TTK Links: Home Page | TTK Moodle | ÕIS
TTK/UAS Repository For Digital Teaching and Learning Resources

Eest-Trans Kaubaveod autopargi remondi struktuur ja optimeerimine

Raidma, Rutmar (2017) Eest-Trans Kaubaveod autopargi remondi struktuur ja optimeerimine. [thesis] [en] The Repair Structure and Optimization of the Company Est-Trans Kaubaveod.

[img] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 22 May 2027.

Download (1MB)
[img] PDF - Supplemental Material
Restricted to repository personnel only until 22 May 2027.

Download (1MB)
[img] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 22 May 2027.

Download (16kB)
[img] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 22 May 2027.

Download (31kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö teema on AS Est- Trans Kaubaveod autopargi remondi struktuur ja optimeerimine. Teema käsitlemise eesmärgiks on pakkuda majanduslikult põhjendatud lahendusi Tallinnas asuva AS Est- Trans Kaubaveod veoautopargi remonditöid teostava Haapsalu remonditöökoja kulutuste vähendamiseks. Eesmärgi saavutamiseks püstitas autor neli hüpoteesi ja leidis nendele vastused: Esiteks: AS-l Est- Trans Kaubaveod on majanduslikult otstarbekas jätkata Tallinnas asuva veoautopargi remonditööde teostamist Haapsalu remonditöökojas, mis osutus tõeseks. Teiseks: AS Est- Trans Kaubaveod saavutab veoautopargi remondikulude kokkuhoiu, kui ostab veoautopargi remonditööd suuremas mahus võõrtöökodadelt. Hüpotees ei leidnud tõestust. Kolmandaks: AS Est- Trans Kaubaveod veoautopargi remondikulude maht väheneb ja teeninduskvaliteet paraneb, kui arendada välja remonditöökoda Tallinnas. Hüpotees ei leidnud tõestust. Neljandaks: AS Est- Trans Kaubaveod soetab liikuva mobiilse remonditöökoja, mille tulemusena vähenevad kulutused veoautopargi remontimisel, mis osutus tõeseks. Hüpoteeside sisuliseks avamiseks ja järelduste tegemiseks on lõputöö autori poolt: • Iseloomustatud on AS Est- Trans Kaubaveod struktuuri, tegevusalasid, autopargi koosseisu. • Analüüsitud on AS Est- Trans Kaubaveod Haapsalu remonditöökoja majandustulemusi aastatel 2014-2016 ja võrreldud neid ettevõtte majandusnäitajatega. Kuna ettevõttel puudus analüüsi aluseks remonditöökojas teostavate tööde statistilised kokkuvõtted, korrastatud andmed kululiikide järgi ja koostatud ülevaatlikud tabelid. Tabelitena toodud andmeid on esitatud nii lõputöö tekstis selgitusena kui ka lõputöös tehtud järelduste kinnitamiseks lisadena. Kõik statistilised remondi ja hooldus andmed kululiikide järgi on korrastatud autori poolt ja ülevaatlikult analüüsitud. Võrreldud on Haapsalu remonditöökoja kulutuste vähendamiseks esitatud hüpoteeside järeldusi. Prognoositud on remondikulutuste vähendamise võimalusi, toetudes ka lõputöö teemaga seotud internetis vastava ala spetsialistide poolt avaldatud materjalidele. Lisaselgitusteks on autor toonud ka joonise ja fotomaterjali. Lõputöö tulemuseks on autori seisukoht, et kõik autori poolt püstitatud hüpoteesid on praktiliselt realiseeritavad, kuid kõigil on remondikulutuste vähendamiseks Haapsalu remonditöökojas nii eelised kui ka puudused. Lõppjäreldusena esitas autor, et kõige otstarbekamaks osutub hetkel veoautode remondi jätkamine Haapsalu remonditöökojas koos remonditööde osalise sisseostmisega võõrtöökodadest, kuna ettevõtte töökoja remondijõu maht ei suuda hallata kõiki ettevõttele kuuluvaid autosi. Autori analüüsitud statistiliste andmete põhjal kujunevad odavamaks veoautode remonditööd ettevõtte enda töökoja kuludega võrreldes, kuid viimases on remonditööd märgatavalt odavamad, järelikult on teostatavate tööde maht suurem ning tuleb leida võimalusi oma töökoja maksimaalseks rakendamiseks, et hoida võimalikult palju raha ettevõttele. Ettevõttel puudub sisseostetavate rehvide, velgede ja remondi kulude statistilised andmed. Veoauto rehvide ja velgede paigaldatavad tööd demontaaži ja montaaži tööd on kallid, seega teeb autor ettepaneku osta veljed kasutatud veoautode romulast kui ka varuosasi pakkuvatelt töökodadelt (30-150 € tk), et Haapsalu töökojas komplekteerida valmis jooks rattaid, mida hoolduse käigus vahetada. Samuti peaks teostama ettevõte Haapsalu remonditöökojas järgmisi regulaarseid veoauto ja külmiku remondi ja hooldus töid: Remonditöökoja põhiliste remonditööde loetelu: • Käigukasti remont • Amortisaatorite kinnitus ja õlilekke kontroll • Akude kontroll ja vahetus • Määrimine, õlide, vedelike kontroll ja lisamine • Ennetav turbo vahetus • Siduri vahetus • Piduriklotside/ketaste vahetus autodel ja haagistel • Õli- ja filtrite vahetus • Rullikute ja rihmade vahetus • Pihustite ja küünalde kontroll/vahetus • Valgustusseadmete, luukide, hingede, tulekustuti, ohukolmnurga, tõkiskingade, tagavararatta jms kontroll/vahetus Veermiku puhul: • Pidurite, sildade, amortisaatorite, vedrude kontroll/remont • Pukside, roolilattide kontroll/remont jms. Kere- ja klaasitööd: • Mõlkide ja pisikahjustuste likvideerimine • Rooste eemaldamine • Osaline ja täismahuline värvimine • Uute kereosade külge monteerimine Külmikute remondi ja hoolduse nimekiri: • Õli ja filtrite vahetus • Rihmade ja rullikute kontroll ja vahetus • Freooni lisamine ja lekete kontroll • Klappide reguleerimine ja vahetus • Starteri, generaatori ja pumpade kontroll ja vahetus • Akude kontroll ja vahetus • Piduriklotside, ketaste ja trumlite remont ja hooldus Arvetest nähtub, et kõige sagedamini on laos sisseostetud varuosad: • Turbod • Piduriklotsid • Piduri kettad • Starterid • Filtrid • Pirnid/ tuled • Radiaatorid • Amortisaatorid • Rooli- ja paralleelvardad • Juhtrihmad • Rehvid • Akud • Klaasipuhastuse harjad/ hoovad Lisavõimalusena, silmas pidades ettevõtte senist plaani- ja eesmärgikindlat arengut, majanduslike näitajate (sh ka kasumi) stabiilset kasvu ning veel kasutamata võimalusi tööturu laiendamiseks nii ida- kui ka läänesuunal, võib oletada ka veoautopargi edaspidist laienemist. Sellega kaasneb omakorda remondimahu ja – kulu suurenemine, mis nõuab nende teostamiseks uute ja kaasaegsete lahenduste leidmist. Sellega seoses võib lähitulevikus osutuda otstarbekaks ka liikuva mobiilse remonditöökoja soetamine.

