TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Kaitseväe rõivastuse käitlemise võimalused lähtuvalt ringmajanduse mudelist

Suup, Kristi (2018) Kaitseväe rõivastuse käitlemise võimalused lähtuvalt ringmajanduse mudelist. [thesis] [en] Possibilities for Handling Garment Waste of the Estonian Defence Forces According to the Circular Economy Model.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (525kB)

Abstract

Käesolevas lõputöö eesmärgiks oli anda ülevaade Kaitseväes sihtotstarbeliselt kasutuskõlbmatuks muutunud rõivastuse käitlemise võimalustest lähtuvalt ringmajanduse mudelist, ning teha ettepanekuid vältimaks jäätmete sattumist prügimäele. Probleemina tõstatati Kaitseväes tekkivate tekstiiljäätmete käitlemise viisid, tuues näidetena välja kõige suurema tonnaažiga tooted: talvine välivorm, vihmaülikond, maskeerimisülikond ja saapad. Need annavad ülevaate toodete iseloomuomadustest ja koostisest, leidmaks sobivaid võimalusi keskkonnasäästlikumaks käitlemiseks, ümbertöötlemiseks kiuks, tootjavastutuse rakendamiseks või disainiks. Kaitseväe rõivastuse kasutuskõlbmatuks muutumisel on tegu tarbijajärgsete tekstiiljäätmetega, millele puuduvad hetkelise seisuga keskkonnasõbralikuks käitlemiseks optimaalsed lahendused. Tegu on olulise teemaga nii riigi kui globaalse maailmavaate seisukohalt, millega tuleks tegeleda igapäevaselt. Siinkohal on olulisel kohal ettevõtete ja asutuste hulgas teavitustöö läbiviimine ning suunamine ringmajanduse mudelile. Eesmärgiks on vähendada jäätmeteket nii asutuste, kui ka ettevõtete siseselt ning sellega koos tutvustada nende endi ressursside optimaalsemat kasutust. Seoses kiirelt muutuva ühiskonnaga on vaja käia kaasas muutuvate suundadega maailmas, liikudes ringmajanduse suunas. On selge, et rohkem tähelepanu on vaja hakata pöörama tarbijajärgse tekstiili käitlemise võimalustele. Samuti suureneb igapäevaselt vajadus suunata rõivatootjaid rohkemal määral mõtlema tekkivatele jäätmetele. Töös selgitati üldistavalt tekstiiljäätmete tekkimise olukorda, sellega kaasnevaid probleeme ning anti ülevaade kasutuskõlbmatute tekstiilmaterjalide käitlemise võimalustest. Tutvustati Kaitseväe rõivastuse olemust ning toodi näiteid kasutatud armeerõivastuse käitlemisest globaalsemas vaates. Lisaks anti ülevaade vormirõivastusest ning lõpetuseks toodi välja uurimustöö järeldused ning ettepanekud, mis aitaksid liikuda kaasa jätkusuutlikuma ning ressursitõhusama arengu suunas. Töö tulemusena leidis autor, et kindel tarvidus on korduskasutus- ja taaskasutamise lahenduste leidmine riigivõimuasutustes nagu seda on Kaitsevägi. See võimaldab näidata eeskuju konkreetses sektoris ka globaalses vaates. Tarvidus soetada Kaitseväe rõivastust riigihangete korras on möödapääsmatu. Sellest lähtuvalt tõi autor välja olulise vaatenurga riigihangete sisus, millest tulenevalt oleks tarvidus hakata praktiseerima ringhankeid. Nende eesmärk on, et toote disainimise hetkest oleks teada, mis saab pärast toote kasutusaja lõppu. Sel juhul on vaja määrata, kas tekstiili ümbertöötluse tulemuseks on uus tooraine, kiud või disain, millega on igal tootel rääkida oma lugu. Muutuste teostamine antud valdkonnas on äärmiselt oluline, et mitte maha jääda maailma arengust ning liikuda kaasa eesmärkidega elukeskkonna puhtamana säilimise nimel. Lähtuvalt Kaitseväe varustuse pidevast arendamisest ning vastupidavamaks muutumisest on tekitatud visioon viia mahakantavate toodete maht 20-25 tonnile aastas praeguse ligikaudu 60 tonni asemel. Kuna tuleviku vaates on vajadus tekstiiljäätmete eraldi sorteerimise järele, mitte osana olmeprügist, siis peaks olema teada võimalused, milliseid lahendusi saaks kasutada. Oluline on luua kontaktvõrgustikud ja leida koostööpartneid, kellele suunata jäätmeid edasi ning kitsaskohad, mis tulenevad seadustest peaksid olema kõrvaldatud. Autori arvates oleks üks olulisemaid etappe ringmajanduse sissetoomine ka tekstiilivaldkonda ja avalikku sektorisse. See tähendaks suuri muudatusi ühiskonnas ning oleks toiming, mis annaks suure panuse keskkonna säilimise nimel.

