oluliseks konkurentsieeliseks. Käesoleva lõputöö autor keskendus varude täpsust mõjutavate tegurite järgimissüsteemi parandamisele ettevõtte Hilding Anders Baltic AS näitel. Ehkki töö põhineb Hilding Anders Baltic AS andmetel, võib varude täpsust mõjutavate tegurite järgimise süsteemi kasutada ka teistes tootmisega tegelevates ettevõtetes. Antud lõputöö autorit ajendas keskenduma varude täpsust mõjutavate tegurite järgimissüsteemi parandamisele asjaolu, et Hilding Anders Baltic AS inventuurid on näidanud, et laovarude kogustel tarkvarasüsteemis ja tegelikel kogustel laos on märkimisväärsed erinevused. Nagu ka David P. Piasecki oma soovitustes kirjutas, tuleks enne uute tehnoloogiliste lahenduste kasutusele võttu vaadata üle kuidas tema poolt kirjapandud põhitõdesid ettevõttes järgitakse. Muutes vajadusel olukorda tema ettepanekutele toetudes, lubas Piasecki varude täpsuse paranemist. Käesoleva lõputöö teooria osas tõi autor välja milliseid probleeme ja millest tingituna võib tootmisettevõttes ette tulla. Kaheks peamiseks põhjuseks peetakse töötajate teadmiste puudumist (tehtava töö protseduuridest) ja vähest keskendumisvõimet. Teooria osa kõige olulisemaks peatükiks oli „Põhitõed saavutamaks parem varude täpsus“, kus oli välja toodud eelmises lõigus mainitud autori David P. Piasecki põhitõed. Täpsemalt 11 etappi ja nende etappide sisuline osa. Veel oli teooria osas tutvustatud ettevõtet AS Hilding Anders Baltic ja käesoleva lõputööga seonduvalt ka ettevõtte tootmist, ladu ja materjalide ning toodete liikumist. Antud lõputöö teises osas tõi autor välja uurimuse metoodika ja kirjeldas uurimuse etapid. Täpsemalt oli kirjeldatud, kuidas autor viis läbi tema poolt väljavalitud andmekogumismeetodid, mida need endast kujutasid, mis olid nende eelised ja puudused. Andmekogumismeetoditeks oli statistiline andmeanalüüs, avatud ja varjatud vaatlused ning struktureeritud intervjuu. Autor seletas lahti ka kuidas ja mille põhjal nimetatud uurimusmeetodid läbi viis ja kuidas moodustus valim. Käesoleva lõputöö kolmas osa sisaldas uurimusandmete analüüsi ja sünteesi. Töö esimesteks algandmeteks olid 2014. aasta aprillis ja oktoobris toimunud inventuuride tulemused, millede andmetele toetudes leidis autor ettevõttes kõige problemaatilisema ala tooraine tsoonis, tootmise tsoonis ja valmistoodangu tsoonis. Kõige problemaatilisemateks aladeks kujunesid alad, kus erinevused füüsiliselt laos ja arvestuslikult tarkvarasüsteemis olevatel kogustel olid rahalises väärtuses kõige suuremad. Nendel aladel viis autor läbi avatud ja varjatud vaatlused, kus vaatles ametikohti, mis puutuvad kokku varude koguste muutmisega füüsiliselt või arvestuslikult tarkvarasüsteemis. Kuigi vaatlused olid läbi viidud ainult kõige problemaatilisematel aladel, aitavad saadud uurimuse tulemused ja järeldused parandada varude täpsust ka tehase teistel aladel. Vaatlustabelite algandmeteks, ehk teisteks algandmeteks olid ettevõtte protseduuride kirjeldused - standardoperatsioonide protseduurid ja tööjuhendid, mille järgi peavad töötajad tööd tegema. Nendest filtreeris autor vaatlustabelite jaoks välja info, mis oli seotud varude koguseliste muutmistega tarkvarasüsteemis või füüsiliselt. Kolmandaks algallikaks oli juba mainitud David P. Piasecki poolt kirjapandud põhitõed, millede andmetele toetudes koostas autor struktureeritud intervjuud, mille viis läbi tootmis- ja logistikajuhiga. Autor viis need läbi eesmärgiga saada teada, kuidas järgitakse ettevõttes varude täpsust mõjutavaid tegureid. Uurimuse käigus leitud andmete analüüsimise ja tõlgendamise järel tegi autor tulemustest järeldused ja ettepanekud. Töö empiirilises osas läbi viidud analüüs näitas, et varude täpsust mõjutavate tegurite järgimissüsteem ettevõttes Hilding Anders Baltic AS vajab parandamist. Inventuuride tulemused olid selle esimeseks tõestuseks. Vaadates vaatlustabeleid, milledes oli rõhutatud erinevused kirjapandud protseduuride ja autori poolt läbi viidud varjatud ning avatud vaatluste käigus selgunu vahel, oli näha, et erinevusi oli palju. Tootmisjuhi ja logistikajuhiga läbi viidud struktureeritud intervjuude eesmärk oli saada ülevaadet selle kohta, kuidas ettevõttes Hilding Anders Baltic AS järgitakse 11 põhitõde. Olukorda aitasid mõista ka ettevõtte spetsialistidega läbi viidud avatud intervjuud, mis andsid autorile lisainfot ka spetsialisti vaatenurgast. Kõikide intervjuude tulemused koos vaatlustega andsid autorile ülevaate, kuidas ettevõttes Hilding Anders Baltic AS järgitakse 11 põhitõde ja autor tegi nendest järeldused ning ettepanekud olukorra parandamiseks. Autori peamised ettepanekud olid seotud kuue põhietapiga. Nendeks olid vaadata üle ja ajakohastada protseduuride kirjeldused, kontrollida regulaarselt töötajate teadmisi protseduuride täitmisest, jälgida kuidas protseduure täidetakse ja kuidas need toimivad, koolitada laotöötajaid tööjuhendit kasutades, alustada tsükliliste inventuuridega ja panna paika protsesside ja protseduuride regulaarse ümberhindamise süsteem. Ettevõte Hilding Anders Baltic AS saab oluliselt parandada oma varude täpsust kui viib sisse autori poolt pakutud ettepanekud. Lisaks sellele tuleb aluseks võtta ka korduvalt nimetatud 11 põhitõde, millele toetudes varude täpsust mõjutavate tegurite järgimise süsteemi saab parandada.

