TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Hobusetekkide kasutusuuring

Salep, Mary-Heleen (2017) Hobusetekkide kasutusuuring. [thesis] [en] Horse Blanket Usage Survey.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (912kB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (83kB)

Abstract

Antud lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada hobusetekkide kasutamisega seonduvad probleemid. Lõputöö annab ülevaate hobusetekkide kasutajate arvamustest, vajadustest ning hobusetekkidega seonduvatest probleemidest. Hobusetekkide kasutajatele on väga oluline looma heaolu tagamine, mistõttu on uuringutest saadud tulemused suunatud hobusetekke tootvatele ettevõtetele, mida tuleks parendada ja arendada, et tagada hobusetekkide kasutajate seas suurem rahulolu tootega. Töö esimeses osas on erinevatele teoreetilistele teostele toetudes kirjeldatud tootearendust ja selle etappe, kuid peaasjalikult olemasoleva toote parendamist; kasutusuuringut kliendiuuringust lähtuvalt; kvaliteeti ning kliendirahuolu. Antud teooria peatükist selgub, et kõik eelmainitud lülid on omavahel tihedalt seotud ning mängivad olulist rolli teineteise täiendamisel nii olemasoleva toote parendamisel kui ka uue toote turule toomisel. Töö teine osa koosneb uurimismetoodikate valikust ning uuringutest – ülevaade hobusetekkidest, ankeetküsitlus hobusetekkide kasutajate seas, struktureeritud eksperdiintervjuu B2F Factory OÜ juhatuse liikme Eiki Altjõega, uuringu tulemuste analüüs ning järeldused ja ettepanekud hobuseteki arenduseks. Ankeetküsitlus hobusetekkide kasutajate seas viidi läbi vahemikus 09.09.2017-20.03.2017 elektroonselt. Küsitlusankeet 27 küsimusega postitati Facebookis asuvasse 2011. aastal loodud Eesti Hobuseinimeste gruppi, kus sel hetkel oli 3600 liiget. Hobusetekkide kasutusuuringust võttis osa 246 hobusetekkide kasutajat, kelle vastuste põhjal selgitati välja hobusetekkidega seonduvad probleemid. Antud uuringu tulemustest selgus, et 246 vastaja seast 79% on hobustega seotud ratsutamisega, kuid lisaks tegeletakse hobuste kasvatamisega, nende treenimisega ning vastanute seas olid ka hobuhuvilised, hobuse- ja talliomanikud ning hipoteraapiaga tegelevad inimesed. Hobustega on ligikaudu 56% vastanutest tegelenud juba enam kui kümme aastat ehk tegu on inimestega, kellel on aastatepikkused kogemused. Hobusetekke omatakse palju, 147 vastajat omavad 1 kuni 5 tekki ning 99 vastajat omavad üle kümne teki. Tekkidest enim kasutatakse vihma-, õue-, higi-, talli-, putuka- ja trennitekke, sest need on meie kliimat ja ilmastikku arvesse võttes kõige olulisemad. Kokku on 246 vastajat ostnud 1327 tekki, millest enim ehk 352 tk on ostetud hinnavahemikus 20 € - 40 € ning vähim on ostetud hinnavahemikus 201 € ja enam. Enim on ostetud vihmatekke, 237 tk ning kõige vähem trennitekke, 203 tk. 44% vastanutest leidis, et tekkide hind ja kvaliteet on omavahel vastavuses. Võttes arvesse fakti, et hobuseteki kasutajad omavad palju tekke, mis on ostetud erinevates hinnaklassides ning nendele on kulutatud palju raha, peetakse oluliseks hobusetekkide kvaliteeti. Hobusetekkide kasutajate jaoks seisneb hobuseteki kvaliteet eelkõige selle materjali vastupidavuses, kuid samaväärselt oluliseks peetakse nende materjalide rebenemiskindlust, õiget istuvust hobuse seljas ning mitte hõõruvaid õmbluseid. Hobusetekkide kasutajad on tekkidel täheldanud probleeme ning puudusi, neid eelkõige seoses lõikeliste lahenduste ja istuvusega, tekkidel kasutatavate materjalidega, tekkide kinnitustega, tekkide hooldamisega ning tekkidel kasutatavate õmblustega. Olulise lisana peetakse tekkidel turjakaitset, mis aitab mitmete probleemide, karva ning turja hõõrumist, vältida. Lisaks leiavad hobusetekkide kasutajad, et hobusetekkidel võiks olla innovaatiline sensor, mis annab informatsiooni hobuse seisundi – kehatemperatuuri, südametöö ning higistamise kohta. Hobusetekkide kasutusuuringu tulemuste põhjal võib väita, et hobusetekkidel esineb mitmeid probleeme ja puudusi, mida on võimalik tootearenduse protsessi käigus parendada või hoopis kõrvaldada. Struktureeritud eksperdiintervjuu hobusetekke tootva ettevõtte B2F Factory OÜ juhatuseliikme Eiki Altjõega viidi läbi silmast silma 31. märtsil 2017. aastal Tallinna Tehnikakõrgkoolis ning see kestis 45 minutit. Intervjuu koosnes 32 küsimusest. Intervjuust hobusetekke tootva ettevõtte juhatuse liikmega selgus, et antud ettevõtte toodangus on esinenud väiksemaid defekte, kuid ettevõttel ei esine toodangus sarnaseid probleeme ja kvaliteedivigu, mis ilmnesid hobusetekkide kasutusuuringu ankeetküsitluse tulemustes. Lähtudes hobusetekkide kasutusuuringu tulemustest oli autoril võimalik lõputöös esitada võimalikud lähtepunktid ettepanekute näol hobusetekkide tootjatele hobuseteki arenduseks. Ettepanekud esitati seoses tekkide lõikeliste lahenduste ja istuvusega, hobusetekkidele mõeldud võimalike lisadega, hobusetekkide valmistamisel kasutatavate materjalidega, hobusetekkide kinnitustega, tekkide suurusmõõtudega, toodete õmblemisel kasutatavate õmblustega, tekkide hooldamisega, hobusetekkide siltidel esitatava informatsiooni ning innovaatilise lahendusega. Esitatud ettepanekute põhjal on hobusetekkide tootjatel võimalik enda tootevalikus olevaid tooteid parendada ning sellest tulenevalt toodete kvaliteeti ning klientide rahulolu toodete suhtes tõsta. Võttes arvesse, et ettepanekutega hobuseteki arenduseks lõppeb antud lõputöö, on võimalik antud töö tulemust edasi arendada ja muudatused professionaalide poolt rakendada. Toetudes uuringu tulemustele, võib autor väita, et lõputöö eesmärk välja selgitada hobusetekkidega seonduvad probleemid, sai täidetud ning nendest tulenevalt said tulemuste põhjal esitatud võimalikud lähepunktid ettepanekuteks hobuseteki arenduseks, mille abil on hobusetekkide tootjatel võimalik hobusetekke parendada ning edasi arendada.

