TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Tervisevõimlemise vajaduse uuring masinõmblejate näitel

Rautam, Jane-Liis (2018) Tervisevõimlemise vajaduse uuring masinõmblejate näitel. [thesis] [en] Study of Health Gymnastic Necessity Among Sewing Machine Operators.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (801kB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (90kB)

Abstract

lõputööga uuriti tervisevõimlemise vajadust Eesti rõivatööstuse töötajate seas, mille tulemuste põhjal selgub, kas loodaval ettevõttel oleks kohalikul turul potentsiaali tegutsemiseks. Eesmärgi saavutamiseks teostati kaks anonüümset ankeetküsitlust nii rõivatööstuse töötajate kui ka firmajuhtide seas. Töötajate seas läbi viidud uuringus osales 201 töötajat kolmest erinevast rõivatootmise ettevõttest, Protex Balti AS, Nurme Production OÜ ning AGN OÜ. Osalejate seast oli 196 naissoost ning 5 meessoost osalejat. Kõik uuringus osalenud töötajad on seotud toote valmimisprotsessiga. Küsitluses osalenud töötajad jagunevad 8 eri ameti vahele, millest masinõmblejaid osales 75,12%, millega saab välja selgitada istuva töölaadiga töötajate töötervishoiu probleemid. Esindatud ametid olid: õmbleja, juurdelõikaja, triikija, pakkija, kontrollija, komplekteerija ning ühtlasi osales uuringus ka üks meister ning kaks töödejuhatajat. Selleks, et loodava ettevõtte füsioterapeut saaks koostada töötajate jaoks võimalikult täpse kava, on oluline teada, missugused piirkonnad on töö iseloomust tingituna kõige probleemsemad. Selleks oli 14. küsimuse juures võimalik osalejatel märkida inimese keha kujutavale joonisele enda probleemsed piirkonnad. Välja toodi 16 erinevat piirkonda. Kolm kõige problemaatilisemat piirkonda on kael, õlad ning alaselg. Eelnimetatud piirkonnad põhjustavad probleeme peamiselt töötajate istuvast sundasendist. Istuva tööga töötajatel on tööasend ettepoole kaldu ning kurnav keha tugilihastele. Rõivatööstuse töötajatele mõeldud viimase küsimusega uuris töö autor, kas uuringus osalejad oleksid nõus osalema sellises programmis, kus tuleb professionaalne füsioterapeut ning viib läbi võimlemisseansi. Vastustest selgus, et 148 uuringus osalenud töötajat, vastavalt 63,73%, võtaksid võimlemispausist osa. Ettevõtjate seas läbi viidud küsitlusega soovis töö autor teada saada, milline on ettevõtjate poolne huvi loodava ettevõtte suhtes. Uuring viidi läbi Google Forms keskkonnas, kus ettevõtjad said anonüümselt osa võtta 23 küsimusega uuringus. Küsitlust jagati personaalsete e-kirjade ning Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu infolehe kaudu. Hoolimata erinevatest jagamise meetoditest osales uuringus 7 ettevõtjat, kuid ka nendelt saadud tulemuste põhjal saab järeldusi teha. Uuringu käigus selgus, et osalenud ettevõtted kasutavad oma töötajate motiveerimiseks ning töötervishoiu edendamiseks mitmeid meetodeid. Mitmes ettevõttes võimaldatakse töötajatele kompensatsiooni spordiklubide erinevate teenuste kasutamisel, seal hulgas ka massaaži. Ühtlasi osales uuringus 2 ettevõtet, kes võimaldavad enda töötajatele osalemise rahvaspordiüritustel ning üks nendest kingib sellisel juhul enda töötajatele ka spordisärgi. Ettevõtjate jaoks loodud viimane küsimus uuris sarnaselt töötajatele mõeldud uuringus oleva viimase küsimusega, kas ettevõtjad oleksid huvitatud koostööks loodava ettevõttega. Selgus, et 4 osalejat oleks selleks valmis. Üks osaleja vastas ei ning kaks uuringust osa võtnud ettevõtjat jätsid esitatud küsimusele vastamata. Arvestades teoorias välja toodud mikroettevõtete suurt kasvu ning suurte rõivatööstuse firmade vähenemist, tuleks loodava ettevõtte sihtgruppi laiendada ka teistesse tööstusharudesse (1.1.). Liigutuste ja asendite poolest sarnanevad rõivatööstusele elektroonika-, põllumajandus- ja toiduainetetööstus. Laiendades loodava ettevõtte sihtgruppi, on võimalik jõuda rohkemate inimesteni ning aidata parandada nende töömotivatsiooni ja tervist. Pakkudes teenust mitmetele erinevatele tööstusharudele, suureneb ettevõttel võimalus saavutada edu.

