TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Tööjõupuudus ehitussektoris - tekitajad ja võimalikud leevendajad

Linde, Mailis (2018) Tööjõupuudus ehitussektoris - tekitajad ja võimalikud leevendajad. [thesis] [en] Shortage of Labour in the Estonian Construction Sector - the Creators and Possible Solutions.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Other (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (18kB)

Abstract

Lõputöö kirjutamise eesmärgiks oli analüüsida Eesti ehitusvaldkonna probleeme, mis on tekitanud tõõjõupuuduse. Probleemiks on Põhjamaadesse tööle läinud (oskus)töölised, kellest riik hetkel puudust tunneb. Välja on pakutud lahendusi, kuidas väljarännet, nii ajutist kui alalist, vähendada ning milliseid meetmeid peaks rakendama, et pädevad eestlasest töömehed Eesisse jääksid või naaseksid. Lõputöös on käsitletud legaalset võõrtööjõudu, selle sissetoomise võimalusi ning statistikat. Samuti on välja toodud probleemina illegaalne tööjõud, mille ulatusest puudub riigil tegelik ülevaade. Parema ülevaate saamiseks viidi läbi intervjuusid Eestis, Soomes, Norras, Islandil ja Rootsis tegutsevate ehitusvaldkonna spetsialistidega, kelle arvamused on lõputöös viidatud. Riigi seisukoha saamiseks küsitleti Majandus- ja Kommunikatsioonimisteeriumi nõunikku Kätlin Staubi. Sisserännanute profiile jagas Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik Killu Vantsi. Ehitusvaldkonna suurimateks probleemideks on hetkel madal palgatase võrreldes teiste valdkondadega, tööjõupuudus ning selle asendamine illegaalse tööjõuga ja madal toolikus. Olulised puudujäägid on veel ka töötajate hariduses, ehk selles, et vähem kui pooltel oskustöölistel puudub erialane haridus. Eesti ühiskond ei ole piisavalt arenenud ning ei hinda töömeest, peatöövõtjal puudub otsene vastutus ning suur osa ehitustöölistest saab osaliselt või täielikult oma töötasu ebaseaduslikult. Esmalt vaadates tundub, et Eesti väljaränne on tagasihoidlik, samas on ajutiselt välismaal tööl käimine kordi suurem ning kujutab tööturu tegelikku olukorda. Tööjõupuudust süvendab asjaolu, et kutseõppekeskustes juba ainuüksi ei lõpeta puuduolev hulk pädevaid oskustöölisi. Lisaks tuleb silmas pidada, et kõik lõpetajad ei asu oma erialal tööle. Tööjõupuude lahendamiseks on välja pakutud välismaalastest oskustööliste värbamist. Seda on senini takistanud Eesti riigi seatud konservatiivne sisserände kvoot, mida ei ole lähiajal plaanitud suurendada. Selline olukord aga mõjutab illegaalset tööjõudu ning suurendab seda. Eesti riiki tööle satuvad, kas läbi kolmanda riigi või otse ebaseaduslikult, ebapädevad töölised. Spetsialistide hinnangul oleks mõistlik sisserände kvooti tõsta, et vähendada illegaalse tööjõu osakaalu. Samuti tuleks illegaalse tööjõu eest vastutavaks teha peatöövõtjana tegutsev ettevõte. Käesolev lõputöö võiks olla sisendiks riigile, kuidas ehitusvaldkonna tööjõupuudust vähendada – tuua tagasi välismaalt eestlastest oskustöölisi ning meetmeid, kuidas käituda sisserändega.

Abstract [en]

The objective of the thesis was to analyse problems in the Estonian construction sector that have created a shortage of labour. One issue is that the state is currently in need of (skilled) workers, but they are leaving to work in the Nordic countries. Different solutions have been offered to reduce both temporary and permanent emigration, and make competent Estonian tradesmen stay in or return to Estonia. The thesis discusses legal migrant workforce, statistics and ways it could be incorporated into the job market. Another issue that has been pointed out is illegal workforce, of which the state has no actual overview. In order to get a better overview, interviews were conducted with specialists in the construction sector operating in Estonia, Finland, Norway, Iceland and Sweden, whose opinions have been cited in the thesis. To get an idea of the state's point of view, Kätlin Staub, a counsellor at the Ministry of Economic Affairs and Communications, was interviewed. Killu Vantsi, the counsellor of citizenship and migration policies in the Internal Affairs Ministry, provided information on the profiles of immigrants. Currently the biggest problems in the construction sector are low salaries compared to other fields, shortage of labour and substituting workers with illegal workforce, and the quality of construction. There are significant shortcomings in the education of employees - more than half of the skilled workers lack professional education. Estonian society is not developed enough, workers are not appreciated, head contractors do not bear direct responsibility and a large proportion of construction workers receive their remuneration partly or completely illegally. At first glance it appears that emigration is moderate in Estonia, but the number of people working temporary jobs in a foreign country has multiplied and this reflects the real situation of the job market. Labour shortage is furthered by the fact that the number of competent graduates from vocational training centres is too small to meet the needs of the market. In addition, it must be taken into account that not all graduates will choose a profession in construction, since salaries are not high enough. To solve the labour shortage problem, recruiting foreign skilled workers has been suggested. Thus far, the conservative immigration quota enforced by the government has hindered this attempt. There are no plans in the near future to increase the quota. This situation, however, affects the illegal workforce and increases the number illegal workers. Incompetent workers enter Estonia either illegally or through another country. Specialists estimate that it would be beneficial to increase the immigration quota to decrease the population of illegal workforce. Additionally, the company acting as head contractor should be made responsible for illegal workforce. This thesis could provide input for the state for finding a way to decrease labour shortage in the construction sector - we should bring back Estonian skilled workers and establish measures to manage immigration.

Item Type: thesis
Advisor: Enn Tammaru
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Mailis Linde
Date Deposited: 08 Jun 2018 11:25
Last Modified: 27 Aug 2019 07:07
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3656

Actions (login required)

View Item View Item