Abstract [en]

The thesis is titled „Horse Blanket Usage Survey“ and is written as a thesis for Tallinn University of Applied Sciences in the faculty of resource management in the field of clothing and textiles as part of the requirement for qualification. The author of the thesis has set a goal to ascertain any problems with horse blankets as identified by users. To ascertain the problems, the author will conduct a usage survey among the horse blanket users. Following the outcome of the research the author will make proposals for horse blanket development to a manufacturing company. In order to achieve the goal of the thesis, the author has set following aims: • give an overview of product development and its steps, mostly product imporvement, to justify the substance and necessity of the survey based on the theory and definition of product development; • give a historical and present day overview of horse blankets; • choosing and determining research methodology; • conducting an online questionnaire survey among the horse blanket users to ascertain the problems relating to the utility of horse blankets; • conducting a structured expert interview with a horse blanket manufacturer; • give an overview of the results and analysis of the research; • making suggestions for horse blanket development based on the results of the research findings. This graduation thesis is divided into two parts: theoretical and empirical. The theoretical part describes the first phase of the product development to explain the background for developing the usage survey and the necessity of such a survey from the product development point of view. The empirical part of the thesis includes the description of the horse as the wearer of the blanket, a study of different horse blankets, their range of use and functionality. An online survey among the horse blanket users, a structured interview with Eiki Altjõe, the board member of B2F Factory OÜ and the results of the research, analysis of the findings and suggestions for horse blanket development. To compare the vision of horse blanket quality from the horse blanket users and producers view, the author has decided to conduct research using two methods to collect preliminary information. The chosen methods were: firstly, using quantitative methods analysing data collected from the survey among the horse blanket users. Secondly, a qualitative method, using a structured interview to ascertain the horse blanket manufacturers point of view. The quantitative research was conducted as an online questionnaire survey among the horse blanket users – the aim was to ascertain their view of the problems with horse blankets. The qualitative research was conducted as structured expert interview with the board member of horse blanket production company B2F Factory OÜ. The theoretical materials the author of the thesis has used were from topical and reference books and electronic sources which were in Estonian and English. To gather the information for the thesis, the author was using online questionnaire survey and structured interview methods. The online questionnaire survey was conducted in Google Forms and the structured expert interview was conducted in person and was recoded for analyses using a voice recorder and written notes. The results were analysed and diagrams compiled using Microsoft Excel 2007. The horse blanket usage survey was conducted as an online questionnaire survey on Estonian Horsepeople group on Facebook, which had 3600 members at the time. The questionnaire was public from 9th of March to 20th of March, 2017. During the period while the survey was public 264 person answered the questionnaire whose answers helped to ascertain the problems among horse blankets. The results of the questionnaire survey show that horse blankets are widely used among the horse blanket users but they also have several problems and quality issues, which means that there are ways to improve and develop horse blankets. The main problems that were reported by respondents are related to the fit of the horse blanket, the size range of the blankets, unravelling and defective seams and fastenings which are causing wounds and discomfort to the horse. The results of the qualitative research, structured expert interview, show that the horse blanket manufacturing company, B2F Factory OÜ, does not have similar problems within their production that were highlighted by the results of quantitative research. There have been products with minor defects but as soon as they were discovered, the clients got a new product. The company also does not have similar views of the problems with the blankets that were highlighted by the results of quantitative research. The author of the thesis can submit suggestions for horse blanket development to a horse blanket manufacturing company based on the results of the survey. These suggestions were related to the fit of the blanket and cutting patterns, possible extra details used for blankets, the materials that are used for manufacturing the blankets, fastenings, size range, stitchings, maintenance of the blanket, information of the horse blanket and innovative solutions for improvement of the quality of horse blankets. The goal of the thesis to ascertain the problems connected to horse blankets and to make suggestions for horse blanket manufacturing company, was achieved. According to the results of the research there are several problems with horse blankets that need to be developed and improved. The author of the thesis has proposed ideas and suggestions for product development to improve horse blanket quality.

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tuulik
Subjects: Clothing and Textiles > Product Development
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Mary - Heleen Salep
Date Deposited: 12 Jun 2017 07:10
Last Modified: 30 Aug 2019 09:08
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3151

Actions (login required)

View Item View Item