TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Rõivaste kasutamise ja hooldamisega seotud probleemid

Volõnjak, Svetlana (2018) Rõivaste kasutamise ja hooldamisega seotud probleemid. [thesis] [en] Problems Related to the Use and Care of the Garments.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (22kB)

Abstract

Rõivaste kvaliteet on üks tähtsamaid tegureid, mis mõjutab rõivaste kasutamist ja kasutamisjärgset hooldust ning on otseselt seotud rõivaste kasutamisel ja hooldamisel tekkivate probleemidega. Antud lõputöös uuriti rõivaste kasutamise ja hooldamisega seotuid probleeme. Lõputöö eesmärgiks on esitada ettepanekud nende probleemide ennetamiseks. Töö eesmärgi saavutamiseks uuris ja kaardistas autor rõivaste kasutamisega seonduvaid probleeme OÜ Nora Kasemaa Ekspertiisibüroo näitel, kes tegeleb defektide tuvastamisega kaubanduslikul alal. Autor vaatles ja kaardistas rõivaste hooldamisega tekkivaid probleeme ettevõtte OÜ Intero Service näitel, kes tegeleb rõivaste ja tekstiili keemilise puhastusega. Kuna uuringu tulemused olid suunatud eelkõige tarbijatele, viis autor tarbijate hulgas läbi ankeetküsitluse, et välja selgitada rõivaste kasutamise ja hooldamisega esinevad probleemid tarbijatel. Samuti oli ankeetküsitluse eesmärgiks teada saada tarbijate huvist uuritava valdkonna informatsiooni vastu, mida autor võttis arvesse oma soovituste esitamisel. Töö teoreetiline osa esitati esimeses peatükis, kus autor käsitles rõivaste kvaliteedi mõistet ja selle olulisust ning mõju rõivaste kasutamisele ja hooldamisjärgsetele tulemustele. Antud peatükis selgus, kuidas määratletakse rõivaste kvaliteeti ning millised tegurid mõjutavad rõivaste kasutamist ja hooldamist. Töö teine osa koosnes uurimismetoodikate valikutest, ettevõtete tutvustamisest, kus uuringud läbi viidi ning ka uuringute tulemustest. Uuringu tulemusi analüüsiti toetudes teoreetilistele allikatele. Uuringu tulemustena selgus probleemide rohkus rõivaste kasutamisel ning hooldamisel ekspertiisibüroo näitel, kus antud defektid olid kinnitatud ekspertiisiaktidega ning keemilise puhastuse näitel, kus defektid olid kaardistatud keemilise puhastuse protsessi vaatluse käigus. Uuringu tulemustes oli näha, et rõivaste kasutamisel tekivad probleemid kõige sagedamini rõivaste rebenemisega, kangal tekkiva pillinguga ning varjatud tootmisdefektidega. Rõivaste hooldamisel tekivad defektid rõiva vale hooldamise tõttu, hooldusjuhendi tootele mittevastavuse pärast ning esile on tulnud probleemid ka kanga värvikindlusega ning kanga pillinguga. Töö kolmas osa keskendus tarbijate küsitluse tulemuste analüüsile. Ankeetküsitlus viidi läbi elektrooniliselt perioodil 08.03.2018 – 24.04.2018. Küsitlusankeet 11 küsimusega postitati sotsiaalmeedia võrgustikus Facebook ning seda jagati avalikult, et soovijad saaksid seda täita. Uuringust võttis osa 154 tarbijat, kelle vastuste põhjal selgitati välja rõivaste hooldamise ning kasutamisega seonduvad probleemid. Küsitluse tulemustest selgus, et probleemiks on kangal tekkiv pilling, kanga värvikindlus ja rõivaste kokkutõmbumine pesus. Tuli esile ka tarbijate huvi sellise informatsiooni vastu nagu tarbijate õigused probleemide tekkimisel, tingmärkide tundmine ja hooldusviiside valik. Samuti soovisid tarbijad teada saada, millele pöörata tähelepanu rõivaste ostmisel. Lähtudes uuringu tulemustest oli autoril võimalik oma lõputöös esitada soovitusi ja ettepanekuid tarbijatele, rõiva puhastusettevõtetele ning rõivatootjatele. Ettepanekud tarbijatele koosnesid tarbijate võimalikkudest käitumisviisidest probleemide tekkimisel seadusandluse põhjal, rõiva hooldusjuhendi ning tingmärkide õigest tõlgendamisest ja kasutamisest ning soovitustest, millele võiks rõivaste ostmisel tähelepanu pöörata. Ettepanekud puhastusettevõtetele seisnesid oma klientide teavitamisest võimalikkudest ohtudest, mis võivad kaasneda rõiva hooldamisega. Ettepanekud rõivatootjatele koosnesid rõivale õige hooldusjuhendi valimisest ning kanga ja õmblustöö kvaliteedile tähelepanu pööramisest. Autor arvab, et antud töö tulemustest selgunud probleemide põhjal võivad rõivatööstusettevõtted teha parendusi oma kvaliteedijuhtimises nende probleemide ennetamise eesmärgil. Toetudes uuringu tulemustele saab väita, et lõputöö eesmärk – esitada ettepanekud uuringus välja selgitatud rõivaste kasutamisel ja hooldamisel esinevate probleemide põhjal - on täidetud. Kuna ettepanekutega lõpeb antud töö, võib eristada mitmeid variante, kuidas potentsiaalseid huvilisi harida – uuringus osalenud ettevõtted võivad edastada informatsiooni klientidele läbi oma kodulehekülje, Tarbijakaitseamet saab kasutada uuringu tulemusi oma tarbijate teadlikkuse tõstmiseks. Lõputöö autorile andis tehtud uurimistöö väärtuslikku informatsiooni oma erialavaldkonna kohta ning kasuliku suuna edasiseks tööks ja arendustegevuseks antud valdkonnas.