Abstract [en]

The aim of this thesis is to study the necessity of health gymnastics among Estonian clothing industry workers. The results of the study indicate whether there would be potential in the local market for the new service. To fulfil the purpose of the thesis two anonymous questionnaires were conducted among both the workers and business owners of clothing industry. In the questionnaire conducted between the workers, 201 different employees participated from three companies: Protex Balti AS, Nurme Productions OÜ and AGN OÜ. 196 of the participants were females and 5 were males. All of the participants are from 8 different professions who are involved with the products manufacturing process. The health gymnastics program will be made by a physiotherapist. In order to make a program specially made for sewing machine workers, the physiotherapist needs to know which body parts are most negatively influenced by the work specifics and environment. In order to find out the problematic areas of the workers, which are caused by the work, there was a question in the employee’s questionnaire that asked them to mark all of their problematic body parts on a drawing of a human. 16 different body parts were identified, among which three of the most problematic areas were the neck area, shoulders and the lower back. All three areas cause pain primarily because the job requires for the workers to sit. The sitting nature of the job means that workers are constantly leaning forward from their chair and that which in turn is tiring to their core muscles. With the last question in the workers questionnaire, the author of the thesis wanted to find out whether the participants would be interested in participating in the program, where a professional physiotherapist would carry out a health gymnastic session. From the answers 148 of the participants which makes a total of 63.73%, would agree to participate in the gymnastics session. With the questionnaire conducted amongst entrepreneurs the author of the thesis sought to get an understanding if there would be the any interest among them for the health gymnastics service. The questionnaire was done online in the survey application Google Forms, where the entrepreneurs were able to answer anonymously to 23 questions. The survey form was shared via personal emails and also through the Estonian Clothing and Textile Associations info page. Even with different sharing methods only 7 entrepreneurs participated in the questionnaire, but it is possible to make conclusions from their answers. The results showed that companies use several different methods to keep their employees motivated and healthy. Several companies compensate sport club services to their employees, including massage. Two of the participated companies also make it possible for their employees to take part in different public sports events and one of them also gives their employees a sporting shirt for these events. The survey conducted amongst the entrepreneurs had similarly to the workers questionnaire a last question which asked whether the entrepreneurs would be interested in the health gymnastics service. From the results 4 companies would be open to using this service. One participant said no and two left the question unanswered. The theory part of this thesis points out that the number of micro companies is growing and the number of big clothing manufacturing companies is in decline. According to this the target group of the company that is going to offer the health gymnastics service should also include other manufacturing industries. Based on the movements and body positions in clothing manufacturing similar industries to it are electronics, agriculture and food industries. By enlarging the companies target audience it is possible to reach more people and help better their health and working motivation. This also increases the possibilities of the company to be successful.

Item Type: thesis
Advisor: Ada Traumann
Subjects: Working Life > Labor Law & Occupational Health and Safety
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Jane-Liis Rautam
Date Deposited: 06 Jun 2018 10:31
Last Modified: 27 Aug 2019 07:14
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/4057

Actions (login required)

View Item View Item