TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Näidismudelite tootmisprotsessi parendamine AGN OÜ-s

Kändla, Liisa (2018) Näidismudelite tootmisprotsessi parendamine AGN OÜ-s. [thesis] [en] The Improvement of the Production Process of Samples in AGN OÜ.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (77kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö autor uuris, miks on ettevõtte näidiste õmblemise töö efektiivsus madal ja mis põhjusel viibib sealne töökorraldaja-tööõpetaja alatihti pikemalt tööl. Tootmisprotsessi jälgimiseks ja hindamiseks kasutati kahte tööuuringumeetodit: tööpäeva vaatlust ja normaalaja uurimist. Lisaks analüüsiti põhjalikult näidiste õmblemise tootekaarte. Kogutud andmete analüüsi põhjal tehti ettepanekud näidismudelite tootmisprotsessi parendamiseks AGN OÜ-s. Selleks, et osakonna töö oleks tasakaalus ja toimiks sujuvalt, on vaja rõhku panna õmblejate masinaalasele koolitamisele ja korraldada konkreetsem tööde jaotus. Töökorraldaja eelistab teha palju ise ära selle asemel, et osa töödest kellelegi teisele usaldada. Kui töökorraldaja koostab koondoperatsioonide järjestusi, et tehnoloog saaks neile operatsiooniajad projekteerida, siis küsib tehnoloog tihti üle, kuidas mingit õmblust sooritatakse. Põhjus võib olla selles, et tehnoloog on ettevõttes töötanud alles ca 1,5 aastat ning tal puudub trikotaažtoodete alal töökorraldajaga võrdne kogemus. Siinkohal tehti ettepanek, et tehnoloog võiks hakata ise töökorraldaja asemel koostama koondoperatsioonide järjestusi. See suurendab töötaja pädevust ning tal on lihtsam teostada enda poolt koostatud järjestuste põhjal operatsiooniaegu. Lisaks hõlmab tehnoloogi töö suuremosa arvutialaseid tegevusi ja tehnoloogiliste järjestuste koostamine aitab kaasa tööülesannete vaheldumisele leevendades ka vaimset väsimust. Ühel õmblejal kolmest on partii tootmisel enim ülesandeid- Diana õmbleb katteõmblusmasinal, viimistleb ja pakib. Kui teised said oma töödega valmis juba päeva esimesel poolel, siis tema lõpetas viimistlemise ja pakkimisega alles päeva teisel poolel. Selleks, et vältida valmistoodete kuhjumist viimistlemiseks Diana õlule, on vaja tööülesanded õmblejate vahel tasakaalustada. Irina valdab äärestus- ja süstikpisteõmblusmasinat ning Jelena vaid äärestusõmblusmasinat. Et oleks võimalik õmblejaid tööde vahel paremini jaotada ja Diana koormat vähendada, tuleb ka Jelenale õpetada teine tööülesanne juurde, näiteks viimistlemine või katteõmblusmasinal õmblemine. Töökorraldaja õmbleb samuti osaliselt näidispartiisi. Seda kahel põhjusel: õmbleja ei valda vastavat masinat või puudub vaba õmbleja. Kuna tal on palju tööülesandeid ja puudub õmmeldes selline vilumus, mis saavutaks piisavat kiirust, tuleks tal partiide valmistamine usaldada täielikult õmblejatele. Selleks on hea, kui näidiste õmblejad oskavad õmmelda enamikel osakonnas olevatel masinatel. Siis on töökorraldajal tootmist lihtsam delegeerida. Õmblejate erinevaid oskused tulevad kasuks ka tsehhis. Ettevõte väärtustab mitmekülgseid töötajaid, kes lihtsustavad tootmise balansseerimist, ning arvestatab nende töötasule lisa. Normaalajauuringud tehti kahele erinevale operatsioonile ning neljale õmblejale. Kumbagi operatsiooni teostas nii näidiste kui tsehhi õmbleja. Esimese operatsiooni puhul oli näidiste õmbleja efektiivsus 37,7 % ning tsehhi õmblejal 107,1%. Teise operatsiooni juures oli näidiste õmbleja efektiivsus 50,3 % ning tsehhis õmblejal 77,7 %. Töö efektiivsust võib mõjutada ajatöö. Ajatöölisel puudub taoline stiimul nagu tükitöö sooritajatel, kus töötasu arvestatakse vastavalt sooritatud operatsioonide arvule. Lisaks tuleb neil ise üles otsida abimaterjalid, seadistada masinad ning teha väga erinevaid operatsioone. Et õmblejate efektiivsust tõsta ja neid rohkem motiveerida, tuleb läbi viia muudatusi töötasu maksmises. Üheks võimaluseks on rakendada aja- ja tükitöö kombineerimist. Sel juhul oleks õmblejale määratud põhitöötasu ning iga operatsiooni teostamise eest lisandub töötasule määratud protsent operatsiooni hinnast. See eeldab aga seda, et tellija on operatsioonihinnad koostanud enne seda, kui partiid õmblemisse lähevad. Teiseks variandiks on lisada töötaja palgale põhitöötasust moodustatud protsentuaalne summa vastavalt õmmeldud partiide arvule. Tootekaartide analüüsil võeti vaatluse alla tootekaart koos tööjuhendiga. Tootekaardil puudus terviklik tööjoonis, täpne mudeli kirjeldus ja andmetes esines vigu. Tööjuhendil oli samuti tööjoonis poolik ning sisaldas vähe tehnoloogilisi sõlmi. Autor lõi olemasolevate tootekaartide põhjal uued ning likvideeris eelmainitud kitsaskohad. Tootekaardid said omale uued, parandatud tööjoonised, informatiivsema toote kirjelduse ja põhjalikuma tööjuhendi koos tehnoloogiliste sõlmede joonistega. Lõputöö autor avaldab tänu oma juhendajale, ettevõtte AGN OÜ tootmisjuhile K. Pragile ning Tallinna Tehnikakõrgkooli poolsele juhendajale A. Tšistovale ja konsultandile M. Beilmannile.