Abstract [en]

Manufacturer Company's Inventory Accuracy Affecting Factors based on Hilding Anders Baltic PLC. The company Hilding Anders Baltic PLC is engaged in the manufacturing of mattresses and mattress covers in Estonia. For the smooth dispense of production it is important that materials and products inventories are accurate. Two stocktaking results showed that inventories in PLC Hilding Ander Baltic are inaccurate. In general, when it comes to improving the accuracy of the inventory, then people usually start from technology. People explore what resources need to be replaced or purchased. In this thesis the author used a different approach, since the company does not want to make any additional investments to remedy the situation, and happy to find cheaper solutions to improve the situation. The author of the study designates that the problem of this study is that the factors affecting and improving the accuracy of the inventory are not followed properly in the Hilding Anders Baltic PLC. There are many factors that affect the accuracy of the inventory and the author points out the number of steps that by the following can help to reduce inventory difference. The thesis aims to improve the observance system of the factors affecting and improving the accuracy of the inventory in the enterprise. Author sets such a goal because additionally to the conventional drawbacks due to human factors, errors may also result of insufficient implementation of other activities related to the inventory accuracy. First initial data of the thesis work were results of inventories that took place in April and October in 2014. Based on these data the author found three most problematical areas - one in raw-material zone, one in production zone and one finished goods zone. The most problematical areas are areas where the difference (in monetary value) between physical quantities on the storage space and quantities in software system is biggest. In these areas author observed workers who can change the quantity of inventory physically or in the software system. Though observations were held only in the most problematical areas the results and findings can improve inventory accuracy also in other areas of the company. Initial data in the observation tables, i.e. the second initial data, were the company's descriptions of procedures - standard operational procedures and work instructions, according to which workers must work. Of those author filtered the information for the observation tables which is related to the quantitative stock changes in the system software or physically. Third data source was David P. Piasecki and his main stages. The data of those basics was used by the author on the structured interview, which was conducted by the Head of Production and Head of Logistics. Interviews were conducted to find out how the company follows the factors affecting the accuracy of the inventory. After the data was analyzed the author made conclusions and proposals. The analysis carried out in the empirical part of the thesis showed that the compliance system of factors affecting the accuracy of inventory the company Hilding Anders Baltic PLC needs to be improved. The results of the inventories are the first proof of that. Then, looking the observation tables, where the differences between company`s written procedure rules and information revealed during concealed and open surveys conducted by the author are highlighted in bold letters, we can see that there are many differences. The objective of the structured interviews conducted with the Head of Production and Head of Logistics was to obtain an overview of how the company Hilding Anders Baltic AS follow the 11 main stages. To get better understanding of the situation author had also interviews with several specialists in the company, who gave information from their point of view. The results of all interviews and observations gave overview about how are followed 11 main stages in PLC Hilding Anders Baltic. Author made her conclusions and suggestions how to improve the situation. Main suggestions were connected with six main stages. First need to review and update the procedure documentations and then begin to test employee`s knowledge about documented procedures. It is important to start observing how procedures are carried out and through this get information that needs to be improved in documents. Warehouse workers should be trained using working instructions. Fifth suggestion is to start with cycle counting that gives better overview of inventory. Sixth suggestion that author made, was to revaluate regularly processes and procedures. The author of present thesis focused on improving the observance system of the factors affecting and improving the accuracy of the inventory in the enterprise. Though the thesis bases on the data of Hilding Anders Baltic PLC, it is possible to use observance system of the inventory accuracy affecting factors successfully in other production companies. If PLC Hilding Anders Baltic implements all the suggestions made by the author then it is possible to achieve better inventory accuracy.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Inventory Managment
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Kaija Kilumets
Date Deposited: 18 Jun 2015 05:41
Last Modified: 22 Apr 2016 09:21
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1039

Actions (login required)

View Item View Item