Abstract [en]

The quality of garments is one of the key factors that affects the use of garments and their after-use care. It is directly related to the problems arising from the use and care of the garments. The present thesis has focused on the problems related to the use and care of the garments. The aim of the thesis is to make proposals in order to prevent those problems from occurring. In order to meet the aim, the author of the thesis studied and mapped the problems related to the use of garments based on the cases of the company OÜ Nora Kasemaa Ekspertiisibüroo that deals with the detection of defects in trade business. The author also examined and mapped the problems related to garment care based on the cases of the company OÜ Intero Service that deals with the dry cleaning of garments and textiles. As the research results were mainly addressed to the consumer, the author conducted a questionnaire in order to ascertain the problems among the consumers with using garments and taking care of them. With the questionnaire we also aimed at getting to know the consumer interest in the information of the area being studied, which the author took into account while making the suggestions. The theoretical part of the thesis was presented in chapter 1. Here the concept of garment quality and its relevance and effect on the use of garments and after-care results were discussed. It became evident how the quality of garments is determined and what factors have an influence on the garment use and garment care. The second part of the thesis handled the selection of research methods, presenting the enterprises where the research was conducted, and the results of the research. The results were analysed based on the theoretical sources. As a result of the research it appeared that there were a majority of problems in using the garments and their care based on the expert bureau case where the defects were supported by the examination reports and based on the dry cleaning case where the defects were mapped during the observation of the dry cleaning process. As a result of the research it appeared that the problems in garment use arise mainly due to the tears in clothes, fabric pilling on clothes and hidden production defects. In garment care the defects are caused by inappropriate care of clothes, the non-compliance of the care instruction with the garment, but there were also problems due to the colour fastness of the fabric and fabric pills. The third part of the thesis focused on the analysis of the questionnaire results. The questionnaire was conducted over the period from March 8, 2018 to April 24, 2018. The questionnaire including 11 questions was posted on Facebook and it was shared publicly for those willing to respond. There were 154 respondents and based on their responses the problems related to garment use and care were determined. It appeared that fabric pills were a problem, also fabric colour fastness and clothes shrinking in a wash. The consumers were also interested in such kind of information as consumer rights when problems occur, knowing the symbols and the selection of care methods. The consumers also wished to know what to consider when buying the clothes. Based on the research results, the author was able to present the suggestions and proposals to consumers, garment cleaning companies and garment manufacturers in the thesis. The proposals to consumers included possible ways of conduct when problems occur on the basis of legislation, correct interpretation and use of garment care instruction and symbols and suggestions what to consider when buying clothes. The proposals to cleaning companies included the informing of their customers of possible risks that might occur when clothes are cleaned. The proposals to garment manufacturers included the selection of a correct care instruction and focus on the quality of the fabric and needlework. The author thinks that based on the results of the thesis studying the problems in the garment industry the manufacturers could improve their quality management systems in order to prevent similar problems from occurring. Considering the results of the research, it may be argued that the aim of the thesis – to submit proposals based on the problems determined in the research which arose from the use and care of garments – was met. As the paper ends with the conclusions, there may be several options how to educate those interested in. The companies participating in the research may publish the information on their websites, the Consumer Protection Board may use the study results for raising the level of awareness of their consumers. By doing this research the author of the thesis got a lot of valuable information on her speciality field, and a useful direction for future activities and development in the industry

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tuulik
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Textile Science
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Svetlana Volõnjak
Date Deposited: 06 Jun 2018 12:37
Last Modified: 27 Aug 2019 13:13
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3770

Actions (login required)

View Item View Item