TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Kodulehe kui turunduskanali olulisus Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu näitel

Runtal, Luise (2017) Kodulehe kui turunduskanali olulisus Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu näitel. [thesis] [en] The importance of a Website as a Marketing Channel on the example of the Estonian Clothing and Textile Association.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Lõputöö „Kodulehe kui turunduskanali olulisus Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu näitel“ eesmärgiks oli esitada ettepanekuid Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu kodulehe uuendamiseks. Koduleht on Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu visiitkaart ning täidab organisatsioonis esindusrolli. Veebilehe vahendusel jagatakse informatsiooni Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu liikmete vahel ning teavitatakse ühiskonda liidu tegemistest. Lõputöö tulemused on suunatud eelkõige Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidule, andes vastuseid küsimustele, mida ja miks tuleks kodulehel muuta, kui vajalik see on ja kas antud toimingute läbiviimine tagab rahulolevad sihtgrupid. Töö esimeses peatükis, teoreetilises osas, selgitab autor lähemalt turundust, organisatsiooni turundamise strateegiat ning digitaalset turundust, selgitades lähemalt e-turunduse strateegiat, kodulehe disaini ja kujundust, veebiliikluse kasvatamist ja sotsiaalmeedia kasutamist ettevõtte turunduses. Teoreetilise ülevaate koostamisel tugines autor akadeemilistele raamatutele ja artiklitele, mis on seotud internetiturunduse ja organisatsiooni kodulehe arendamisega. Teises peatükis annab autor ülevaate töö praktilisest osast, milleks oli empiiriline uuring. Empiiriline osa jaguneb neljaks etapiks. Esmalt teostas autor põhjaliku analüüsi Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu kodulehele, vaadeldes lähemalt veebilehe avalehete, kasutajasõbralikkust, disaini ja kujundust, leitavust ning usaldusväärsust tuginedes töö esimeses osas välja toodud teooriale. Seejärel teostas autor analüüsi kahele Eesti erialaliidu kodulehtedele, milleks olid Eesti Mööblitootjate liit ja Eesti Karusnahaliit, vaadeldes nende veebilehti samadest aspektidest, leidmaks erinevusi Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu kodulehega. Kolmandas etapis viis autor läbi uuringu Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu liikmete hulgas, selgitamaks välja liikmete huvid ja vajadused seoses liidu kodulehega. Viimases etapis küsis autor kolmelt kodulehti loovalt ettevõttelt hinnapakkumised uue veebilehe loomiseks ning analüüsis saadud pakkumisi põhjalikumalt, selgitamaks välja, kui palju ressursse vajab liit uue kodulehe loomiseks. Uuring Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu liikmete seas viidi läbi 11.aprill – 26.aprill 2017. Tegemist oli ankeetküsitlusega, mis koostati Google Forms keskkonnas. Küsitlus edastati 52-le Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu liikmele korduvalt, kuid vastanuid koguti kokku vaid 20. Uuringule vastanute arvu põhjal võib väita, et liidu liikmetele ei ole koduleht prioriteediks. Läbiviidud uuringu tulemustest selgus, et Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu liikmed külastavad liidu kodulehte harva, tuues välja põhjuseks, et kodulehel pole tihtipeale uut informatsiooni. Küsides liidu liikmete arvamust kodulehest selgus, et tegemist on aegunud veebilehega. Kodulehel on küllaldaselt olulist informatsiooni, kuid vananenud disaini lahenduste ning sisu optimeerimise tõttu, võib see külastajale märkamatuks jääda. Uuringust selgus, et liikmed soovivad enim kodulehelt leida päevakajaliseid uudiseid, mis on seotud valdkonnaga ning informatsiooni käimasolevate projektide kohta. Samuti soovitakse kodulehel näha ürituste ja messide ajakava. Käesoleva lõputöö autor soovitab Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu kodulehe uuendamiseks kasutada veebilehtede loojate poolt pakutud valmiskujunduse baasil tehtavat kodulehte. Valmiskujunduse puhul on tegemist oma hinnaklassi poolest madalama, kuid seejuures kergesti hallatava kodulehega, mida on võimalik vastavalt organisatsiooni soovidele ja eripärale kujundada. Kodulehe kasutajakesksuse tagamiseks on soovituslik valida horisontaalmenüü, mis lisab külastajale ülevaatlikust ning teeb navigeerimise erinevate sisulehtede vahel lihtsamaks. Liidu liikmetele on oluline parooliga kaitstud foorumi osa, mis võimaldab neil omavahelist suhltust arendada ning aitab kaasa liidu liikmete vahelisele koostööle. Kodulehe nähtavaks muutmiseks on oluline keskenduda sisule ning märksõnadele, mille abil veebileht otsingumootorites nähtavaks muuta. Sellega tegelevad peamiselt veebilehtede valmistajad, kuid sellest hoolimata tuleb Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidul oma sisu väga põhjalikult esmalt läbi töötada. Toetudes uuringu tulemustele võib väita, et lõputöö eesmärk täitis ennast ning vastavalt saadud tulemustele esitas autor ettepanekuid kodulehe uuendamiseks. Uuringu käigus selgus, et võrreldes teiste Eesti erialaliitudega on Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu koduleht aegunud ning sellega nõustuvad ka Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu liikmed.

