Tallinn- Tartu- Võru- Luhmaa km 198,025- 201,1 tee- ehituskorralduse projekt

Kivimaa, Kristjan (2015) Tallinn- Tartu- Võru- Luhmaa km 198,025- 201,1 tee- ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Tallinn- Tartu- Võru- Luhmaa km 198,025- 201,1 road construction project.

[thumbnail of 12.05.2015_Kivimaa_lõputöö_muudetud tabelid.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of Lisad.docx] HTML - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (618kB)
[thumbnail of retsensioon] PDF (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (760kB)

Abstract

Käesolevas lõputöös on koostatud põhitee nr 2 Tallinn- Tartu- Võru- Luhamaa km 198,025- 201,1 ja tugimaantee nr 46 Tatra- Otepää- Sangaste km 0,0- 0,12 ehitustööde korraldamise projekt. Analüüsitud on teetööde korraldust, vajaminevat masinaparki ja inimressursse. Täpsemalt on analüüsitud tehnilisest projektist kogutud andemeid ja mahtusid. Töökorraldusprojekt on abiks tööde planeerimisel, ehituseelarve koostamisel ja tööde läbiviimisel, võimaldades muuta kogu ehitusprotsess efektiivsemaks ja kasumlikumaks. Lõputöö esimeses peatükis on kajastatud teelõigu hetkeolukorda ja prognoositavat liiklussagedust aastani 2035. Välja on toodud tee tehnilised parameetrid, mille alusel on võimalik määrata katendite parameetrid. Teises peatükis on välja toodud tehtavate tööetappide kirjeldused ja kasutatavad tehnoloogiad. Käsitletakse objekti ettevalmistustöid, kavandatavaid mullatöid, veeviimarite- ja katendite ehitust, bussipeatuste ning jalgteede lahendusi ja liikluskorraldusvahendite paigaldust. Kolmandas peatükis on analüüsitud etappide kaupa töömahtusid, mille alusel saab määrata tööks kuluva aja. Neljandas peatükis on arvutatud tööks kuluv aeg, inimressursid ja mehhanismide arv tulenevalt kolmandas peatükis välja toodud mahtudele. Koostatud on kalendergraafik (Lisa 2) koos inimressursidega, lisaks eraldi välja toodud tehtavad tööd etappide kaupa, mehhanismide vajadus vastavalt tööde iseloomu ning mahtusid silma pidades. Kalendergraafikus on välja toodud erinevad tööetapid õiges järjekorras, arvestades, et osadel lõikudes jääb tee avatuks liiklusele. Graafiku koostamisel on arvesse võetud seda, et iga järgneva tööetapi tegemiseks ei pea olema eelnev tööetapp lõpetatud, vaid teatud töid saab teha paralleelselt. Tööde alguskuupäev paika pandud orienteeruvalt ja prognoositav töödeks kuluv aeg on 87 tööpäeva. Arvestatud ei ole võimalike ilmastiku või materjalide tarnimisega ette tulevate probleemidega.

Abstract [en]

In current thesis the author has composed a project for planning the construction works for main road nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 198,025-201,1 and basic road nr 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 0,0-0,12. The organization of road works, required machinery and human resources have been analyzed. Advanced analysis has been conducted about the data and volumes collected from the technical project. The project for planning the construction works helps in planning the works, composing the construction budget and conducting the works, enabling to turn the whole construction process more effective and rentable. In the first chapter of current thesis the current condition and predicted traffic volume until the year 2035 of the analyzed road segment are reflected. The technical parameters of the road have been pointed out, on the basis of which the parameters of pavements can be determined. In the second chapter the descriptions of work stages and applicable technology have been pointed out. The preparatory works of the object, planned earthworks, construction of water drainage and pavements, solutions for bus stops and walkways, and installation of traffic control devices are dealt with. In the third chapter the work volumes have been analyzed by work stages, on the basis of which the time required for works can be determined. In the chapter 4 the time, human resources, and number of machinery required for works have been calculated according to the volumes pointed out in chapter 3. Calendar schedule (Appendix 2) with human resources has been drafted, and in addition the works by stages and demand for machinery according to the nature of works and volumes have been pointed out in particular. In the calendar schedule different work stages have been pointed out in correct order, taking into account that in some segments the road will remain open to traffic. When drafting the schedule it has been taken into account that for performing every next work stage the previous work stage does not have to be finished, but some works can be done parallelly. Starting date of the works has been set approximately and the prognosed time required for the works is 87 working days. Possible problems caused by weather or material supply have not been considered.

Item Type: thesis
Advisor: Meelis Toome
Subjects: Construction > Road Construction > Road Building
Construction > Road Construction > Road Design
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Kristjan Kivimaa
Date Deposited: 09 Jun 2015 13:05
Last Modified: 03 Sep 2019 09:05
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1029

Actions (login required)

View Item View Item