Abstract [en]

Creating a more responsible attitude towards environment is a smart topic in today’s society. Environmental issues are increasingly affecting the society as a whole and have become a hot topic. Because of that environmental awareness in the society is on the rise. The question lies how to make these processes more understandable to companies and institutions and how to catch their interest and involvement through highlighting their profitability. Responsible environmental behavior includes several factors: natural resources, human resources and the optimal use of the revenue generated. Recycling processes in textile industry requires restructuring of already existing mode of operation, which is a time-consuming process and requires patience and interest. Therefore only a few companies have focused on sustainable operations. It is very common that people are not able to find a starting point and enough benefit to the company itself. However, there are already companies in the world who are focused on it, for example Patagonia, Pure Waste and Globe Hope. The aim of the thesis is to examine the Estonian Defence Forces textile waste formation and the problem of handling them. The majority of the textile waste is handed over to a waste management company after a successful offer from the public procurement, but the rest of the waste remains unrecycled for the institution. The center of the problem lies in uniforms as post-consumer waste that can no longer be used for specific purposes, but would still need more environment-friendly solutions for waste generation. State authorities should set an example for private sector companies, how to work resource efficiently and minimize waste generation. The goal of the graduation thesis is to give an overview of the possibilities of handling clothes that have become unsuitable for use in the Estonian Defence Forces on the basis of the circular economy model and to make suggestions for the prevention of waste entering the landfill. An example is the products with the highest quantity are listed below: • winter outdoor uniform; • raincoat; • camouflage suit; • boots. The author gives an overview of the possibilities of handling unusable post-consumer textile waste, introduces examples of unusable military clothes around the world, gives an overview of the Defence Forces's clothing and sustainability in the Defence Forces, analyses the ways of handling waste and seeks to find possible solutions to the problem. Research articles, web pages and books about recycling, reuse and sustainable consumption of textiles are used to create the theoretical part of the thesis in order to obtain information, analyze and draw conclusions. Qualitative research has been carried out in the empirical part of the work, where experts and specialists in the field have been interviewed. To reach the objective of the thesis the author has set the following topics: • identify the possibilities for handling unusable post-consumer textiles; • provide an overview of the clothing of the Defence Forces, the sustainability of its nature and its consumption; • conduct a study to optimize the textile waste in the Defence Forces and obtain information from related companies and institutions; • analyze the data collected and make suggestions on the way of handling the inoperable clothing of the Defence Forces. Analysing the results, the author has found that the retrieval and recovery solutions in public authorities such as the Defence Forces are essential. It allows to set an example in a particular sector in a global perspective. In the author's opinion, one of the most important stages would be significant changes in the introduction of community life in the textile segment and in the public sector as well. It would be an act that would greatly contribute to preserving the environment.

Item Type: thesis
Advisor: Ada Traumann
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Kristi Suup
Date Deposited: 06 Jun 2018 12:33
Last Modified: 27 Aug 2019 07:43
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3603

Actions (login required)

View Item View Item