AS EVR Cargo vagunidispetšeri tööprotsesside parendus vagunidispetšermooduli abil

Õun, Margus (2015) AS EVR Cargo vagunidispetšeri tööprotsesside parendus vagunidispetšermooduli abil. [thesis] [en] Improvement of the EVR Cargo wagon dispatch workflow through the wagon dispatch module.

[thumbnail of TTK Lõputöö M.ÕUN.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Lisad.zip] Archive (ZIP) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (419kB)

Abstract

Lõputöö koostamise käigus uuris autor AS EVR Cargo vagunidispetšeri tööprotsesside parendamise võimalust, kasutades vagunidispetšermoodulit. Käesoleva töö autori esmaseks eesmärgiks oli vagunidispetšeri tööprotsessid ja töökäik lahti kirjutada ning välja tuua tööprotsessides esinevad puudujäägid ja probleemid. Eesmärgi täitmiseks on autor lõputöös kirjeldanud põhjalikult kõiki dispetšeri tööks kasutatavaid aruandeid ja nende koostamiseks rakendatavaid töömeetodeid 2015. a esimeses pooles. Autor tõstis esile tähelepanuväärsed puudujäägid kõnealuste tööprotsesside teostamise osas ja tõi välja endapoolsed parendusettepanekud aruannete koostamisprotsessis. Majanduslikes näitajates on autor välja toonud mõõtmistulemused tööprotsesside teostamisel ja projekti hinnangulise maksumuse. Aruannete usaldusväärsuse tõstmiseks tuleb üle minna andmete automaatsele töötlemisele ja koondamisele. Lahendus seisneb peaasjalikult dispetšeri tööprotsesside automatiseerimises. Järelikult kaob ära vajadus andmete mahukaks töötlemiseks ja tööprotsesside teostamise ajaline kulu on minimaalne. Seejuures puudub ka inimliku eksimise faktor tööprotsessis. Vagunidispetšermooduli eelised tööprotsesside automatiseerimisel: • VDM võimaldab siduda vagunitellimused konkreetsete vagunitega; • andmed on alati usaldusväärsed, aktuaalsed ja nendest saab teha kiirelt koondülevaate; • edaspidi saab dispetšer, kasutades VDMi, ülevaate kõikidest saabuvatest üldpargi vagunitest koheselt – ühe nupu vajutusega; • vagunite ringlusajad fikseeritakse automaatselt; • VDM suudab tuvastada operatiivselt ka kõik võõraste administratsioonide üldpargi vagunid, mis on remonti või remondiootele sattunud; • VDMi keskkond lubab jaamatöötajatel valida töökäsu keelt – eesti, vene või inglise; • kuna keskkond on elektrooniline, puudub edaspidi vajadus aruannete välja printimiseks – vähendades seega ka ettevõtte paberi ressursside kulu; • jaamatöötajatel on võimalus VDMi abil kindlaks teha õigete parameetritega vagun, mis sobib kliendi vagunitellimuse kindlustamiseks; • jaamatöötajad saavad VDMi abil näha koondülevaadet klientide vagunitellimustest, seni omas sellist ülevaadet ainult dispetšer; • info liikumine on väga kiire ja ligipääs andmetele on jooksev (puudub puhveraeg aruannete koostamisel); • vagunite reguleerimisülesande töökäsud saadetakse edaspidi ainult nendele jaamadele, mille piirkonnas vastav töökäsk kehtib; • vagunite reguleerimisülesanne on varasemast täpsem, sidudes kõik tellimused vastavate vaguninumbritega; • interaktiivne keskkond võimaldab dispetšeril saada jaamatöötajatelt tagasisidet vagunite laadimiseks etteandmisest, tellimuste täitmisest ja vagunite ümberpaigutamisest jaamateedel; • VDM arvutab automaatselt välja, milliste ettevõtete jaamateedel on majanduslikult rentaablim vaguneid seismiseks paigutada. Vagunidispetšermooduli projekti edukaks rakendamiseks on vaja läbi töötada kõik arendamise etapid (diagnostika-, analüüs-, disain-, arendus-, juurutus- ja käivitusfaas) ning seejärel saab teha resolutsiooni vagunidispetšermooduli täielikuks kasutusele võtmiseks. Nii lõputöö autori kui ka AS EVR Cargo rongitöö- ja IT osakonna töötajate arvates väärib selline idee teostust ja oleks reaalses töökorralduses ka rakendatav.

Abstract [en]

During the preparation of thesis, the author examined possibilities for improving work flow of Ltd. AS EVR Cargo’s wagon dispatch through wagon dispatch module. The primary objective of the current thesis was to describe wagon dispatch work processes and workflow along with highlighting the problems and shortcomings of the work processes. To fulfill the objective of the thesis, the author has described thoroughly all the reports used in dispatchers work and the working methods used for compiling reports in the first half of 2015. The author has pointed out significant weaknesses regarding to implementation of these processes and proposed improvements of his side regarding the processes for creating reports. In order to improve the reliability of data, it is necessary to switch over to automatic data processing and assembling. The solution lies essentially in the automation of dispatcher work processes. Consequently, the need for extensive data processing will disappear and the time cost of executing work processes will be minimal. In doing so, there is no human factor errors in the work process. The advantages of work process automation through wagon dispatch module: • module allows you to link wagon orders to specific wagons; • the data is always reliable, valid and can be turned quickly into consolidated review; • hereinafter, the wagon dispatch module will provide an overview for dispatcher, of all incoming common stock wagons instantly – with a single push of a button; • circulations times of wagons are fixed automatically; • wagon dispatch module will be able to promptly identify all common stock wagons from foreign administrations, which are involved in the repairing process or are being held on maintenance; • wagon dispatch module environment allows employees to choose the language of work orders – accordingly Estonian, Russian or English; • because the environment is electronic, there is no longer a need to print out the reports – thus reducing the company’s consumption of paper resources; • railway station employees, using wagon dispatch module, have the possibility to determine the correct parameters of a wagon, which fit for securing the customers wagon order; • railway station employees, using wagon dispatch module, can see the comprehensive overview of customers’ wagon orders, so far, such an overview was owned only by the wagon dispatch; • informational movement is extremely fast and access to data is based on an ongoing basis (no buffering time for compiling reports); • work orders of the wagons regulating task, will only continue to be sent only for those stations, for which the corresponding work order applies; • the wagons regulating task is more precise than before, linking all the customer wagon orders with corresponding wagon numbers; • interactive environment allows the dispatcher to get feedback from railway station employees, on wagons provided to customers for loading, fulfillment of orders and the relocation of wagons on railway station roads; • wagon dispatch module automatically calculates, which companies have the economically most cost-effective railway roads for placing wagons to stand. For the successful implementation of the wagon dispatch module project it is required to work through all the stages of development (diagnostics-, analysis-, design-, development-, rooting-, and start-up phase) and then the resolution for full deployment of wagon dispatch module can be made. The author of the current thesis, as well as Ltd. AS EVR Cargo’s train work- and IT department staff feel that such and idea is worthy of execution and it would be applicable in real a real workflow.

Item Type: thesis
Advisor: Kuusk Martin
Subjects: Transport > Rail Transport > Railway Engineering > Rolling Stock
Divisions: Institute of Logistics > Railway Engineering
Depositing User: Margus �un
Date Deposited: 17 Jun 2015 08:07
Last Modified: 22 Apr 2016 09:20
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1015

Actions (login required)

View Item View Item