Abstract [en]

The aim of “The Importance of a Website as a Marketing Channel on the example of the Estonian Clothing and Textile Association” was to submit proposals for the Estonian Clothing and Textile Association to update their website. A website is like a business card for the Estonian Clothing and Textile Association, having a representative function for the organisation. The website is used for providing information to the members of the Estonian Clothing and Textile Association and the society. The results of the study have an importance primarily for the Estonian Clothing and Textile Association highlighting what and how should be changed on the website, if it is even necessary to update the website, in order to ensure the satisfaction of the target groups. The first chapter of the study gives an overview of marketing, of the strategy of marketing the organisation and of digital marketing, explaining what is an e-marketing strategy, how should a website be designed, how is it possible to increase web traffic and how should social media be used in marketing a company. In giving a theoretical overview, the author used academic books and articles connected to internet marketing and developing the website of an organisation. The second chapter of the study focuses on the practical part of the work, which is the empirical study. The empirical study consists of four parts. First, the author carried out a thorough analysis of the website of the Estonian Clothing and Textile Association, getting a closer insight into the front page of the website, its user-friendliness, design and layout, availability and reliability, based on the theory presented in the first chapter of the study. After this, the author carried out an analysis of two other Estonian professional associations’ websites, which were the websites of the Estonian Furniture Industry Association and the Estonian Fur Association. Looking at these webpages, the focus was on finding differences to the website of the Estonian Clothing and Textile Association. In the third part of the empirical part, the author carried out a survey among the members of the Estonian Clothing and Textile Association for finding out the needs and interests of the members in context of the website. The last part of the empirical part focused on establishing how much resources does the association need for getting a new website, for this the author asked three companies who create new websites, to make a bid. The survey among the members of the Estonian Clothing and Textile Association was conducted from 11th April until 26th April 2017. The survey was a questionnaire drawn up in Google Forms. The questionnaire was repeatedly sent out to the 52 members of the Estonian Textile and Clothing Association, but the survey gathered only 20 respondents. Based on this, it can be argued that the website of the association is not a priority to the members of the association. The results of the survey showed that the members of the Estonian Clothing and Textile Association visit the website of the association rarely due to little new information that can be found on the website. The members of the association found that the website is outdated. The website has plenty of important information, but due to the outdated solutions and optimising the content of the website, this information can remain hidden from the user. The survey showed that the members most wish to see up-to-date news on the website, which would be connected to their field and the ongoing projects. In addition to that, the members would like to see a schedule of events and fairs on the website. The author of this thesis recommends the Estonian Clothing and Textile Association to use a ready-made solution for the website. In the case of a ready-made solution, the price of the website is lower and easily manageable, but still adaptable to the needs of the organisation. In order to ensure the user-friendliness of the website, it is recommended that a horizontal menu would be chosen, because this solution gives the user a clearer overview of the website, but also makes it easier to navigate between different content. For the members of the association, the password-protected forum is of the highest importance, because this is where the members communicate, helping the association to develop. In order to make the website more visible, it is important to focus on content and keywords which would make the website more visible for search engines. This is something that is mostly dealt by the website creators, but the Clothing and Textile Association still needs carefully work through its content first. Based on the results of the survey, it can be argued that the thesis fulfilled its purpose and based on the results, the fact was confirmed that the website of the Clothing and Textile Association is outdated in comparison to other professional associations and thus in need of updating.

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tuulik
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Luise Runtal
Date Deposited: 12 Jun 2017 06:59
Last Modified: 30 Aug 2019 09:21
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3085

Actions (login required)

View Item View Item