TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Sisemise turunduse, heaoluprogrammide ja motivatsioonisüsteemide mõju töötajate rahulolule, lojaalsusele ja motivatsioonile

Fatal, Gerda (2018) Sisemise turunduse, heaoluprogrammide ja motivatsioonisüsteemide mõju töötajate rahulolule, lojaalsusele ja motivatsioonile. [thesis] [en] Impact of Internal Marketing, Welfare Programs and Motivation Systems on Employee Satisfaction, Loyalty and Motivation.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Firma edukaks toimimiseks on ettevõttel tarvis rahulolevaid ja motiveeritud töötajaid. Enamasti ei ole tööandjad teadlikud sellest, mis töötajat motiveerib ja mis rahulolu pakub. Selle lahendamiseks on kõige parem viia ettevõttes läbi töötajate rahulolu uuringuid, kus töötajad saavad ise rääkida, mis neid motiveeriks või mis on firmas hetkel puudulik. Rahulolu uuring on anonüümne, et töötaja saaks kartmata tagajärgi rääkida hingelt ära, mis häirib ja samas mis on ka hästi. Rahulolu uuringu tulemused annavad juhtidele tööriistad, millega arendada ettevõtte edukat toimimist. Inimeste motiveerimise teemasid on läbi aegade uuritud erinevate teadlaste poolt. Käesoleva töö autor arutles töö teoreetilises pooles sisemise turunduse mõiste üle ja kuidas on see seotud töötajate rahuloluga. Ühtlasi arutles autor erinevate motivatsiooni- ja vajaduste teooriate üle lähtudes tuntud autorite seisukohtadest. Veel vaatles töö autor uurimusi, mis kirjeldasid heaoluprogramme erinevates ettevõtetes ja kuidas mõjuvad need töötajate rahulolule, lojaalsusele ja produktiivsusele. Töö praktiline osa hõlmas endas empiirilist uuringut, kus uuriti seitset erinevat ettevõtet erinevates valdkondades saamaks ülevaate sellest, mis töötajaid motiveerib ja kuivõrd on nende ettevõtete töötajad rahul oma töökeskkonnaga ja -tingimustega. Töö eesmärk oli selgitada välja sisemise turunduse, heaoluprogrammide ja motivatsioonisüsteemide mõju töötajate rahulolule, lojaalsusele ja motivatsioonile ja ühtlasi selgitada välja erinevate ettevõtete olukord nimetatud valdkondades. Empiirilise uuringu tulemustest selgus, et kõige problemaatilised kohad ettevõtetes on töötasu, kommunikatsioon, töötajate kaasatus otsustusprotsessi, tunnustamine juhtide poolt ja töötajate kuulamine. Nendest tulemustest johtuvalt käis töö autor välja ettepanekud ettevõtetele, kuidas parendada olukorda firmas. Kui firmades võetakse neid ettepanekuid kuulda, siis leiab autor, et töötajate motivatsioon tõuseb tunduval määral. Seda, kas ettevõtted need muutused sisse viivad ja kas nendest ka kasu on, võiks uurida edasi järgmises teadustöös, et laiendada arusaama töötajate rahulolust, motivatsioonist ja selle toimimisest.

Abstract [en]

For a company to operate successfully, the company need satisfied and motivated employees. In most cases, employers are not aware of what motivates employees and what offers them satisfaction. To solve this, it is best to carry out employee satisfaction surveys where employees can say what motivates them or what’s missing at the company. The survey is anonymous so that the worker can not fear the consequences of speaking out about what disturbs them and what is good as well. The results of the satisfaction survey give leaders the tools to develop the company’s success. Topics for motivating people have been studied by various researchers over the years. In the theoretical part of the work, the author of this paper discussed the concept of internal marketing and how it relates to employee satisfaction. Also, the author discussed various theories of motivation and needs based on the views of well-known authors. The author also looked at studies that described welfare programs in different companies and how they affect employee satisfaction, loyalty and productivity. The practical part of the work involved an empirical study that investigated seven different companies in different fields to get an overview of what motivates employees and how satisfied their employees are with their working environment and conditions. The aim of the work was to identify The Impact of Internal Marketing, Welfare Programs and Motivation Systems on Employee Satisfaction, Loyalty and Motivation and also to identify the situation in different companies on these issues. The results of the empirical study revealed that the most problematic areas in companies are salary, communication, employee involvement in the decision-making process, recognition by managers and listening to employees. As a result of these findings, the author of the study presented proposals for those companies on how to improve the situation in the company. If these proposals are considered by the companies, the author finds that the motivation of the employees will increase to a great extent. Whether or not the businesses make these changes and whether they are beneficial, can be explored in further research to expand the understanding of employee satisfaction, motivation and performance.

Item Type: thesis
Advisor: Ivar Soone
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Circular Economy and Technology > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Gerda Fatal
Date Deposited: 08 Jun 2018 10:37
Last Modified: 04 Sep 2019 11:01
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3952

Actions (login required)

View Item View Item