TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Turunduse strateegiline ja taktikaline planeerimine Aknakate OÜ näitel

Luhasoo, Kärolin (2018) Turunduse strateegiline ja taktikaline planeerimine Aknakate OÜ näitel. [thesis] [en] Strategic and Tactical Planning on the Example of Aknakate OÜ.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (835kB)
[img] Other (Lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Lõputöö eesmärk oli koostada ettevõttele Aknakate OÜ strateegiline ja taktikaline turundusplaan. Ettevõtte probleemkohaks oli see, et turundustegevusi ei tehtud teadlikult ja sihtrühma põhiselt, samuti puudus tehtud tegevuste analüüs. Turundusmeetmestikuna keskenduti just 4P ühele osale – turunduskommunikatsioonile, mis on ettevõttes jäänud tähelepanuta. Ettevõttele turunduskommunikatsiooni loomine oli oluline, et turundustegevusi saaks suunata ettevõtte sihtrühmale, sest kogu turu vajadusi ei ole võimalik rahuldada. Esimeses peatükis käsitles töö autor turunduse planeerimist, selle tähendust ja vajalikkust. Antud peatükis kirjutas töö autor ettevõtte probleemist ja sellest tulenevast lõputöö eesmärgist pikemalt. Teises peatükis keskenduti ettevõttele Aknakate OÜ. Töö autor tutvustas ettevõtte tooteid ja teenuseid, analüüsis ettevõtte majandustulemusi aastatel 2014 kuni 2017 ning ettevõtte sisest töökorraldust. Teises peatükis analüüsis töö autor ettevõtte seniseid turundustegevusi. Kolmandas peatükis kirjutas töö autor strateegilisest turundusest. Esmalt analüüsis töö autor ettevõtte makrokeskkonda, mille käigus analüüsiti täpsemalt demograafilist, majanduslikku, ökoloogilist, tehnoloogilist ja poliitilist keskkonda. Teiseks analüüsis töö autor mikrokeskkonda, mille raames analüüsiti ettevõtte sõltuvust tarnijatest, samuti analüüsiti ettevõtte tarbijaid. Mikrokeskkonna analüüsi raames koostas töö autor konkurentsi analüüsi, et teada saada ettevõtte tugevusi ja nõrkusi võrreldes konkurentidega. Töö autor analüüsis selles peatükis ka ettevõtte sõltuvust vahendajatest ja huvigruppidest. Kokkuvõtteks koostas autor Aknakate OÜ SWOT tabeli. Kolmandas peatükis kirjutas autor turu segmenteerimisest ja pandi paika sihtrühm, kellele keskenduda. Strateegilise turunduse viimane lõik on turundusmeetmestikust, milleks valiti turunduskommunikatsioon, kuna see osa 4P meetmestikust on jäänud ettevõttel tahaplaanile. Turunduskommunikatsiooni arendamine on ettevõtte jaoks oluline, et jõuda praeguse ja potentsiaalse kliendini. Neljandas peatükis koostas töö autor turundusstrateegia, mille käigus üritatakse jõuda just ettevõtte sihtrühmani, kasutades selleks erinevaid kanaleid. Eelarve planeerimiseks küsis töö autor mitmeid hinnapakkumisi. Kokkuvõtteks koostati turundustegevuste tabel, kus on välja toodud tegevused, aeg, tegevuse sõnum, vastutaja ja hinnad. Varasemalt tegi ettevõte turundustegevuste jaoks eelarvet lähtuvalt eelmiste aastate tulemustest. Töö autor tegi ettepaneku teha turunduse eelarvet siiski eesmärkidest lähtuvalt. Esmalt tuleb paika panna eesmärgid, seejärel eesmärkideni jõudmise tegevused ja siis rahaline pool. Töö autori koostatud turundustegevustele kulub 18 642,44 eurot. Plaani raames tehakse ajalehes ettevõttele reklaami, toimuvad jagamismängud Facebookis, keskendutakse ettevõtte lähedal elavatele inimestele ja uue kodu omanikele. Kaks korda aastas keskendutakse koolidele ja lasteaedadele. Töö autori ettepanek oli tehtud tegevusi analüüsima hakata, et teada saada, milline tegevus on efektiive ja milline mitte. Analüüsi tulemuste saamiseks tuleb vaadata hinnapakkumiste ja müükide tulemusi, samuti ka kodulehe ja Facebooki vaatamisi turundustegevuse ajal. Tegevuste analüüsiga hakkab tegelema ettevõtte tegevjuht. Aasta 2019 turundusplaani loomisega hakkab töö autor koostöös tegevjuhi ja büroojuhatajaga tegelema september 2018. aastal.

Abstract [en]

The title of the thesis is Strategic and Tactical Planning on the Example of Aknakate OÜ. The aim of the thesis was to prepare a strategic and tactical marketing plan for Aknakate OÜ. The problem with the company was that its marketing activities were not conscious or based on a target group, and its previous activities had not been analysed. The proposed marketing measures focus on one of the four Ps of marketing: promotion, as this has been overlooked by the company. Marketing communications are needed to direct marketing activities towards the target group, because it is not possible to satisfy the needs of the whole market. The first chapter of the thesis provides an overview of marketing planning, its meaning and purpose. The author discusses the company’s problem and the objective of the thesis in detail. The second chapter focuses on Aknakate OÜ. The author introduces the company’s products and services and analyses its economic performance in the years 2014–2017 as well as its internal work organisation. The company’s previous marketing activities are also analysed. The third chapter discusses strategic marketing. Firstly, the author analyses the company’s macro environment, focusing on its demographic, economic, ecological, technological and political environment. This is followed by the analysis of the micro environment—consumers and the company’s dependence on suppliers. The analysis of the micro environment includes a competition analysis, the purpose of which is to map the company’s strengths and weaknesses against its competitors. This chapter also includes an analysis of the company’s dependence on retailers and stakeholders. To sum up the results, the author drew up a SWOT table for Aknakate OÜ. The third chapter focuses on market segmentation and defines the company’s target group. The last paragraph introduces chosen marketing measures—marketing communications, because the company has neglected this component of the marketing mix. The company needs to develop its marketing communications in order to reach existing and potential clients. The fourth chapter includes a marketing strategy that aims to reach out to the company’s target group via different channels. The author requested several quotes to prepare a budget. Marketing activities were summarised in a table that includes their messages, persons responsible and prices. The budget for the company’s earlier marketing activities was based on the results of the previous years. The author proposes that the marketing budget be prepared according to the company’s objectives. Firstly, the company has to decide on its objectives, followed by activities for reaching them and only then comes the budget. The marketing activities proposed by the author cost 18,642.44 euros. This includes advertisements in newspapers, sharing competitions on Facebook and activities targeted at people who live near the company, and new homeowners. Twice a year, the marketing will be targeted at schools and nursery schools. The author proposes an analysis of measures taken in order to determine the most and least effective activities. This should be done by examining quotes and sales results as well as the number of website and Facebook page views during marketing campaigns. The activities will be analysed by the company’s chief executive. The author will begin to prepare the 2019 marketing plan in cooperation with the company’s chief executive and the office manager in September 2018.

Item Type: thesis
Advisor: Helen Kiis
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Circular Economy and Technology > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Kärolin Luhasoo
Date Deposited: 08 Jun 2018 10:12
Last Modified: 27 Aug 2019 09:29
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3784

Actions (login required)

View Item View Item