Abstract [en]

The author of this graduation thesis examined the reasons behind low production process of samples in garment manufacture and overtime working of the work organizer. Time study and work sampling were used to spectate the production process. The product cards of samples were also thoroughly analyzed. Based on the data collected suggestions were made to improve the production process of samples in AGN OÜ. In order to balance the work of the sample sewing department, emphasis must be on the training of the operators and organizing a more concrete work allocation. The work organizer prefers to do a lot herself instead of relying more on her colleagues. The work organizer prepares technological sequences of garments for technologist who then makes the operating times. The technologist needs a lot of advice from the work organizer - she has been working for the company for 1,5 years so she does not have as much experience as the work organizer. The technologist herself should prepare the technological sequences. It improves the competence of the worker and allows to make the operating times more easily based on her own notes. Additionally, the technologist works on computer so the work rotation helps to relieve the tiredness. It's also a good idea to use an improved form of technological sequences, which helps to find optimal operating times for operators. Diana has more tasks than the other operators in sewing sets as she sews on two machines, deals with finishing, and packing. When others finished their work in the first half of the day, Diana finished her work in the second half of the day. To avoid the accumulation of Diana's work load, it's important to balance tasks between the operators. Irina also sews on two machines but Jelena only on one. There is an option to teach Jelena to work on another machine or finishing so she can support Diana. The work organizer partly also sews sets of samples like operators. It's because operators do not know how to use certain machines or there is no operator available. The work organizer has to trust the operators with the processing of the set of samples because she is not as effective as they are. For this reason it is necessary to teach operators to work on all the machines, so the work organizer can better delegate the production. The operators' various skills can also be used in the production manufacture. The company values diversified workers and pays an addition to their salary. 72 The work sampling was performed on two different operations and each operation was done by sample operator and manufacturing operator. In operation one, the sample worker's efficiency was only 37,7% whereas production worker's efficiency was 107,1%. In operation two, the sample worker's efficiency was 50,3%, production worker's efficiency was 77,7%. The effectiveness of the work can be affected by timework. Timeworker does not have the incentive like a pieceworker. To increase the efficiency of sample operators, a combination of time- and piecework can be applied. Another option is to pay an extra fee to operators for the sets of samples sewn. Product cards and sewing instructions were also analyzed. The product card did not have a complete figure of the model, the exact description of the model and some data were either missing or wrong. The sewing instruction also had an incomplete figure of the model and there were too few drawings of seams. The author made new improved product cards and sewing instructions. The author of the thesis would like to express gratitude towards supervisor K. Pragi, Production Manager of AGN OÜ, supervisor A. Tšistova from Tallinn University of Applied Sciences and consultant M. Beilmann.

Item Type: thesis
Advisor: Kristi Pragi
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Sewing Process Analysis and Standardization
Clothing and Textiles > Product Development
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Clothing Design and Technology
Depositing User: Liisa Kändla
Date Deposited: 06 Jun 2018 06:17
Last Modified: 27 Aug 2019 08:07
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3902

Actions (login required)

View Item View Item