Abstract [en]

The theme of the current thesis is The Repair Structure and Optimization of the Company Est- Trans Kaubaveod. The aim of dealing with the topic is to offer for AS Est- Trans Kaubaveod Haapsalu body shop economically reasonable solutions how to reduce repair spending. To achieve the objective the author set following hypotheses: Firstly: for AS Est- Travel Kaobaveod is economically feasible to continue the Tallinn based truck fleet repair works in Haapsalu garage. Secondly: AS Est- Trans Kaubaveod achieves truck fleet repair cost savings when buying larger volumes of migratory workplaces for truck fleet repairs. Thirdly: AS Est- Trans Kaubaveod truck fleet decreases capacity of repair costs and improves service quality when developing body shop in Tallinn. Fourth: AS Est- Trans Kaubaveod acquires a moving body shop, which will reduce the costs in repairing the truck fleet. To open these substantive and reaching the conclusions by the author: • Is characterized the structure, activities, and the car park composition of AS Est- Trans Kaubaveod. • Are analysed the years 20124- 2016 AS Est- Trans Kaubaveod Haapsalu body shop financial results, and compared them to the economic indicators of the company. The analyse was based on the repair’s bills paid over the years, which has been prepared on the basis of statistical summaries, structured data by type of expenditures, and compiled comprehensive tables. The data in the tables are presented in the thesis as well as clarification of the work done to confirm the conclusions of extras. In Haapsalu body shop was compared conclusions of hypotheses how to reduce body shop costs. Was budgeted the repair costs reduction options, based on the thesis topics related to the Internet published materials issued by the area experts. For exegesis the author has also brought a drawing and photographic material. The result of the current thesis is the author’s attitude, that all author’s hypotheses are practically realizable, but all have advantages and disadvantages in Haapsalu body shop. As the final conclusion the author presented, that at the moment the most expedient is to continue truck repairs in Haapsalu body shop together with bringing in partial outsourcing. As an extra option, in the view of the company’s so far planned- and strength of purpose development, stable growth (including profit) of economic indicators and more employment opportunities for the expansion of the labour market both the east and the west, can be assumed also further expansion of the truck fleet. This leads, in turn, the enlargement of the repair – and costs volume, which requires them to perform new and modern way of solutions. In this connection, it may be feasible to move towards the mobile repairer acquisition in the near future.

Item Type: thesis
Advisor: Aimar Lukk
Co-advisor: Marko Kroon
Subjects: Transport > Automotive engineering > Autode hooldus, hooldusjaamad ja seadmed
Transport > Automotive engineering > Car repair
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Rutmar Raidma
Date Deposited: 07 Jun 2017 07:48
Last Modified: 07 Jun 2017 07:48
URI: http://eprints.tktk.ee/id/eprint/2931

Actions (login required)

View Item View Item