TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Riigitee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 47,979-49,119 ehituskorralduse projekt

Lomaško, Anton (2017) Riigitee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 47,979-49,119 ehituskorralduse projekt. [thesis] [en] Construction Management Project for National Road no 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia km 47,979-49,119.

This is the latest version of this item.

[img] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] PDF (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (2MB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli koostada ehituskorralduse projekti lõigule Riigitee nr 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia km 47,979 – 49,119. Ehituskorralduse projekti koostamisel aluseks oli võetud hankedokumentatsioonid süsteemist "E-riigihangete keskkond". Lõputöö koosneb kolmest osast. Esimeses osas on teetööde tehnilised kirjeldused, teises osas on tööajakulu ja vajalike ressursside arvutamine ning kolmas osas on tehtud kalendrigraafik ja ressursitabel. Kalendrigraafiku koostamisel ja ressursside määramisel autor kasutas oma eelnevaid töökogemusi teedeehituse valdkonnas. Kõik teostavad tööd on pandud mõistliku ja loogilisse järjekorda. Kalendrigraafiku koostamisel püüdis autor arvestas ka ettenägematuid olukordi tee-ehitustöödes. Ressursside määramisel autor arvestas tee-ehitusmasinate ja erinevate brigaadide jõudlusi. Erinevate brigaadide valimisel on arvestatud ühe tööpäeva ettenähtud töömahtu. Ressursside määramine on autori isiklik nägemus ning ressursitabel on koostatud nii, et kõik tee-ehitustööd oleksid teostatud õigeaegselt ja kvaliteetselt. Tööajakulu ja ressursside arvutamisel autor arvestas juhendmaterjali „Teetööde tehniline kirjeldus“. Kasutades käesoleva ehituskorralduse projekti saab teostada töid kvaliteetselt ning teostada kõik tööd õigeaegselt kalendrigraafikut jälgides. Kriitiliste olukordade tekkimisel tee-ehitustööde käigus peab kindlasti vältima ebavajalikke ressursside raiskamist. Vältimaks ressursi raiskamist ning maksimaliseerides objektil oleva tehnika tootlikkust on tehtud mitu erinevat lahendust. Esiteks on läbi mõeldud eritehnika vajadus ja täpsustatud võimalikud asukohad. Näiteks ekskavaatori valikul lähtuti esiteks masina tootlikusest ja objektil teostatava töö liikidest. Läbi sai mõeldud erinevate jõudlustega masinate plusside ja miinuste osa enne lõpliku otsuse tegemist. Oluliseks faktoriks oli masina funktsionaalsus ja kasutamise võimalus kogu ehitusprotsessi vältel. Järgmisena keskenduti kriitiliste tööde välja selgitamisele. Püüdis töid järjestada loogiliselt ning optimaalselt määrasin igale kululoendis antud tööle mahu, aja ning määrasin masinad töö edukaks teostamiseks. Jagatud ressurss on arvutatud arvestades objekti iseärasusi: asukoht, karjääride paiknemine, laoplatsid, tellija tehnilised tingimused jne. Tee-ehitustööde teostamisel on vaja kindlasti jälgida projekteerija poolt koostatud seletuskirja, kus on kajastatud kõik vajalikud nõuded, ehitustehnoloogiad tööde teostamiseks. Objekti valmimisel paraneb liiklusohutuse tase, sõidumugavus tõuseb, tagab liiklusohutus kergliiklejatele.

Abstract [en]

The following thesis Construction Management Project for National Road no 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 47,979-49,119 aime is to compile construction management project for National Road no 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia kilometers between 47,979-49,119. When compiling construction management project as a basis was token procurement documentation of the system “E-procurement enviroment”. The thesis consist of three parts. The first part is the road works technical specifications, the second part is the working time and necessary resources calculation, and in the third part is a calendar schedule and the resource table. Calendar schedule drafting and resources determining the author used his previous work experience in the field of road construction. All the work has been put out by a reasonable and logical order. Calendar schedule drafting the author also tried to consider unforseen situations in road construction works. Determining of resources the author considered road construction machines efficiency and various brigades efficiency. Selecting the various brigades are considered prescribed volume of work of the one working day. Resource assignment is the author's personal vision and the resource table is designed so that all the road works are being carried out in time and qualitatively. During calculation of working time and resources calculation the author considered instructional material "Road works technical specification". Using this construction management project can be carry out works qualitatively and will carry out all the work on time by observing calendar schedule. Should certainly avoid unnecessary wastage of resources due to critical situations occur during road works. To avoid wasting resources and maximaze productivity of road construction machines on the present object are made several different solutions. Firstly, there are thought out necessity of different road construction machines and detailed the possible locations. For example firstly, an excavator's selection was based on the productivity of the machine and on the type of the feasible work on the object.´There was thought part of pluses and minuses of the different machines efficiency before making a final decision. An important factor was the machine functionality and opportunity of usage during entire construction process. Next, focused on the defenition on the critical determinations. Tried to sort works logically and optimally, I determined volume of work and time to each work of the costs list and I determined machines for the successfull work completion. The shared resource is calculated considering object features: location, location of quarries, storage sites, customer's technical conditions etc. During road construction works execution should certainly follow the explanatory note compiled by designer, where are reflected all the necessary requirements, construction technology for all the work execution. When object will be completed the level of traffic safety improves, driving comfort increases, will provide traffic safety for the pedestrians.

Item Type: thesis
Advisor: Karel Saar
Subjects: Construction > Road Construction > Road building > Road building work
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Anton Lomaško
Date Deposited: 06 Jun 2017 08:01
Last Modified: 30 Aug 2019 09:45
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3040

Available Versions of this Item

  • Riigitee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 47,979-49,119 ehituskorralduse projekt. (deposited 06 Jun 2017 08:01) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item View Item